przepisz.pl
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. polski
Dodane przez Winnka, 2010-03-12 21:50:29
W pustyni i w puszczy-Dok?adny opis wybranego zwierz?cia

Dok?adny opis wybranego zwierz?cia z lektury w pustyni i w puszczy.Ma byc ok. na 2 strony zeszytu wyj?tkowo 1 i p?.-----
very-nicely.blog.onet.pl
Najlepsza odpowiedź
Ocena(2):

6

Dodane przez nata_sieja, 2010-03-13 18:22:57

lew to du?y, mi?so?erny ssak l?dowy z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie co do wielko?ci w?rd czterech rycz?cych wielkich kotw. Jedyny kot ?yj?cy w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej pi?tki Afryki pi?ciu najbardziej niebezpiecznych zwierz?t afryka?skich (s?o?, nosoro?ec, baw?, lew i lampart). Samiec lwa, ?atwo rozpoznawalny po grzywie, mo?e wa?y? 150-250 kg. Najwi?kszy znany samiec wa?y? 375 kg, by? to lew o imieniu Simba, ?y? on do 1970 roku w Cholchester Zoo. Samice s? znacznie mniejsze, wa?? 110160 kg (najwi?ksze 185 kg) i nie posiadaj? grzywy. Samce zajmuj? si? zdobywaniem i obron? terytorium oraz ochron? stada i zap?adnianiem samic. Samice poluj? i opiekuj? si? lwi?tkami. Lwy zamieszkiwa?y niegdy? Afryk?, Azj? i Europ?, a je?li uzna? lwy ameryka?skie za podgatunek Panthera leo to rwnie? Ameryk? P?nocn? i Po?udniow?. Wsp?cze?nie wyst?puj? tylko w Afryce, gdzie s? nara?one na wygini?cie i szcz?tkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny okre?lony zosta? jako krytyczny.Lew jako gatunek zosta? opisany naukowo przez Linneusza pod nazw? Felis leo (Linnaeus, 1758), nast?pnie przeniesiony do rodzaju Leo Brehm, 1829, a w ko?cu zaliczony przez Pococka do rodzaju Panthera w 1930[4]. Pochodzenie s?owa Panthera jest cz?sto wyja?niane jako z?o?enie greckiego pan- oznaczaj?cego wszech- i th?r oznaczaj?cego zwierz?, co mia?oby nawi?zywa? do dawnego szerokiego zasi?gu wyst?powania lww. Online Etymology Dictionary wyja?nienie takie uwa?a za etymologi? ludow? i dopatruje si? pochodzenia s?owa panthera z orientalnych okre?le? ubarwienia zwierz?cia.Wielkie koty, do ktrych zaliczany jest lew, wywodz? si? z jednej linii ewolucyjnej, okre?lanej nazw? Pantherinae. Nale?? do niej rodzaje Panthera (lew, tygrys, jaguar, lampart), Neofelis (pantera mglista i bornea?ska), Pardofelis (kot marmurkowy) i Uncia (pantera ?nie?na). Dotychczas nie znaleziono ich ostatniego wsplnego przodka, ale z bada? mtDNA wynika, ?e ich linie rozwojowe oddzieli?y si? ok. 6 mln lat temu. Znalezione ?lady kopalne sugeruj?, ?e przedstawiciele kotw podobnych do wsp?czesnego lwa pojawili si? w Afryce Wschodniej w p?nym pliocenie (5-1,8 mln lat temu). Najstarsze szcz?tki zaliczane do linii rozwojowej lwa, datowane na ok. 3,5 mln lat, odnaleziono w Laetoli w Tanzanii. Niektrzy naukowcy klasyfikuj? go do gatunku Panthera leo, ale stanowisko takie nie jest powszechnie akceptowane ze wzgl?du na wiele niejasno?ci.Naukowcy s? zgodni co do tego, ?e w?a?ciwy Panthera leo ?y? w Afryce co najmniej 1,5 mln lat temu i rozprzestrzeni? si? po ca?ym kontynencie. Wczesnoplejstoce?skie prymitywne lwy opisywane pocz?tkowo jako P. l. fossilis pojawi?y si? we wczesnym i ?rodkowym plejstocenie, a ok. 700 tysi?cy lat temu migrowa?y do Europy i Azji. W p?nym plejstocenie (10010 tys. lat temu) by?y najbardziej rozprzestrzenionym du?ym ssakiem l?dowym. Zasi?g ich wyst?powania obejmowa? Afryk?, Eurazj?, Ameryk? P?nocn? i Po?udniow?. W czasach historycznych (2 tys. lat temu) zamieszkiwa?y ju? tylko Ba?kany (Macedonia i lasy Grecji) przez Persj? a? do Indii i prawie ca?? Afryk?.
Lew by? kiedy? jak wi?kszo?? wsp?czesnych drapie?nikw gatunkiem kosmopolitycznym. Gwa?towne przemiany antropogeniczne w przeci?gu ostatnich kilku tysi?cy lat obecnej epoki holoce?skiej spowodowa?y wymarcie populacji lww na wielu obszarach, w wyniku czego lew jest obecnie gatunkiem reliktowym, zagro?onym przede wszystkim ze strony cz?owieka.Pierwotny zasi?g wyst?powania lww obejmowa? tereny Eurazji od Portugalii po Indie, wi?ksz? cz??? Afryki oraz Ameryk? od p?nocy po Peru. Stopniowo eliminowany z Ameryki i Europy, ostatni obszar wyst?powania w Europie to Kaukaz, gdzie spotykano je jeszcze w X w. n.e. Pod koniec XIX i na pocz?tku XX w. wygin??y w Afryce P?nocnej i na Bliskim Wschodzie. Z pierwotnego zasi?gu zosta? wyeliminowany przez czynniki ?rodowiskowe i dzia?alno?? cz?owieka i ograniczony wy??cznie do terenw Afryki i Indii. Wi?kszo?? obecnej populacji szacowanej pomi?dzy 16000 a 30000 osobnikw wyst?puje we wschodniej i po?udniowej cz??ci Afryki.
Na przekr popularnemu okre?leniu "krl d?ungli" lew jest zwierz?ciem otwartych rwnin. Mo?na go spotka? w ca?ej Afryce, g?wnie subsaharyjskiej, z wyj?tkiem terenw pustynnych i lasw rwnikowych. Lwy dobrze si? adaptuj? do wielu ?rodowisk, lecz preferuj? sawanny bogate w ssaki kopytne, gdzie obok hieny c?tkowanej s? drugim wielkim drapie?nikiem. Zasiedlaj? rwnie? tereny krzaczaste, grskie i p?pustynne. W grach Bale w Etiopii populacja lww ?yje na wysoko?ci 4240 m n.p.m. W Afryce Po?udniowej zosta?y wyt?pione, z wyj?tkiem osobnikw chronionych w parkach narodowych Krugera i Kalahari Gemsbok.
Nieliczna obecnie populacja lww azjatyckich (Panthera leo persica), ktre w czasach historycznych ?y?y na Ba?kanach, lasach Grecji przez Persj?, a? do Indii, wyst?puje wsp?cze?nie tylko w lesie Gir w stanie Gujarat w p?nocnych Indiach. W 2005 odnotowano w tym rezerwacie 359 lww. Rezerwat ma powierzchni? ok. 1412 km. Ten podgatunek jest krytycznie zagro?ony wymarciem.Wi?kszo?? publikowanych prac na temat lww opiera si? na obserwacjach populacji z Serengeti i Ngorongoro.Lwy jako jedyne kotowate ?yj? w grupach rodzinnych. Stado sk?ada si? z 3-30 osobnikw spokrewnionych samic, ich potomstwa obojga p?ci i kilku niespokrewnionych samcw, ktrych g?wnym zadaniem jest obrona terytorium i zap?adnianie samic. Odnotowano tylko dwa przypadki obecno?ci niespokrewnionych samic w stadzie W stadzie mo?e by? jeden samiec (typowe dla populacji z Tsavo) lub koalicja 2-4 samcw. Wi?kszo?? stad liczy od 2 do 12 doros?ych osobnikw. Wielko??, liczba i zag?szczenie stad s? uzale?nione od dost?pno?ci pokarmu oraz liczebno?ci lww na danym obszarze.Ka?de stado ma swoj? w?asn? hierarchi?, w ktrej najs?abszy samiec ma rang? wy?sz? od samic. Samce stale rywalizuj? o przywdztwo nad stadem z innymi lwami i rzadko zdarza si?, by samiec lwa ?y? w jednym stadzie d?u?ej ni? 3 lata. Je?li przewodz?cy samiec zostanie pokonany przez innego, odchodzi od stada i z regu?y ju? nigdy do niego nie wraca.M?ode samice zwykle pozostaj? w stadzie na sta?e, m?ode samce opuszczaj? stado po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej.Lwy s? mi?so?ercami poluj?cymi g?wnie na ssaki kopytne, jak antylopy, zebry, gazele, bawo?y afryka?skie, ?yrafy i gu?ce oraz sporadycznie m?ode wi?kszych ssakw, takich jak s?onie, hipopotamy czy nosoro?ce. Gdy brakuje pokarmu, zdarza im si? napada? na zwierz?ta hodowlane, zjada? gryzonie, ptaki czy padlin?, a nawet ludzi.


To wszystko . Mo?esz powybiera? niektre fragmenty jak chcesz .

chce 6 ok


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez Helu10, 2015-06-09 17:31:10, ilość odpowiedzi: 0
Polski, fragment "Uprowadzenie"
Pojmanie wróżki przez człowieka stwarzało ogromne zagrożenie dla całego baśniowego świata
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez alusia02, 2015-05-20 15:07:54, ilość odpowiedzi: 0
Polski pytania
Odpowiedz na wszysykie pytania z tekstu "polskie radio w epoce przeds?uchawkami".
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez beata1, 2015-05-19 12:44:08, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
napisz jak Tomek opowiada cioci Polly jak Huck uratowa? wdow? Daglas
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez karolina100, 2015-04-22 19:32:08, ilość odpowiedzi: 0
Zego spotkania z Wand?. Nastepnie objasnij ich znaczenie sza
wynotuj z ksia?ki piec metafor i dwa porwnania opisuj?c stan emocjonalny bochatera podczas pierw
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Dziunia_XD, 2015-04-19 17:29:18, ilość odpowiedzi: 1
,,Ten Obcy"
Co s?dzicie o lekturze,, Ten Obcy"?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Dziunia_XD, 2015-04-19 17:26:27, ilość odpowiedzi: 2
Polski
U?? dwa zdania z wyrazami oraz i tote?.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez minionax3, 2015-04-08 20:54:27, ilość odpowiedzi: 0
Gramatyka, zdania z?o?one
U?? zdania z?o?one odpowiadaj?ce podanym wykresom. podr?cznik
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez niki22053, 2015-03-17 18:07:24, ilość odpowiedzi: 0
Legenda o ko?ció?ku w Trz?saczu.
Jakich informacji o Trz?saczu dostarcza tekst zamieszczony w pocztwce, a jakie mo?na znale?? w
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez AnielkaPl, 2015-03-09 16:38:11, ilość odpowiedzi: 0
Polski
Napisz opowiadanie o opowie?ciach z Narnii lew czarownica i stara szafa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez bartiksx25, 2015-03-08 20:10:50, ilość odpowiedzi: 0
Napisz opowiadanie o powstaniu kolorów ?
Napisz opowiadanie o powstaniu kolorw ? PPPPLLLLIISS Prosz? o szybk? ODPOWIED? ????
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez basia6785, 2015-02-25 15:27:46, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Zad6 str 206 z podr pt. Teraz polski 6
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez magda2004, 2015-02-19 22:10:06, ilość odpowiedzi: 2
Gramatyka
do rzeczownikw dopisz przymiotniki szko?a ;szafa , dziewczynka ,pies , r?a ,p?czek
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez weronika123, 2015-02-17 22:27:47, ilość odpowiedzi: 0
Polski
Odpowiedz na pytania tak by powsta?a notatka na podstawie tekstu ,,Przekle?stwo Polifema
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez weronika123, 2015-02-13 16:12:04, ilość odpowiedzi: 2
Spójniki j.polski
u?? podpisy do fotografi.w ka?dym z nich u?yj innego przyimka. jest ch?opiec ma parosolk
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez julek12345, 2015-02-11 20:38:17, ilość odpowiedzi: 1
Lektura
hej mam takie pytanie co s?dzicie o bohaterze ,,szatan z sidmej klasy ?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Doris123, 2015-02-10 20:07:47, ilość odpowiedzi: 0
Odno?nie tekstu ,,Pude?ko zwane wyobra?ni?'''
wybierz jedn? z fotografi i zastanw sie z czym kojarzy ci sie ukazane na niej miejsce.co ci ono
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Oluszynka, 2015-02-08 10:12:23, ilość odpowiedzi: 0
Nieodmienne cz??ci mowy
Hej pomocy na jutro!!! 10. Przyjrzyj si? ilustracji przedstawiaj?cej gabinet profesora in
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez marysia11, 2015-02-05 17:05:27, ilość odpowiedzi: 3
O pinokio
Opisz jeden wybrany z?y uczynek pinokia na jutro?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzanna20, 2015-02-04 17:34:11, ilość odpowiedzi: 0
Polski
w imieniu rodzicw Mizio?ka odpisz najego list
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:13:56, ilość odpowiedzi: 2
Co oznaczaj? te przeno?nie??
Przeo?nie: Mie? j?zyk za z?bami Tarza? sie ze ?miechu POMOCY
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 11:50:39, ilość odpowiedzi: 1
Wymy?l jak najwi?cej wyrazu u?ywaj?c liter z wyrazu KR&Oacut
Wymy?l ajk najwi?cej wyrazu u?ywaj?c liter z wyrazu KRLESTWO. Ma byc jak najwi?cej!!
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 11:47:45, ilość odpowiedzi: 1
Napisz og?oszenie w imieniu organizatora kiermaszu ksi??ek
Masz napisa? og?oszenie?e w Twojej szkole odb?dzie sie kiermasz ksi??ek a Ty jeste? organizatorem
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:29:43, ilość odpowiedzi: 1
Kogo Ty mo?esz nazwa? wspó?czesnym Prometeuszem?
Kogo Ty mo?esz nazwa? wsp?czesnym Prometeuszem? Jak ta osoba na to sobie zas?u?y?a?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:48:59, ilość odpowiedzi: 1
Wyt?umacz te poj?cia z j?zyka polskiego :
Wyt?umacz te poj?cia z j?zyka polskiego : w?tek, akcja, fabu?a
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:25:29, ilość odpowiedzi: 1
Czym ma si? odznacza? ucze? ko?cz?cy szko????
Czym ma si? odznacza? ucze? ko?cz?cy szko???? Napiszcie bi ja nie wiem
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa