przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Historia
Dodane przez Dominisia18, 2011-03-22 16:15:10
rola kultury w obronie polskosci

rola kultury w obronie polskosci-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez Mariusz991, 2011-03-22 19:30:58

Polacy zniewoleni przez zaborcw zostali zmuszeni do obrony w?asnej kultury i to?samo?ci narodowej. Kultura, wobec braku niepodleg?ego pa?stwa, sta?a si? swego rodzaju form? istnienia narodu i wyrazem narodowej to?samo?ci. Nabra?a ona w tych okoliczno?ciach narodowego charakteru i polskiej to?samo?ci. By?o tak tym bardziej, ?e walk? z kultur? polsk? podj?li wszyscy zaborcy, zdaj?c sobie spraw? z tego, i? jej rozwj sprzyja utrzymywaniu si? poczucia odr?bno?ci narodowej w spo?ecze?stwie polskim. Wyrazem tej polityki zaborcw by?a d??enie dogermanizacji irusyfikacji Polakw. Metod? by?o zwalczanie polskiego szkolnictwa oraz usuwanie polskiego j?zyka z ?ycia publicznego, w tym ze szk?, likwidowanie bibliotek polskich, usuwanie lekcji historii ze szk?. Prbowano uniemo?liwi? Polakom zak?adanie stowarzysze? i organizacji polskich zajmuj?cych si? dzia?alno?ci? kulturaln?. Zaborcy wiedzieli jak wa?n? rol? w obronie polsko?ci odgrywaKo?ci? katolicki, dlatego przyst?pili do zdecydowanej rozprawy z nim. Ko?ci? nie tylko utrzymywa? przy ?yciu polski j?zyk, ale umacnia? ?wiadomo?? narodow? i przypomina? o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego.

Spo?ecze?stwo polskie nie uleg?o jednak ca?kowicie zaborcom i radzi?o sobie w tej nowej sytuacji. W zaborze rosyjskim przy dworach polskich i parafiach organizowano dla dzieciszko?y elementarne, ktre oficjalnie mia?y uczy? zawodu i religii, ale faktycznie s?u?y?y nauce j?zyka polskiego (pisanie i czytanie) oraz polskiej historii. W miastach natomiast organizowanotajne kursy. Wreszcie po wsiach w?drowali nauczyciele, ktrzy nauczali w domach bogatych wiejskich gospodarzy. Dzia?alno?? Polakw u?atwia?a znacznie powszechnakorupcja urz?dnikw rosyjskich.

Szczeglnym wyrazem oporu wobec zaborcw i obrony polsko?ci by? programpracyorganicznej, ktra mia?a na razie zast?pi? skazan? na niepowodzenie walk? zbrojn? z zaborcami. Celem pracy organicznej by?o rozwijanie potencja?u gospodarczego i kulturalnego spo?ecze?stwa polskiego, tak, aby wzmocni? ?ywio? polski i uczyni? go zdolnym do przysz?ej walki o wolno??. Bardzo du?y nacisk k?adziono na rozwijanie o?wiaty i ?wiadomo?ci narodowej w spo?ecze?stwie polskim. Najwcze?niej tego rodzaju dzia?ania podj?to wzaborze pruskim. Jednym z bardziej znanych i zas?u?onych dzia?aczy by?Karol Marcinkowski (?y? w latach 1800-1846), ktry by? z zawodu lekarzem, a po powstaniu listopadowym sta? si? aktywnym propagatorem pracy organicznej. Sprzeciwia? si? tworzeniu kolejnych spiskw i d??eniom do zbrojnego wyst?pienia, poniewa? uwa?a?, ?e o wiele wi?ksze efekty mo?e przynie?? d?ugofalowa i wytrwa?a praca ca?ego spo?ecze?stwa polskiego w dziedzinie gospodarki oraz kultury. By ta wielka praca narodowa by?a skuteczna konieczne by?o wsp?dzia?anie wszystkich grup spo?ecznych i ich zjednoczenie wok? wsplnego celu - zarwno ziemia?stwa, jak i mieszcza?stwa. Owocem tego wsp?dzia?ania by?tzw. Bazar, ktry wybudowano z przeznaczeniem na miejsce spotka? r?nych warstw spo?ecze?stwa polskiego. Zas?ug? K. Marcinkowskiego by?o zorganizowanieTowarzystwa Naukowej Pomocy, ktrego zadaniem by?o wspieranie zdolnej, ale niezamo?nej m?odzie?y w nauce, zdobywaniu nowych kwalifikacji i wykszta?cenia. Towarzystwo prowadzi?o odczyty i zak?ada?o biblioteki. Polskie ziemia?stwo i mieszcza?stwo bardzo silnie zaanga?owa?o si? w dzia?alno?? kulturaln?. Dzia?alno?? ta przejawia?a si? w gromadzeniuzbiorw bibliotecznych imuzealnych; tego rodzaju dzia?ania podejmowali mi?dzy innymiRaczy?scy (Rogalin) iDzia?y?scy (Krnik). Polska arystokracja popiera?a r?nego rodzaju przedsi?wzi?cia kulturalne, wspieraj?c finansowo wydawnictwa polskie oraz prowadz?c prace naukowe i badawcze. W po?owie XIX w. to w?a?nie dzielnica pozna?ska przodowa?a w?rd wszystkich zaborw pod wzgl?dem o?ywienia ?ycia kulturalnego i umys?owego. Warto w tym miejscu wspomnie? o p?niejszej dzia?alno?ciWojciecha K?trzy?skiego, ktry bra? udzia? w powstaniu z 1863 r. Pu upadku powstania po?wi?ci? si?badaniom historycznym, a w obszarze jego zainteresowa? le?a?y dzieje Polski w ?redniowieczu oraz dzieje Mazur i Pomorza. Z inicjatywy K?trzy?skiego powsta?o Towarzystwo Mazurskiej Inteligencji Ludowej.

Obok idei pracy organicznej pojawi?a si? rwnie? ideapracy u podstaw, ktr? miano obj?? przede wszystkim lud; mia?a ona stanowi? s?u?b? na rzecz spo?ecze?stwa. Idea ta by?a jednym z wa?niejszych sk?adnikw?wiatopogl?du pozytywistycznego. Bardzo cz?sto odwo?ywali si? do niej w swych dzie?ach najwi?ksi publicy?ci i pisarze reprezentuj?cy ten pr?d umys?owy, jakim by?pozytywizm. Swego rodzajumanifestempracy u podstaw jest "Si?aczka"S. ?eromskiego. Poza tym pisarzem g?wni twrcy pozytywizmu to:Aleksander ?wi?tochowski,Henryk Sienkiewicz,Boles?aw Prus,Adolf Dygasi?ski. Wszyscy ci twrcy potrafili swe dzie?a nasyci? mi?o?ci? do ojczyzny i nada? im patriotyczn? wymow?, mimo i? w?adze zaborcze narzuci?y surow? cenzur?.

Dla rozwoju polskiej kultury wa?na by?a dzia?alno?? Polakw naemigracji. Cz??? z nich, w tymWalery Wrblewski, zaanga?owa?a si? w dzia?alno??I Mi?dzynarodwki, wnosz?c do tego ruchu spo?ecznego pewien polski wk?ad. O?rodkiem polskiej dzia?alno?ci sta?a si?Szwajcaria, gdzie w1870 r. otwarto polskieMuzeum Narodu Polskiego wRapperswilu. Nied?ugo p?niej wyros?o ono na bardzo ?ywe centrum polskiej kultury w Europie Zachodniej.

Nieco uwagi nale?y si? polskiejsztuce teatralnej,muzyce imalarstwu.

Teatr, w podobny jak iliteratura sposb, s?u?y? umacnianiu polsko?ci i ?wiadomo?ci narodowej. Na deskach polskiego teatru wystawiano w j?zyku polskim najwi?ksze dzie?a polskiej literatury. W?adze zaborcze rwnie? sztuki teatralne obj??y cenzur?. Obok komediiMicha?a Ba?uckiego iAleksandra Fredry wystawiano rwnie? utwory poetw romantycznych, w tymJuliusza S?owackiego (nie podawano jednak nazwisk autorw dzie?). Pojawi?o si? wielu wybitnych polskich aktorw -Boles?aw Leszczy?ski,Wincenty Rapacki,Jan Krlikowski oraz oczywi?cieHelena Modrzejewska.

Muzyka rwnie? przepe?niona by?a patriotyzmem i przypomina?a o ojczy?nie. Do najwa?niejszych twrcw nale?eli genialny skrzypekHenryk Wieniawski oraz kompozytorStanis?aw Moniuszko (jemu zawdzi?czamy wielkie opery narodowe).

O zniewolonej ojczy?nie nie pozwala?o rwnie? zapomnie? polskie malarstwo. Cz?sto przedstawiano na p?tnie wa?ne wydarzenia z dziejw Polski, polski pejza? czy inne typowo polskie sceny. Tworzyli wwczas tak wybitni arty?ci jakLeon Wycz?kowski,Jzef Che?mo?ski, bracia Maksymilian i Aleksander Gierymscy,Henryk Siemiradzki,Wojciech Gerson. Arty?ci ci prezentowali swe dzie?a w kraju oraz za granic?. Dzie?a Leona Wycz?kowskiego i Jzefa Che?mo?skiego pojawi?y si? wTowarzystwie Zach?ty Sztuk Pi?knych, ktre zosta?o otwarte w 1859 r. i organizowa?o ekspozycje z zakresu malarstwa wsp?czesnego.

Spo?ecze?stwo polskie w XIX w., cho? zniewolone i kr?powane przez w?adze zaborcze wykaza?o zatem wiele inicjatywy, nie tylko by obroni? stan polskiej kultury i dziedzictwo narodowe, ale rwnie? by rozwija? dziedzictwo przodkw i przekazywa? je nast?pnym pokoleniom. Walka o polsk? kultur? by?a wyrazem niez?omno?ci narodu polskiego i jego woli walki o niepodleg?? ojczyzn?.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez Dazy, 2015-04-21 18:40:22, ilość odpowiedzi: 0
Renesans
Porwnaj kontakty Japonii i Indii z Europejczykami w XVI-XVIII wieku.Opisz podobie?stwa i r?nice
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez Dazy, 2015-04-20 19:00:11, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Porwnaj kotakty Japonii i Indiii z Europejczykami w XVI-XVIII wieku.Opisz podobie?stwa i r?nice
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez Mikaa, 2014-01-12 17:37:55, ilość odpowiedzi: 0
pa?stwo krzy?ackie w prusach
wyja?nij przyczyny sukcesw Krzy?akw w walkach z Prusami
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez wiola9898367, 2014-01-04 19:00:57, ilość odpowiedzi: 1
zimna wojna
Wskarz wydarzenie ktre w okresie zimnej wojny prawie doprowadzila do wybuchu wojny atomowej . sc
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez nati1407, 2013-12-11 17:32:23, ilość odpowiedzi: 0
rozprawka
zamach majowy- prba prze?amania kryzysu politycznego czy bezprawna droga do autorytaryzmu
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez 1234, 2013-06-08 20:02:06, ilość odpowiedzi: 0
Bardzo Pilne dla Mojej Dziewczyny !!!!!!!!
1. Kampania napoleo?ska na ziemiach polskich2. Organizacja i funkcjonowanie Ksi?stwa Warsza
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez smerfuss66, 2013-04-13 17:32:12, ilość odpowiedzi: 1
historia
1- Wyt?umacz wp?yw utraty wlasnego panstwa na ks
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez xxxolka60xxx, 2013-04-07 15:12:16, ilość odpowiedzi: 3
Wojny Polski ze Szwecj?, Turcj? i Rosj?.
Potrzebuje daty od kiedy do kiety trwa?y wojny, przebieg, przyczyny i skutki. Z tego co juz znala
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-12-08 08:53:31, ilość odpowiedzi: 0
droga do zwyci??stwa
mam problem z histori? pomorze4sz mi ? Droga do zwyci?stwa - karta pracydlaczego stalin wyste
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez dorotka12, 2012-10-24 19:46:56, ilość odpowiedzi: 1
Szybka pomoc !!! Prosze !
Sprbuj oceni? osi?gni?cia drugiej Rzeczypospolitej, ktre z
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez agata222, 2012-10-24 14:03:54, ilość odpowiedzi: 1
Historia
3 przyczyny,ktre wp?yne?y na odrodzenie si? niepodleg?ego pa?stwa polskiego w 1918?
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez julitka, 2012-10-21 14:40:59, ilość odpowiedzi: 1
Pilne!
w jaki sposb nazi?ci utrzymywali si? u w?adzy w Niemczech ?
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez lipka144, 2012-10-11 09:34:38, ilość odpowiedzi: 1
stosunki krzy?ackie
stosunki polsko krzy?ackie do 1525r
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez Basia_sm, 2012-10-09 13:50:20, ilość odpowiedzi: 0
Historia
polska polityka zagraniczna w XX leciu miedzywojennym relacje polski z s?siadami polityka zagrani
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez Zmoreczka, 2012-09-15 20:05:23, ilość odpowiedzi: 0
Historia- Pomocy
Tematy:1)Przedstaw i oce? postanowienia traktatu wersalskiego dotycz?ce
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez patrysiade, 2012-09-12 17:49:49, ilość odpowiedzi: 1
zabytek
Opisz zabytek ktory znajduje sie u ciebie w domu
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez niunia1820, 2012-05-04 17:59:22, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Pa?stwo Polskie po II wojnie 1945-1952. Notatka
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez niunia1820, 2012-05-03 18:47:09, ilość odpowiedzi: 1
historia
"Demoludy"- ?wiat komunistyczny po II wojnie ?wiatowej. Notatka
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez niunia1820, 2012-05-03 18:43:20, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Pa?stwo Pruskie po II wojnie 1945-1952 Notatka
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez chomik35, 2012-04-26 20:52:56, ilość odpowiedzi: 1
Historia-wypracowanie,pilne.
1.Osiagni?cia cywilizacyjne ludw Mezopotamii, Egiptu i Chin2. Cesarstwo Rzymskie- charakte
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian1993, 2012-04-05 19:35:01, ilość odpowiedzi: 1
Polskie powstania narodowyzborcze w XIXw.
Dowdcy powstania listopadowego:
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez As1990, 2012-03-24 21:50:57, ilość odpowiedzi: 1
Realia stanu wojennego.
Jakie organiczenia praw obywateli nast?pi?y w stanie wojennym? Prosz? to odpisz.
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez As1990, 2012-03-24 12:33:07, ilość odpowiedzi: 0
Realia stanu wojennego.
Jakie organiczenia praw obywateli nast?pi?y w stanie wojennym? P
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez chomik35, 2012-03-18 18:49:35, ilość odpowiedzi: 1
historia
1.Cesarstwo rzymskie-charakterystyka 2.Polska za ponowania MieszkaI i Boles?awa Chrobrego
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez Warszawa90, 2012-03-15 20:55:52, ilość odpowiedzi: 1
Gdynia - 17 grudnia 1970r.
JANEK WISNIEWSKI - KIM BY??
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia