przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. polski
Dodane przez monika1460, 2009-09-20 14:24:57
polak-w pustyni i w puszczy
pomó?cie
musze napisa? streszczenie(ale do?? dok?adnie) w pustyni i w puszczy:)


-----
Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez olok, 2009-09-26 16:53:08

Streszczenie ` W pustyni i w puszczy ` Odpowiedz z cytatem
Rozdzia? pierwszy

Egipt, Port-Said.
Czternastoletni Sta? Tarkowski rozmawia z Nel, o?mioletni? Angielk?, o sytuacji politycznej w Egipcie. Rozmowa dotyczy Mahdiego i Fatmy. Mahdi to islamski prorok, a Fatma - jego cioteczna siostra. M?? Fatmy, Smain, wyjecha? do Chartumu, siedziby Mahdiego. Jego zadanie polega?o na sk?onieniu Mahdiego do uwolnienia zatrzymanych tam Europejczyków. Jednak Smain zdradzi? rz?d egipski i przysta? do Mahdiego. Zale?y mu teraz na wydostaniu z Egiptu ?ony, Fatmy. Jednak rz?d egipski traktuje j? jako zak?adniczk? i gotów jest odda? Fatm?, ale za uwi?zionych w Chartumie Europejczyków.

Rodzice Stasia i Nel pracuj? w kampanii Kana?u Sueskiego. W?adys?aw Tarkowski, ojciec Stasia, jest in?ynierem, a Rawlison, dyrektorem kompanii. Obaj s? wdowcami.

Syn Tarkowskiego, Sta?, urodzi? si? i wychowa? w Afryce. Ch?opak ch?tnie je?dzi konno, strzela, p?ywa i mimo swojego m?odego wieku ro?nie na silnego m??czyzn?. Potrafi? mówi? po arabsku, angielsku, francusku i oczywi?cie po polsku. Przyja?ni si? z Nel i ochoczo staje w jej obronie.

Rozdzia? drugi

Rodzice Stasia i Nel zostaj? zaproszeni do oceny robót przy sieci kana?ów w prowincji El-Fajum, w okolicy miasta Medinet. Jest to oaza odleg?a od Nilu i niezale?na od jego dop?ywów. Ustalono, ?e ojcowie wyrusz? do oazy natychmiast, a tydzie? pó?niej - dzieci. W?drówka poci?giem, a potem na grzbietach wielb??dów ma trwa? kilka tygodni. Opiekunka Stasi i Nel, pani Olivier, obawia si?, czy miasto Medinet nie le?y zbyt blisko terenów, na których Mahdi wznieci? powstanie. Zostaje uspokojona informacj?, ?e dzieli? ich b?dzie od zbuntowanych derwiszów a? kilkaset kilometrów. Wyprawa wydaje si? wi?c bezpieczna.

Z rozmowy pana Tarkowskiego z Rawlisonem wynika, ?e hordy derwiszów oblegaj? ju? od dawna Chartum. Broni? si? w nim wojska angielskie pod dowództwem genera?a Gordona.

Fatma odwiedza rodziców Stasia i Nel. B?aga ich o wstawienie si? za ni? do rz?du egipskiego i wyjednanie wolno?ci. Tarkowski i Rawlison obiecuj? jej pomoc. W trakcie rozmowy Fatma dowiaduje si? o planowanej podró?y do Medinetu.

Mimo obiecanej pomocy Fatma planuje porwanie dzieci. Uwa?a, ?e to jedyny sposób na odzyskanie wolno?ci. Wed?ug jej zamierze? Sta? i Nel maj? zosta? przewiezieni jako zak?adnicy do Smaina.

Rozdzia? trzeci

In?ynierowie opuszczaj? Port-Said. Przed wyjazdem dzieci zachodzi komplikacja. Pani? Olivier uk?si? skorpion i nie mo?e wyjecha? z dzie?mi. Rodzice licz? na zaradno?? Stasia. Sadz?, ?e zdo?a pokona? wszystkie przeszkody w czasie podró?y.

Dzieci wyruszaj? kana?em do Izmaili, a stamt?d kolej? do Kairu, nast?pnie w?druj? wzd?u? jeziora Timash. W czasie podró?y spotykaj? Anglika, kapitana Glena. Jego towarzysz, doktor wojskowy, okazuje si? powinowatym Nel. Anglicy obiecuj?, ?e Sta? i Nel zawsze mog? na nich liczy?. Nie przypuszczaj? nawet, w jakich okoliczno?ciach b?dzie im dane spotka? si? ponownie…

Rozdzia? czwarty

Dzieci spotykaj? si? z rodzicami w Medinecie. Podczas wieczornego obiadu rozlega si? g??bokie, basowe wycie. D?wi?ki wydaje pies, który jest prezentem dla Nel z okazji zbli?aj?cej si? Wigilii. Dziewczynka jest uszcz??liwiona. Sta? otrzymuje sztucer.

Rozdzia? pi?ty

Ojcowie z dzie?mi sp?dzaj? Wigili? w Medinecie. Potem czekaj? na przybycie pani Olivier, ale uk?szenie skorpiona okazuje si? gro?niejsze, ni? pocz?tkowo s?dzono. Opiekunka dzieci wci?? nie mo?e wyjecha? z Port-Saidu. Rodzice postanawiaj? zostawi? dzieci w Medinecie pod opiek? s?u??cej, a sami wyje?d?aj?. Chamis, jeden z zatrudnionych Arabów, ma pe?ni? rol? pos?a?ca mi?dzy ojcami, oceniaj?cymi in?ynierskie prace nad melioracj?, a dzie?mi.

Ojcowie wyje?d?aj?. Kilka dni pó?niej zjawia si? Chamis, który ma zabra? dzieci do rodziców. Proponowana przez Chamisa trasa zaskakuje Stasia. Chamis t?umaczy ch?opcu, ?e in?ynierzy zmienili plany i przebywaj? w innym miejscu, ni? wcze?niej zamierzali. List, w którym informowali o tym, rzekomo zagin??.

Sta? i Nel wyruszaj? w podró?. Przybywaj? do stacji kolejowej Wadi-Rajan, gdzie maj? spotka? si? z rodzicami. Jednak tam ich nie ma. Jeden z Arabów towarzysz?cych dzieciom twierdzi, ?e in?ynierzy wyjechali na pustyni?, by tam ustawi? namioty. Teraz przys?ali na stacj? Beduinów, którzy maj? doprowadzi? ich do obozu rodziców.

Wyruszaj? na pustyni?. Nagle Arabowie rozp?dzaj? wielb??dy do szybkiego biegu. Sta? s?dzi na pocz?tku, ?e przewodnicy nie potrafi? zatrzyma? wielb??dów. Z obawy o Nel domaga si? zwolnienia biegu. Arabowie jednak nie s?uchaj? go. Ch?opiec wie ju?, ?e to porwanie.

Rozdzia? szósty

Rodzice przebywaj? w mie?cie El-Fachen, gdzie kieruj? robotami melioracyjnymi. Wybieraj? si? na stacj? kolejow?, gdzie, jak si? spodziewaj?, spotkaj? dzieci. Jednak Sta? i Nel nie przyje?d?aj?. Zaniepokojeni ojcowie s?dz?, ?e Chamis zaspa? na poci?g. Telegrafuj? do Port-Saidu. Otrzymuj? zaskakuj?c? odpowied?: dzieci wyjecha?y do Gharak-el-Sultani. Przypuszczaj?, ?e jest to nieodpowiedzialny pomys? Stasia. Coraz bardziej niespokojni, jad? na stacj? kolejow? Wadi-Rajan, gdzie po raz ostatni widziano dzieci. Zawiadowca stacji przypomina sobie Stasia i Nel oraz kilka wielb??dów przygotowanych do bardzo dalekiej podró?y. Obaj ojcowie zastanawiaj? si?, kto móg? porwa? ich dzieci. Przypominaj? sobie, ?e Idrys i Gebhr, dwaj Suda?czycy towarzysz?cy dzieciom w podró?y, nale?? do pokolenia Dangalów, z którego pochodzi Chadigi, ojciec Chamisa. S?usznie przypuszczaj?, ?e dzieci zosta?y porwane nie dla pieni??nego okupu, ale dla wymiany na rodzin? Smaina, czyli Fatmy. Stasiowi i Nel nie grozi wi?c ?mier? z r?k porywaczy, ale mog? nie podo?a? d?ugiej podró?y do Chartumu, który le?y 2 tysi?ce kilometrów od miejsca porwania.

Rozdzia? siódmy

Porwani Sta? i Nel p?dz? ju? sze?? godzin na wielb??dach. Zrzucaj? r?kawiczki, by pozostawi? ?lad dla pogoni. W ko?cu zatrzymuj? si? w w?wozie. Gebhr, jeden z Suda?czyków, odnajduje r?kawiczki Nel i uderz? j? w twarz. W jej obronie staje Sta?, dochodzi do bijatyki. Stasia ratuje przed ?mierci? to, ?e jest zak?adnikiem przeznaczonym do wymiany.

Ch?opiec próbuje przekupi? porywczy. Twierdzi, ?e ojciec Nel zap?aci im znacznie wi?cej ni? jakikolwiek muzu?manin. Jednak ci odpowiadaj?, ?e pieni?dze chrze?cijanina nie otworz? im bram do raju - a uczyni to jedno s?owo Mahdiego. Poczynania Stasia spe?zaj? na niczym. Porywcze odrzucaj? tak?e pomys? ch?opca, by odes?a? Nel.

Rozdzia? ósmy

Uciekinierów dogania Saba, która cudem znalaz?a Stasia i Nel na pustyni. Kolejny postój w w?wozie. Spo?ród krzaków wysuwa si? w??. Arabowie uwa?aj? to za bardzo z?y znak - przekonani s?, ?e spotka ich nieszcz??cie. Na pustyni w karawan? uderza burza piaskowa. Sta? zamierza wykorzysta? zamieszanie podczas burzy i uciec z Nel. Suda?czycy znów powstrzymuj? go. Kr?puj? mu r?ce.

Rozdzia? dziewi?ty

Uciekinierzy nocuj? w w?wozie. Sta? z coraz wi?kszym oddaniem opiekuje si? ma?? Nel. W nocy budzi si? i zauwa?a swój sztucer oparty o ?cian? jaskini, w której nocuj?. Postanawia po niego si?gn??, wyj?? z jaskini i za?adowa? nabojami. Gdy wydaje si?, ?e plan si? uda, Saba, widz?c Stasia wychodz?cego z jaskini, zaczyna szczeka?. Arabowie budz? si?…

Rozdzia? dziesi?ty

… i rzucaj? na ch?opca. Wymierzaj? mu kar? - ch?osta arabskim biczem - korbaczem. Nel próbuje ochroni? Stasia w?asnym cia?em, a Saba, pokazuje olbrzymie k?y i staje w obronie dzieci. Porywacze rezygnuj? z ukarania Stasia.

Karawana wyrusza w drog?.

Rozdzia? jedenasty

Porwane dzieci coraz bardziej oddalaj? si? od terenów zajmowanych przez Anglików. Sypiaj? w w?wozach.

Rozdzia? dwunasty

Karawana jedzie bez przerwy przez przerwy osiemna?cie godzin. Arabowie chc? jak najszybciej dosta? si? za Assuan. Znajduje si? tam pierwsza katarakta na Nilu, a lud zamieszkuj?cy tamte tereny jest dziki i nie poddaje si? wp?ywom Anglikom.

Dzieci na pustyni obserwuj? zjawisko fatamorgany. Wydaje im si?, ?e widz? Medinet, miasto, w pobli?u którego pracowali ich ojcowie.

Porywcze napotykaj? na drodze stra?nika rz?dowego i zabijaj? go.

Rozdzia? trzynasty

Karawana mija Assuan. Stasiowi udaje si? ukry? troch? prochu - chce rozsadzi? arabsk? strzelb?. Planuje kolejny podst?p. Udaje, ?e b?dzie uczy? Idrysa pos?ugiwania si? strzelb?. Naprawd? chce mie? sztucer w r?ku - wtedy zapanuje nad porywaczami. Udaje mu si? to. Mierzy w Idrysa i chce go zabi?. Nagle zza ska? wypad?o dwudziestu je?d?ców. Sta? s?dzi, ?e to tak d?ugo oczekiwana przez porwanych pogo?. Przybysze przynosz? jednak wie??, ?e Chartum pad? i tysi?ce muzu?manów przy??cz si? do zbuntowanego Mahdiego. Ostatnia nadzieja na ucieczk? prys?a…

Rozdzia? czternasty

Karawana wci?? zmierza na po?udnie. Sta? zauwa?a na niebie Krzy? Po?udnia.

Rozdzia? pi?tnasty

Uciekinierzy wje?d?aj? do kraju opanowanego przez wojska Mahdiego. Sta? nie mo?e ju? liczy? na pomoc patroli angielskich lub egipskich. Przybywaj? do Chartumu, zdobytego przez derwiszów.

Rozdzia? szesnasty

W Chartumie panuje g?ód, na ulicach przebywa wielu ?ebraków. Na wysokim bambusie zatkni?ta jest g?owa Gordona, genera?a angielskiego, który broni? miasta przed derwiszami. Mot?och nastawiony jest wrogo wobec chrze?cijan. Sta? i Nel s? w niebezpiecze?stwie.

Rozdzia? siedemnasty

Sta? jest zrozpaczony. Idrys, przywódca porywaczy, nie potrafi w panuj?cym ba?aganie, odnale?? Smaina.

Dzieci uczestnicz? w publicznych mod?ach, prowadzonych przez Mahdiego. Prorok mówi o karach, które Bóg wymierzy niewiernym. Wspomina tak?e o wizjach, które miewa i pos?annictwie otrzymanym rzekomo od samego Boga. Twierdzi, ?e obowi?zkiem wiernych jest podbicie Egiptu i Mekki, a nawet ca?ego ?wiata.

Mahdi pragnie spotka? si? z porwanymi dzie?mi. Jeden z Greków przybywaj?cy w Chartumie radzi Stasiowi, by podczas spotkania z prorokiem przyj?? islam. Inaczej - mo?e narazi? si? na ?mier?.

Rozdzia? osiemnasty

Spotkanie z Mahdim. Na pytanie proroka, czy Sta? jest gotów przyj?? jego nauk?, ch?opiec odpowiada, ?e nie, gdy? jej nie zna. Gdyby j? przyj??, oznacza?oby, ?e jest tchórzem. A przecie?, jak mówi Sta?, Mahdiemu nie mo?e zale?e? na takich wyznawcach. Prorok ka?e dzieci wys?a? do Smaina, przebywaj?cego w Faszodzie. Jednak jest to równoznaczne z kar? ?mierci - w Faszodzie panuje bowiem febra…

Rozdzia? dziewi?tnasty

Idrys choruje, ma wysok? gor?czk?. Dzie?mi nikt si? nie zajmuje. Sta? i Nel g?oduj?.
Po kilku dniach dzieci wyje?d?aj? do Faszody. Chory Idrys zostaje w Chartumie.

Rozdzia? dwudziesty

Sta? i Nel pod??aj? w gór? Bia?ego Nilu. Wraz z nimi podró?uje Kali, czarnoskóry niewolnik ofiarowany Gebhrowi.

Tereny, które teraz przemierzaj?, s? wilgotne. Dlatego te? Sta? podaje Nel ka?dego dnia chinin?, lek przeciw febrze.

Na dzie? przed przybyciem do Faszody ucieka Dinah, czarna opiekunka dzieci. Stasia i Nel ogarnia coraz wi?ksza rozpacz.

W Faszodzie nie zastaj? Smaina. Uda? si? on na wypraw? po niewolników i nie wiadomo, kiedy wróci do miasta.

W spalonej Faszodzie nie ma gdzie spa? i nie ma co je??. Dzieci maj? pod??y? za Smainem. Czeka je wi?c dalsza w?drówka. Wraz z dzie?mi wyruszaj? Hatim, Gebhr i jego niewolnik Kali, oraz Mea, Murzynka podarowana Nel.

Rozdzia? dwudziesty pierwszy

W?druj?, kieruj?c si? ?ladami pozostawionymi przez Smaina. Gebhr codziennie katuje Kalego, co wywo?uje p?acz Nel.

Pewnego dnia natrafiaj? na lwa, le??cego na ?rodku w?wozu, przez który prowadzi trasa ich marszu. W?drowcy nie wiedz?, co zrobi?, gdy? jest to jedyna dost?pna dla koni droga. Wiedz? te?, ?e gdy si? zaczn? wycofywa?, lew rzuci si? za nimi. Gebhr postanawia zabi? Kalego i rzuci? go lwu na po?arcie. Sta? proponuje, ?e zabije lwa ze swego sztucera. W obliczu wielkiego niebezpiecze?stwa, Arabowie podaj? ch?opcu bro?. Ten celnym strza?em zabija zwierz?. Nast?pnie zabija Gebhra, Chamisa i dwóch beduinów.

Dzieci s? wolne, ale znajduj? si? w ?rodku wielkiego pustkowia.

Rozdzia? dwudziesty drugi

Sta? zauwa?a z gorycz?, ?e Nel boi si? go. Wie, ?e to dlatego, ?e zabi? Arabów i Beduinów.

Rozdzia? dwudziesty trzeci

Kali, powodowany wdzi?czno?ci? za ocalenie, postanawia we wszystkim Stasiowi pomaga?. Odnajduje Sab?, który zgubi? si? w pogoni za zranionym bawo?em.

Sta? zastanawia si?, w któr? stron? si? skierowa?.

Rozdzia? dwudziesty czwarty

Sta? i Nel jad? w?wozem trzeci dzie?. Wokó? pe?no jest zwierzyny, wi?c ?ywno?ci maj? w bród.

Nocna burza. Lej?ca si? z nieba jak z cebra woda gasi ognisko. Dzieci, za rad? Kalego, wchodz? na drzewo, ale lwy po?eraj? konie - jest to, jak dot?d, najstraszniejsza noc w ich podró?y.

Rozdzia? dwudziesty pi?ty

Ranek. Stasiowi udaje si? schwyta? ocala?e konie. Wraca te? Saba, który zdo?a? uciec przed lwami. Sta? podaje przemoczonej Nel ostatni? porcj? chininy, gdy? obawia si?, ?e po tak sp?dzonej nocy b?dzie mia?a atak choroby.

Podczas dalszej w?drówki w?wozem natrafiaj? na ogromny g?az, który spadaj?c w w?wóz zamkn?? przej?cie. W w?wozie znajduje si? s?o?. Czeka go ?mier? g?odowa, gdy? nie mo?e stamt?d wyj??. Jest ju? bardzo os?abiony. Nel karmi go melonami. Namawia Stasia, by ocali? s?onia.

Rozdzia? dwudziesty szósty

S?o? coraz bardziej oswaja si? z Nel, która systematycznie go dokarmia. Dziewczynka jest bardzo przywi?zana do swego "du?ego przyjaciela". Natomiast Kali uwa?a, ?e s?onia trzeba zabi? - wtedy b?d? mieli bardzo du?o mi?sa. Sta? nazywa Kalego, "donkey" (osio?). Kali, który nie zna znaczenia s?owa "donkey", jest dumny z tego, ?e Sta? tak go nazwa?.

Sta? planuje urz?dzi? mieszkanie w pniu olbrzymiego baobabu - b?dzie on kryjówk? w czasie zbli?aj?cej si? pory deszczowej.

Rozdzia? dwudziesty siódmy

Sta? wrzuca w ?rodek pnia zapalone ga??zie. Po chwili otworami zaczynaj? ucieka? nietoperze, a po nich olbrzymi boa. Uciekaj?cy w?? wpada w dó?, w którym znajduje si? s?o? i zostaje rozdeptany.

Kali twierdzi, ?e w niektórych dziuplach baobabu mo?e ukrywa? si? Mzimu, czyli z?y duch. Sta? przedstawia Kalemu Nel jako dobre Mzimu. Kali oddaje ho?d dziewczynce.

Rozdzia? dwudziesty ósmy

Siedzib? w baobabie Sta? nazwa "Krakowem". Rozpoczyna si? pora deszczowa. Dzieci sp?dzaj? wi?kszo?? czasu w pniu drzewa; Sta? wychodzi jedynie na polowania, a Nel dokarmia s?onia. Podczas nieobecno?ci Stasia Nel schodzi do w?wozu, w którym uwi?ziony jest s?o?. Zauwa?a szczelin? mi?dzy ?cian? w?wozu, a kamieniem tarasuj?cym w?wóz. Wchodzi w ni?, by z bliska przyjrze? si? s?oniowi. Ten nagle odwraca si? i dostrzega Nel. Od razu rusza w jej kierunku. Wystraszona dziewczynka cz?stuje go wi?zank? begonii, ale s?o? wypluwa je z obrzydzeniem. Nel jest przera?ona. S?o? jednak pozwala si? g?aska? po tr?bie i post?puje z Nel bardzo ostro?nie, tak jakby wiedzia?, ?e jednym ruchem móg?by j? zabi?. O?mielona tym Nel bawi si? ze s?oniem w chowanego - kryje si? mi?dzy jego nogami. Zauwa?a, ?e w tylnych stopach tkwi? ostre kolce - bez namys?u zaczyna mu je wyci?ga?. Wtedy z polowania wraca Sta?. W pierwszej chwili s?dzi, ?e Nel znalaz?a si? w ?miertelnym niebezpiecze?stwie, ale szybko zauwa?a, ?e olbrzymi ssak nie ma z?ych zamiarów. Na rozkaz Nel s?o? zaczyna podrzuca? Stasia. S?o? jest tak zachwycony towarzystwem Nel, ?e nie chce jej wypu?ci? z w?wozu mimo ?e pada deszcz i Nel moknie. W ko?cu jednak dziewczynce udaje si? uwolni?, a s?o? swoj? t?sknot? obwieszcza ?a?osnym tr?bieniem. Sta? obawia si?, ?e Nel mo?e zachorowa? na febr? i podaje jej ostatni? szczypt? chininy, jak? posiadaj?.

Sta? wykonuje z p?cherzy rybich latawce. Informuje na nich o swoim po?o?eniu.

Nel nazywa s?onia "King" i twierdzi, ?e jest on na pewno królem wszystkich afryka?skich s?oni.

Rozdzia? dwudziesty dziewi?ty

Konie, uk?szone przez muchy tse-tse, zdychaj?. Teraz jedynie King mo?e unie?? baga?e.

Nel dostaje ataku febry. Ma majaki. Wydaje jej si?, ?e obok niej s? Arabowie, którzy ich porwali. Sta? jest przera?ony - nie ma ju? bowiem chininy, lekarstwa na febr?. Modli si?. Kali ofiarowuje mi?so Mzimu, by go przeb?aga? i w ten sposób ocali? ?ycie dziewczynki. Sta? specjalnie dla Nel poluje na kaczki, z których przygotowuje t?usty rosó? - ma nadziej?, ?e taka dieta ocali Nel.

Rozdzia? trzydziesty

Nel przechodzi drugi atak, który jeszcze bardziej j? os?abia. Sta? wie, ?e trzeci atak ko?czy si? prawie zawsze ?mierci?.

Kali zauwa?a dym na sawannie. Sta? ma nadziej?, ?e ludzie, którzy rozpalili ognisko, b?d? mieli chinin?. Skrada si? w nocy, by przekona? si?, kto rozbi? si? obóz blisko ich siedziby.

Rozdzia? trzydziesty pierwszy

W obozie spotyka rannego Europejczyka, Szwajcara o nazwisku Linde. W jego obozie wszyscy Murzyni ?pi? - choruj? na ?pi?czk?. Na szcz??cie Linde ma mnóstwo chininy. Oznacza to, ?e Nel zostanie ocalona.

Rozdzia? trzydziesty drugi

Sta? ponownie wybiera si? do Lindego. Ch?opiec przedstawia mu histori? porwania. Linde, lepiej zorientowany w po?o?eniu geograficznym, mówi, ?e znajduj? si? w okolicy nieznanej podró?nikom i geografom, oko?o 300 kilometrów od granic Abisynii. Radzi Stasiowi, ?eby skierowa? si? w kierunku Oceanu Indyjskiego, do brzegów którego jest oko?o 900 kilometrów. Dowiaduje si?, ?e b?d? szli przez tereny plemienia murzy?skiego Wa-hima, do którego nale?y Kali - jest synem naczelnika plemienia.

Rozdzia? trzydziesty trzeci

Na pro?b? Lindego Sta? chrzci pogr??onych w ?pi?czce Murzynów. Kilka dni pó?niej Linde umiera. Sta? grzebie go w pieczarze. Z ca?ej wyprawy prze?y? tylko Nasibu, który do??cza do Stasia i Nel.

Dzie? uwolnienia Kinga z w?wozu. ?adunek prochu kruszy g?az - s?o? jest wolny. Zupe?nie oswojony King chodzi za ma?? Nel jak pies za swym panem.

Koniec pory deszczowej. Sta? i Nel przygotowuj? si? do wyprawy w kierunku brzegu Oceanu Indyjskiego. Przed nimi 900 kilometrów.

Rozdzia? trzydziesty czwarty

Sta? planuje chodzi? na polowania i w?dzi? mi?so. Chce tak?e nauczy? Kalego pos?ugiwania si? broni? paln?. Nel ma klei? latawce, które b?dzie puszcza?a, gdy wiatr zawieje z zachodu na wschód. Sta? i Nel nawracaj? Kalego, Me? i Nasibu. W ko?cu chrzcz? ich.

Rozdzia? trzydziesty pi?ty

Sta? wypytuje Kalego o plemi? Wa-hima. Kali twierdzi, ?e on, jako syn króla, mo?e rozkaza? swoim ludziom, by pomogli Stasiowi i Nel.

Przed podró?? w?drowcy wypuszczaj? du?o latawców z informacj? o zaplanowanej trasie. King jest szkolony do noszenia pakunków i Nel.

Gro?na przygoda Nasibu. Podczas zrywania bananów porywa j? goryl, ale w ostatniej chwili z pomoc? nadchodz? Saba i King.

Rozdzia? trzydziesty szósty

Sta? i Nel wyruszaj? w kierunku Oceanu Indyjskiego. Na czele jedzie Sta? na koniu, przed nim biegnie Saba. Za Stasiem kroczy King, a na jego grzbiecie siedzi Nel z Me?. Za s?oniem id? objuczone konie. Na ko?cu karawany znajduje si? Nasibu jad?cy na o?le.

Sta? martwi si? tempem podró? - zaledwie 10 kilometrów dziennie. Pokonanie oko?o 1000 kilometrów zaj??oby im wi?c 3 miesi?ce. Sta? liczy na pomoc ludzi z plemienia Wa-hima.

Rozdzia? trzydziesty siódmy

W pi?tym dniu podró?y Sta? spostrzega pole manioku, na którym pracuj? Murzynki. Kali rozmawia z ich królem. Mówi mu, ?e do ich wioski przybywa dobre Mzimu, czyli Nel. Przekonuje ich, ?e dobre Mzimu sprawi, ?e b?d? mieli du?o jedzenia i obroni ich przed wszelkimi niebezpiecze?stwami. Murzyni oddaj? cze?? ma?ej Nel. Sytuacja zmienia si?, gdy czarownik wioski, w obawie przed utrat? swego autorytetu i wp?ywów, wzywa na pomoc "z?e Mzimu". Wtedy Sta?, dosiad?szy Kinga, rusza w kierunku chaty czarownika, z której dochodz? d?wi?ki wydawane rzekomo przez z?e Mzimu. King burzy chat? i podnosi tr?b? czarownika. Wtedy na pod?odze chaty Murzyni dostrzegaj? b?ben, który wydawa? gro?ne d?wi?ki. Odbywa si? ceremonia? zawarcia braterstwa krwi mi?dzy Kalim a M'Ru?, wodzem plemienia. Polega to na po?kni?ciu kawa?ka w?troby, umoczonej w krwi Kalego i M'Ruy.

Rozdzia? trzydziesty ósmy

Sta? i Nel opuszczaj? wiosk?. Mijaj? wiele osad murzy?skich i wsz?dzie witani s? przyja?nie. Kali za ka?dym razem uczestniczy w ceremoniale braterstwa krwi.

Pewnego dnia Sta? ponownie ratuje ?ycie Nel. Jednym celnym strza?em zabija dzikiego kota, który chce si? rzuci? na dziewczynk?.

Rozdzia? trzydziesty dziewi?ty

Przybywaj? na tereny Wa-himów, plemienia Kalego. Mi?dzy Wa-hima a s?siednim plemieniem trwa walka. Pobratymcy Kalego ponosz? kl?ski. Kali prosi Stasia o pomoc. Sta? postanawia odwie?? Nel do Lueli, miasta, w którym przebywaj? kobiety obu sk?óconych plemion. Nie mo?e im si? sta? ?adna krzywda, gdy? jest to miejsce ?wi?te. Nel równie? by?aby zupe?nie bezpieczna. Za? Sta? na Kingu ma przegoni? nieprzyjació? Wa-hima.

Rozdzia? czterdziesty

Sta? wyrusza na pomoc ojcu Kalego. Wraz z nim pod??a trzystu wojowników Wa-hima.

Sta?, pos?uguj?c si? racami z sztucznych ogni, pokonuje w nocnej bitwie Samburów, wrogów Wa-hima. Niestety, podczas bitwy ginie ojciec Kalego, Fumba. Kali zostaje królem. Wygania czarowników i postanawia wprowadzi? nowe, chrze?cija?skie zwyczaje. Ustanawia te? pokój mi?dzy sk?óconymi plemionami.

Rozdzia? czterdziesty pierwszy

Sta? ?wiczy czterdziestu wojowników Wa-hima w strzelaniu ze sztucerów. Utworzy z nich przyboczn? gwardi? Nel. Kali o?wiadcza, ?e b?dzie towarzyszy? Stasiowi i Nel a? do brzegu oceanu. Sta? pocz?tkowo nie chce go zabra?, bo obawia si?, ?e Kali utraci w?adz? po tak d?ugiej nieobecno?ci. Jednak na stanowcze ??danie Nel, zabiera Kalego ze sob?.

Rozdzia? czterdziesty drugi

Podczas w?drówki w momencie przeprawy przez rzek? Sta? i Nel ogl?daj? s?onie. Zwierz?ta zanurzaj? si? ca?e w wodzie, a nad powierzchni? wody znajduj? si? tylko ich tr?by.

Rozdzia? czterdziesty trzeci

W?drowcy wchodz? na tereny pozbawione wody. Po drodze znajduj? puszczane przez nich wcze?niej latawce. Pewnej nocy kto? kradnie worki z wod?. Sytuacja staje si? tragiczna dla Stasia i Nel.

Rozdzia? czterdziesty czwarty

Sprawcami kradzie?y okazuj? si? dwaj czarownicy Wa-hima, którzy w ten sposób zem?cili si? za utrat? wp?ywów w plemieniu. Wielu Murzynów przekonanych, ?e czeka ich pewna ?mier?, ratuje si? ucieczk?.

Konie zdychaj? z pragnienia. Co chwil? który? z Murzynów k?adzie si? na ziemi?, by wi?cej ju? nie powsta?. Nawet wierny Kali o?wiadcza, ?e nie pójdzie dalej - chce po?o?y? si? i umrze?.

Sta? zaczyna majaczy?. Przypomina mu si? ca?a wyprawa. Powtarza w duchu, ?e wszystkie wysi?ki okaza?y si? daremne, bo teraz zgin? z pragnienia.

Nagle Saba zaczyna szczeka?. Sta? ostatkiem si? zapala rac? i wystrzela j? w gór?. W po?o?onym o kilka kilometrów dalej obozie Sta? spotyka dwóch Europejczyków - kapitana Glena i doktora Clarego, z którymi kiedy? podró?owa? poci?giem. Na widok rac skierowali si? w stron? obozu dzieci. Sta? i Nel s? ocaleni.

Rozdzia? czterdziesty pi?ty

Wyprawa Glena i doktora Clarego mia?a na celu zbadanie terenów wokó? góry Kilimand?aro. Pewnego dnia Anglicy odnale?li jeden z latawców Stasia i od razu ruszyli na pomoc. Szukali dzieci przez kilka dni, trac?c powoli nadziej?. Przypadkowo dostrzegli jednak rac? wystrzelon? przez Stasia...

Zako?czenie

Kapitan Glen i doktor Clary podziwiaj? zaradno?? i odwag? Stasia. Dzieci rozstaj? si? z Kalim, który wraca do swego królestwa.

Sta? opowiada Anglikom o swych dokonaniach. Dowiaduje si?, ?e Mahdi ju? nie ?yje - zmar? na serce. Anglicy wysy?aj? telegram do rodziców o tre?ci: "Dzieci s? z nami - zdrowe - ch?opiec bohater".

Wyprawa zbiera si? do powrotu. Na jednej ze ska? Sta? wykuwa napis: "Jeszcze Polska nie zgin??a" - jako upami?tnienie swego pobytu w tych stronach Afryki.

Rodzice Stasia i Nel nie chc? pocz?tkowo wierzy? w ocalenie dzieci. Wydaje im si? to niewiarygodne.

Spotkanie rodziców z dzie?mi. Sta? i Nel dziwi? si?, ?e g?owy ojców posiwia?y. Tarkowski nie posiada si? z dumy, ?e ma tak dzielnego syna.

Po powrocie do Port-Saidu pan Rawlison wyje?d?a z Nel do Anglii, a Sta? ucz?szcza do szko?y w Aleksandrii. Potem wst?puje na politechnik? w Zurychu. Po jej uko?czeniu Sta? ponownie spotka Nel. Dziewczyna ma wtedy osiemna?cie lat, a Sta? dwadzie?cia cztery. Pobieraj? si?. Rok pó?niej, po ?mierci ojca Nel, wyruszaj? do Afryki, by odwiedzi? miejsca, w których przebywali w m?odych latach. W Mombassie odnajduj? Kinga, który od razu rozpoznaje Nel. W wyprawie towarzyszy im stary ju? Saba. Sta? dowiaduje si?, ?e Kali wci?? jest królem Wa-hima i sprowadzi? na swe tereny chrze?cija?skich misjonarzy.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez kalussa, 2009-09-21 12:58:15

W pustyni i w puszczy

Nel jest córk? Anglika, pana Rawlisona. Jest on jednym z dyrektorów kompanii Kana?u Sueskiego. W?adys?aw Tarkowski, ojciec Stasia, tak?e pracuje przy budowie Kana?u, jest in?ynierem. Obaj panowie znaj? si? bardzo dobrze od bardzo dawna i s? przyjació?mi, tak samo jak dzieci. Mieszkaj? w Egipcie, w Port ? Saidzie, w pobli?u Kana?u. Sta? przyszed? na ?wiat w Egipcie, bardzo dobrze si? tam czuje, ma czterna?cie lat, jest m?dry i wysportowany. Nel ma osiem lat i odznacza si? wyj?tkow? urod?.
Panowie Rawlison i Tarkowski maj? oceni? roboty prowadzone przy kana?ach w El ? Fajum. Za par? dni maj? si? zacz?? ferie szkolne, wi?c ojcowie wspólnie postanawiaj?, i? zabior? dzieci ze sob?. Sami s? zmuszeni wyjecha? natychmiast, wi?c dzieci maj? do nich dojecha?, kiedy ju? nie b?d? mia?y zaj??. Podró? mo?e by? niebezpieczna, poniewa? rozpocz??o si? powstanie Mahdiego. Wojska arabskie otoczy?y Chartum, gdzie stawia opór angielski genera?, Gordon.
Egipska policja aresztuje Fatm?, która jest ?on? dozorcy Smaina, oraz jego dzieci. Kobieta jest krewn? Mahdiego. Jej m?? jest w obozie przywódcy Arabów. Fatma prosi Tarkowskiego i Rawlisona, by pomogli jej uzyska? zgod? na wyjazd do swojego m??a. Podaje ró?ne nieprawdziwe wyja?nienia. Krótko potem planuje ju? porwanie dwójki bia?ych dzieci, je?eli nie dostanie pozwolenia na wyjazd.
Panowie wyje?d?aj? nast?pnego dnia. Pani Oliver, która ma towarzyszy? dzieciom, zostaje ugryziona przez jadowitego skorpiona i nie mo?e wstawa? z ló?ka. Sta? i Nel zatem wyje?d?aj? z Dinah. P?yn? kana?em, potem jad? poci?giem. Przez ca?y ten czas Sta? bardzo troskliwie opiekuje si? ma?? przyjació?k?. W Kairze dzieci spotykaj? si? z rodzicami. Nel otrzymuje od ojca ogromnego psa, Sab?.
?wi?ta dzieci sp?dzaj? w obozie razem z in?ynierami. Potem organizuj? wycieczki i zwiedzaj? okolic?. W ko?cu obaj panowie s? zmuszeni wyjecha?, by wizytowa? nast?pny odcinek robót.
Jednego dnia pojawia si? Chamis i zawiadamia, ?e ojcowie ka?? dzieciom przyjecha? do siebie. Mimo podejrze? Stasia, wyruszaj? poci?giem. Na stacji nikt na nich nie czeka. Arabowie mówi?, ?e maj? si? spotka? z in?ynierami n pustyni. Rozpoczyna si? jazda na wielb??dach, które s? ci?gle poganiane i p?dz? bardzo szybko. Sta? uzmys?awia sobie, ?e on i Nel zostali porwani przez Arabów.
W tym czasie ojcowie oczekuj? na swoje dzieci w innym miejscu. Zaczynaj? si?ga?, kiedy nie ma ich w umówionym poci?gu. Zaczynaj? poszukiwania. Z biegiem czasu dochodzi do nich okrutna prawda: dzieci zosta?y porwane. Stoi za tym Fatma. Maj? by? zawiezione do Mahdiego.
Sta? i Nel jad? na p?dz?cych wielb??dach przez pustyni? przez ca?? noc. W ko?cu zatrzymuj? si? na postój. Stasiowi nie udaje si? namówi? Beduinów, by ich wypu?cili, a za to otrzymaj? du?y okup. Dla Arabów liczy si? przede wszystkim b?ogos?awie?stwo Mahdiego. Rano w obozie zjawia si? Saba i z wielk? rado?ci? wita si? z dzie?mi. Rozp?tuje si? burza piaskowa. Cudem unikaj? zasypania.
Karawana dociera do Khor. Tam zatrzymuje si? na odpoczynek. Gdy ko?czy si? burza piaskowa zaczyna pada? deszcz. Sta? ca?y czas my?li, jak si? oswobodzi?. Udaje mu si? ukra?? bro?, ale Saba g?o?nym szczekaniem budzi Arabów i plan si? nie udaje.
Ca?ymi dniami i nocami p?dz? na po?udnie. Zaczyna brakowa? jedzenia, ale Arabowie chc? jak najszybciej omin?? miasto Asuan. Wreszcie to im si? udaje. Wszyscy s? wyczerpani, nawet Saba schud?. Pewnego dnia Beduini id? zdoby? co? do jedzenia. W tym czasie Sta? usi?uje zabi? Arabów, którzy zostali w obozie. Jednak?e niespodziewanie do obozu przybywaj? je?d?cy z nowinami, ?e arabskim wojskom uda?o si? zdoby? Chartum i zabi? genera?a Gordona. Na wie?? o tym Sta? traci nadzieje. Znajduj? si? na terenie.
zdobytym przez Mahdiego. Wreszcie staj? w Chartumie.
Dzieci zostaj? przywiezione do Omdurmanu. Wsz?dzie s? widoczne krwawe ?lady wojny. Mog? tutaj us?ysze? i zobaczy? proroka mahdiego. Prorok osobi?cie si? z nimi spotyka. Sta? jest niezwykle ?mia?y i mówi, co my?li. Powoduje to zamieszanie i strach proroka. Na pocz?tku chce on ukara? ch?opca, bo odmawia on przyj?cia islamu. Ostatecznie postanawia odda? dwójk? dzieci Smainowi.

W Omdurmanie Nel razem ze Stasiem g?oduj?, ch?opiec musi nawet prosi? o jedzenie na ulicy.
Zaczyna si? podró? w gór? Nilu. Nel jest bardzo s?aba. Sta? daje jej ka?dego dnia pó? proszka chininy. Droga jest bardzo d?uga i m?cz?ca. Jednego popo?udnia spotykaj? ogromnego lwa, który le?y na ?rodku w?wozu i uniemo?liwia przejazd. Chamis i Gebhr s? przera?eni. Chc? zabi? rzuci? murzyna Kalego na po?arcie zwierz?ciu. Nie pozwala na to Sta?. Gebhr daje mu strzelb?. Ch?opiec zabija zwierz? jednym strza?em. Nast?pnie kolejno strzela do Arabów. Dzieci odzyskuj? wolno??. S? z nimi Kali i Mea. Murzyni s? oddani bez reszty Stasiowi i Nel.
Dalej jad? w?wozem. Sta? poluje na zwierz?ta, troszczy si? o Nel. Ci?gle jest z nimi Saba. Rozpoczyna si? pora deszczowa. Pewnego dnia s?ysz? dziwne d?wi?ki. To rycz? lwy. W nocy zagryzaj? konie ? prze?ywaj? tylko dwa.
Nel coraz gorzej si? czuje. Sta? daje jej ko?cówk? chininy. W w?wozie znajduj? uwi?zionego s?onia. Nie potrafi on wyj?? ze skalnej pu?apki, w jakiej znalaz? w czasie burzy. Karmi? wyg?odniale zwierz?. Zamieszkuj? w ogromnym baobabie, drzewie o pustym pniu. Nazywaj? swoj? siedzib? ?Krakowem?.
Nel powa?nie choruje. Ma atak febry, a Stasiowi sko?czy?y si? wszystkie leki. Nel majaczy w gor?czce. Ca?y czas padaj? ulewne deszcze. Po tygodniu dziewczynka dostaje drugiego ataku choroby. Sta? na szcz??cie spotyka Szwajcara Lindego, który daje mu du?y zapas chininy. Przebywa on tylko z jednym murzy?skim ch?opcem. Pozostali Murzyni, którzy towarzyszyli mu w wyprawie, zachorowali na ?pi?czk?, albo zmarli na osp?. Daruje Stasiowi ry?, kaw?, herbat? i inne produkty. Ch?opiec dostaje te? znakomit? bro? i nowe konie.
Kilka dni potem Szwajcar umiera. Przed ?mierci? przekazuje Stasiowi wszystkie swoje papiery. Ch?opiec zabiera ze sob? równie? murzyna Namibu. Wysadza skal? i oswobadza s?onia, którego dzieci nazywaj? Kingiem. Teraz w sk?ad ich karawany wchodzi pi?? ob?adowanych koni i s?o?, który bardzo mocno zaprzyja?ni? si? z dzie?mi. Jad? na po?udnie. Docieraj? do góry, o której opowiada? Linde. Prowadzi tam tylko jedna, bardzo w?ska ?cie?ka. U?atwia to obron?, wi?c wszyscy czuj? si? bezpiecznie.
Sta? poluje, ?owi ryby, gromadzi jedzenie na dalsz? podró?. Nel robi latawce, maj?ce powiadomi? bia?ych ludzi, gdzie znajduj? si? dzieci. Po kilku dniach ruszaj? dalej, pod??aj? w kierunku oceanu. Docieraj? do wioski Murzynów. Dzieci podró?uj?ce na s?oniu robi? wielkie wra?enie na mieszkaj?cych tam tubylcach.
Karawana przeje?d?a teraz przez zamieszka?e tereny, mija nast?pne wioski. Sta? wspólnie z Kalim i innymi murzy?skimi wojownikami pokonuj? plemi? Samburów, które od dawna by?o w stanie wojny z rodzinnym plemieniem Kalego. Murzyn zostaje królem Wa ? himów. Teraz dzieciom towarzyszy ju? prawie 150 Murzynów.
Pokonuj? górskie prze??cze i znajduj? si? na du?ej górskiej równinie. Napotykaj? przeró?ne plemiona. Niektóre z nich s? wrogo nastawione do bia?ych ludzi. Potem trafiaj? do bezludnej okolicy, gdzie brakuje wody. Szamani, których w przesz?o?ci Sta? o?mieszy?, zabijaj? stra?ników i niszcz? worki z wod?. Wszystkim grozi ?mier? z braku wody. W pobli?u karawany lataj? ju? s?py. Gdy s? ju? bardzo wyczerpani zauwa?aj? w nocy na niebie kolorowe rakiety. Zaczynaj? pod??a? w kierunku swoich wybawców. Nied?ugo potem spotykaj? oddzia?, którym dowodzi kapitan Glen i doktor Clary. Jest to wyprawa, która ma zbada? ma?o znane obszary Afryki. Odnale?li oni jeden z latawców zrobionych przez Nel i zacz?li poszukiwania.
Panuje ogólna rado??. Dzieci mog? si? wreszcie naje??, napi? i spokojnie zasn??. Potem wszyscy wyruszaj? w drog?, a Kali razem ze swymi wojownikami powraca do swojego plemienia. Kapitan i doktor z wielkim zainteresowaniem s?uchaj? opowie?ci o przygodach dzieci. M??czy?ni mówi? dzieciom, ?e Mahdi nie ?yje. Potem Sta? i Nel spotykaj? si? w ko?cu ze swoimi ojcami.
Po kilkudziesi?ciu latach, kiedy Nel ma osiemna?cie lat wychodzi za m?? za Stasia. Razem z ojcem Stasia na sta?e przenosz? si? do Polski.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez Micha94, 2009-09-20 21:35:18

Powie?? zaczyna si? w roku 1885 w Egipcie rozmow? 14-letniego Polaka Stanis?awa Tarkowskiego i jego towarzyszki, 8-letniej Angielki Nelly Rawlison. Rozmawiaj? oni o aresztowaniu ?ony suda?skiego dozorcy Smaina - Fatmy i jej dzieci przez Anglików. Rz?d chce w ten sposób zmusi? Smaina i dowódc? Sudanu - Mahdiego do oddania niewolników w zamian za Fatm? i jej dzieci, nie robi?c jej jednak krzywdy. Fatma jest pod opiek? ojców dzieci - wdowców. Tymczasem zbli?a si? Wigilia. Sta? dostaje na ?wi?ta wymarzony sztucer, a Nel olbrzymiego psa - mastifa, któremu nadaje imi? Saba, co po arabsku znaczy lew.

Tymczasem Fatma namawia jednego ze s?u??cych pana Tarkowskiego i Rawlisona - Chamisa, by razem ze swoimi kuzynami - Gebhrem i Idrysem uprowadzi? Stasia i Nel, którzy maj? pos?u?y? za "okup" dla Anglików za ni? sam? i jej dzieci. Wkrótce Chamis pod b?ahym pretekstem zabiera dzieci, po czym wraz z Gebhrem, Idrysem i dwoma nieznanymi z imienia beduinami uprowadza je w pustyni?. Zamierzaj? je zabra? do Omdurmanu do Smaina. W czasie w?drówki karawan? dogania Saba, którego Arabowie z pocz?tku chc? zabi?, ale Chamis odwodzi ich od tego.

Rozpoczyna si? d?uga, ?mudna w?drówka przez pustyni?. Dzieci wielokrotnie doznaj? okrucie?stwa Gebhra, który kilkakrotnie bije Stasia i chce zabi? ich oboje. Najlepszy dla dzieci jest Idrys, skrycie podziwiaj?cy odwag? Stasia; dba on, by dzieci dotar?y do Smaina ca?e i zdrowe. Podczas w?drówki karawana musi prze?y? m.in. burz? piaskow?. Pewnego ranka Sta?, korzystaj?c z tego, ?e Arabowie ?pi?, usi?uje zabi? wielb??dy za pomoc? swego sztucera, by uniemo?liwi? dalsz? w?drówk?, ale w spisku przeszkadza Saba, który nie wiedz?c, co si? dzieje, zaczyna szczeka? i budzi Arabów.

W ko?cu docieraj? do Omdurmanu, gdzie dzieci i Arabowie uczestnicz? w mod?ach publicznych i s? ?wiadkami czci, jak? lud suda?ski darzy Mahdiego. Na miejscu okazuje si? jednak, ?e w Omdurmanie nie ma Smaina i konieczna jest dalsza podró?. Najpierw jednak z dzie?mi chce si? widzie? Mahdi. Dzieci spotykaj? Greka Kaliopuli, który radzi im, aby przyj?li islam. Sta? nie zgadza si? jednak.

Karawana zwi?ksza si? o jedn? osob?. Chory Idrys zostaje w Omdurmanie, ale za to towarzysz? im dwaj murzy?scy niewolnicy - Mea i Kali, którego Gebhr bez przerwy bije korbaczem. Wkrótce karawana dociera do Afryki Po?udniowej i spotyka lwa. Gebhr i Chamis ka?? Stasiowi go zastrzeli?. Zaraz potem ch?opiec zabija Gebhra, Chamisa i obu beduinów. Sta?, Nel, Kali, Mea i Saba s? wolni, ale zagubieni w czelu?ciach Afryki.

Wkrótce okazuje si?, ?e Kali jest dziedzicem tronu w pa?stwie Wa-Himów. Postanawiaj? wi?c tam wyruszy?. Pewnej nocy na ich obozowisko napadaj? lwy. Bohaterom udaje si? ukry? na drzewie, a Sabie w krzakach, ale wyg?odnia?e koty zabijaj? konie. Podró?nicy docieraj? do starego w?wozu zablokowanego g?azem. Napotykaj? w nim rannego s?onia, którego Sta? i Kali chc? zabi? i zje??, ale Nel nie pozwala im na to i zamierza zwierz? oswoi?. Nadaj? im imi? King (Król).

Nel choruje na febr?. Zrozpaczeni Sta?, Kali i Mea szukaj? pomocy. Sta? napotyka nieoczekiwan? pomoc w osobie szwajcarskiego podró?nika Lindego, który kilka dni wcze?niej zosta? ?miertelnie ranny w wyniku spotkania z dzikiem i pozosta?o mu niewiele ?ycia. Ma jednak chinin? - lekarstwo na febr?. Wkrótce Linde umiera, a Sta? przygarnia jego 12-letniego murzy?skiego s?u??cego Nasibu i dzi?ki chininie od Lindego udaje mu si? wyleczy? Nel. Za pomoc? ?adunków wybuchowych uwalnia dobrze ju? oswojonego Kinga.

5-osobowa karawana razem z Sab? i Kingiem przenosi si? na gór? (niewielki p?askowy?), gdzie sp?dzaj? pewien czas. Podczas tego czasu Sta? uczy Kalego strzela?. Wtedy te? ujawnia si? przydatno?? Kinga. Pewnego dnia Nasibu atakuje w?ciek?y goryl. Na ratunek rusza Saba, ale jest za ma?y; dopiero King zabija goryla.

Nast?pnie nasi bohaterowie po tysi?cznych trudach docieraj? do wioski Wa-Himów. Plemi?, widz?c Stasia uje?d?aj?cego olbrzymiego s?onia, natychmiast pada na kolana. Wkrótce Kali zostaje królem i zaczyna naucza? swój lud chrze?cija?stwa, tak jak nakaza? mu Sta?. Nieufni pozostaj? jedynie dwaj szamani - M'Kunje i M'Pua. Autorytet Stasia gwa?townie zwi?ksza si?, gdy pewnego dnia ratuje Nel i zabija wiecznie n?kaj?cego wiosk? lamparta.

Wkrótce Wa-Himowie zostaj? najechani przez odwiecznych wrogów - plemi? Samburów. Po wygranej wojnie Kali chce ich zabi? (a zw?aszcza ich wodza - swojego rówie?nika - Faru). Sta? namawia jednak oba plemiona, aby ?y?y w zgodzie. Oba przyjmuj? te? chrze?cija?stwo.

Sta?, Nel i Saba ruszaj? w drog? powrotn? do Egiptu, eskortowani przez Kinga i cz??? Wa-Himów, w tym Kalego. Kali zabiera te? M'Kunje i M'Pu?, aby ci nie podburzyli ludu przeciw niemu. Ko?czy si? to tragicznie: pewnej nocy czarownicy kradn? wszystkie zapasy wody, a napotykany lew lub lampart, zabija ich obu i wypija ca?? wod?. Wyko?czeni podró?nicy napotykaj? angielski patrol pod wodz? znanego im kapitana Glena i doktora Clarego. Od Glena i Clarego dzieci dowiaduj? si?, ?e Mahdi zmar? na serce. Kali wraca do swojego kraju i zostaje królem Wa-Himów. King zostaje umieszczony w ogrodzie zoologicznym, a dzieci i Saba wracaj? do ojców. Gdy Sta? i Nel s? ju? doro?li, pobieraj? si?.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez eli0101, 2009-09-20 19:30:18

W pustyni i w puszczy

Nel jest córk? Anglika, pana Rawlisona. Jest on jednym z dyrektorów kompanii Kana?u Sueskiego. W?adys?aw Tarkowski, ojciec Stasia, tak?e pracuje przy budowie Kana?u, jest in?ynierem. Obaj panowie znaj? si? bardzo dobrze od bardzo dawna i s? przyjació?mi, tak samo jak dzieci. Mieszkaj? w Egipcie, w Port ? Saidzie, w pobli?u Kana?u. Sta? przyszed? na ?wiat w Egipcie, bardzo dobrze si? tam czuje, ma czterna?cie lat, jest m?dry i wysportowany. Nel ma osiem lat i odznacza si? wyj?tkow? urod?.
Panowie Rawlison i Tarkowski maj? oceni? roboty prowadzone przy kana?ach w El ? Fajum. Za par? dni maj? si? zacz?? ferie szkolne, wi?c ojcowie wspólnie postanawiaj?, i? zabior? dzieci ze sob?. Sami s? zmuszeni wyjecha? natychmiast, wi?c dzieci maj? do nich dojecha?, kiedy ju? nie b?d? mia?y zaj??. Podró? mo?e by? niebezpieczna, poniewa? rozpocz??o si? powstanie Mahdiego. Wojska arabskie otoczy?y Chartum, gdzie stawia opór angielski genera?, Gordon.
Egipska policja aresztuje Fatm?, która jest ?on? dozorcy Smaina, oraz jego dzieci. Kobieta jest krewn? Mahdiego. Jej m?? jest w obozie przywódcy Arabów. Fatma prosi Tarkowskiego i Rawlisona, by pomogli jej uzyska? zgod? na wyjazd do swojego m??a. Podaje ró?ne nieprawdziwe wyja?nienia. Krótko potem planuje ju? porwanie dwójki bia?ych dzieci, je?eli nie dostanie pozwolenia na wyjazd.
Panowie wyje?d?aj? nast?pnego dnia. Pani Oliver, która ma towarzyszy? dzieciom, zostaje ugryziona przez jadowitego skorpiona i nie mo?e wstawa? z ló?ka. Sta? i Nel zatem wyje?d?aj? z Dinah. P?yn? kana?em, potem jad? poci?giem. Przez ca?y ten czas Sta? bardzo troskliwie opiekuje si? ma?? przyjació?k?. W Kairze dzieci spotykaj? si? z rodzicami. Nel otrzymuje od ojca ogromnego psa, Sab?.
?wi?ta dzieci sp?dzaj? w obozie razem z in?ynierami. Potem organizuj? wycieczki i zwiedzaj? okolic?. W ko?cu obaj panowie s? zmuszeni wyjecha?, by wizytowa? nast?pny odcinek robót.
Jednego dnia pojawia si? Chamis i zawiadamia, ?e ojcowie ka?? dzieciom przyjecha? do siebie. Mimo podejrze? Stasia, wyruszaj? poci?giem. Na stacji nikt na nich nie czeka. Arabowie mówi?, ?e maj? si? spotka? z in?ynierami n pustyni. Rozpoczyna si? jazda na wielb??dach, które s? ci?gle poganiane i p?dz? bardzo szybko. Sta? uzmys?awia sobie, ?e on i Nel zostali porwani przez Arabów.
W tym czasie ojcowie oczekuj? na swoje dzieci w innym miejscu. Zaczynaj? si?ga?, kiedy nie ma ich w umówionym poci?gu. Zaczynaj? poszukiwania. Z biegiem czasu dochodzi do nich okrutna prawda: dzieci zosta?y porwane. Stoi za tym Fatma. Maj? by? zawiezione do Mahdiego.
Sta? i Nel jad? na p?dz?cych wielb??dach przez pustyni? przez ca?? noc. W ko?cu zatrzymuj? si? na postój. Stasiowi nie udaje si? namówi? Beduinów, by ich wypu?cili, a za to otrzymaj? du?y okup. Dla Arabów liczy si? przede wszystkim b?ogos?awie?stwo Mahdiego. Rano w obozie zjawia si? Saba i z wielk? rado?ci? wita si? z dzie?mi. Rozp?tuje si? burza piaskowa. Cudem unikaj? zasypania.
Karawana dociera do Khor. Tam zatrzymuje si? na odpoczynek. Gdy ko?czy si? burza piaskowa zaczyna pada? deszcz. Sta? ca?y czas my?li, jak si? oswobodzi?. Udaje mu si? ukra?? bro?, ale Saba g?o?nym szczekaniem budzi Arabów i plan si? nie udaje.
Ca?ymi dniami i nocami p?dz? na po?udnie. Zaczyna brakowa? jedzenia, ale Arabowie chc? jak najszybciej omin?? miasto Asuan. Wreszcie to im si? udaje. Wszyscy s? wyczerpani, nawet Saba schud?. Pewnego dnia Beduini id? zdoby? co? do jedzenia. W tym czasie Sta? usi?uje zabi? Arabów, którzy zostali w obozie. Jednak?e niespodziewanie do obozu przybywaj? je?d?cy z nowinami, ?e arabskim wojskom uda?o si? zdoby? Chartum i zabi? genera?a Gordona. Na wie?? o tym Sta? traci nadzieje. Znajduj? si? na terenie.
zdobytym przez Mahdiego. Wreszcie staj? w Chartumie.
Dzieci zostaj? przywiezione do Omdurmanu. Wsz?dzie s? widoczne krwawe ?lady wojny. Mog? tutaj us?ysze? i zobaczy? proroka mahdiego. Prorok osobi?cie si? z nimi spotyka. Sta? jest niezwykle ?mia?y i mówi, co my?li. Powoduje to zamieszanie i strach proroka. Na pocz?tku chce on ukara? ch?opca, bo odmawia on przyj?cia islamu. Ostatecznie postanawia odda? dwójk? dzieci Smainowi.

W Omdurmanie Nel razem ze Stasiem g?oduj?, ch?opiec musi nawet prosi? o jedzenie na ulicy.
Zaczyna si? podró? w gór? Nilu. Nel jest bardzo s?aba. Sta? daje jej ka?dego dnia pó? proszka chininy. Droga jest bardzo d?uga i m?cz?ca. Jednego popo?udnia spotykaj? ogromnego lwa, który le?y na ?rodku w?wozu i uniemo?liwia przejazd. Chamis i Gebhr s? przera?eni. Chc? zabi? rzuci? murzyna Kalego na po?arcie zwierz?ciu. Nie pozwala na to Sta?. Gebhr daje mu strzelb?. Ch?opiec zabija zwierz? jednym strza?em. Nast?pnie kolejno strzela do Arabów. Dzieci odzyskuj? wolno??. S? z nimi Kali i Mea. Murzyni s? oddani bez reszty Stasiowi i Nel.
Dalej jad? w?wozem. Sta? poluje na zwierz?ta, troszczy si? o Nel. Ci?gle jest z nimi Saba. Rozpoczyna si? pora deszczowa. Pewnego dnia s?ysz? dziwne d?wi?ki. To rycz? lwy. W nocy zagryzaj? konie ? prze?ywaj? tylko dwa.
Nel coraz gorzej si? czuje. Sta? daje jej ko?cówk? chininy. W w?wozie znajduj? uwi?zionego s?onia. Nie potrafi on wyj?? ze skalnej pu?apki, w jakiej znalaz? w czasie burzy. Karmi? wyg?odniale zwierz?. Zamieszkuj? w ogromnym baobabie, drzewie o pustym pniu. Nazywaj? swoj? siedzib? ?Krakowem?.
Nel powa?nie choruje. Ma atak febry, a Stasiowi sko?czy?y si? wszystkie leki. Nel majaczy w gor?czce. Ca?y czas padaj? ulewne deszcze. Po tygodniu dziewczynka dostaje drugiego ataku choroby. Sta? na szcz??cie spotyka Szwajcara Lindego, który daje mu du?y zapas chininy. Przebywa on tylko z jednym murzy?skim ch?opcem. Pozostali Murzyni, którzy towarzyszyli mu w wyprawie, zachorowali na ?pi?czk?, albo zmarli na osp?. Daruje Stasiowi ry?, kaw?, herbat? i inne produkty. Ch?opiec dostaje te? znakomit? bro? i nowe konie.
Kilka dni potem Szwajcar umiera. Przed ?mierci? przekazuje Stasiowi wszystkie swoje papiery. Ch?opiec zabiera ze sob? równie? murzyna Namibu. Wysadza skal? i oswobadza s?onia, którego dzieci nazywaj? Kingiem. Teraz w sk?ad ich karawany wchodzi pi?? ob?adowanych koni i s?o?, który bardzo mocno zaprzyja?ni? si? z dzie?mi. Jad? na po?udnie. Docieraj? do góry, o której opowiada? Linde. Prowadzi tam tylko jedna, bardzo w?ska ?cie?ka. U?atwia to obron?, wi?c wszyscy czuj? si? bezpiecznie.
Sta? poluje, ?owi ryby, gromadzi jedzenie na dalsz? podró?. Nel robi latawce, maj?ce powiadomi? bia?ych ludzi, gdzie znajduj? si? dzieci. Po kilku dniach ruszaj? dalej, pod??aj? w kierunku oceanu. Docieraj? do wioski Murzynów. Dzieci podró?uj?ce na s?oniu robi? wielkie wra?enie na mieszkaj?cych tam tubylcach.
Karawana przeje?d?a teraz przez zamieszka?e tereny, mija nast?pne wioski. Sta? wspólnie z Kalim i innymi murzy?skimi wojownikami pokonuj? plemi? Samburów, które od dawna by?o w stanie wojny z rodzinnym plemieniem Kalego. Murzyn zostaje królem Wa ? himów. Teraz dzieciom towarzyszy ju? prawie 150 Murzynów.
Pokonuj? górskie prze??cze i znajduj? si? na du?ej górskiej równinie. Napotykaj? przeró?ne plemiona. Niektóre z nich s? wrogo nastawione do bia?ych ludzi. Potem trafiaj? do bezludnej okolicy, gdzie brakuje wody. Szamani, których w przesz?o?ci Sta? o?mieszy?, zabijaj? stra?ników i niszcz? worki z wod?. Wszystkim grozi ?mier? z braku wody. W pobli?u karawany lataj? ju? s?py. Gdy s? ju? bardzo wyczerpani zauwa?aj? w nocy na niebie kolorowe rakiety. Zaczynaj? pod??a? w kierunku swoich wybawców. Nied?ugo potem spotykaj? oddzia?, którym dowodzi kapitan Glen i doktor Clary. Jest to wyprawa, która ma zbada? ma?o znane obszary Afryki. Odnale?li oni jeden z latawców zrobionych przez Nel i zacz?li poszukiwania.
Panuje ogólna rado??. Dzieci mog? si? wreszcie naje??, napi? i spokojnie zasn??. Potem wszyscy wyruszaj? w drog?, a Kali razem ze swymi wojownikami powraca do swojego plemienia. Kapitan i doktor z wielkim zainteresowaniem s?uchaj? opowie?ci o przygodach dzieci. M??czy?ni mówi? dzieciom, ?e Mahdi nie ?yje. Potem Sta? i Nel spotykaj? si? w ko?cu ze swoimi ojcami.
Po kilkudziesi?ciu latach, kiedy Nel ma osiemna?cie lat wychodzi za m?? za Stasia. Razem z ojcem Stasia na sta?e przenosz? si? do Polski.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez belusia1970, 2009-09-20 14:41:52

http://www.sciaga.pl/tekst/78946-79-streszczenie_ksiazki_w_pustyni_i_w_puszczy
-----
&&&&&&&&Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez emilka99, 2016-10-12 16:12:31, ilość odpowiedzi: 0
Tajemniczy Ogród
Napisz list do Archibalda Crevena. W zwiezły sposó
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez dyszka103, 2016-10-05 19:52:52, ilość odpowiedzi: 1
Lektora tajemniczy ogród
napisz krzyżówke z hasłem TAJEMNICZY zwiazanym z ksiazkom
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez tom83, 2016-10-05 16:59:14, ilość odpowiedzi: 0
Jezyk polski Hoan i Emil
str49 zad4 Nasza szkoła kl 3 podstawówki.Co poradzilibyscie Emilowi,a co Hoanowi,zeby chłopcy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez emila2, 2016-06-06 21:22:35, ilość odpowiedzi: 0
Polski-cudów
Napisz swoją klasyfikację cudów
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lol12346567, 2016-06-04 15:51:22, ilość odpowiedzi: 0
Wypracowanie
Hej w poniedziałek piszemy wypracowanie o lekturze w pustyni i w pyszczy mam wybrany temat jest
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymonekONET, 2016-05-05 14:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Mole ksionzkowe
czy jestem molem ksionzkowym
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez titi110, 2016-03-16 17:38:07, ilość odpowiedzi: 0
Powtórzenie wiadomości
Podręcznik Słowa z uśmiechem Literatura i kultura. Potrzebuję str. !94-195. Zad. 1-17. Plisss
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez pawelfunus, 2016-02-25 18:33:54, ilość odpowiedzi: 1
Akademia pana kleksa
podobienstwa miedzy filmem a ksiazka akademia pana kleksa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kl1234ylo412, 2016-02-23 18:57:33, ilość odpowiedzi: 0
List
napisz list do bohatera lektury sposób na alcybiadesa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez nata12312309, 2015-12-17 17:22:42, ilość odpowiedzi: 2
Wyrazy wymieniające przez ch
wyrazy wymieniające przez ch
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymon07, 2015-12-16 20:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Martynka301, 2015-12-15 20:37:10, ilość odpowiedzi: 1
Opis baobabu z W Pustyni i w Puszczy
opis bababu nie mam pojęcia jak to napisać 
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez maja890, 2015-12-09 17:11:39, ilość odpowiedzi: 0
Kanapka
wypisz z wiesza kanapka po 3 casowniki przymiotniki i tp
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez ressi1312, 2015-11-18 18:35:28, ilość odpowiedzi: 0
POMOCY!!!
Wykonaj taśmę czsu życia Jana Kochanowskiego.Błagam pomocy.Daje naj
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kinga25, 2015-11-16 15:48:26, ilość odpowiedzi: 0
Lektura Chłopcy z Placu Broni wydawnictwo Nasza Księgarnia
Podajcie mi numery stron na których są informacje na temat Ernesta Nemeczka .  
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzka0055, 2015-11-12 17:55:05, ilość odpowiedzi: 0
Starożytni bogowie. Uzupełnij tekst wstawiając brakują
Posejdon był bogiem g
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez annakowalska, 2015-11-06 15:37:55, ilość odpowiedzi: 2
Opowiadanie
Napisz opowiadanie pt. : Ten dzień zaczął się zwyczajnie. Pamiętaj że twoja praca m
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gonia1981, 2015-11-05 19:55:26, ilość odpowiedzi: 0
Między nami 4 ćwiczenia
ułóż wypowiedzenia z  wyrazami,których pisownię uzasadniają podane słowa    1. po drodz
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez 85042, 2015-11-03 18:11:18, ilość odpowiedzi: 0
Książka Szatan z siódmej klasy
W 12 zdaniach napiszcie moment w książce, w krórym mówiął o DOTARCIU DO LISTU KAMILA DE BER
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kas4343, 2015-10-20 19:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Polski -zad dom teraz polski st 76 zad 3
czym malwina i mmauryca wyrożniają się pośród rówieśników? Co  jest nietypowego w ich wy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kubota, 2015-10-15 16:08:45, ilość odpowiedzi: 0
J.polski rymujące się pary
szk -st   , maj-klas,   lo- ochł,gł-sł.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzannaczaja, 2015-10-01 15:38:28, ilość odpowiedzi: 0
Wyobrż sobie
jetes super bochaterem opisz swoje zalety
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez marekpl333, 2015-09-27 09:46:19, ilość odpowiedzi: 0
Jak napisać list oficjalny
Kim są adresaci podanych listów? wpisz nazwy odbiorców.(zwrot do adreesata) temat list
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez domasek, 2015-09-19 09:28:03, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż zdania
auto,k
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lukkkka, 2015-09-13 16:10:20, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż krótkie opowiadanie odórcze na p

Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa