przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> J. polski
Dodane przez aniusia710, 2010-02-25 21:30:51
charakterystyka porownawcza jagienki i danusi

napisz dobra charakterystyke o jagience i daniusi-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

4

Dodane przez xxxolka60xxx, 2010-02-26 09:42:05

Jagielonka:

Jagienka jest bohaterk? "Krzy?akw" Henryka Sienkiewicza. Jagienka mia?a wiele cech, ktre bardzo mi si? spodoba?y. Rodzicami dziewczyny by? Zych oraz Ma?gorzata ze Zgorzelic. Jagienka by?a najstarsza spo?rd swojego licznego rodze?stwa. W wieku o?miu lat matka dziewczyny zmar?a. Od tej pory bohaterka mog?a liczy? tylko na siebie, mimo i? otaczali j? dobrzy i ?yczliwi ludzie. Jagienka zosta?a pupilk? znanego opata. Gdy dziewczyna mia?a pi?tna?cie lat, Zbyszko wrci? z wyprawy wojennej. Jagienka mia?a wwczas ju? dwch zalotnikw.Jagienka by?? bardzo ?adn? kobiet?. By?a bardzo smuk?a. Mia?a szerokie ramiona. Na twarzy dziewczyna mia?a rumie?ce. Jej usta by?y czerwone, a oczy niebieskie. Tak j? opisa? Sienkiewicz: "Wszystko w niej by?o pi?kne: i wysmuk?a postawa, i szerokie ramiona, i piersi jak ze ska?y wykute, i czerwone usta i modre oczki bystro patrz?ce". Od dziewczyny bi?a m?odo??, zdrowie oraz si?a. Jagienka nie by?a delikatn? i subteln? kobiet?, lecz mia?a w sobie charyzm? i du?o wdzi?ku. Dziewczyna mia?a bardzo szlachetne pochodzenie, by?a zdrowa, urodziwa i bardzo zaradna. By?a idealn? kandydatk? na ?on? dla rycerza. By?a w stanie wyda? na ?wiat potomstwo, co by?o bardzo wa?ne, gdy? gwarantowa?o ci?g?o?? rycerskiego rodu.

Jagienka chcia?a dorwna? p?ci przeciwnej. Lubi?a m?skie zaj?cia wymagaj?ce fizycznego wysi?ku. dziewczyna lubi?a jazd? konn?. Uwielbia?a polowania, bardzo dobrze potrafi?a p?ywa?. Jagienka ubiera?a si? w wygodne ubrania. Ojciec bardzo ? kocha?. Wszystko, co robi?a crka, akceptowa?. Darzy? Jagienk? zaufaniem, gdy? wiedzia? doskonale, ?e jest ona dobrze przygotowana zarwno do roli ?ony, jak i matki, a tak?e gospodyni. Jagience bardzo dobrze sz?o zarz?dzanie Zgorzelicami. Dziewczyna nie poddawa? si? i stawia?a czo?a przeciwno?ciom losu. Bohaterka by?a bardzo silna oraz odwa?na. Nie ba?a si?, gdy posz?a sama w nocy do lasu, by pomc Zbyszkowi, ktry by? w niebezpiecze?stwie. Zawsze mia?a swoje zdanie na dany temat, potrafi?a postawi? na swoim. Cechowa? j? spryt oraz zaradno??. Jagienka nigdy nie k?ama?a, gdy? by?a szczera. Zawsze mo?na by?o liczy? na jej pomoc. Dziewczyna mia?a bardzo dobre serce. Po powrocie Ma?ka i Zbyszka z wyprawy wojennej Jagienka pomaga?a m??czyznom. Dzieli?a si? z nimi tym, co mia?a. Bardzo kocha?a Zbyszka, mimo i? by?a ?wiadoma tego, ?e on kocha Danusi?. Jagienka modli?a si? za ni? i za jej ojca, ktrym po okaleczeniu opiekowa?a si? bardzo troskliwie. By?a zatem bardzo opieku?cza i troskliwa, a tak?e bezinteresowna.

Jagienka bardzo spodoba?a mi si? i chcia?abym posiada? takie cechy, jak ona. By?a wysportowana zaradna, gospodarna, ?yczliwa i dobra. Wszyscy j? lubili. Jagienka swoja postaw? wnios?a do powie?ci wiele optymizmu i rado?ci. Bohaterka ta jest podobna do wsp?czesnych dziewczyn.


-----
'Jak mog?am zgubi? si? w?rd ulic, ktre znam?'

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(1):

4

Dodane przez xxxolka60xxx, 2010-02-26 09:38:39

Danusia:

Danusia jest jedyn? crk? Juranda ze Spychowa. Po ?mierci matki zosta?a oddana pod opiek? ksi??nej Anny Danuty. Dziewczynka ma oko?o dwunastu lat i jest ulubienic? ca?ego dworu: mi?uj? j? wszyscy za ?piew i za urod?. Kocha j? bezgranicznie ojciec, kocha j? rwnie? Zbyszko, ktry, oczarowany j wdzi?kiem, zostaje jej rycerzem.

Dziewczynka posiada talent muzyczny gra na lutni i ?piewa g?osikiem srebrnym, cieniuchnym, dziecinnym i ?wie?ym jak ?piewanie ptakw w lesie na wiosn?. Jest jasnow?osa z ma?ym, zadartym noskiem, drobna i delikatna. Nosi niebiesk? sukienk? i czerwone trzewiczki z d?ugimi noskami, a na g?wce ma wianuszek. Kiedy Zbyszko widzi j? po raz pierwszy, stoj?c? na ?awie, wydaje mu si? ma?ym dzieckiem, ale zarazem przecudnym, jakby jakowa? figurka z ko?cio?a albo z jase?eczek. Ta swoista anielsko?? jest cech? dominuj?c? w charakterystyce Danusi jakby zwiastowa?a jej przeznaczenie i to, ?e Jurand w duszy ofiarowa? j? Bogu. M?ody rycerz z Bogda?ca traktuje crk? jak wcielenie niewinno?ci, jak istot? nieziemsk?: ujrza? Danusi?, blad? nieco od bezsenno?ci, bia?? z wiankiem nie?miertelnikw na skroni, przybran? w sztywn?, spadaj?c? a? do ziemi sukienk?. Powieki mia?a ze wzruszenia przymkni?te, r?czyny opuszczone wzd?u? sukni i przypomina?a tak jakie? malowanie na szybach, by?o w niej co? tak ko?cielnego, ?e Zbyszka zdj??o zdziwienie na jej widok, pomy?la? bowiem, ?e nie dziewczyn? ziemsk?, ale jak?? duszyczk? niebiesk? ma wzi?? za ?on?.

Ta krucha istota ma jednak si??, ktra ocala Zbyszka z r?k kata i ktra po dziecinnemu, p?aczliwie sprzeciwia si? woli ojca, przeciwnego po?lubieniu rycerza. Danusia m?odzie?ca traktuje jak brata, cho? podobaj? si? jej i zr?kowiny, i s?odko?ci, jakie jej rycerzyk codziennie znosi?. Jest nie?mia?a, ufna i kochaj?ca. Przez miesi?ce roz??ki z narzeczonym wierzy, ?e ukochany wrci i wiernie czeka na niego. W jej sercu budzi si? prawdziwa mi?o??, ktra zmienia j? w podlotka, cho? na widok Zbyszka reaguje jeszcze jak dziecko: skoczy?a jak sarna ku rycerzowi i obj?wszy go ramionami pocz??a ca?owa? jego oczy, usta, policzki, tul?c si? do niego i piszcz?c przy tym z wielkiej rado?ci. Rycerz z Bogda?ca zostawi? dziecko, a wrci? do dziewczyny, ktra wyros?a, rozkwit?a. A przy tym tyle i tak ci?gle mwiono przy niej o mi?o?ci, ?e rwnie jak p?czek kwiatowy przygrzany s?o?cem kra?nieje i otwiera si? coraz bardziej, tak i jej otworzy?y si? oczy na mi?o?? i skutkiem tego by?o w niej co?, czego nie by?o poprzednio jaka? uroda , ju? nie tylko dziecinna, i jaka? pon?ta, mocna, upajaj?ca, bij?ca od niej tak, jak bije ciep?o od p?omienia albo zapach od r?y. Danusia dojrzale i troskliwie opiekuje si? rannym narzeczonym i w obliczu rozstania zgadza si? zosta? jego ?on? bez zgody Juranda, co jednocze?nie ?wiadczy o sile jej uczucia.

//


//

Okrutny los nie pozwoli Jurandwnie zazna? prawdziwego szcz??cia. W kilka godzin po ?lubie zostaje uprowadzona przez Krzy?akw i za?amuje si? psychicznie w obliczu udr?ki i brutalnego traktowania. Przewo?ona w ciemnej ko?ysce i poni?ana, ?yj?c w?rd wrogw, zaczyna przypomina? schwytane w klatk? zwierz?: Jedynym uczuciem, ktre opanowa?o ca?? jej istot?, by? przestrach podobny do takiego p?ochliwego przestrachu, jaki okazuj? schwytane ptaki. Gdy przyniesiono jej posi?ek, nie chcia?a przy ludziach je??, jakkolwiek z chciwych jej spojrze? rzucanych na jad?o zna? by?o g?d, mo?e nawet zadawniony. Zostawszy sama, rzuca?a si? na spy?? z ?akomstwem dzikiego zwierz?tka. Tak? w?a?nie odnajduje j? Zbyszko i z przera?eniem patrzy na wychud?? twarz z zastyg?ym wyrazem przera?enia, zapad?e oczy, potargane strz?py odzie?y ukochanej. Dziewczyna nie poznaje nikogo i popada w ob??d. Wycie?czona umiera w drodze do rodzinnego Spychowa, odzyskuj?c na chwil? ?wiadomo??, by po raz ostatni spojrze? na m??a.


-----
'Jak mog?am zgubi? si? w?rd ulic, ktre znam?'Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

3

Dodane przez viki817, 2010-02-26 08:41:58

Dwiema g?wnymi postaciami kobiecymi w powie?ci historycznej, napisanej przez Henryka Sienkiewicza, s? Danu?ka Jurandwna i Jagienka Zychwna. Danusia to bardzo m?oda dziewczyna, prawie dziecko, bo zaledwie dwunastolatka. Jej ojcem by? s?awny Jurand, siedz?cy na grodzie w Spychowie. Po ?mierci matki, Jurand odda? crk? na s?u?b? do ksi??nej Anny Danuty. Wszyscy oszcz?dzaj? tej delikatnej istocie trosk i zmartwie? - ona sama wydaje si? jeszcze bardzo dziecinna i ?ycie jest dla niej bardziej jak bajka, ni? rzeczywisto??. Jest niewinnym, bezbronnym i delikatnym stworzeniem. Jagienka by?a zupe?nie inn? osoba. Pi?tnastolatka, crka pana ze Zgorzelic, Zycha. Podobnie jak Danusia, wychowywa?a si? bez matki, a sta?e przebywanie w m?skim towarzystwie sprawi?o, ze doskonale radzi?a sobie z typowo m?skimi zaj?ciami, jak konn? jazd?, strzelaniem z ?ukw czy polowaniem. Co nie znaczy, ?e nie umia?a poradzi? sobie z gospodarstwem. Jej ?ycie by?o wype?nione przygodami i ruchem. Obie przedstawione dziewczyny r?ni? si? od siebie niczym woda i ogie?. Wi?za?o si? to zapewne z warunkami, w jakich dorasta?y obie panny - jedna wychowywana by?a w ksi???cych komnatach, druga w lesie. Danusia wygl?da? niczym anio?. Mia?a bardzo pi?kne, d?ugie w?osy. By?a blondynk?. Jako dama dworu nosi?a ?liczne suknie i wyszywane trzewiczki. Mia?a doskonale maniery. By?a osoba nies?ychanie wra?liw?. Potrzebna by?a jej opieka i zainteresowanie. Dlatego, kiedy zosta?a porwana i uwi?ziona, natychmiast zacz??a chorowa?. Smutek i t?sknota wp?dzi?y j? w ob??d. Jagienka nawet z wygl?du by?a osob? zupe?nie inn?. Sta?e przebywanie na powietrzu zar?owi?o jej skr?. Silna, zgrabna, nosi?a si? po m?sku, gdy? uwa?a?a, ?e jest to dla niej strj o wiele wygodniejszy, ni? wszystkie pi?knie wyszywane suknie. Ojciec ch?tniej widzia? w niej syna, ni? crk? i tak tez ja traktowa?. By?a kobiet? z charakterem , du?ym sprytem, odznacza?a si? zaradno?ci?, wykazywa?a odwag? inteligencj?. Obie dziewczyny zapa?a?y rwnie g??bokim uczuciem do tego samego cz?owieka, Zbyszka. Zosta? on rycerzem m?odszej z nich i Danusia by?a zachwycona faktem, ?e podobnie jak inne, doros?e panny, rwnie? ona ma kogo? gotowego w ka?dej chwili broni? j? i jej cze?? przed wszelkimi mo?liwymi niebezpiecze?stwami. Danusia by?a w swej mi?o?ci do Zbyszka bardzo dziecinna, ale z up?ywem czasu jej dziewcz?ca mi?o?? powoli zacz??a przeradza? si? w silne uczucie. ?wiadectwem tego by?o z pewno?ci? uratowanie ukochanego z r?k kata. Zbyszko po?wi?ci? si? bez reszty opiece nad t? niewinn? dziewczyn? i bardzo prze?y? jej ?mier?. Dopiero to nieszcz??liwe wydarzenie sprawi?o, ?e Zbyszko, szukaj?c bratniej duszy, zdolnej zrozumie? i podzieli? jego bl po stracie ukochanej osoby, zacz?? baczniej przygl?da? si? dziewczynie ze Zgorzelic. Obie bohaterki, poza Zbyszkiem, kocha?y jeszcze bardzo swoich ojcw. By?y im bezwzgl?dnie pos?uszne i zawsze, kiedy tylko ich ojcowie wracali z niebezpiecznych wypraw, wita?y ich z wielk? rado?ci?. Stara?y si? tak?e nie martwi? kochanych rodzicw swoimi problemami i prbowa?y wyr?cza? ich w pracach, na ktrych, jako m??czy?ni, znali si? bardzo s?abo. Podobne by?y zreszt? uczucia obu ojcw - dumnie ze swych pociech, patrzyli na nie, jak na najwi?kszy skarb swego ?ycia. Postaci obu bohaterek pochodz? z dawnych czasw i z pewno?ci? ca?e ich ?ycie w dzisiejszych czasach wygl?da?oby zupe?nie inaczej. Jest jednak par? cech, ktre mog?yby by? na?ladowane przez wsp?czesne dziewczyny i kobiety. Danu?ka mog?aby sta? si? wzorem delikatno?ci i wra?liwo?ci, o ktr? w dzisiejszej dobie trudno nawet u p?ci pi?knej. Jagienka za?, z pewno?ci? bli?sza charakterem i temperamentem dzisiejszym nastolatkom, mog?aby uczy? je zaradno?ci i pos?usze?stwa w stosunku do starszych, a tak?e niebywa?ej odwagi i sprawno?ci fizycznej. My?l?, ?e gdyby teraz pojawi?a si? dziewczyna z cechami podobnymi do cech czy to Danusi, czy Jagienki, znalaz?aby du?e grono dobrych przyjaci?ek.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez kinia123, 2016-10-18 19:16:51, ilość odpowiedzi: 0
Król Artur i rycerze okrągłego stołu
Wczuj się w rolę galahada i wyjaśnij jego postępowanie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez ko3xz, 2016-09-16 17:34:40, ilość odpowiedzi: 0
Ocena postaći Adama
Jak wyglądał , i czy byl pracowity jego wady i Czechy i za co go czenie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez koks7x7, 2016-09-16 16:38:43, ilość odpowiedzi: 0
Oczena postaci Adama i za co go czenie.
Jak wyglądał , i czy był pracowity i moja oczena
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez mecenas24, 2016-09-09 17:42:11, ilość odpowiedzi: 0
To nie powinno się zdarzyć
Udziel kilku rad bohaterowi, co powinien robić, a czego nie, jak się zachowywać i czego się w
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez magda2020, 2016-03-06 14:19:19, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Na papierze podaniowym zredaguj opowiadanie o wizycie osoby z przyszłości uwzględniając : cel
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez sylwia12345, 2016-01-17 11:13:10, ilość odpowiedzi: 0
Polski quo vadis kartka z pamiętnika

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Misia1232, 2015-12-20 19:24:08, ilość odpowiedzi: 1
Jezyk polski
Podaj trzy zalety i wady białego kłastwa. Pomózcie potrzebne na jutro
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Wercia02, 2015-12-02 19:21:45, ilość odpowiedzi: 2
Opis obrazu
Opisz krótko obraz pt. "Śpiąca królewna" Richarda Eisermanna.   Potrzebuje p
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez patka12, 2015-11-01 16:55:17, ilość odpowiedzi: 0
Opinia
Proszę o napisanie opini na temat ''Pna od przyrody''na jutro pliss!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez wisienka111, 2015-10-06 17:01:52, ilość odpowiedzi: 0
Eros- mit
Kim był Eros w rozumowaniu Parandowskiego. pilnie potrzebuje notatki minimum na pół strony. Z
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamcia123, 2015-09-13 20:27:48, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie o miłosernym samarataninie
musi byc na A4 cała storna na temat miłosiernym samarataninie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez masterczulek, 2015-05-27 18:17:01, ilość odpowiedzi: 0
Napisz rozprawk? z krzy?aków .
Napisz rozprawk? z krzy?akw . PROSZ? O SZYBK? ODPOWIEDZ NA DZISIAJ!!!!!!!!!!!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kozik, 2015-05-12 15:53:30, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka
czy mo?liwa jest przyja?? miedzy ch?opakiem a dziewczynom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dinoo, 2015-03-11 17:49:15, ilość odpowiedzi: 0
Polski- napisz rozprawke z teza "na sukces trezba sobie
pomocy !! moze byc chociaz na 4 :)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamil_ford, 2015-03-09 18:34:35, ilość odpowiedzi: 0
Napisz list kapitana macwhirrea do ?ony
anapisz? list kapitana macwhirrea do ?ony na pilnieee prosz?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez bananowymuss, 2015-02-27 21:39:44, ilość odpowiedzi: 2
Napisz rozprawk? pt.,,Przyjaciel to najwi?kszy skarb w ?yciu
minimum 3/4 strony A4, minimum 3 argumenty,minimum 1 przyk?ad literacki lub filmowy. Pom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez hahah, 2015-02-05 19:49:18, ilość odpowiedzi: 1
Czy ka?dy cz?owiek mo?e zdoby? trwa?a i dobr? s?aw? Rozpraw

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez angelinkaxd, 2015-02-05 17:28:05, ilość odpowiedzi: 0
Lektura krzyzaków
ubir zbyszka z bogdanca podzas bitwy z rodrigerem
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dziku11, 2015-01-11 11:31:34, ilość odpowiedzi: 0
Polski -Kartka Z Pami?tnika POMOCY
Napisz kartk? z pami?tnika na temat nie szata zdobi cz?owieka lub ka?dy jest kowalem swojego losu
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Lastunia, 2015-01-08 16:14:41, ilość odpowiedzi: 0
Polski - wypowied?
Czy cz?owiek po?wi?caj?cy si? idei powinien zak?ada? rodzin?, czy raczej ?y? w samotno?ci. Zapis
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-18 13:58:25, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?acy pytanka
Oto kilka pyta? do lektury Krzy?acy , nie czyta?am tego bo d?ugie i nie ogarniam 1)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez eewwaalliiss, 2014-12-11 19:35:35, ilość odpowiedzi: 1
POLSKI - BALLADYNA !
Uzupe?nij tabelk?:Akt:Scena:
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez agnesss, 2014-12-07 19:45:07, ilość odpowiedzi: 0
Horror
rozprawka na temat horroru
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez daniel9999, 2014-11-03 16:46:52, ilość odpowiedzi: 1
Polski
napisz opowiadanie na 4 strony
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez andzia1166, 2014-10-11 10:34:14, ilość odpowiedzi: 0
ROZPRAWKA
Napisz rozprawk? na temat: Dowied? ze \"Zemsta\" A.Fredry jest komedi?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum