przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
ewela13, 2014-11-15 21:25:03, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Geografia
Opisz rozmieszczenie stref klimatycznych na ziemi min. 4strony


karolina1126, 2013-05-15 19:16:01, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Geografia - globalna gospodarka
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=podkre%C5%9Bl%20nazwy%20pa%C5%84stw%20charakteryzuj%C4%85cych%20si%C4%99%20roln


agata88, 2013-04-07 14:40:59, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Geografia
1.Okr?gi restrukturyzowane powstaj? w wyniku procesw restruktyzacji okr?gw.........Podczas tych procesw dochodzi d


karolinkape, 2013-02-03 17:20:21, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Praca kontrolna
a) Koncepcja, w ktorj dzialalnosc czlowieka jest silie uzalezniona od srodowiska przyrodniczego,nosi nazwe...........


karolinkape, 2013-02-03 16:29:19, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia....test zaliczeniowy
1)uzupelnij zdania!!! Elektrownie wytwarzajace energie elektryczna w zaleznosci od zu?ywaln


pabloledesma, 2012-12-16 14:39:52, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia - oblicz saldo
Oblicz saldo migracji dla krajum do ktrego w 2011 roku wyjecha?o na sta?e 125 924 osb, a przyby?o 67 275 osb. Wyja


damian18054, 2012-12-02 13:10:45, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Urbanizacja
prosz? o PomocWska? r?nice pomiedzy dezurbanizacj? a reurbanizacj?. Podaj przyk?ad zjawiska reurbanizacji ,kt


elaidczak, 2012-11-21 18:37:11, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia
poprosz? podkre?lenie nazw pa?stw charakteryzuj?cych si? rolnictwem wysokotowarowym i wyja?nij na czym polega ten rod


elaidczak, 2012-11-19 15:31:04, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Podkre?l w poni?szym tek?cie prawid?owe informacje
Kraje s?abo rozwini?teodznaczaj? si? z regu?y niskim\wysokim wsp?czynnikiem przyrostu naturalnego.Niski\wysoki wsp?


marina26, 2012-10-17 21:16:50, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia klimat
charakterystyka klimatu i jego sk?adnikw


dorcing, 2012-10-10 19:28:58, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Jak? role pe?ni ziemia w uk?adzie s?onecznym
Jak? role pe?ni ziemia w uk?adzie s?onecznym-wypracowanie


justysia27, 2012-09-17 18:04:27, odpowiedzi: 2
Geografia, Szkoła średnia
PILNE :):)
Globalizacja - zai przeciw . Zgry dzi?kuj? :):)


justysia27, 2012-09-14 21:23:52, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Zmiany na mapie politycznej ?wiata :)
Prosz? o pomoc w napisaniu pracy na temat : Zmiany na mapie politycznej ?wiata po || wojnie


paulina26443, 2012-05-16 21:15:01, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia -dezintegracja gosp.
!!!....!! 1. Podaj przyk?ady krajw lub ugrupowa? gospodarczych , ktre uleg?y dezintegracji politycznej i g


agniesia5011, 2012-05-08 17:41:37, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
ZMIANY KLIMATYCZNE I ICH SKUTKI
prosze o prace kontrolna tego tematu


arj1, 2012-04-12 07:41:36, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
3 konflikty zbrojne na ?wiecie od lat 70.
Opisz 3 konflikty zbrojne na ?wiecie ,zaczynaj?c od lat 70 -tych.


bozena013, 2012-03-26 15:24:54, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
T:Rola lasow w przyrodzie i gospodarce czlowieka ma to miec forme referatu, pros
T:Rola lasow w przyrodzie i gospodarce czlowiekama to miec forme referatu, prosze o pomoc!!!


sobisiak, 2012-03-08 00:42:29, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia


wiela1, 2012-02-02 16:42:29, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Geografia
hydrosfera-postacie wody na ziemi


xxdariaxd, 2012-01-16 21:45:59, odpowiedzi: 0
Geografia, Szkoła średnia
Dzieje ziemi
Podaj formy ukszta?towania powierzchni, jakie wyst?puj?na tarczy fennoskandzkiej, ukrai?skiej, deka?skiej, kanadyjski


Qidek, 2011-12-03 13:15:12, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Zjawisko urbanizacji.
Wypisz 10 najwi?kszych miast ?wiata. Prosz? szybko odpisz to oddam ocenk? na 6. Pozdrawiam


jucha911, 2011-12-01 16:49:36, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Pomocy ratunku!!
Na mapie w skali 1:5000 zaznaczono Sad o wymiarach 2cm na 3cm jaka jest powieszchnia ?eczywista tego sadu w hektarach


Wawa, 2011-11-28 18:41:33, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Zjawisko urbanizacji.
1. Wymie? 10 najwi?kszych miast ?wiata. 2. Dokonaj charakterystyki swojego miasta pod k?tem pe?nionych przez


Qidek, 2011-11-11 10:19:02, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła średnia
Zró?nicowanie kulturowe ludno?ci ?wiata.
Korzystaj?c z r?nych ?rde?, wymie? nazwy najbardziej rozpowszechnionych religii: a) w Rosji - b) w


kulfonek94, 2011-10-27 20:23:33, odpowiedzi: 2
Geografia, Szkoła średnia
Srodowisko geograficzne Polski na tle Europy i ?wiata
podaj nazwy surowcw mineralnych w ktore jest zasobna polska