przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. polski
Dodane przez Winnka, 2010-03-12 21:50:29
W pustyni i w puszczy-Dok?adny opis wybranego zwierz?cia

Dok?adny opis wybranego zwierz?cia z lektury w pustyni i w puszczy.Ma byc ok. na 2 strony zeszytu wyj?tkowo 1 i p?.-----
very-nicely.blog.onet.pl
Najlepsza odpowiedź
Ocena(2):

6

Dodane przez nata_sieja, 2010-03-13 18:22:57

lew to du?y, mi?so?erny ssak l?dowy z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie co do wielko?ci w?rd czterech rycz?cych wielkich kotw. Jedyny kot ?yj?cy w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej pi?tki Afryki pi?ciu najbardziej niebezpiecznych zwierz?t afryka?skich (s?o?, nosoro?ec, baw?, lew i lampart). Samiec lwa, ?atwo rozpoznawalny po grzywie, mo?e wa?y? 150-250 kg. Najwi?kszy znany samiec wa?y? 375 kg, by? to lew o imieniu Simba, ?y? on do 1970 roku w Cholchester Zoo. Samice s? znacznie mniejsze, wa?? 110160 kg (najwi?ksze 185 kg) i nie posiadaj? grzywy. Samce zajmuj? si? zdobywaniem i obron? terytorium oraz ochron? stada i zap?adnianiem samic. Samice poluj? i opiekuj? si? lwi?tkami. Lwy zamieszkiwa?y niegdy? Afryk?, Azj? i Europ?, a je?li uzna? lwy ameryka?skie za podgatunek Panthera leo to rwnie? Ameryk? P?nocn? i Po?udniow?. Wsp?cze?nie wyst?puj? tylko w Afryce, gdzie s? nara?one na wygini?cie i szcz?tkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny okre?lony zosta? jako krytyczny.Lew jako gatunek zosta? opisany naukowo przez Linneusza pod nazw? Felis leo (Linnaeus, 1758), nast?pnie przeniesiony do rodzaju Leo Brehm, 1829, a w ko?cu zaliczony przez Pococka do rodzaju Panthera w 1930[4]. Pochodzenie s?owa Panthera jest cz?sto wyja?niane jako z?o?enie greckiego pan- oznaczaj?cego wszech- i th?r oznaczaj?cego zwierz?, co mia?oby nawi?zywa? do dawnego szerokiego zasi?gu wyst?powania lww. Online Etymology Dictionary wyja?nienie takie uwa?a za etymologi? ludow? i dopatruje si? pochodzenia s?owa panthera z orientalnych okre?le? ubarwienia zwierz?cia.Wielkie koty, do ktrych zaliczany jest lew, wywodz? si? z jednej linii ewolucyjnej, okre?lanej nazw? Pantherinae. Nale?? do niej rodzaje Panthera (lew, tygrys, jaguar, lampart), Neofelis (pantera mglista i bornea?ska), Pardofelis (kot marmurkowy) i Uncia (pantera ?nie?na). Dotychczas nie znaleziono ich ostatniego wsplnego przodka, ale z bada? mtDNA wynika, ?e ich linie rozwojowe oddzieli?y si? ok. 6 mln lat temu. Znalezione ?lady kopalne sugeruj?, ?e przedstawiciele kotw podobnych do wsp?czesnego lwa pojawili si? w Afryce Wschodniej w p?nym pliocenie (5-1,8 mln lat temu). Najstarsze szcz?tki zaliczane do linii rozwojowej lwa, datowane na ok. 3,5 mln lat, odnaleziono w Laetoli w Tanzanii. Niektrzy naukowcy klasyfikuj? go do gatunku Panthera leo, ale stanowisko takie nie jest powszechnie akceptowane ze wzgl?du na wiele niejasno?ci.Naukowcy s? zgodni co do tego, ?e w?a?ciwy Panthera leo ?y? w Afryce co najmniej 1,5 mln lat temu i rozprzestrzeni? si? po ca?ym kontynencie. Wczesnoplejstoce?skie prymitywne lwy opisywane pocz?tkowo jako P. l. fossilis pojawi?y si? we wczesnym i ?rodkowym plejstocenie, a ok. 700 tysi?cy lat temu migrowa?y do Europy i Azji. W p?nym plejstocenie (10010 tys. lat temu) by?y najbardziej rozprzestrzenionym du?ym ssakiem l?dowym. Zasi?g ich wyst?powania obejmowa? Afryk?, Eurazj?, Ameryk? P?nocn? i Po?udniow?. W czasach historycznych (2 tys. lat temu) zamieszkiwa?y ju? tylko Ba?kany (Macedonia i lasy Grecji) przez Persj? a? do Indii i prawie ca?? Afryk?.
Lew by? kiedy? jak wi?kszo?? wsp?czesnych drapie?nikw gatunkiem kosmopolitycznym. Gwa?towne przemiany antropogeniczne w przeci?gu ostatnich kilku tysi?cy lat obecnej epoki holoce?skiej spowodowa?y wymarcie populacji lww na wielu obszarach, w wyniku czego lew jest obecnie gatunkiem reliktowym, zagro?onym przede wszystkim ze strony cz?owieka.Pierwotny zasi?g wyst?powania lww obejmowa? tereny Eurazji od Portugalii po Indie, wi?ksz? cz??? Afryki oraz Ameryk? od p?nocy po Peru. Stopniowo eliminowany z Ameryki i Europy, ostatni obszar wyst?powania w Europie to Kaukaz, gdzie spotykano je jeszcze w X w. n.e. Pod koniec XIX i na pocz?tku XX w. wygin??y w Afryce P?nocnej i na Bliskim Wschodzie. Z pierwotnego zasi?gu zosta? wyeliminowany przez czynniki ?rodowiskowe i dzia?alno?? cz?owieka i ograniczony wy??cznie do terenw Afryki i Indii. Wi?kszo?? obecnej populacji szacowanej pomi?dzy 16000 a 30000 osobnikw wyst?puje we wschodniej i po?udniowej cz??ci Afryki.
Na przekr popularnemu okre?leniu "krl d?ungli" lew jest zwierz?ciem otwartych rwnin. Mo?na go spotka? w ca?ej Afryce, g?wnie subsaharyjskiej, z wyj?tkiem terenw pustynnych i lasw rwnikowych. Lwy dobrze si? adaptuj? do wielu ?rodowisk, lecz preferuj? sawanny bogate w ssaki kopytne, gdzie obok hieny c?tkowanej s? drugim wielkim drapie?nikiem. Zasiedlaj? rwnie? tereny krzaczaste, grskie i p?pustynne. W grach Bale w Etiopii populacja lww ?yje na wysoko?ci 4240 m n.p.m. W Afryce Po?udniowej zosta?y wyt?pione, z wyj?tkiem osobnikw chronionych w parkach narodowych Krugera i Kalahari Gemsbok.
Nieliczna obecnie populacja lww azjatyckich (Panthera leo persica), ktre w czasach historycznych ?y?y na Ba?kanach, lasach Grecji przez Persj?, a? do Indii, wyst?puje wsp?cze?nie tylko w lesie Gir w stanie Gujarat w p?nocnych Indiach. W 2005 odnotowano w tym rezerwacie 359 lww. Rezerwat ma powierzchni? ok. 1412 km. Ten podgatunek jest krytycznie zagro?ony wymarciem.Wi?kszo?? publikowanych prac na temat lww opiera si? na obserwacjach populacji z Serengeti i Ngorongoro.Lwy jako jedyne kotowate ?yj? w grupach rodzinnych. Stado sk?ada si? z 3-30 osobnikw spokrewnionych samic, ich potomstwa obojga p?ci i kilku niespokrewnionych samcw, ktrych g?wnym zadaniem jest obrona terytorium i zap?adnianie samic. Odnotowano tylko dwa przypadki obecno?ci niespokrewnionych samic w stadzie W stadzie mo?e by? jeden samiec (typowe dla populacji z Tsavo) lub koalicja 2-4 samcw. Wi?kszo?? stad liczy od 2 do 12 doros?ych osobnikw. Wielko??, liczba i zag?szczenie stad s? uzale?nione od dost?pno?ci pokarmu oraz liczebno?ci lww na danym obszarze.Ka?de stado ma swoj? w?asn? hierarchi?, w ktrej najs?abszy samiec ma rang? wy?sz? od samic. Samce stale rywalizuj? o przywdztwo nad stadem z innymi lwami i rzadko zdarza si?, by samiec lwa ?y? w jednym stadzie d?u?ej ni? 3 lata. Je?li przewodz?cy samiec zostanie pokonany przez innego, odchodzi od stada i z regu?y ju? nigdy do niego nie wraca.M?ode samice zwykle pozostaj? w stadzie na sta?e, m?ode samce opuszczaj? stado po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej.Lwy s? mi?so?ercami poluj?cymi g?wnie na ssaki kopytne, jak antylopy, zebry, gazele, bawo?y afryka?skie, ?yrafy i gu?ce oraz sporadycznie m?ode wi?kszych ssakw, takich jak s?onie, hipopotamy czy nosoro?ce. Gdy brakuje pokarmu, zdarza im si? napada? na zwierz?ta hodowlane, zjada? gryzonie, ptaki czy padlin?, a nawet ludzi.


To wszystko . Mo?esz powybiera? niektre fragmenty jak chcesz .

chce 6 ok


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez emilka99, 2016-10-12 16:12:31, ilość odpowiedzi: 0
Tajemniczy Ogród
Napisz list do Archibalda Crevena. W zwiezły sposó
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez dyszka103, 2016-10-05 19:52:52, ilość odpowiedzi: 1
Lektora tajemniczy ogród
napisz krzyżówke z hasłem TAJEMNICZY zwiazanym z ksiazkom
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez tom83, 2016-10-05 16:59:14, ilość odpowiedzi: 0
Jezyk polski Hoan i Emil
str49 zad4 Nasza szkoła kl 3 podstawówki.Co poradzilibyscie Emilowi,a co Hoanowi,zeby chłopcy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez emila2, 2016-06-06 21:22:35, ilość odpowiedzi: 0
Polski-cudów
Napisz swoją klasyfikację cudów
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lol12346567, 2016-06-04 15:51:22, ilość odpowiedzi: 0
Wypracowanie
Hej w poniedziałek piszemy wypracowanie o lekturze w pustyni i w pyszczy mam wybrany temat jest
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymonekONET, 2016-05-05 14:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Mole ksionzkowe
czy jestem molem ksionzkowym
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez titi110, 2016-03-16 17:38:07, ilość odpowiedzi: 0
Powtórzenie wiadomości
Podręcznik Słowa z uśmiechem Literatura i kultura. Potrzebuję str. !94-195. Zad. 1-17. Plisss
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez pawelfunus, 2016-02-25 18:33:54, ilość odpowiedzi: 1
Akademia pana kleksa
podobienstwa miedzy filmem a ksiazka akademia pana kleksa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kl1234ylo412, 2016-02-23 18:57:33, ilość odpowiedzi: 0
List
napisz list do bohatera lektury sposób na alcybiadesa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez nata12312309, 2015-12-17 17:22:42, ilość odpowiedzi: 2
Wyrazy wymieniające przez ch
wyrazy wymieniające przez ch
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymon07, 2015-12-16 20:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Martynka301, 2015-12-15 20:37:10, ilość odpowiedzi: 1
Opis baobabu z W Pustyni i w Puszczy
opis bababu nie mam pojęcia jak to napisać 
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez maja890, 2015-12-09 17:11:39, ilość odpowiedzi: 0
Kanapka
wypisz z wiesza kanapka po 3 casowniki przymiotniki i tp
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez ressi1312, 2015-11-18 18:35:28, ilość odpowiedzi: 0
POMOCY!!!
Wykonaj taśmę czsu życia Jana Kochanowskiego.Błagam pomocy.Daje naj
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kinga25, 2015-11-16 15:48:26, ilość odpowiedzi: 0
Lektura Chłopcy z Placu Broni wydawnictwo Nasza Księgarnia
Podajcie mi numery stron na których są informacje na temat Ernesta Nemeczka .  
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzka0055, 2015-11-12 17:55:05, ilość odpowiedzi: 0
Starożytni bogowie. Uzupełnij tekst wstawiając brakują
Posejdon był bogiem g
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez annakowalska, 2015-11-06 15:37:55, ilość odpowiedzi: 2
Opowiadanie
Napisz opowiadanie pt. : Ten dzień zaczął się zwyczajnie. Pamiętaj że twoja praca m
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gonia1981, 2015-11-05 19:55:26, ilość odpowiedzi: 0
Między nami 4 ćwiczenia
ułóż wypowiedzenia z  wyrazami,których pisownię uzasadniają podane słowa    1. po drodz
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez 85042, 2015-11-03 18:11:18, ilość odpowiedzi: 0
Książka Szatan z siódmej klasy
W 12 zdaniach napiszcie moment w książce, w krórym mówiął o DOTARCIU DO LISTU KAMILA DE BER
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kas4343, 2015-10-20 19:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Polski -zad dom teraz polski st 76 zad 3
czym malwina i mmauryca wyrożniają się pośród rówieśników? Co  jest nietypowego w ich wy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kubota, 2015-10-15 16:08:45, ilość odpowiedzi: 0
J.polski rymujące się pary
szk -st   , maj-klas,   lo- ochł,gł-sł.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzannaczaja, 2015-10-01 15:38:28, ilość odpowiedzi: 0
Wyobrż sobie
jetes super bochaterem opisz swoje zalety
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez marekpl333, 2015-09-27 09:46:19, ilość odpowiedzi: 0
Jak napisać list oficjalny
Kim są adresaci podanych listów? wpisz nazwy odbiorców.(zwrot do adreesata) temat list
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez domasek, 2015-09-19 09:28:03, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż zdania
auto,k
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lukkkka, 2015-09-13 16:10:20, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż krótkie opowiadanie odórcze na p

Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa