przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez damian18054, 2012-11-29 17:43:13

NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg ?w. MateuszaPrzypowie?? o siewcy

1 Owego dnia Jezus wyszed? z domu i usiad? nad jeziorem. 2 Wnet zebra?y si? ko?o Niego t?umy tak wielkie, ?e wszed? do ?odzi i usiad?, a ca?y lud sta? na brzegu. 3 I mwi? im wiele w przypowie?ciach2 tymi s?owami:
Oto siewca wyszed? sia?. 4 A gdy sia?, niektre [ziarna] pad?y na drog?, nadlecia?y ptaki i wydzioba?y je. 5 Inne pad?y na miejsca skaliste, gdzie niewiele mia?y ziemi; i wnet powschodzi?y, bo gleba nie by?a g??boka. 6 Lecz gdy s?o?ce wzesz?o, przypali?y si? i usch?y, bo nie mia?y korzenia. 7 Inne znowu pad?y mi?dzy ciernie, a ciernie wybuja?y i zag?uszy?y je. 8 Inne w ko?cu pad?y na ziemi? ?yzn? i plon wyda?y, jedno stokrotny, drugie sze??dziesi?ciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj s?ucha!.


Cel przypowie?ci310 Przyst?pili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowie?ciach mwisz do nich?4 11 On im odpowiedzia?: Wam dano pozna? tajemnice krlestwa niebieskiego, im za? nie dano5. 12 6 Bo kto ma, temu b?dzie dodane, i nadmiar mie? b?dzie; kto za? nie ma, temu zabior? rwnie? to, co ma. 13 Dlatego mwi? do nich w przypowie?ciach, ?e otwartymi oczami nie widz? i otwartymi uszami nie s?ysz? ani nie rozumiej?. 14 Tak spe?nia si? na nich przepowiednia Izajasza7:
S?ucha? b?dziecie, a nie zrozumiecie,
patrze? b?dziecie, a nie zobaczycie.
15 Bo stwardnia?o serce tego ludu,
ich uszy st?pia?y i oczy swe zamkn?li,
?eby oczami nie widzieli ani uszami nie s?yszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrcili si?, abym ich uzdrowi?.
16 Lecz szcz??liwe oczy wasze, ?e widz?, i uszy wasze, ?e s?ysz?. 17 Bo zaprawd?, powiadam wam: Wielu prorokw i sprawiedliwych8 pragn??o ujrze? to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i us?ysze? to, co wy s?yszycie, a nie us?yszeli.


Wyja?nienie przypowie?ci o siewcy918 Wy zatem pos?uchajcie przypowie?ci o siewcy! 19 Do ka?dego, kto s?ucha s?owa o krlestwie, a nie rozumie go, przychodzi Z?y i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego cz?owieka oznacza ziarno posiane na drodze. 20 Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto s?ucha s?owa i natychmiast z rado?ci? je przyjmuje; 21 ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niesta?y. Gdy przyjdzie ucisk lub prze?ladowanie z powodu s?owa, zaraz si? za?amuje. 22 Posiane mi?dzy ciernie oznacza tego, kto s?ucha s?owa, lecz troski doczesne i u?uda bogactwa zag?uszaj? s?owo, tak ?e zostaje bezowocne. 23 Posiane w ko?cu na ziemi? ?yzn? oznacza tego, kto s?ucha s?owa i rozumie je. On te? wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sze??dziesi?ciokrotny, inny trzydziestokrotny.


Mt 13, 1-9 - Por. Mk 4,1-9; ?k 8,4-8.

Celem ka?dej przypowie?ci jest przedstawienie jakiej? prawdy abstrakcyjnej za pomoc? konkretnych obrazw, zaczerpni?tych z codziennego ?ycia. Wszystkie przypowie?ci ewangelijne dotycz? wprost lub po?rednio krlestwa Bo?ego: jego za?o?enia, warto?ci, wzrostu, struktury itp.

Mt 13, 10-17 - Por. Mk 4,10-13 z przypisami; ?k 8,9n.

Mt 13, 10 - Problem przypowie?ci zwi?zany jest w Ewangeliach z problemem tajemnicy mesja?skiej. Z powodu uprzedze? i b??dnych poj?? ?ydw o Mesjaszu, w?adcy doczesnym i Jego krlestwie, Jezus tylko stopniowo ujawnia? si? jako Mesjasz. W ca?o?ci Jego godno?? mesja?ska mia?a pozosta? tajemnic? a? do zmartwychwstania (Mt 16,20; Mt 17,9; Mk 8,30; Mk 9,9).

Mt 13, 11 - Tylko uczniowie otrzymali, i to w r?nym stopniu, poznanie tajemnicy mesja?skiej (Mk 4,11), czyli poznanie w Jezusie Mesjasza (Mt 16,17), a w Jego dzie?ach - za?o?enie krlestwa mesja?skiego. Dlatego oczy ich s? szcz??liwe (Mt 13,16n). Ludowi przedstawia Jezus tajemnic? mesja?sk? pod os?on? symboli, w przypowie?ciach, ktrych mu bli?ej nie wyja?nia, czekaj?c na g??bsze zainteresowanie t? spraw?. Natomiast uczniom zainteresowanym, dopuszczonym do poznania tajemnicy przypowie?ci wyja?niane przez Jezusa daj? g??bsz? jej znajomo??.

Mt 13, 12 - Zob. Mt 25,29 i ?k 8,18.

Mt 13, 14 - Iz 6,9n (LXX).

Mt 13, 17 - Zob. przyp. do Mt 10,41.

Mt 13, 18-23 - Por. Mk 4,14-20; ?k 8,11-15. Jak los nasienia zale?y od rodzaju gleby, tak skuteczno?? s?owa Bo?ego i wzrost Jego krlestwa zale?? od usposobienia i wsp?pracy s?uchaczy.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez bogusiaz444, 2013-10-27 21:43:05, ilość odpowiedzi: 0
PAN TADEUSZ
NA PODSTAWIE ANALIZY PODANEGO FRAGMENTU ,,PANA TADEUSZA I ZNAJOMOSCI CA?EGO UTWORU PRZE?LED
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez bogusiaz444, 2013-10-27 21:41:23, ilość odpowiedzi: 0
PAN TADEUSZ
NA PODSTAWIE ANALIZY PODANEGO FRAGMENTU ,,PANA TADEUSZA I ZNAJOMOSCI CA?EGO UTWORU PRZE?LED
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez kate1432, 2013-05-02 19:02:09, ilość odpowiedzi: 1
hobby- moda
hej mam do napisania wypracowanie na temat mody. nie chodzi mi tutaj ?eby kto? mi napisa? po ang
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez dusiaa432, 2012-11-02 16:04:33, ilość odpowiedzi: 1
polski opowiadanie

Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez medi, 2011-04-19 10:11:09, ilość odpowiedzi: 1
pilne na teraz !!!!!!!
Krotkie opowiadanie Dusiolek lesmiana
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez Ravin, 2010-10-30 20:58:34, ilość odpowiedzi: 0
Pilne - musz? to mie? na ?rode
Muzea literackie i ich rola na kszta?towanie si? wiedzy o polskich twrcach. Omw problem na pods
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez arci_25, 2010-09-27 16:36:48, ilość odpowiedzi: 1
ROZPRAWKA...WA?NE ... NA JUTRO :/
ZADANIE ROZPRAWKA NA JUTRO !!!Czy zawsze jest mo?liwe porozumienie miedzy lud?mi? Roz
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez rotkiw27, 2009-12-23 15:38:53, ilość odpowiedzi: 3
polski-dialogi
Mój kolega ma smutny dzie? , bo dziewczyna go rzuci?a napisz dialog jak mog?a wygl?da? ich ro
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa
Dodane przez Dane19, 2009-10-04 13:18:26, ilość odpowiedzi: 3
J?zyk Polski
Jak rozumiesz s?owa "Mi?uj bli?nego swego jak siebie samego"?
Przedmiot: J. polski, Szkoła wyższa