przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Biologia
Dodane przez niunia64, 2009-05-24 10:09:26
Wymiana gazowa u zwierz?t
Wyja?nij poj?cia:
oddychanie -
wymiana gazowa -


-----
Najlepsza odpowiedź
Ocena(1):

6

Dodane przez Marysia, 2009-05-24 13:07:42

WYMIANA GAZOWA

proces wyst?puj?cy u wszystkich komórek zachodz?cy w trakcie oddychania tlenowego, polegaj?cy na pobraniu z otoczenia tlenu i wydaleniu dwutlenku w?gla.

WYMIANA GAZOWA U CZ?OWIEKA -

Wymiana gazowa w p?ucach: Powietrze jest mieszanin? gazów. Najwa?niejszymi sk?adnikami s?: azot ok. 78%, tlen ok. 21%, dwutlenek w?gla ok. 0,03% i inne gazy. Z powietrza wci?gni?tego do wn?trza p?cherzyków p?ucnych tlen przechodzi do naczy? w?osowatych, a dwutlenek w?gla, przetransportowany przez krew, w odwrotnym kierunku, do wn?trza p?cherzyka p?ucnego, a nast?pnie do oskrzeli, tchawicy, krtani - na zewn?trz.

Jest to zjawisko fizyczne oparte na zasadach dyfuzji. Ka?dy gaz przechodzi z miejsca, gdzie znajduje si? w wy?szym st??eniu, do miejsca o ni?szym st??eniu. Tlen pobrany w p?cherzykach p?ucnych ??czy si? z hemoglobin?. Proces ten nazywamy zewn?trzn? wymian? gazow?.

Mechanizm wentylacji p?uc:

Wdech:

* mi??nie mi?dzy?ebrowe kurcz? si?,
* ?ebra unosz? si? do góry,
* zwi?ksza si? obj?to?? klatki piersiowej,
* przepona sp?aszcza si?.

Wydech:

* mi??nie mi?dzy?ebrowe rozlu?niaj? si?,
* ?ebra wracaj? do pierwotnego po?o?enia,
* zmniejsza si? obj?to?? klatki piersiowej.

Ilo?? wydychanego powietrza zale?y od:

* tempa oddychania,
* g??boko?ci oddychania.

Mechanizm oddychania zachodzi niezale?nie od naszej woli. Kieruje nim uk?ad nerwowy, którego o?rodki znajduj? si? w rdzeniu przed?u?onym.

Wymiana gazowa w tkankach:

Tlen pobrany w p?cherzykach p?ucnych transportowany przez krew, dociera do tkanek. Tam odbywa si? wymiana gazowa wewn?trzna, tzn. tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany jest dwutlenek w?gla, który z krwi? w?drowa? b?dzie do p?uc. W?drówka gazów w tkankach odbywa si? równie? na zasadzie dyfuzji.

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez niunia64, 2009-05-24 13:19:10
dzi?ki za odpowied? :D


Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(1):

5

Dodane przez Marysia, 2009-05-24 13:06:24

Oddychanie, oddech,

1) jedna z trzech bezpo?rednio decyduj?cych o ?yciu czynno?ci ustroju, obok kr??enia krwi i czynno?ci o?rodkowego uk?adu nerwowego. Oddychanie ustroju polega na dostarczaniu komórkom tlenu i wydalaniu na zewn?trz dwutlenku w?gla. Na ca?o?? tego procesu sk?ada si?:

A) oddychanie zewn?trzne, zale?ne od wentylacji p?uc - zmiany obj?to?ci przestrzeni p?cherzykowej, dyfuzji gazów: tlenu i dwutlenku w?gla pomi?dzy p?cherzykami p?ucnymi i krwi? w?o?niczek p?ucnych oraz perfuzji p?uc,

B) transport gazów oddechowych,

Transport dwutlenku w?gla z tkanek do p?uc

C) oddychanie wewn?trzne (tkankowe) przy udziale enzymów oddechowych, polegaj?ce na poborze tlenu z krwi i wydalaniu do niej dwutlenku w?gla (hemoglobina).

2) zespó? z?o?onych procesów stale zachodz?cych w organizmie, zwi?zanych z pobieraniem tlenu ze ?rodowiska i wydalaniem ko?cowych produktów utleniania - dwutlenku w?gla i wody. Procesy oddychania s? ?ród?em energii potrzebnej do ?ycia.

Oddychanie sk?ada si? z dwóch faz: wdechu i wydechu. Cz?sto?? oddychania u ludzi zdrowych wynosi 16-18 razy na 1 minut? u doros?ych, 20-30 razy u dzieci, 30-35 u noworodka. Ilo?? powietrza, jak? wprowadzamy do p?uc w czasie jednego wdechu, nazywamy obj?to?ci? oddechow? - wynosi ona 5-10 ml/kg masy cia?a w spoczynku.

Ca?kowit? ilo?? powietrza, jak? mo?emy wprowadzi? do p?uc w czasie najg??bszego oddechu, nazywamy pojemno?ci? ?yciow? - najmniejsza, jeszcze prawid?owa, wynosi 15 ml/kg masy cia?a. Ilo?? powietrza, jak? cz?owiek zu?ywa do oddychania w czasie jednej minuty, a wi?c cz?sto?? oddechów pomno?on? przez obj?to?? oddechow?, nazywamy wentylacj? minutow? (norma 6-8 litrów).

W warunkach fizjologicznych na zmian? szybko?ci oddychania wp?ywa wzmo?ony wysi?ek fizyczny, stany emocjonalne. W warunkach patologicznych na przyspieszenie oddychania wp?ywaj?: stany gor?czkowe, bolesne urazy, zabiegi operacyjne. Chory oddycha wtedy p?ytko i szybko - nie chc?c dopu?ci? do uczucia bólu, który powoduj? g??bsze oddechy.

Powierzchnia oddechowa p?uc jest wówczas zmniejszona, chory szybko?ci? oddechów wyrównuje dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilo?ci tlenu. Ze zjawiskiem tym spotykamy si? równie? w stanach zapalnych p?uc, przy upo?ledzonym kr??eniu krwi.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez niunia64, 2009-05-24 13:21:40
dzi?kuje za dodatkowe informacje, napewno sie przydadz? :D


Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

6

Dodane przez iwona_4, 2009-05-24 11:25:00

Oddychanie - procesy ?yciowe zwi?zane z uzyskiwaniem przez organizmy energii u?ytecznej biologicznie:
*oddychanie zewn?trzne - zespó? procesów fizjologicznych, podczas których ze ?rodowiskiem wymieniane s? gazy oddechowe,
*oddychanie wewn?trzne - proces metaboliczny polegaj?cy na uzyskiwaniu energii u?ytecznej biologicznie podczas utleniania substratów.

Wymiana gazowa - dostarczenie tlenu do organizmu i usuwaniu dwutlenku w?gla.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez niunia64, 2009-05-24 13:22:37
dzi?kuje za odpowied? :D


Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez weronika123, 2015-09-02 18:54:20, ilość odpowiedzi: 0
Czym jest Wszechświat ?
dlaczego ludzie badają kosmos  podaj dwie przyczyny - -
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:17:31, ilość odpowiedzi: 1
Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
Czy mzg jest najwa?niejszym organem cz?owieka? je?li tak to dlaczego.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:04:17, ilość odpowiedzi: 1
Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk
jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk?? Chodzi zrecz jasna o jaskini?.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:33:14, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne?? Wyja?nijcie mi to ...
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:42:57, ilość odpowiedzi: 1
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie. NAdaj tytu? swojej wypowiedzi
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 11:11:25, ilość odpowiedzi: 2
Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1.Co to jest zap?odnienie? 2.Czemu dziecko po urodzeniu p??cze. 3.Co si? dzieje g
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 15:22:53, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego: Co wytwarza ???? Co REGULUJE
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:11:41, ilość odpowiedzi: 1
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania? Podaj w punktach ..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:01:37, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki chronione w Polsce
JAkie znasz nazwy ptakw ktre s? chronione w naszym kraju? Podaj przyk?ady.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:48:30, ilość odpowiedzi: 1
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych. W jaki sposb pozytywnie wp?ywaj? na ludzi i ?rodowisk
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:21:05, ilość odpowiedzi: 1
Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Jakie cechy charakterystyczne maj? pierwotniaki? Prosz? wymieni? w punktach
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:50:49, ilość odpowiedzi: 1
Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Jakie grupy posi?kw sk?adaj? si? na zdrowe ?niadanie obiad oraz kolacj?. Podaj przyk?ady
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:40:26, ilość odpowiedzi: 1
Jak dba? o z?by - napisz zasady
Potzrebne mi zasady na temat tego jak dbac o z?by ! Dajcie mi jakie? pomys?y
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:02:25, ilość odpowiedzi: 1
W jaki sposób mo?emy dba? o uk?ad oddechowy?
W jaki sposb mo?emy dba? o uk?ad oddechowy? TAkie zadanko na biologie, potrzebne mi pomys?y..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:46:22, ilość odpowiedzi: 1
Jak ty mo?esz dba? o ?rodowisko i przyrod?
W jaki sposb dbasz o ?rodowisko na codzie??? Czy troszczysz sie o nie??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 11:44:48, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka Z BILOGII
Mam napisa? pytania do podanych hase?!! trzustka, siekacze, w?troba, prze?yk, trzonowe
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 09:58:19, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka z biologii
Pom?ccie mi u?o?yc pytania do tych hase?... zakazenie objaw bakteria
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:13:13, ilość odpowiedzi: 1
Napisz, czego nie wolno robi? w zoo.
Napisz, czego nigdy nie mo?na robic na wycieczce w zoo. POmOCY
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:11:30, ilość odpowiedzi: 1
Zdrowe ?niadanie
Podaj przyk?ady zdrowego ?niadania. Jakie zalety ma zdrowe ?niadanie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-18 15:09:36, ilość odpowiedzi: 1
Komórka zwierz?ca
Potrzeby mi opis komrki zwietz?cej. Macie jaki???
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 17:16:53, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest symbioza? BIOLOGIA
Pytanko z biologi, co to jest symbioza? Podaj na przykladzie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 07:49:23, ilość odpowiedzi: 1
Opis nietoperza
Wiecie jak wygl?da nietoperz? Potrzebuj? krtki opis.. Pom?cie prosz?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-15 17:24:32, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego ludzie zabieraj? w góry czekolad???
Dlaczego ludzie zabieraj? w gry czekolad??? Znacie jekis powd?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:23:05, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi??
jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi?? S?ona czy S?odka??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:19:11, ilość odpowiedzi: 1
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komó
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komrkowego?Pomocy.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa