przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Fizyka
Dodane przez pomocny, 2012-05-11 21:31:38
referat o ukladzie slonecznym

Witam wszystkich. mam takie pytanko czy moze kto? ma napisany referat o uk?adzie s?onecznym. z gry dzi?kuj? za pomoc i ja rwnie? s?u?? pomoc?



-----

Rozwiąż zadanie



Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez kiniakc, 2012-05-12 23:08:38

Jak powsta? Uk?ad S?oneczny

Powstanie Uk?adu S?onecznego wyja?nia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Uk?ad S?oneczny powsta? oko?o 5 - 6 miliardw lat temu z ob?oku gazowo - py?owego, ktry przyci?ga? materi? ku g?stniej?cemu j?dru. W ?rodku ob?oku gaz kurczy? si? szybciej ni? w zewn?trznych warstwach i powsta?o S?o?ce, a pozosta?a materia utworzy?a dysk wok? niego. Ok. 50 milionw lat p?niej zacz??y zachodzi? reakcje j?drowe (przekszta?cenie wodoru w hel), co spowodowa?o, ?e S?o?ce zacz??o ?wieci?. We wcze?niej powsta?ym dysku cz?steczki si? ze sob? zderza?y i ??czy?y w py? tworz?c wi?ksze obiekty. Kolizje r?norodnych obiektw doprowadzi?y do powstania du?ych cia?, z ktrych ostatecznie powsta?y planety. W pierwszej kolejno?ci utworzy?y si? 4 planety wewn?trzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewn?trzne za? tworzy?y g?wnie gazy, a uformowa?y si? one ze skalno - lodowych bry? kr???cych w dalszej odleg?o?ci od S?o?ca.

Cia?a planetarne

S?o?ce i planety nie s? jedynymi cia?ami Uk?adu S?onecznego. Przerw? mi?dzy Marsem a Jowiszem zape?nia pas planetoid. Naukowcy uwa?aj?, ?e mog?aby si? z nich utworzy? kolejna planeta, jednak grawitacja Jowisza nie pozwoli?a na to. Innymi cia?ami znajduj?cymi si? w naszym Uk?adzie s? komety. Przebywaj? one na obrze?ach zewn?trznego Uk?adu S?onecznego poza orbit? Neptuna. Podobnie jak planety zewn?trzne, komety zbudowane s? ze ska?, lodu wodnego, zamro?onego metanu, amoniaku i cyjanowodoru. Uk?ad S?oneczny jest otoczony przez Chmur? Oorta - wi?zk? komet, a ??cznikiem mi?dzy nim a wewn?trznym Uk?adem S?onecznym jest pas Kuipera - rejon poza orbit? Neptuna w odleg?o?ci 30 do 100 AU od S?o?ca, zawieraj?cy wiele ma?ych, lodowych cia?.

Obiekty w Uk?adzie S?onecznym

Wok? S?o?ca kr??y 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Oprcz nich znajduj? si? w nim satelity naturalne niektrych planet, pas planetoid pomi?dzy Marsem a Jowiszem, komety, cia?a meteorytowe, py? oraz gaz mi?dzyplanetarny.

W sk?ad uk?adu s?onecznego wchodz?:

S?o?ce

 • ?rednica (km): 1.392.000
 • Masa (Ziemia = 1): 332.950
 • G?sto?? (g/cm, Woda = 1): 1,41
 • Okres obrotu: ok. 27 dni
 • Przy?pieszenie grawitacyjne (m/): 273
 • Szybko?? ucieczki (km/s): 620

S?o?ce jest nasz? najbli?sz? gwiazd?, ktra jest centrum naszego Uk?adu iwok? ktrej planety kr??? po eliptycznych orbitach. Maksymalna temperatura na S?o?cu osi?ga +6000C, minimalna +3870C, atemperatura j?dra wynosi a? +15mlnC. S?o?ce powsta?o oko?o 4,6 miliarda lat temu zwiruj?cej chmury gazw ipy?w. We wn?trzu S?o?ca ca?y czas zachodz? reakcje j?drowe, ktrych g?wnym sk?adnikiem jest wodr. S?o?ce sk?ada si? zczterech warstw: korony s?onecznej (ktr? mo?na ogl?da? podczas za?mienia S?o?ca), chromosfery (wktrej zachodz? erupcje), fonosfery (b?d?c? w?a?ciw? powierzchni? S?o?ca) ij?dra (wktrym powstaje ?wiat?o iciep?o).

S?o?ce nie spala si? tylko produkuje energi? ciepln? i?wietln?. Kiedy dwa atomy wodoru ??cz? si? ze sob? tworz?c hel, powstaje ma?a cz??? materii, ktra przesuwa si? wkierunku powierzchni S?o?ca ijest tam uwalniana w postaci ?wiat?a iciep?a. Wten sposb S?o?ce traci cz??? swojej masy. S?o?ce ma czasami ciemne plamy na swej powierzchni zwane plamami s?onecznymi. Pojawiaj? si? one zwykle wskupiskach imog? trwa? od kilku godzin do kilku miesi?cy. Przy kilkudniowej obserwacji widoczne jest przesuwanie si? plam na tarczy s?onecznej, adzieje si? tak, poniewa? S?o?ce obraca si? wok? swej osi, co trwa miesi?c.

Merkury

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 59,9
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 87,969 dnia
 • Okres rotacji: 58,65 dni
 • ?rednica (km): 4878
 • Masa (Ziemia = 1): 0,056
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 0,05
 • G?sto?? (g/cm): 5,43
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 47,4
 • Liczba znanych ksi??ycw: 0

Merkury jest pierwsz? inajmniejsz? planet? naszego Uk?adu. Ci??ko zobaczy? go zZiemi, poniewa? zawsze pojawia si? blisko S?o?ca. Merkury jest pozbawiony atmosfery. P?aszcz pod skorup? sk?ada si? ze stopionych ska?, aw?rodku planety znajduje si? j?dro ?elazne. Merkury kr??y wok? S?o?ca szybko, jednak wok? swojej osi wolno, co sprawia, ?e wschd S?o?ca nast?puje na nim co 176 dni. Jest on jednym znajgor?tszych ijednocze?nie najzimniejszych planet Uk?adu S?onecznego. Maksymalna temperatura na Merkurym wynosi +427C, a minimalna -212C.

Merkury ma wiele kraterw, wyst?puj? na nim gry atak?e kilka p?askich obszarw. Najwi?kszy krater onazwie Caloris Planitia ma ?rednic? 1300 km. Sonda kosmiczna "Mariner 10" zbli?y?a si? do tej planety po przebyciu prawie 170 milionw kilometrw, ajej podr? trwa?a 146 dni. "Mariner 10" przelecia? obok Merkurego trzy razy fotografuj?c go. Odkryto wtedy, ?e jego powierzchni? przecinaj? wielkie, strome skarpy owysoko?ci ponad 3 km, ktre przecinaj? ?ciany kraterw ici?gn? si? na przestrzeni setek kilometrw. Oko?o 14 razy wka?dym stuleciu Merkury przesuwa si? dok?adnie mi?dzy S?o?cem aZiemi?. Astronomowie nazywaj? to przej?ciem Merkurego przez tarcz? s?oneczn?. Planeta ta jest wtedy widoczna jako ma?a plamka przesuwaj?ca si? ze wschodu na zachd przez tarcz? S?o?ca.

Wenus

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 108,2
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 224,7 doby
 • Okres rotacji: 243 doby
 • ?rednica (km): 12104
 • Masa (Ziemia = 1): 0,815
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 0,88
 • G?sto?? (g/cm): 5,24
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 35,0
 • Liczba znanych ksi??ycw: 0

Wenus jest drug? planet? od S?o?ca ijest ona otoczona ob?okami truj?cych gazw. Jest bardzo jasna poniewa? jej g?ste chmury bardzo dobrze odbijaj? ?wiat?o. Maksymalna temperatura na Wenus dochodzi do +482C. Czas obrotu Wenus wok? osi jest najd?u?szy wUk?adzie S?onecznym iwynosi a? 243 doby - mniej ni? na okr??enie S?o?ca, przez co dzie? na Wenus jest d?u?szy ni? rok. Planeta ta wiruje wprzeciwn? stron? ni? porusza si? po swojej orbicie, jest to tzw. "obrt wsteczny". Pierwsza sonda, jaka wyl?dowa?a na Wenus, po oko?o godzinie zosta?a zniszczona przez jej wysok? temperatur? ici?nienie. W1978 r. ameryka?ska sonda kosmiczna "Pioneer - Venus" sta?a si? sztucznym satelit? tej planety. Dzi?ki niej odkryto na jej powierzchni rozleg?e p?askie rwniny zkraterami, dolinami oraz pasmami grskimi, atak?e wulkany.

Ziemia i ksi??yc

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 149,6
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 365 dni 6h
 • Okres rotacji: 23 h 56 min
 • ?rednica (km): 12752
 • Masa (Ziemia = 1): 1,000
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 1,00
 • G?sto?? (g/cm): 5,52
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 29,8
 • Liczba znanych ksi??ycw: 1

Ziemia jest trzeci? planet? od S?o?ca ijedyn?, na ktrej istnieje ?ycie (bynajmniej dotychczas nie udowodniono go na innych planetach naszego Uk?adu S?onecznego). Uwa?a si?, ?e powsta?a ona oko?o 4,6 miliarda lat temu, ajej temperatura wynosi?a wtedy 4000C. Wyj?tkowo?? Ziemi polega na tym, ?e wyst?puje na niej woda izawieraj?ca tlen atmosfera. Wgrudniu Ziemia znajduje si? nieco bli?ej S?o?ca, awczerwcu jest najbardziej od niego oddalona. O? Ziemi jest nachylona wstosunku do S?o?ca, dzi?ki czemu mamy pory roku. Obroty Ziemi wok? w?asnej osi powoduj? zjawiska dnia i nocy.

Atmosfera Ziemi sk?ada si? g?wnie zazotu itlenu, ma grubo?? oko?o 100 km isk?ada si? zkilku warstw. Jedn? znajwa?niejszych jest warstwa ozonowa, ktra rozci?ga si? na wysoko?ci ok. 20-35 km ipe?ni rol? tarczy os?aniaj?cej nas przed szkodliwym promieniowaniem. Pocz?tkowo na Ziemi nie by?o oceanw. Powsta?y one dopiero wskutek wybuchw wulkanw, ktre po emisji du?ej ilo?ci gazw tworzy?y chmury, przez co zacz??y pada? deszcze. By?o to pierwszym czynnikiem, ktry wp?yn?? na powstanie na Ziemi ?ycia.

Ksi??yc jest jedynym satelit? naturalnym Ziemi. Jego ?rednica wynosi 3476 km, aodleg?o?? od Ziemi 380 tys. km. Jego przyci?ganie grawitacyjne powoduje na Ziemi przyp?ywy iodp?ywy mrz ioceanw. Ksi??yc ma r?ne fazy, gdy? istniej? na nim dni inoce, przez co czasem jego widoczna cz??? znajduje si? wcieniu. Ksi??yc okr??a Ziemi? wczasie 27,3 dnia, tyle samo co jego obrt wok? w?asnej osi. Powoduje to, ?e zawsze widzimy tylko jedn? jego stron?.

Na powierzchni naszego naturalnego satelity znajduj? si? ogromne zag??bienia, ktre powstawa?y po upadkach meteorytw. Wype?ni?a je lawa, aastronomowie nazwali je "morzami". Jedno znich, Morze Spokoju, ma 1000 km ?rednicy. To w?a?nie tutaj w1969 roku cz?owiek po raz pierwszy postawi? stop? na Ksi??ycu, aby? nim Neil Armstrong. Naukowcy nie s? pewni co do tego, wjaki sposb powsta? Ksi??yc. Mg? kiedy? stanowi? jedno?? zZiemi? ioderwa? si? od niej, ale rwnie? oba cia?a mog?y si? utworzy? oddzielnie, po czym Ksi??yc by?by przechwycony przez grawitacyjne przyci?ganie Ziemi.

Mars

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 227,9
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 686,738 dnia
 • Okres rotacji: 24 h 37 min
 • ?rednica (km): 6788
 • Masa (Ziemia = 1): 0,107
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 0,15
 • G?sto?? (g/cm): 3,04
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 24,1
 • Liczba znanych ksi??ycw: 2

Mars jest widoczny na niebie jako czerwony, podobny do gwiazdy punkt. Jest on skalist? planet?, ktr? pokrywaj? czerwone pustynie, st?d popularna nazwa - Czerwona Planeta. Atmosfera sk?ada si? wwi?kszo?ci zdwutlenku w?gla, co uniemo?liwia oddychanie. Wyst?puj? tam pot??ne burze py?owe, jest tam niezwykle zimno, apowierzchnia planety pokryta jest okruchami ska?. Maksymalna temperatura na Marsie dochodzi do +27C, aminimalna -126C. Powierzchnia Czerwonej Planety jest urozmaicona - tworz? je kratery, gry, doliny i wulkany. 2 ksi??yce Marsa s? prawdopodobnie fragmentami planetoid, as? to Phobos i Deimos.

Zdj?cia przekazane przez sond? "Mariner 9" wystrzelon? w1972 roku ujawni?y, ?e na Marsie mo?na spotka? dwa r?ne typy krajobrazw. P?nocna cz??? planety to wwi?kszo?ci wyg?adzona rwnina pokryta law?, ktra wyp?yn??a zwulkanw, po?udniowa za? zryta jest g??bokimi kraterami. "Mariner" sfotografowa? tak?e ogromn?, kolist? nieck? na powierzchni Marsa, ktr? nazwano Hellas Planitia iktra jest najni?szym punktem na powierzchni Marsa. Powsta?a ona w wyniku uderzenia planetoidy. "Mariner 9" odkry? tak?e rozpadlin? przecinaj?c? centraln? cz??? planety, ktr? nazwano Valles Marineri (Dolina Marinera), 10 razy d?u?sza i3 razy g??bsza ni? Wielki Kanion Kolorado ima ponad 6 km g??boko?ci. Na Marsie odkryto rwnie? tr?by powietrzne. Zawirowania w atmosferze Marsa spowodowane s? pr?dami konwekcyjnymi, ktrych przyczyn? jest r?nica temperatur pomi?dzy nagrzan? powierzchni? ich?odnym powietrzem.

Jowisz

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 778,3
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 11 lat 315 dni
 • Okres rotacji: 9,8 godzin
 • ?rednica (km): 142800
 • Masa (Ziemia = 1): 317,9
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 1316
 • G?sto?? (g/cm): 1,32
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 13,1
 • Liczba znanych ksi??ycw: 63

Jowisz wybrzusza si? na rwniku isp?aszcza na biegunach zpowodu du?ych wirowa?. Wiatry na nim osi?gaj? pr?dko?? do 500 km/h. Szybki ruch wirowy iciep?o zwn?trza planety powoduj? powstanie silnych wiatrw, dziel?cych atmosfer? na rwnole?nikowe pasy opadaj?cych lub wznosz?cych si? gazw. Na tarczy Jowisza wida? te? cyklon o?rednicy dwukrotnie wi?kszej od Ziemi, zwany Wielk? Czerwon? Plam?. Ten huragan szaleje na Jowiszu od co najmniej 300 lat. Na Jowiszu wyst?puje wodr ihel, zktrych zbudowane s? gwiazdy. Jowisz jest pierwsz? zczterech wielkich planet - gazowych gigantw ijednocze?nie najwi?ksz? planet? Uk?adu S?onecznego. Jest on gazowa kul?, cho? posiada prawdopodobnie j?dro zp?ynnych ska?. Ob?oki na Jowiszu tworz? jedn? warstw?, jednak jej sk?ad nie jest jeszcze zidentyfikowany.

Galileusz odkry? cztery ksi??yce Jowisza prawie 400 lat temu. By?y to pierwsze obiekty w przestrzeni kosmicznej odkryte za pomoc? teleskopu. Od nazwiska odkrywcy nosz? one nazw? ksi??ycw galileuszowskich, as? to: Io, Europa, Ganimedes i Callisto, przy czym Ganimedes to najwi?kszy ksi??yc wUk?adzie S?onecznym. Pewne obszary jego powierzchni pokrywaj? dziwne bruzdy, ktre ci?gn? si? na tysi?ce kilometrw. Callisto za? najbardziej przypomina nasz Ksi??yc ijest ca?kowicie pokryty kraterami.

16 lipca 1994 roku ogromne kawa?ki komety Shoemaker - Levy 9 zderzy?y si? z Jowiszem. Od?amki tej komety porusza?y si? zpr?dko?ci? 60 km/s. Po nied?ugim czasie eksplodowa?y, afontanna rozgrzanej materii kometarnej zmiesza?a si? zgor?cymi gazami atmosfery Jowisza, ktre unios?y si? na wysoko?? kilku tysi?cy kilometrw ponad warstw? ob?okw spowijaj?cych planet? olbrzyma. Gdy wyrzucona wgr? materia opad?a zpowrotem ku stratosferze Jowisza, utworzy?a ciemn? plam? wkszta?cie p?ksi??yca. Otacza?a ona niedu?y, jeszcze ciemniejszy ?lad, ktry powsta? wmiejscu wtargni?cia komety watmosfer?. Dwa dni p?niej inny od?amek komety uderzy? wJowisza ztak? si??, ?e fontann? wyrzuconej materii roz?wietli? blask przewy?szaj?cy jasno?? ca?ej planety. Ostatecznie powierzchnia Jowisza zosta?a naznaczona 21 ciemnymi pi?tnami. ?rednica ka?dego z nich przewy?sza?a ?rednic? Ziemi.

Saturn

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 1427
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 29 lat 167 dni
 • Okres rotacji: 10 h 14 min
 • ?rednica (km): 120660
 • Masa (Ziemia = 1): 95,1
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 755
 • G?sto?? (g/cm): 0,7
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 9,6
 • Liczba znanych ksi??ycw: 60

Saturn jest szst? planet? od S?o?ca, drug? co do wielko?ci (po Jowiszu), planet? naszego Uk?adu. Jest jedn? zplanet zewn?trznych, gazowych gigantw. Jest bardzo zimny, poniewa? znajduje si? bardzo daleko od S?o?ca iotrzymuje od niego zaledwie 1/10 ilo?ci ciep?a i?wiat?a co Ziemia. Pier?cienie wok? Saturna, odkryte przez Galileusza, czyni? go jedn? znajpi?kniejszych planet Uk?adu S?onecznego. S? ich setki, arozci?gaj? si? one na przestrzeni tysi?cy kilometrw. Prawdopodobnie sk?adaj? si? zmilionw bry? lodu o?rednicy od kilku centymetrw do kilkudziesi?ciu metrw, ktre s? widoczne za pomoc? teleskopu. Ich grubo?? wynosi zaledwie oko?o 10 metrw. Najprawdopodobniej pier?cienie tworzy materia?, zktrego kiedy? mia? si? uformowa? ksi??yc. 7 spo?rd pier?cieni jest oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od A do G.

Okres obiegu Saturna wok? w?asnej osi trwa prawie 11 godzin. Atmosfera jego sk?ada si? g?wnie zwodoru, helu iamoniaku. Tytan, najwi?kszy zksi??ycw Saturna, jest jedynym ksi??ycem wUk?adzie S?onecznym otoczonym atmosfer? podobn? do ziemskiej. Inny ksi??yc Saturna, Phoebe, nie powsta? wotoczeniu planety, lecz zosta? przechwycony przez jej si?y grawitacyjne. Zawiera on du?o mniej lodu iwi?cej ska? ni? inne ksi??yce Saturna. Phoebe okr??a planet? wkierunku odwrotnym od wi?kszo?ci pobliskich ksi??ycw, sjej orbita jest mocno nachylona do rwnika planety. Wmaju 2005 roku odkryto kolejnych 12 ksi??ycw Saturna, co daje ??cznie liczb? 46.

Uran

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 2870
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 84,014 lat
 • Okres rotacji: 10 h 49 min
 • ?rednica (km): 51108
 • Masa (Ziemia = 1): 14,5
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 52
 • G?sto?? (g/cm): 1,27
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 6,8
 • Liczba znanych ksi??ycw: 27

Uran jest kolejn? spo?rd planet zewn?trznych, b?d?cych gazowymi olbrzymami. ZZiemi jest ledwo widoczny nawet przez teleskop, gdy? znajduje si? wodleg?o?ci 2870 mln km od S?o?ca. W1781 roku Brytyjczyk, Williama Herschel, odkry? t? planet? obserwuj?c niebo przez w?asnor?cznie zbudowany teleskop. Przez to, ?e nachylenie p?aszczyzny rwnika Urana do p?aszczyzny jego orbity wynosi 98, planeta wiruje wok? w?asnej osi ruchem wstecznym. Jego pole magnetyczne jest 3 razy silniejsze ni? na naszej planecie. Pier?cienie Urana, ktrych jest 11, s? bardzo niewyra?ne ici??ko je zobaczy? zZiemi. S? jednak mocniejsze od pier?cieni Jowisza, aodkryto je w1977 roku. Uran zielonkawy kolor zawdzi?cza chmurom metanu wgrnych warstwach atmosfery. R?nice temperatur nie s? du?e iwynosz? od -208C do -212C. Wiele wiadomo?ci oUranie przekaza? na Ziemi? "Voyager 2". Dopiero od tej pory znamy dok?adnie czas obrotu Urana. Uran wyr?nia si? w?rd gazowych gigantem tym, ?e nie ma skalnego j?dra. Grna warstwa jego atmosfery sk?ada si? g?wnie zwodoru ihelu, awarstwach ni?szych tworz? si? metanowe chmury. Metan poch?ania ?wiat?o czerwone, dlatego te? Uran ogl?dany zprzestrzeni kosmicznej jest zielono - niebieski.

Neptun

 • Odleg?o?? od S?o?ca w mln km: 4497
 • Okres obiegu wok? S?o?ca: 164,78 lat
 • Okres rotacji: 15 h 40 min
 • ?rednica (km): 49530
 • Masa (Ziemia = 1): 17,2
 • Obj?to?? (Ziemia = 1): 44
 • G?sto?? (g/cm): 1,77
 • Pr?dko?? ruchu po orbicie (km/s): 5,4
 • Liczba znanych ksi??ycw: 13

Neptun jest najbardziej odleg?? inajmniejsz? planet? gazow?. Okres obiegu wok? S?o?ca trwa blisko 165 lat, aporusza si? ona ze ?redni? pr?dko?ci? 5,4 km/s. J?dro Neptuna stanowi oko?o 50% jego obj?to?ci ijest zbudowane ze ska? ilodu. Otacza je amoniak imetan, co nadaje mu niebieskie zabarwienie. Pr?dko?? wiatrw dochodzi do 2,5 tys. km/h. Wyst?puj? tam rwnie? burze wformie wielkiej ciemnej plamy. Na jednym zksi??ycw Neptuna, lodowym Trytonie, odkryto tak?e gejzery. Sonda Voyager 2 potwierdzi?a wcze?niejsze przypuszczenia oistnieniu pier?cieni wok? Neptuna. Na skutek oddzia?ywa? zsatelitami magnetosfera Neptuna ma zmienn? geometri?.

Pluton*

* - Pluton straci? status planety wdniu 23.08.2006. Wtej chwili nale?y on do osobnej kategorii cia? Uk?adu S?onecznego zwanych planetami kar?owatymi. Poza tym nale?y on do obiektw transneptunowych ido pasa Kuipera, b?d?c jednym zobiektw zwanych plutonkami.


-----



Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania




Dodane przez patryk11736, 2015-06-20 14:17:05, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka-predkosc kosmiczna
oblicz wartosc pierwszej drugej i trzeciej predkosci kosmicznej dla trzech innych niz ziemia pla
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez fiza5456, 2015-04-01 21:45:31, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka -prawo rozpadu
Ile j?der rozpada si? w ciagu 1 roku w 1 g uranu 238. Czas po?owicznego rozpadu wynosi 4,5*10 do
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez benormal, 2014-11-10 13:48:31, ilość odpowiedzi: 0
Karty pracy z fizyki
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Arletka/Moje%20dokumenty/Downloads/karta_pracy_3_210812%20(
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez Kazmon0, 2014-02-09 17:24:23, ilość odpowiedzi: 0
B?AGAM O POMOC technikum zadanie
Elo potrzebuje waszej pomocy Mam napisac ja sam zadania ?e np z Elo potrzebuje wa
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez cin85, 2014-01-29 16:56:52, ilość odpowiedzi: 0
bry?a sztywna
Zad. 1Oblicz si?y nacisku belki na punkty podparcia, je?eli masa belki wynosi 100 kg, jej
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez dzasta94, 2013-10-11 11:42:04, ilość odpowiedzi: 0
Si?a do?rodkowa
Prosz? o pomoc nigdzie nie moge znale?? tego. 1)Zwi?zek mi?dzy si?a do?rodkowa a
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:08:45, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:07:58, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:07:16, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez ewelka23, 2013-04-03 12:02:39, ilość odpowiedzi: 1
grawitacja
oblicz warto?? si?y grawitacji,ktr? przyci?gaj? si? wzajemnie ziemia i ksi??yc. Mz=6*10 do pot?g
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez anna3880, 2013-03-04 09:33:45, ilość odpowiedzi: 0
wahadlo
Wahad?o matematyczne i wahad?o fizyczne omow.zjawiski rezenansu mechanicznego.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez anna3880, 2013-01-28 13:56:10, ilość odpowiedzi: 0
praca kontrolna
Pro\mieniowanie cia? i wykorzystanie tego zjawiska w technice
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez paula2727, 2013-01-15 20:48:51, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka- astronomia
Wyra? d?ugo?? 1 roku ?wietlnego w metrach, a potem zmie? t? liczb? i podaj wynik a) w milim
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez ewelcia55555, 2012-12-09 20:50:46, ilość odpowiedzi: 1
S?o?ce
Oszacuj na jak d?ugo wystarczy S?o?cu swobodnych nukleonw do ?wiecenia.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez gggggggggggg, 2012-10-21 16:13:44, ilość odpowiedzi: 0
pomocy prosz?.
Powietrze zajmuje obj?to?? 2dm3 przy temperaturze15stopniC i pod ci?nieniem 105 Pa. Przy jakim c
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez evelina, 2012-10-20 17:36:51, ilość odpowiedzi: 0
pomo?e kto??
Witam potrzebuj? pomocy z Fizyki, jest to dla mnie kula u nogi prosz? o pomoc. 1.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez anka_1722, 2012-09-30 18:38:12, ilość odpowiedzi: 1
fizyka
1.wyka? ?e czas trwania spadku swobodnego nie zale?y od masy cia?a. 2.Oprcz s?o?ca i pla
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez 1kasiula9, 2012-09-18 09:22:08, ilość odpowiedzi: 0
praca kontrolna z fizyki
na pewnej wysoko?ci nad ziemi? znajduje siiii? cialo o masie 100 kg oblicz jaka prace wykona cial
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:47:58, ilość odpowiedzi: 2
Bilans cieplny
Mama ugotowa?a 2 litry kompotu . Aby szybciej nadawa? si? do wypicia wstawi?a go do miednicy zawi
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:42:42, ilość odpowiedzi: 2
BILANS CIEPLNY.
Do wody o masie 2 kg. i temp. 20 stop. C. wrzucono ostro?nie rozgrzane srebrne cia?o o masie 1 kg
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:23:14, ilość odpowiedzi: 1
Bilans cieplny.
W wannie znajduje si? 40 kg. wody o temp. 15 stopni C. Ile kg. wody o temp. 80 stopni C. trzeba d
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez blondyna__79, 2012-05-24 10:58:14, ilość odpowiedzi: 1
mechanika-fizyka
Obliczy? nacisk R osi kr??ka na s?up kafara, je?eli masa bijaka m = 200 kg, a k?tnachylenia
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez dorotka12, 2012-05-13 18:52:28, ilość odpowiedzi: 2
Poooooomoooooooocyyyyyyy ! Pilnee. !
Jakie s? cechy planety Wenus ?/ Za ka?d? odp. dam 6 ! Prosz?. ! Pilne . :P
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez pomocny, 2012-05-11 21:31:38, ilość odpowiedzi: 1
referat o ukladzie slonecznym
Witam wszystkich. mam takie pytanko czy moze kto? ma napisany referat o uk?adzie s?onecznym. z g
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia




Dodane przez AGUCHA372, 2012-05-07 14:04:58, ilość odpowiedzi: 1
fizyka zadanie
w butli turystycznej o objetos ci 2dm w temp.20stopniC panuje cisnienie 3 razy 10do 5 Pa.oblicz
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia