przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> J. polski
Dodane przez maciej18, 2009-11-01 11:08:24
wypracowanie..!!!!!!!!!!!-prosze
Czy zgadzasz sie ze stwierdzeniem Goethego ze"By?o by zle,gdyby ktos nie mia? w swym zyciu okresu,kiedy mu sie wydaje,ze Werter zosta? napisany tylko dla niego"

-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(4):

2+

Dodane przez maskotka, 2009-11-01 11:27:54

„ ?y?em, kocha?em i wiele cierpia?em. By?oby ?le, gdyby kto? nie mia? w swym ?yciu okresu, kiedy mu si? wydaje, ?e Werter napisany zosta? tylko dla niego”
J.W. Goethe


„Mi?o?? nie jedno ma imi?” g?osi stare polskie powiedzenie. Mi?o?? do rodziców, do przyjació?, ?ony lub m??a, mi?o?? duchowa b?d? mi?o?? fizyczna odgrywa ogromna rol? w ?yciu cz?owieka. Potrafi wynie?? go na szczyt, obdarzy? pe?ni? szcz??cia, ale mo?e tak?e rzuci? w najg??bsz? przepa??. Kochamy naszych rodziców ju? jako male?kie dzieci, starsi kochaj? swoje dzieci, ofiarowuj?c im wszystko. M?odzie? kocha swoje rodze?stwo. Mi?o?? bywa wierna, ale te? niespe?niona, szalona i platoniczna, radosna i pe?na rozpaczy, za ka?dym razem inna. Chocia? daje nam tak wiele, to tak?e czasem gubi i za?lepia. .Najwi?cej emocji budzi jednak mi?o?? do partnera lub partnerki. Przychodzi niespodziewanie, obezw?adnia dusz? i serce, daje pe?nie szcz??cia. Osoba zakochana emanuje rado?ci?, patrzy na ?wiat przez zupe?nie inny pryzmat, jest zdolna do szalonych zachowa?. Jednak mi?o?? nie zawsze bywa szcz??liwa. Cz?sto jest nieodwzajemniona b?d? napotyka na trudne do przej?cia przeszkody.
Na przestrzeni wieków uczucie mi?o?ci stawa?o si? coraz bardziej popularnym tematem literackim. Jednym z pierwszych utworów, które mówi…a o mi?o?ci jest fragment I Listu do Koryntian tj. „Hymn do mi?o?ci”, autorstwa ?w. Paw?a. Ukazuje on najistotniejsze prawdy zwi?zane z mi?o?ci?. Ponadto mi?o?? ujawnia si? tak?e w mitologii, zarówno greckiej jak i rzymskiej. Demeter- stereotyp kochaj?cej matki, która rozpacza po stracie córki porwanej do Hadesu za zerwanie zakazanego kwiatu. Orfeusz- idealny kochanek, który przywo?uje swoj? ukochan? ?on? Eurydyk? w?asnym ?piewem i gr? na lutni, po czym gdy zszed? po ni? do Krainy Umar?ych, straci? j? na zawsze. Warto jeszcze wspomnie? o Penelopie- Wiernej, oddanej ?onie Odyseusza, która w Odysei czeka na niego ca?e lata zwodz?c swoich w?asnych zalotników. ?redniowieczny utwór „Tristan i Izolda” przedstawia sprzeciwiaj?ce si? zdrowemu rozs?dkowi, zakazane, ale jak?e nami?tne uczucie pary kochanków. Kilkadziesi?t lat pó?niej, w epoce renesansu, William Szekspir ukaza? czytelnikowi obraz tragicznej mi?o?ci Romeo i Julii. Autorem kunsztownych wierszy mi?osnych, mieszcz?cych si? w konwekcji barokowej kultury dworskiej, by? Jan Andrzej Morsztyn. Utwory pt. „Niestatek” i „Do trupa” pe?ne barokowych konceptów, porówna? i wyszukanych metafor, oddaj? rozmaite prze?ycia i stany uczuciowe podmiotu lirycznego. Sentymentalne utwory Karpi?skiego i Rousseau ukazuj? mi?o?? jako szcz??liwe uczucie na tle sielankowego krajobrazu. Zupe?nie inaczej mi?o?? przedstawiana jest w epoce romantyzmu. Okre?lenie ‘romantyczny’ u?ywany wspó?cze?nie ró?ni si? znacznie od poj?cia odnosz?cego si? do mi?o?ci tamtych czasów. Wed?ug Marty Piwi?skiej, mi?o?? w romantyzmie jest jednym z uprzywilejowanych tematów literackich, cz??ci? romantycznej filozofii ?ycia a tak?e dziedzin? eksperymentów i s?ynnych w epoce skandali. Cenna warto?ci? jest przede wszystkim samo do?wiadczenie mi?o?ci bez wzgl?du na to czy jest ona szcz??liwa czy przynosi nieszcz??cie, b?d? prowadzi do zguby jak ukazuje to ówczesna sztuka. Romantyzm programowo oddziela mi?o?? od tradycyjnie wi?zanych z ni? poj??, takich szcz??cie, powodzenie ?yciowe, realizacja planów a w tym ma??e?stwo oraz satysfakcja erotyczna. Jest ona swoist? polemik? z dotychczasow? koncepcj? mi?o?ci. Od tej pory uczucie pomi?dzy kobieta a m??czyzn? przestaje by? zwi?zane z ma??e?stwem. Mi?o?? jest szalona, bowiem sprzeciwia si? racjonalistycznej filozofii ?ycia, a nie dlatego, ?e nie liczy si? z przeszkodami i zdrowym rozs?dkiem. Jest uczuciem zmys?owym, duchowym, nie d??y do erotycznego spe?nienia. Jednak przede wszystkim mi?o?? romantyczna to mi?o?? nieszcz??liwa, tragiczna, prowadz?ca do kl?ski, ob??du a cz?sto tak?e ?mierci. Stanowi ona bunt przeciwko wszystkim wcze?niejszym stylo ludzkiego ?ycia. Mi?o?? staje si? zatem jednym z elementów polemiki filozofii romantycznej z o?wieceniow?.
Mi?o?? romantyczna sta a si? natchnieniem dla wielu poetów tego okresu. Jednym z nich jest wybitny niemiecki pisarz Wolfgang Goethe. W swoim utworze „Cierpienia m?odego Wertera” ukazuje on mi?o?? jako uczucie nieodwzajemnione, altruistyczne, lekko ob??kane, ale zarazem szczere a? do bólu. Mi?o?? tytu?owego bohatera jest bardzo nieszcz??liwa, buntuje si? przeciw konwenansom spo?ecznym. Werter przebywa obok swojej ukochanej, która w pe?ni szanuje jego uczucie. Mimo tego jest ?on? innego m??czyzny i nie mo?e spe?ni? uczu? bohatera. Werter akceptuje ból towarzysz?cy jego mi?o?ci do Lotty, gdy? jest to ból przynosz?cy oprócz cierpienia tak?e tajemnicz? s?odycz i rozkosz. Podobna sytuacja ukazana zosta?a w utworze „Giaur” angielskiego pisarza, Byrona. Tytu?owy bohater jest typowym przyk?adem nieszcz??liwego kochanka, cz?owieka tajemniczego, sk?óconego ze ?wiatem, samotnie walcz?cego z otaczaj?c? go rzeczywisto?ci?. Kolejny przyk?ad zrozpaczonego kochanka stanowi Gustaw, bohater IV cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza. G?ówny bohater jest cz?owiekiem wra?liwym, samotnym poet?, niezrozumianym przez ludzi, wyobcowanym. Ka?dy z tych bohaterów prezentuje typowy obraz romantycznej mi?o?ci.
Mi?o?? nieszcz??liwa to uczucie, które ??czy zarówno posta? Wertera jak tez Giaura i Gustawa. Pierwszy z bohaterów prezentuje posta? s?abego, biernego wobec ?ycia m?odzie?ca, który nie potrafi stawi? czo?a trudom i nawarstwiaj?cym si? problemom. Nie jest on w stanie przezwyci??y? destrukcyjnej mi?o?ci, która stopniowo niszczy jego ?wiat i osobowo??. Uczucie prowadzi Wertera do szale?stwa: „W?ócz? si? po lesie, a wróciwszy do Loty, widz?c jak siedzi z Albertem w altanie pod lip?, nie mog? wytrzyma? i zaczynam takie b?aze?stwa, takie wybryki, takie stroje miny i wyplatam g?upstwa, ?e trudno to sobie wyobrazi?.” Werter ca?ym sercem kocha kobiet?, która nigdy nie zostanie jego partnerk?. Jego uczucie pozostanie na zawsze niespe?nione, co sprawia, ?e ?ycie Wertera przepe?nione jest smutkiem i cierpieniem. Przebywa on tuz obok ukochanej i obserwuje jej rado?? szcz??cie u boku ukochanego. Jest bezsilny, z bólu rozpoczyna pisanie listów, w których wyra?a swoje uczucia. Zupe?nie inaczej sytuacja wygl?da w przypadku bohatera bajronowskiego, który postanawia za wszelk? cen? walczy? o swoj? ukochan?. Giaur kocha Leil? ca?ym sercem i jest w stanie zrobi? dla niej wszystko, o czym ?wiadcz? s?owa: „Je?li krwi burza, oczu b?yskawica, ust nieme dr?enie, mieni?ce si? lica, serca katowania i g?owy szale?stwo, ?mia?o?? w zamiarach i w spe?nieniu m?stwo , pier? chciwa zemsty, d?o? zbrojna kind?a?em. Wszystko, co czu?em i co dokona?em, je?li to znakiem kochania- kocha?em.” Niestety jego mi?o?? tak?e uzna? mo?na za nieszcz??liwa, bowiem mimo tego, ?e Leila prawdopodobnie odwzajemnia uczucia, by?a ?on? innego m??czyzny. W ko?cu dosz?o do tego, ?e Leila za sw? zdrad? ponios?a ?mier? z r?k m??a, tureckiego baszy. Gustaw tak?e jest tragicznym kochankiem, doznaje on ogromnego zawodu ze strony kobiety, która nie odpowiadaj?c na jego zaloty pozostaje zimna i oboj?tna.
Mi?o?? romantyczna okre?lana jest mianem mi?o?ci duchowej, która nie d??y do fizycznego spe?nienia. Osoba zakochana w sposób patetyczny i wznios?y mówi o swoich g??boko prze?ywanych uczuciach. Tym samym idealizuje obiekt swoich uczu?, nadaj?c mu cechy ponadludzkie, kobieta cz?sto uto?samiana jest z anio?em. W?a?nie kobiet? –anio?em nazywa Werter ukochan? Lot?, traktuje j? jako posta? doskona??. Podobnie sw? ukochan? traktuje Giaur, który nazywa Leil? anio?em ?ycia i ?wiat?o?ci, zarann? jutrzenk?, w jego oczach jest ona kobiet? idealn?, niemal?e nadziemsk?., Gustaw natomiast, nazywa sw? ukochan? „nadludzk? dziewic?”, uwa?a j? za istot? bosk?, jest ona jego idealnym dope?nieniem. Mi?o?? do kobiety stanowi sens ?ycia ka?dego z bohaterów, wype?nia ka?d? ich my?l, jest nadziej? i najwi?kszym marzeniem. Mi?o?? jest dla nich z jednej strony bólem trudnym do zniesienia, a z drugiej najs?odsz? rozkosz?. Stanowi duchowe uniesienie, niezwyk?e prze?ycie o nadludzkiej sile. Werter juz po pierwszym spotkaniu czuje niezwyk?? wie? duchow? z Lot?. Mi?o?? jest wy?szym przeznaczeniem, wyró?nieniem, darem i zrz?dzeniem niemal nadprzyrodzonym. Dlatego te? Gustaw tak wiele razy mówi o niezniszczalnych ?a?cuchach ??cz?cych bli?niacze dusze, którym uda?o si? odnale??. Zerwanie tego metafizycznego ?a?cucha nie jest mo?liwe, ale mo?na przeci?? jego ziemskie ogniwa i w ?yciu rozdzieli? ludzi nawzajem sobie przeznaczonych. Jest to zbudowany na podstawie teorii Platona obraz mi?o?ci, w którym to Bóg stworzy? dwie po??czone dusze i wysy?a je na ziemi?, gdzie te próbuj? si? odnale??. Si?a ich przyci?ganie jest silniejsza nawet od ?mierci, ale powodowa? mo?e równie? cierpienie; Taki w?a?nie los spotyka ka?dego z bohaterów.
Mi?o?? romantyczna to mi?o?? wieczna, si?gaj?ca poza grób. Ka?dy z bohaterów ma w ci?gu ca?ego ?ycia tylko jedn? wybrank? i to jej po?wi?ca wszystkie swoje uczucia. Owe uczucie przetrwa a? do ?mierci, tak jak to mia?o miejsce w programowym utworze polskiego romantyzmu pt. „Romantyczno??’. M?oda dziewczyna nie zapomina o ukochanym nawet po jego ?mierci, widzi go oczami swojej duszy.
Bohaterowie romantyczni bardzo cz?sto egzaltuj? swoje uczucia, które rozpi?te s? pomi?dzy mi?osnym cierpieniem, a gwa?townymi porywami pragnie?. Romantyczny kochanek cz?sto patrzy na ?wiat przez pryzmat w?asnej osoby i ocenia go w bardzo subiektywny sposób. Giaur post?puj?c z godnie z zasad?: „Niebo gwia?dziste nade mn?, prawo moralne we mnie” posuwa si? do zbrodni i nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie z?o czyni. Jest przekonany, ?e post?puje zgodnie z prawem, bowiem walczy o ukochan? kobiet? i w?asne szcz??cie. Jest on przeciwie?stwem Wertera, który przyjmuje statyczn? postaw? i nie przejawia woli walki o Lot?, przelewaj?c swoje uczucia wy??cznie na karty papieru. Gustaw natomiast oskar?a ksi?dza o to, ?e nie przygotowa? go odpowiednio do ?ycia, czyta? „zbójeckie ksi??ki” o idealnej mi?o?ci, która okaza?a si? nieosi?galn?, a zderzenie z rzeczywisto?ci? niezwyk?ym cierpieniem. Przyjmuje postaw? buntownika i okazuje niech?? wzgl?dem kobiet oraz ma za z?e ich zmienno?? uczuciow?, mówi?c:
„Kobieto, puchu marny! Ty wietrzna istoto!
Postaci Twojej zazdroszcz? anieli,
A dusz? gorsz? masz ni?eli”
Giaur natomiast, o swoje nieszcz??cie obwinia wszystkich ludzi, jednak duma nie opuszcza go do ostatniego dnia ?ycia i nawet wtedy stwierdza: „Gdybym mó? od?y?, ?y?bym, tak jak ?y?em”.

Mi?o?? romantycznych kochanków sprawia i porzucaj? oni zdolno?? racjonalnego post?powania. Ich ?yciem zaczynaj? kierowa? liczne nami?tno?ci i niespodziewane emocje. Powoduje ona równie? wielkie wahania stanu psychicznego, do tego stopnia, ?e mo?e prowadzi? do zaburze? zdrowego rozs?dku i podejmowania nieprzemy?lanych i pochopnych decyzji. Mi?o?? romantyczna jest uczuciem silnym, nami?tnym, które w?ada ca?? dusz? i umys?em Oznacza ono pe?ni? cz?owiecze?stwa, najwy?sze nat??enie ludzkiego ducha, ale równocze?nie stanowi sile destrukcyjn?, niszcz?ca psychik? zakochanego i sprowadzaj?ca na niego nieszcz??cie. Cz?owiek obdarzony jest czystym, g??bokim uczuciem, zdolno?ci? do refleksji, ale gubi si? w nierealnych marzeniach .Z czasem zatraca sens w?asnego istnienia, bolesne uczucie zas?ania mu oczy, rujnuje wewn?trznie nieszcz??liwymi nami?tno?ciami i prowadzi do czynu ostatecznego, jakim jest samobójstwo.
Romantyczny kochanek jest sk?onny do refleksji nad sob? i ?wiatem, usi?uje oderwa? si? od rzeczywisto?ci poprzez kontemplacj? natury, odpoczynek, sztuk? oraz rozmy?lania. Jego uczucie rozwija si? przede wszystkim w wyobra?ni, wystarczy tylko jedno spotkanie z ukochana kobiet? by osi?gn?? pe?ni? szcz??cia.
Mi?o?? jest najwi?kszym szcz??ciem i najwy?szym obowi?zkiem, bez mi?o?ci nie ma ?ycia. Doskona?a i absolutna mi?o??, nie poddana ani prawu, ani rozumowi, idealizuje i wynosi na piedesta? ukochan? istot?, stara si? poskromi? porywy zmys?u, co prowadzi do cierpienia, rozpaczy i czynów szalonych. Kochanków romantycznych wyzwala z mi?osnej udr?ki dopiero ?mier?.
Mi?o?? to uczucie najtrudniejsze i najpi?kniejsze, g??bokie. Potrafi da? rado?? i szcz?cie, ale potrafi i zabi?. Tworzy a zarazem niszczy. Mi?o?? romantyczna zawsze idzie w parze z cierpieniem. Czy nie warto jednak odda? si? najpi?kniejszemu w ?wiecie uczuciu??

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez kryptos, 2016-10-10 09:02:04, ilość odpowiedzi: 0
Mesjanizm?
Na czym polegał mesjanizm w dziadach cz. 3? Polecam. http://recencjeprogramow.pl/
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Jaaa88, 2016-05-13 12:25:48, ilość odpowiedzi: 1
Polski
Czy poezja polskich romantykow potrafi zainteresować i zmusić do przemyslen mlodziez dwudzieste
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez pawlakos, 2016-03-30 00:08:31, ilość odpowiedzi: 0
Prosze o szybka odpowiedz :D Dziękuje
Trzy kartki z pamiętnika . Opisz wydarzenie z sierpniowego dnia z 1941 r...
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez milady, 2015-12-06 22:08:45, ilość odpowiedzi: 0
Platon "obrona soratesa"
1.O jakich przyczynaniach oskarżycieli mówi akapit 2? O czym one świadczą?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Manek, 2015-10-20 19:51:41, ilość odpowiedzi: 0
Praca Ferdydurke
Kto pomoże w napisaniu pracy z książki Ferdydurke proszę o wiadomość
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez kasiaaa009, 2015-05-17 21:30:27, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Stre?? opowoadanie pt. Tancerze
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez mateoessa_1, 2015-04-19 18:40:33, ilość odpowiedzi: 0
Polski- rozprawka
ZADANIEM INTELIGENCJI JEST POPRAWIA? ?WIAT CZY DOPASOWYWA? SI? DO NIEGO ? ROZWA? PROBLEM I UZASA
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez uhuhuhu, 2015-02-08 14:10:17, ilość odpowiedzi: 0
Wypracowanie ma polski
Obraz cz?owieka i jego ?ycia ukazany we fragmentach Ksi?gi Hioba i w Psalmie 8. Omw temat, zwrac
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwunia142, 2015-02-01 14:28:29, ilość odpowiedzi: 0
Zadaniem inteligencji jest poprawic swiat czy dopasowac sie
zadaniem inteligencji jest poprawic swiat czy dopasowac sie do nie. Rozwiz problem uzasadnij sw
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lejdi1760, 2015-01-27 13:43:02, ilość odpowiedzi: 0
Czy dla wszystkich starczy miejsca pod dachem nieba
\"Nie zamieniaj serca w twardy gla?, pki jeszcze serce masz\'. Zadedykuj powy?szy fragment tekst
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez elena13515, 2014-11-21 18:10:27, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka pilne prosze o pomoc
napisz rozprawke i postaw teze interpretacyjna a podstawie wiersza Juliusz Slowadzki\'\'Grobagam
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez anris1803, 2014-11-13 11:39:23, ilość odpowiedzi: 0
Praca bardzo pilne nie mo?e byc z neta
,,Charakterystyka bohatera romantycznego na przyk?adzie ,,Dziadw cz.III A.Mickiewicza\'\' i ,,N
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez anris1803, 2014-11-13 11:32:56, ilość odpowiedzi: 0
Okoliczno?ci powstania Pana Tadeusza
Przypomnij jakie by?y okoliczno?ci powstania ,,Pana Tadeusza,, -Adama Mickiewicza
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez sylaba4, 2014-10-31 22:22:21, ilość odpowiedzi: 0
Napisz kródkie wypracowanie
Stanis?aw Wokulski bohater Lalki Boles?awa Prusa jako cz?owiek dwch epok.
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez basia42, 2014-10-25 23:51:11, ilość odpowiedzi: 0
Polski-rozprawka
Witam. Bardzo WAS PROSZE O POMOC. PROSZE ODPOWIEDZIE? NA TE PYTANIATAK ABY TWORZY?O TO ?ADN? CA?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez diabelnadal, 2014-06-08 15:18:04, ilość odpowiedzi: 2
rozprawka
rozprawka na temat: Mi?o?? - si?? niszcz?c? czy buduj?c? ?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lops123, 2014-06-01 10:22:24, ilość odpowiedzi: 0
Polski - Rozprawka
Stanis?aw Wokulski "Lalka" i Tomasz Judym "Bezdomni".
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez nikollaa, 2014-05-14 17:31:55, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka
Czy styl ?ycia oracza jest najlepszym zaj?ciem dla cz?owieka renesansu? Uzas
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lukiscorpio, 2014-03-24 12:26:33, ilość odpowiedzi: 0
Interpretacja
Zadaniem inteligencji jest poprawia? ?wiat czy dopasowywa? si? do niego? Rozwa? problem i uzasadnij
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez misterny352, 2014-03-23 01:14:25, ilość odpowiedzi: 0
Polski-rozprawka
Temat brzmi "Matka Boska w polskiej liryce" W tej rozprawce ma by? dokonane porwnanie wi
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez tusia0302, 2014-03-16 17:14:44, ilość odpowiedzi: 0
prosz? zróbcie to :P
"Nie zamieniaj serca w twardy g?az , Pki jeszcze serce masz "
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez xxxolka60xxx, 2014-02-23 16:35:29, ilość odpowiedzi: 0
Wyja?nienie.
Napisz krtkie wyja?nienie zako?czenia dramatu 'Wesele' bior?c pod uwag? szczeglnie Gospod
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Marta16000, 2014-02-19 17:58:30, ilość odpowiedzi: 0
Polski - "Ksi?dz Robak - cz?owiek który pokona?
Porezbuj? rozprawk? na jutro to jest bardzo wazne prosz? o pomoc bo ja tego nie rozumiem:)
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lunax3, 2014-01-11 14:51:54, ilość odpowiedzi: 0
j. polski - wypracowanie
" Ty sam sobie zatrata. Wybr i wina w tragedii greckiej "
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez dorcia14011, 2013-11-29 21:51:24, ilość odpowiedzi: 0
wis?awa szymborska mi?o?? szcz??liwa....
3. jak postronni widz? zakochanych? Odpowiedz na pytanie . interpretuj?c fragmenty:
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia