przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Biologia
Dodane przez patka84424, 2011-11-21 18:00:10
biologia

Napisz harakterystyk? bakteri i wirusw .-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez javampir, 2011-12-06 18:50:01

Sealed


Wirusy skomplikowanecz?steczkiorganicznenieposiadaj?ce strukturykomrkowej, zbudowane zbia?ekikwasw nukleinowych. Zawieraj?materia? genetycznyw postaciRNA(wirusy RNA) lubDNA, wykazuj? jednak zarwno cechy komrkowychorganizmw ?ywych, jak imaterii nieo?ywionej.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez V54m, 2011-11-29 23:16:33

Bakterie grupamikroorganizmw, stanowi?cych osobnekrlestwo. S? to jednokomrkowcelub zespo?y komrek o budowieprokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje si?bakteriologia, ga???mikrobiologii.Bakterie wyst?puj? we wszystkichbiotopach. Mo?na je spotka? w glebie, w innych organizmach i w wodzie, na lodowcach Antarktydy i wok? oceanicznych kominw hydrotermalnych. Wyst?puj? tak?e na terenachradioaktywnych, co udowodni?eksperyment, w czasie ktrego bakterie poddawano dzia?aniupromieniowania jonizuj?cego[1]. W jednym gramieglebymo?na znale?? nawet 40 milionw komrek tych organizmw, a oko?o milion w mililitrzewody s?odkiej. Dot?d nie uda?o si? opisa? wszystkich bakterii. Przyczyn? jest ogromna r?norodno?? tej grupy organizmw, ich ma?e rozmiary oraz problem z przetrzymywaniem wlaboratoriachgatunkiz oko?o po?owygromadnie mog? by? hodowane


Wirusy skomplikowanecz?steczkiorganicznenieposiadaj?ce strukturykomrkowej, zbudowane zbia?ekikwasw nukleinowych. Zawieraj?materia? genetycznyw postaciRNA(wirusy RNA) lubDNA, wykazuj? jednak zarwno cechy komrkowychorganizmw ?ywych, jak imaterii nieo?ywionej.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez moniaa14, 2011-11-23 16:04:45

Bakterie to mikroskopijne, prymitywne organizmy jednokomrkowe, stanowi?ce odr?bne krlestwo ?wiata ?ywego.

Wszystkie bakterie mo?na podzieli? na dwie grupy: Archaebacteria oraz Eubacteria.

Archaebacteria to grupa wyra?nie r?ni?ca si? od pozosta?ych bakterii. Nie maj? one w ?cianie komrkowej peptydoglikanu, charakterystycznego dla bakterii, nie posiadaj? rwnie? wielu specyficznych enzymw. Dzi? Archaebacteria wyst?puj? w ?rodowiskach ekstremalnych, ktrych warunki przypominaj? pierwotne warunki na Ziemi. Jest to dowodem na to, ?e grupa ta powsta?a bardzo dawno i przetrwa?a a? do dzi?. W zale?no?ci od warunkw, w jakich ?yj?, Archaebacteria to organizmy halofilne, metanogenne lub termoacidofilne. Halofile zamieszkuj? ?rodowiska silnie zasolone. Metanogeny to organizmy beztlenowe, wytwarzaj?ce metan z dwutlenku w?gla i wodoru, ?yj? na bagnach, w ?ciekach oraz wewn?trz przewodu pokarmowego zwierz?t. Termoacidofile zamieszkuj? ?rodowiska kwa?ne i gor?ce- takie warunki panuj? np. w gor?cych ?rd?ach siarkowych.

Do Eubacteria nale?? pozosta?e bakterie, stanowi?ce zdecydowan? wi?kszo??. S? one bardzo zr?nicowane zarwno pod wzgl?dem budowy, jak i fizjologii. Bakterie mog? przyjmowa? r?ne kszta?ty i na tej podstawie wyr?nia si? typy morfologiczne: ziarniaki (kszta?t kulisty lub owalny), pa?eczki (krtkie, cylindryczne), laseczki (d?ugie, cylindryczne), przecinkowce (krtkie, wygi?te), kr?tki i ?rubowce (krtsze i d?u?sze formy spiralne). Komrki bakteryjne mog? wyst?powa? pojedynczo lub w formie kolonii - zgrupowania komrek rwnie? dzieli si? pod wzgl?dem morfologicznym. Mamy wi?c: paciorkowce (komrki u?o?one ?a?cuszkowo jedna za drug?), gronkowce (nieregularne skupienia), dwoinki (po??czenie dwch komrek), pakietowce (regularnie u?o?ona wi?ksza ilo?? komrek).

Powszechnie uznawanym podzia?em Eubacteria jest podzia? na Gram-dodatnie (Gram+) i Gram-ujemne (Gram-). Zosta? on ustanowiony na podstawie reakcji barwnej, opracowanej przez du?skiego lekarza Christiana Grama. Reakcja ta polega na barwieniu bakterii fioletowym barwnikiem zawieraj?cym jod, a nast?pnie przemywanie ich alkoholem. Te bakterie, ktre zatrzymuj? fioletowy barwnik w ?cianie komrkowej s? Gram+, natomiast te, ktre pod wp?ywem alkoholu odbarwiaj? si? i pozostaj? tylko jasnor?owe to bakterie Gram-. Ta r?nica mi?dzy nimi wynika z budowy ?ciany komrkowej. Gram+ posiadaj? grub? warstw? peptydoglikanu. U Gram- peptydoglikanu jest mniej, a na zewn?trz komrki znajduje si? warstwa lipopolisacharydowa.

Budowa komrki bakteryjnej

Budowa komrki bakteryjnej jest bardzo specyficzna, znacz?co r?ni si? od budowy komrek pozosta?ych organizmw ?ywych. Najwa?niejsz? r?nic? jest brak w?a?ciwego j?dra komrkowego. St?d te? nazwa krlestwa, do ktrego nale?? bakterie: Prokaryota. Pozosta?e organizmy, posiadaj?ce w?a?ciwe j?dro, nale?? do Eukaryota. Materia? genetyczny bakterii wyst?puje w postaci koli?cie zwini?tej nici DNA, zwanej genoforem. DNA to le?y bezpo?rednio w cytoplazmie i nie jest otoczone ?adn? b?on? - odpowiednikiem j?dra jest wi?c obszar j?drowy zwany nukleoidem. Cytoplazma wraz z ca?? zawarto?ci? otoczona jest b?on? bia?kowo-lipidow? o w?a?ciwo?ciach p?przepuszczalnych. W cytoplazmie rozsiane s? ma?e rybosomy, ziarnisto?ci zbudowane z bia?ka i rRNA, na ktrych zachodzi biosynteza bia?ek. Odpowiednikami eukariotycznych mitochondriw s? mezosomy - wsp??rodkowe uwypuklenia b?ony komrkowej, w ktrych zachodz? procesy oddechowe. U bakterii fotosyntetyzuj?cych wyst?puj? tak?e cia?ka chromatoforowe, zawieraj?ce barwnik asymilacyjny - cia?ka te rwnie? pochodz? z b?ony komrkowej, ale nie s? z ni? po??czone. Komrka bakteryjna otoczona jest ?cian? komrkow? zbudowan? z peptydoglikanu, a na jej powierzchni cz?sto wyst?puje dodatkowa otoczka ?luzowa, pe?ni?ca rol? ochrony przed szczeglnie niekorzystnymi warunkami ?rodowiska.

Fizjologia bakterii

Bakterie, mimo swej prostej budowy, jak wszystkie organizmy musz? wykonywa? podstawowe funkcje ?yciowe. Musza wi?c od?ywia? si? i oddycha?, by uzyskiwa? energi? potrzebn? do rozmna?ania si?.

Od?ywianie

Wi?kszo?? bakterii to organizmy cudzo?ywne (heterotroficzne), czyli pobieraj?ce pokarm z otoczenia. Sposb ich od?ywiania polega na rozpuszczaniu pod?o?a za pomoc? wydzielanych enzymw i wch?anianie przez b?on? komrkow? (na drodze osmozy i dyfuzji) otrzymanych tak prostych zwi?zkw organicznych. W zale?no?ci od tego, czy pokarmem jest materia martwa czy te? ?ywa tkanka innego organizmu, bakteria te zalicza si? do saprofitw lub paso?ytw.

Cz??? bakterii posiada zdolno?? samodzielnego wytwarzania organicznych zwi?zkw pokarmowych ze zwi?zkw mineralnych (autotrofizm). Chemoautotrofy produkuj? zwi?zki organiczne, wykorzystuj?c do tego energi? z utleniania zwi?zkw nieorganicznych, np. zwi?zkw ?elaza, azotu czy siarki. Fotoautotrofy czerpi? energi? z promieniowania s?onecznego, podobnie jak ro?liny zielone i przy jej pomocy przekszta?caj? zwi?zki mineralne w organiczne zwi?zki pokarmowe.

Oddychanie

Oddychanie to podstawowy proces uwalniaj?cy energi?, niezb?dn? do wszelkich innych czynno?ci ?yciowych. Oddychanie polega na utlenianiu zwi?zkw chemicznych i mo?e zachodzi? tlenowo lub beztlenowo.

Oddychanie tlenowe (aerobowe) przebiega tak samo, jak u organizmw wy?szych. Tlen atmosferyczny jest ostatecznym akceptorem przenoszonych elektronw, a jako produkty oddychania powstaje dwutlenek w?gla i woda. Uwalniane s? przy tym du?e ilo?ci energii, wykorzystywanej na potrzeby komrki.

Oddychanie beztlenowe (anaerobowe), zwane te? fermentacj?, nie wymaga obecno?ci tlenu, a przewa?nie zostaje zahamowane pod jego wp?ywem. Rwnie? polega ono na utlenianiu zwi?zkw organicznych, lecz nie zachodzi ono do ko?ca, tj. do otrzymania CO2. Produktami s? prostsze zwi?zki organiczne (np. alkohol czy kwasy organiczne) i niewielka ilo?? dwutlenku w?gla.

Rozmna?anie

Bakterie rozmna?aj? si? w sposb bezp?ciowy. Kontakty "p?ciowe", takie jak np. koniugacja, nie prowadz? do zwi?kszenia ilo?ci osobnikw, lecz do wymiany materia?u genetycznego. Liczebno?? koloni bakterii zwi?ksza si? w wyniku podzia?w komrkowych, ktre w sprzyjaj?cych warunkach mog? zachodzi? co 20 minut. Najpierw podwaja si? ilo?? materia?u genetycznego. Nast?pnie wytwarza si? przew??enie, ktre pog??bia si? stopniowo a? do momentu rozdzielenia si? obu komrek potomnych. Czasami komrka potomna powstaje na drodze p?czkowania z komrki macierzystej.

W niesprzyjaj?cych warunkach ?rodowiska bakterie gin? lub przechodz? w form? przetrwalnikow?. Nie wszystkie gatunki to potrafi?. Wytworzenie przetrwalnika polega na silnym odwodnieniu cytoplazmy, prawie ca?kowitym wstrzymaniu procesw metabolicznych i otoczeniu komrki grub? os?onk?. W tym stanie bakteria mo?e przetrwa? nawet kilkadziesi?t lat, a gdy warunki ?rodowiska stan? si? sprzyjaj?ce - przechodzi w form? wegetatywn?, aby dalej si? rozmna?a?.

Znaczenie bakterii

Bakterie wyst?puj? w przyrodzie tak powszechnie i w takich ilo?ciach, ?e ich rola jest niebagatelna. Z punktu widzenia cz?owieka, pe?ni? one zarwno rol? pozytywn?, jak i negatywn?. Pozytywna ich dzia?alno?? wynika z tego, ?e s? naturalnym elementem ekosystemw, poza tym niektre ich w?a?ciwo?ci zosta?y wykorzystane w gospodarce ludzkiej. Negatywna rola bakterii wi??e si? g?wnie z wywo?ywanymi przez nie chorobami cz?owieka, zwierz?t i ro?lin oraz psuciem si? ?ywno?ci.

Bakterie chorobotwrcze

Bakterie chorobotwrcze to organizmy paso?ytnicze, bytuj?ce w innych organizmach ?ywych, czym prowadz? do ich znacznego os?abienia, a nawet ?mierci. Objawy choroby pojawiaj? si? z trzech mo?liwych przyczyn:

 • bardzo du?a ilo?? komrek bakteryjnych, b?d?ca wynikiem szybkiego namna?ania si?; wszystko to s? cia?a obce dla organizmu, wi?c wyzwalana jest silna reakcja immunologiczna
 • niszczenie tkanek, zu?ywanych przez bakterie jako pokarm
 • zatrucie toksynami, wydzielanymi przez bakterie

Walka z chorobami bakteryjnymi prowadzona jest za pomoc? profilaktycznych szczepie? ochronnych. Wa?na jest rwnie? dba?o?? o higien? swego otoczenia i dezynfekcja szczeglnie nara?onych przedmiotw, mog?cych przenosi? bakterie. Choroby zwalcza si? terapi? antybiotykow?. Wiele gro?nych chorb bakteryjnych wyeliminowano ca?kowicie, jednak mimo wszystko, nie da si? unikn?? chorb l?ejszych, bardzo rozpowszechnionych. Ci?gle te? zdarzaj? si? masowe zachorowania, jak np. przypadek czerwonki w przedszkolu w Szczecinie.

Istnieje rwnie? wiele gro?nych chorb wyst?puj?cych u zwierz?t. Szybko one rozprzestrzeniaj? si? w hodowlach do rozmiarw epidemii, co powoduje znaczne straty gospodarcze. Przyk?adowo mo?na tu wymieni? noswk? czy w?glik.

Bakterie chorobotwrcze mog? przenosi? si? mi?dzy lud?mi i zwierz?tami r?nymi drogami: drog? kropelkow?, przez bezpo?redni kontakt, przez zaka?one przedmioty lub za po?rednictwem owadw (muchy, pch?y, wszy, kleszcze, karaluchy).

Straty gospodarcze powoduj? rwnie? bakteryjne choroby dotykaj?ce uprawy ro?lin. Istnieje oko?o 200 gatunkw bakterii wywo?uj?cych r?nego rodzaju bakteriozy ro?linne.

Bakterie w przyrodzie

Jak ju? wspomniano, bakterie s? naturalnym elementem ekosystemw. Stanowi? wa?ne ogniwo w ?a?cuchach troficznych - rozk?adaj? martw? materi? organiczn?, dzi?ki czemu przywracaj? do obiegu pierwiastki biogenne. Niewiele z tego zu?ywaj? same, wi?c ro?liny (pierwsze ogniwo w ?a?cuchu) otrzymuj? du?? pul? biogenw. Bakterie jako jedyne mikroorganizmy potrafi? rozk?ada? celuloz? (sk?adnik ?cian komrek ro?linnych). Pewn? rol? odgrywaj? rwnie? bakterie fermentuj?ce.

Dzia?alno?? bakterii ma te? znaczenie sanitarne dla ?rodowiska, poniewa? rozk?adaj? one wiele zwi?zkw szkodliwych do substancji prostych, ktre mog? by? ponownie wykorzystane.

Nie jest regu??, ?e je?li bakteria wchodzi w kontakt z innym organizmem, to jest to wp?yw szkodliwy. W przyrodzie funkcjonuje wiele zwi?zkw symbiotycznych bakterii z ro?linami i zwierz?tami. Symbioza polega na tym, ?e obie strony odnosz? korzy?ci z takiego wsp??ycia. Przyk?adem symbiozy mo?e by? wsp??ycie ro?lin motylkowych z bakteriami, tworz?cymi brodawki na ich korzeniach. Bakterie czerpi? zwi?zki od?ywcze, w zamian wi???c azot atmosferyczny. Innym przyk?adem symbiozy s? bakterie zasiedlaj?ce przewd pokarmowy zwierz?t i cz?owieka, gdzie trawi? celuloz? oraz wytwarzaj? niektre witaminy (B i K), w zamian czerpi?c substancje pokarmowe bezpo?rednio z jelita.

Bakterie w gospodarce cz?owieka

Niektre w?a?ciwo?ci bakterii zosta?y wykorzystane przez cz?owieka w r?nych dziedzinach gospodarki. Oto niektre przyk?ady:

 • ochrona ?rodowiska - bakterie rozk?adaj? zanieczyszczenia organiczne w oczyszczalniach ?ciekw
 • rolnictwo - rozk?adaj? odpady organiczne, poprawiaj?c ?yzno?? gleby oraz przyspieszaj? tworzenie si? prchnicy, poprawiaj? struktur? gleby
 • przemys? spo?ywczy - w wyniku fermentacji powstaj? kiszone ogrki i kapusta, ocet, jogurty, alkohol
 • farmaceutyka - produkcja witamin oraz antybiotykw

WIRUSY

Wirusy to organizmy klasyfikowane na pograniczu ?wiata o?ywionego i nieo?ywionego. Cech? charakterystyczn? dla organizmw ?ywych jest u nich namna?anie si?, jednak nie prowadz? one procesw metabolicznych. S? bezwzgl?dnymi paso?ytami - nie mog? prze?y? poza organizmem gospodarza.

Budowa wirusw

Wirusy nie maj? budowy komrkowej, w przeciwie?stwie do wszystkich organizmw ?ywych. Sk?adaj? si? jedynie z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) i otoczki bia?kowej. Nie posiadaj? poza tym ?adnych struktur wewn?trznych, gdzie mog?yby zachodzi? procesy metaboliczne. Jedynym przejawem "?ycia" wirusw jest namna?anie si?, lecz i tego procesu nie prowadz? samodzielnie, ale wykorzystuj? komrk? gospodarza.

Wirusy klasyfikuje si? ze wzgl?du na ich wielko??, kszta?t, obecno?? dodatkowej os?onki oraz rodzaj kwasu nukleinowego.

Wielko?? wirusa nie przekracza 0,25?m. Podstaw? jego budowy jest cz?steczka kwasu nukleinowego oraz bia?kowy p?aszcz, zwany kapsydem. Kwas nukleinowy mo?e wyst?powa? w formie nici pojedynczej lub podwjnej, kolistej lub liniowej. Mo?e by? to RNA lub DNA, nigdy oba jednocze?nie. Genom wirusw nie jest du?y, zawiera od kilku do kilkuset genw. Wystarcza to jednak do tego, by zrealizowa? program namna?ania.

Bia?kowy kapsyd sk?ada si? z wielu podjednostek - kapsomerw. Kszta?t kapsydu mo?e by? wielo?cienny lub pa?eczkowaty. Niektre wirusy maj? na kapsydzie dodatkowe os?onki. Charakterystyczn? budow? maj? wirusy atakuj?ce bakterie, tzw. bakteriofagi. Sk?adaj? si? one przewa?nie z wielo?ciennej g?wki i ogonka z w?kienkami, s?u??cego do przytwierdzenia si? do komrki. Wi?kszo?? naszej wiedzy na temat wirusw pochodzi w?a?nie z bada? nad bakteriofagami, ktre jest ?atwo hodowa? laboratoryjnie w koloniach bakteryjnych.

Ciekaw? cech? wirusw jest mo?liwo?? otrzymania ich w formie krystalicznej. Wwczas uk?adaj? si? one w symetryczny wzr o g?adkiej powierzchni. Krystalizacja nie zabija wirusw - formy takie odzyskuj? aktywno?? po wprowadzeniu do ?ywej komrki i normalnie si? namna?aj?.

Dzia?anie wirusw

Wszystkie wirusy s? bezwzgl?dnymi paso?ytami i wywo?uj? chorob?, a nawet ?mier? zainfekowanego organizmu. Atakuj? ka?dy rodzaj komrek - bakteryjne, ro?linne i zwierz?ce.

W przebiegu infekcji wirusowej mo?na wyr?ni? kilka etapw:

 • Adsorpcja - po??czenie si? wirusa ze ?cian? lub b?on? komrki
 • Wnikanie - przedostanie si? kwasu nukleinowego do wn?trza komrki
 • Replikacja - wirus wykorzystuje komrk? gospodarza do replikacji w?asnego materia?u genetycznego i syntezy bia?ek kapsydu
 • Sk?adanie - elementy wirusowe zostaj? po??czone w kompletne wirusy
 • Uwalnianie (liza) - komrka gospodarza ulega rozerwaniu a nowo powsta?e wirusy zostaj? uwolnione, by infekowa? nast?pne komrki

Adsorpcja wirusa do ?ciany komrki gospodarza jest mo?liwa dzi?ki swoistym receptorom, rozpoznaj?cym odpowiednie miejsca na komrce gospodarza. S? to albo wystaj?ce z kapsydu w?kna, albo glikoproteinowe wypustki wystaj?ce z otoczki lipoproteinowej. Bakteriofagi s? specyficzne gatunkowo, tzn. atakuj? tylko jeden gatunek bakterii. Wirus odry posiada receptory dla wielu r?nych typw tkanek, a wirus pora?enia dzieci?cego atakuje tylko okre?lony typ tkanki.

Po tym rozpoznaniu nast?puje wnikni?cie ca?ego wirusa (wraz z otoczk? bia?kow?) do komrki lub samo wprowadzenie materia?u genetycznego. Mo?e to nast?pi? w wyniku reakcji chemicznej ze ?cian? komrkow? lub fuzji b?ony cytoplazmatycznej z otoczk? lipoproteinow? wirusa. Wirus mo?e te? zosta? wch?oni?ty na drodze endocytozy. Wnikaniu sprzyjaj? istniej?ce uszkodzenia komrki oraz u??dlenia i ugryzienia owadw.

G?wnym elementem wirusowym jest materia? genetyczny, dlatego kapsyd bia?kowy czasami wnika do komrki, a czasami nie. Najwa?niejsze, by dosta? si? tam DNA (lub RNA). Je?li wirus zawiera DNA, wwczas po infekcji z ?atwo?ci? wbudowuje si? on w DNA komrki gospodarza i razem z nim ulega replikacji. Je?li wirus wprowadzi? RNA, s? dwie drogi: albo bezpo?rednio na jego matrycy nast?puje synteza bia?ek wirusowych na rybosomach gospodarza, albo RNA ulega tzw. odwrotnej transkrypcji (przy udziale enzymu: odwrotnej transkryptazy), czyli przepisaniu informacji z RNA na DNA. Tak powsta?y DNA w??cza si? do genomu gospodarza. Wirusy dzia?aj?ce w ten drugi sposb to retrowirusy.

Komrka zainfekowana syntetyzuje teraz bia?ka kapsydu wirusa oraz replikuje jego materia? genetyczny. Nast?pnie elementy te zostaj? z?o?one w jednostki wirusowe i nast?puje liza komrki, czyli jej rozerwanie, a nowo powsta?e wirusy zostaj? uwolnione i infekuj? kolejne komrki.

Wirusy o du?ej zjadliwo?ci zaraz po wnikni?ciu do komrki przestawiaj? jej funkcjonowanie na syntez? w?asnych elementw. taki cykl namna?ania nazywa si? cyklem litycznym. Wirusy niezjadliwe przechodz? cykl lizogenny - w??czaj? swj materia? genetyczny do genomu gospodarza i w utajeniu czekaj? na odpowiednie warunki (latencja). Dopiero po jakim? czasie nast?puje ich pobudzenie i przej?cie do cyklu litycznego.

Choroby wirusowe

Wirusy atakuj? ka?dy rodzaj komrek, powoduj? wi?c choroby ro?lin, zwierz?t i ludzi. Szybko?? ich namna?ania si? i ?atwo?? rozprzestrzeniania powoduj?, ?e choroby wywo?ywane przez nie stanowi? znaczne zagro?enie dla upraw ro?linnych i hodowli zwierz?t, a tak?e dla ludzi (szczeglnie gro?ne s? epidemie!).

Choroby wirusowe ro?lin to m.in. mozaikowato??, plamisto??, li?ciozwj, kar?owato??, tworzenie naro?li, zaburzenia owocowania. Wirusy w?rd ro?lin przenoszone s? przewa?nie za po?rednictwem owadw zapylaj?cych. Mog? by? te? przenoszone przez nasiona lub przy rozmna?aniu wegetatywnym. W ro?linie wirusy ?atwo mog? rozprzestrzenia? si? przez system przewodz?cy oraz przez plasmodesmy mi?dzy komrkami (pasma cytoplazmy przechodz?ce przez ?ciany s?siednich komrek). Nie wynaleziono do tej pory metody leczenia wirusowych chorb ro?lin. Zainfekowane osobniki s? likwidowane (spalane), aby zapobiec rozprzestrzenianiu si? infekcji na pozosta?e ro?liny. Ca?y czas trwaj? rozmaite badania biotechnologiczne, maj?ce na celu otrzymanie odmian odpornych na dzia?anie wirusw.

Ze szczeglnie gro?nych i znanych wirusowych chorb zwierz?t mo?na wymieni? w?cieklizn? i pryszczyc?. W?cieklizna mo?e zosta? przeniesiona ze zwierz?cia na cz?owieka. Inne choroby wirusowe to noswka psw, cholera i zapalenie p?uc ?wi?, bia?aczka kotw. Im wi?ksze zag?szczenie hodowli, tym szybciej rozprzestrzenia si? wirus. Chore osobniki nale?y odizolowa? od pozosta?ych lub zlikwidowa?, w celu zapobie?enia epidemii.

Najpowszechniejsze choroby wirusowe ludzi to grypa, r?yczka, ?winka, odra, parali? dzieci?cy, ospa wietrzna. Szczeglnie gro?n? chorob? jest AIDS (zesp? nabytego upo?ledzenia odporno?ci), wywo?ywany przez wirusa HIV (ludzki wirus upo?ledzenia odporno?ci). AIDS polega na zniszczeniu uk?adu odporno?ciowego, w wyniku czego rozwijaj? si? rozmaite infekcje, objawiaj?ce si? m.in. gor?czk?, poceniem si?, powi?kszeniem w?z?w ch?onnych, ple?niawkami, blami mi??ni, chudni?ciem. Przewa?nie rozwija si? zapalenie p?uc lub gru?lica. Wirus HIV przenosi si? w krwi, spermie i wydzielinie pochwowej.

W zapobieganiu chorobom wirusowym niezwykle wa?na jest profilaktyka - u?wiadamianie zagro?e? oraz szczepienia ochronne. Niektre gro?ne choroby w ten w?a?nie sposb wyeliminowano ca?kowicie (np. odr?), lecz wci?? wielu ludzi umiera w wyniku infekcji wirusowych.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez LaBor1988, 2011-11-21 20:14:26

Bakterie grupamikroorganizmw, stanowi?cych osobnekrlestwo. S? to jednokomrkowcelub zespo?y komrek o budowieprokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje si?bakteriologia, ga???mikrobiologii.Bakterie wyst?puj? we wszystkichbiotopach. Mo?na je spotka? w glebie, w innych organizmach i w wodzie, na lodowcach Antarktydy i wok? oceanicznych kominw hydrotermalnych. Wyst?puj? tak?e na terenachradioaktywnych, co udowodni?eksperyment, w czasie ktrego bakterie poddawano dzia?aniupromieniowania jonizuj?cego[1]. W jednym gramieglebymo?na znale?? nawet 40 milionw komrek tych organizmw, a oko?o milion w mililitrzewody s?odkiej. Dot?d nie uda?o si? opisa? wszystkich bakterii. Przyczyn? jest ogromna r?norodno?? tej grupy organizmw, ich ma?e rozmiary oraz problem z przetrzymywaniem wlaboratoriachgatunkiz oko?o po?owygromadnie mog? by? hodowane


Wirusy skomplikowanecz?steczkiorganicznenieposiadaj?ce strukturykomrkowej, zbudowane zbia?ekikwasw nukleinowych. Zawieraj?materia? genetycznyw postaciRNA(wirusy RNA) lubDNA, wykazuj? jednak zarwno cechy komrkowychorganizmw ?ywych, jak imaterii nieo?ywionej.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez jamjeczka, 2016-04-25 17:58:46, ilość odpowiedzi: 0
Parzydełkowce-najprostsze zwierzęta tkankowe
korzystając z różnych źródeł informacji napisz jakie są przyczyny i skutki niszczenia raf
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:15:17, ilość odpowiedzi: 1
Gruczo?y produkuj?ce enzymy
WYmie? gruczo?y produkuj?ce enzymy trawienne. Opisz krciutko.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:33:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak ró?ni si? szkielet u cz?woieka
Jak r?ni si? szkielet osiowy u cz?woieka i u ma?py?? na zasadzie porownawczej prosz?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Patusia30, 2014-11-23 13:40:07, ilość odpowiedzi: 0
DZIEDZICZENIE CHECH
w podanych zdaniach skre?l b??dne informacje. Organizmy diploidealne maj? dwie/trzy
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2014-03-06 16:55:13, ilość odpowiedzi: 0
Za kazda dobra odp daje 5
warunki zachowania prawid?owej homeostazy organizmu ludzkieg
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Nikusia51, 2014-01-23 18:50:20, ilość odpowiedzi: 0
Bli?ej biologii 2- zadania
Prosz? o pomoc w zadanich : - 5/79 -2/81 Z gry dzi?kuje za ka?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2013-11-23 10:39:00, ilość odpowiedzi: 0
za dobra odp naj na poniedzialek
Zaproponuj sposb badania czystosci powietrza znaj?c wra?liwo?? porostw na zanieczyszczenia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2013-06-15 21:49:16, ilość odpowiedzi: 0
uk?ad nerwowy
Opisz czym r?ni si? widzenie obuoczne od jednoocznego PS tylko nie podawaj mi linka. Jak
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Domcia333, 2013-04-07 17:14:13, ilość odpowiedzi: 1
Biologia-Stawonogi
Opisz jak? funkcj? w przyrodzie pe?ni? stawonogi i po co s? potrzebne w przyrodzie?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asiuniaaa60, 2013-02-05 16:57:16, ilość odpowiedzi: 1
helo
dlaczego powstaj? choroby
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez malmow, 2013-01-25 21:10:03, ilość odpowiedzi: 0
biologia
mia? kto? sprawdzian z biologi puls ?ycia z rozdia?u ?wiat ro?lin pils podajcie ca?y test grup? a
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asia1648, 2012-09-14 08:11:58, ilość odpowiedzi: 0
zadanie z biolgi na dzisiaj
z jakich wzorw korzystali konstruktorzy ?mig?a helikoptera z jakich wzorw korzystali b
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Sernikvip, 2012-09-10 20:07:25, ilość odpowiedzi: 1
Jaki jest twój stosunek do wykorzystywania zwierz?t w
Jaki jest twj stosunek do wykorzystywania zwierz?t w laboratoriach badawczych? Prosze was na jut
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez chomik35, 2012-04-26 20:45:12, ilość odpowiedzi: 2
Prosz? o pomoc-forma wypracowania pilne
1.Anoreksja i bulimia-przyczyny, skutki zdrowotne, leczenie.2Choroby i higiena uk?adu oddechowego
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez beatk_a20, 2012-03-13 20:23:33, ilość odpowiedzi: 1
dajciee:P
jutro mam sprawdzian z biologii i chcia?m odpowiedzi do tego:P moze mia? kto? taki? ten sprawdzia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-03-11 13:17:50, ilość odpowiedzi: 1
dam 6
1. Ponumeruj poziomy organizacji materia?u genetycznego, rozpoczynaj?c od poziomu najni?szego.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Damian19, 2012-01-30 20:25:49, ilość odpowiedzi: 0
Biologia Puls Zycia 3 ?wiczenie
poprosze o odpowiedzi do zadania od 1 do 9 z tematu odczytywanie informacji genetycznej na zaraz
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kawaiiii, 2011-12-19 17:01:34, ilość odpowiedzi: 0
w jaki sposób wegetarianie uzupelniaj? w swojej dieci
;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez patka84424, 2011-11-21 18:00:10, ilość odpowiedzi: 4
biologia
Napisz harakterystyk? bakteri i wirusw .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez marta98, 2011-11-16 20:51:58, ilość odpowiedzi: 1
biologia - informacje .
1. Wymie? skladniki pokarmowe, ktore sa trawione w dwunastnicy, 2. podaj nazwe odscinka p
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-11-15 20:36:44, ilość odpowiedzi: 1
Biologia .
Znaczenie porostw. a) w przyrodzie b) w ?yciu cz?owieka .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez zielonika97, 2011-11-07 15:18:57, ilość odpowiedzi: 1
Biologia
Wykre?l wyrazy tak, aby powsta?y zdania prawdziwe. A. Wdech i wydech zac
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez viktoria23, 2011-11-02 21:49:24, ilość odpowiedzi: 1
Jad?ospis
Zaproponuj jad?ospis dla nastolatka na 1 dzie? uwzgl?dnij warto?? energetyczn? potrzeby pokarmowe
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Madzia1234, 2011-10-28 17:06:57, ilość odpowiedzi: 1
pomocy!!!!!!!
porownaj budowe i czynnosci zyciowe komorki roslinnej i zwierzecej. PROSZE O ROZPISANIE S
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez loczek343, 2011-10-26 17:53:35, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki Bioogia
Opisz w?drwki ptakw Bardzo prosz? o jak najszybsze rozwi?zanie ;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum