przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Inne :)
Dodane przez Domi3811, 2013-04-15 17:15:12
WOK

czym si? charakteryzuje adaptacja filmowa?? prosz? o pomoc musze na jtr napisac referat-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez damian18054, 2013-05-12 10:20:09

Lalka - Boles?aw Prus

Stara ba?? - Jzef Ignacy Kraszewski

Wesele - Stanis?aw Wyspia?ski

Filmowe adaptacje dzie? literackich - przyk?ad interpretacji tekstu pierwowzoru. Przedstaw przyk?ady i dokonaj ich oceny.

Przed rozpatrywaniem poszczeglnych przyk?adw przeniesienia dzie? literackich na ekran nale?y zrozumie? samo poj?cie adaptacji. Wed?ug s?ownika wyrazw obcych adaptacja jest rodzajem przekszta?cenia, przerbki b?d? przystosowaniem do innego celu lub warunkw. Poj?cie adaptacji ma zastosowanie w r?nych dziedzinach ?ycia - najpopularniejsze jest w budownictwie (jako okre?lenie przerbki) oraz w biologii (na okre?lenie pewnego aspektu ewolucji organizmw ?ywych). Dla nas najistotniejsze jest jednak odniesienie poj?cia adaptacji do ekranizacji dzie? literackich.

Adaptacja filmowa (?ac. adaptatio - przystosowanie) rozumiana jest jako obrbka materia?u, najcz??ciej literackiego, cho? tak?e przedstawienia teatralnego lub s?uchowiska radiowego, przeznaczonego do sfilmowania. W praktyce jednak adaptacja filmowa cz?sto wykracza poza t? definicj?, poszerzaj?c lub nawet zupe?nie zmieniaj?c kontekst dzie?a.

Wed?ug A. Ko?ody?skiego i K. J. Zar?bskiego ,,... adaptacja filmowa jest wariacj? na zadany temat." S?ownik Adaptacji Filmowych Bielsko-Bia?a 2005.

Niektre z cz??ciej adaptowanych dzie?

Inne adaptowane powie?ci

My?l? ?e najlepszym pocz?tkiem moich rozwa?a? na temat adaptacji filmowych b?dzie przytoczenie wypowiedzi jednego z najwybitniejszych re?yserw polskich A. Wajdy ktre skierowa? do studentw filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie tu? przed przyst?pieniem do realizacji swego najnowszego filmu :

Przede wszystkim, literatura to s?owa. Obrazy, ktre si? z nich rodz?, s? w?asno?ci? ka?dego z nas. S? na miar? naszej w?asnej wyobra?ni. (...) Jak wi?c przemie?? na ekran poemat, ktrego pi?kno jest w s?owach, ktry jest rwnocze?nie dydaktyczny, epicki i narodowy? Mam siln? obaw?, ?e dzi? nikt nie potrzebuje takiego filmu. Masowy ogl?dacz telewizji uwa?a, ?e dydaktyczny to znaczy g?upi, epicki to znaczy nudny, a narodowy to co? podejrzanego. Czy warto zatem przenosi? na ekran "Pana Tadeusza", skoro mo?e to narazi? arcydzie?o na tak liczne przykro?ci? W dodatku, jaka? odpowiedzialno?? dla re?ysera, ktry musi znale?? ekranow? form? tego utworu! Co zostanie z poematu, je?li zast?pi? go obrazki? Romans pana Tadeusza zako?czony ?lubem z Zosi??

Nie bez znaczenia jest rwnie? fakt, ?e jak d?ugo szeroka publiczno?? nie czyta "Pana Tadeusza", tak d?ugo ma przynajmniej kompleks z tego powodu. Kiedy go obejrzy w telewizji - kompleks ten zniknie! Mo?e nadszed? czas, aby "Pan Tadeusz" zamiast pod strzechy trafi? do tych, ktrzy umiej? czyta? prawdziw? literatur? i rozkoszowa? si? olimpijsk? doskona?o?ci? tego utworu: czyli do elity. ?mia?y to pogl?d, ale uprawomocniony stanem masowej kultury.

Czym w?a?ciwie jest adaptacja ? Bez w?tpienia jest ona bardzo z?o?onym procesem w ktrym nie sposb pomin?? jest podstawowych krokw modyfikacji :
? Redukcja
? Inwersja (przestawienie pierwotnego uk?adu elementw )
? Substytucja (wymiana jednych elementw na drugie)
? Amplifikacja (dodanie nowych elementw ktrych nie by?o w oryginale
? Transakcentacja ( przeniesienie akcentu z jednego w?tku z cz??ciowym lub ca?kowitym wyeliminowaniem drugiego)
Zatem zgodnie z etymologi? tego s?owa znaczy ono przystosowanie si? do nowych warunkw - nie jest zatem statycznym uk?adem zale?no?ci mi?dzy filmowym a utworem literackim a raczej ponownym wykonaniem projektu dzie?a literackiego w tworzywie i j?zyku filmu w wyniku ktrego dzie?o jest coraz mniej reprodukcj? swego pierwowzoru .
Przek?ad filmowy jest zatem przek?adem komotowanym - jak twierdzi krytyk filmowy BARTHES Roland,- gdzie przekaz ze znakw innego systemu czyni swoje elementy znacz?ce .Dobry przek?ad wg. Wojtasiewicza powinien zatem oddzia?ywa? na psychik? odbiorcy tak a?eby odtworzy? uczucia za?o?one przez autora pierwowzoru .Musi zatem prze?o?y? tekst na j?zyk tak aby j?zyk wywo?a? u odbiorcy podobne odczucia co tekst w j?zyku .
Jednak zanim film mg? uzyska? tak? form? jak obecnie musia? przej?? d?ug? ewolucje
Wiek XX nie bez znaczenia nazywany jest wiekiem filmu ,bo podobnie jak w XIX w.(wieku litery ) cz?owiek wierzy? bezkrytycznie w s?owo pisane tak XX w. wi?kszo?? ludzi uwa?a ?e to co powiedziane w telewizji jest jedyn? prawda .Te zmian? zauwa?amy ju? w latach 80 ale prawdziwa ekspansja ruchomych ,kolorowych obrazkw to lata 90 .
Film swoimi korzeniami si?ga ju? ko?ca 19 w. podejmowane by?y wtedy pierwsze prby tworzenia niemych , krtkich filmw ktre porwna? mo?na do modelu ruchomej ilustracji Du?ym problemem wczesnej kinematografii by? fakt ?e utwory tak ekranizowane ju? jako film by?y ma?o czytelne dla kogo? kto nie zna? ich ?rd?a .Nast?pnym utrudnieniem by? fakt ?e autorzy nie mogli sobie pozwoli? na ekranizowanie ca?o?ci utworu (cena ) tworzyli zatem tylko nieco doskonalsze ilustracje du?? przeszkod? by? tak?e brak d?wi?ku .
Nast?pna dominanta to nieco bardziej doskona?y model ekranizacji , polegaj?cy na wykorzystaniu literatury jako ?rd?a tematw , struktur fabularnych ,technik narracyjnych .W tym momencie wyr?ni? mo?emy ju? dwa kierunki interpretacji tekstu :
? Odtworzenia (imitacji )
? przetworzenia (transformacji )
Pierwszym znanym "ekranizatorem" by? David Wark Griffith powiedzia? on kiedy? ?e dla niego adaptacja tekstu to twrcze przystosowanie dzie?a literackiego na potrzeby regu? widowiska filmowego .
Ten znakomity re?yser tamtych czasw przyznawa? si? do tego ?e sztuki narracji uczy? si? z powie?ci Dickensa
To w jaki sposb opanowa? ten znakomity kunszt wida? ju? w jego pierwszych filmach Narodziny narodu (1914) Nietolerancja (1916). Zatem prawdziwym stwierdzeniem b?dzie to ?e uczono si? re?yserii od pisarzy .
Nast?pne , ju? trzecie stadium ewolucji adaptacji to model kopii -repliki pierwowzoru literackiego ,film jest tu traktowany jako kopia orygina?u "drugie wydanie "adaptor -kopista pozostaje najcz??ciej w cieniu pisarza . Jest to chyba najmniej twrczy rodzaj adaptacji filmowej opieraj?cy si? g?ownie na jak najlepszym odwzorowaniu rzeczywisto?ci przedstawionej w ksi??ce .
I w ko?cu doszli?my do znanego nam obecnie modelu interpretacji tekstu ktry jest najbardziej twrczym sposobem przekazu literatury .W tym modelu adaptor staje si? nie tyle t?umaczem co artystom ktry wychodz?c od jednego dzie?a tworzy drugi odr?bne .tak wi?c jak twierdzi? Henri Jeanson "film nie mo?e by? wiern? rekonstrukcj? powie?ci .Film nie mo?e by? sprawozdaniem z niej . Powie?? to jedna rzecz a film to druga .
Adaptacja powie?ci polega na znalezieniu z?otego ?rodka nie kopiowaniu tre?ci powie?ci ale tak?e nie pozostawieniu z ca?ego utworu li i jedynie tytu?u .
Dobra adaptacja to zatem podstawa dobrego filmu gdy? mimo ?e dzisiejsza tak zwana kultura mas zdominowana zosta?a przez system audiowizualny to film paradoksalnie detronizuj?c s?owo podnosi jego znaczenie . i mimo ?e nast?pi?a rwnocze?nie bardzo szybka inwazja obrazu co spowodowa?o wzrost znaczenia roli percepcji wzrokowej to przecie? nie by?oby filmu bez s?owa pisanego .
Bo przytaczaj?c znw s?owa A. Wajdy:
Czy literatura to tylko s?owa? Nie, przecie? z nich rodz? si? znaczenia i symbole. Rodzi si? komunikacja mi?dzy lud?mi. Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy ma znak graficzny: serduszko. Sk?d miliony telewidzw wiedz?, co ten znak oznacza? Ano poeci umie?cili niegdy? nasze uczucia w sercu. Z literatury mog? wi?c powstawa? poj?cia i obrazy zrozumia?e dla wszystkich.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez asiajarosz12, 2016-04-20 17:32:46, ilość odpowiedzi: 0
Religia
Czym jest dla mnie nie kłamanie na temat innych ludzi? Proszę o pomoc na jutro :)
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez evelina, 2015-01-25 15:00:23, ilość odpowiedzi: 0
Pismo zapytanie o
pismo biurowe: - zapytanie: o 100 sztuk drukw PZ 300 szt drukw WZ 500 szt. drukw \"Lista p?ac\
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Chinatsu, 2014-10-21 15:10:13, ilość odpowiedzi: 0
Procesory - UTK
Dlaczego w procesorach Intel Core 2 Duo nie stosuje sie technologii HT?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez edek01, 2014-10-02 18:02:01, ilość odpowiedzi: 0
Poligrafia - zadania z formatami obliczanie
1.Ile arkuszy w formacie B1 potrzebne jest do wykonania 160 str. ksi??ki o formacie B4.
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez edek01, 2014-10-02 17:57:56, ilość odpowiedzi: 0
Zadania
1.Ile arkuszy w formacie B1 potrzebne jest do wykonania 160 str. ksi??ki o formacie B4.
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez edek01, 2014-10-02 17:57:42, ilość odpowiedzi: 0
Poligrafia - zadania z formatami obliczanie
1.Ile arkuszy w formacie B1 potrzebne jest do wykonania 160 str. ksi??ki o formacie B4.
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez gabi2412, 2014-05-30 16:42:21, ilość odpowiedzi: 1
tylko raz metro wyje?d?a na powierzchnie - kiedy i dlaczego?
tylko raz metro wyje?d?a na powierzchnie - kiedy i dlaczego?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2014-05-26 14:00:42, ilość odpowiedzi: 1
Solarium
1. Czy trzeba si? czym? smarowa? przed i po solarium? Je?li ak to czym? 2. Czy nale?y czy
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez tomcio73, 2014-04-24 20:41:46, ilość odpowiedzi: 0
?wiczenia - MS Word - Oprogramowanie Biurowe
http://www.przedmiotyinformatyczne.cba.pl/cw/edytor_cwiczenia.pdf HELP ! Mg?by kto? wyko
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Dorota77, 2014-03-13 14:06:10, ilość odpowiedzi: 0
Towaroznawstwo

Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-17 18:46:27, ilość odpowiedzi: 0
Monitor i Karta d?wi?kowa (muzyczna). G?o?niki. Mikrofon.
1.Opisz budow? lampy kineskopowej monitora CRT. 2.Jak dzia?a wy?wietlacz ciek?okrystalicz
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez beta100, 2013-10-12 10:17:54, ilość odpowiedzi: 0
Chemia-Niemiecki-Fizyka
1. Uzupe?nij.Chemia Obserwacje................................Wn
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Ortus, 2013-10-06 17:37:07, ilość odpowiedzi: 0
Mam do zrobienia zadanie pomozcie :P
Mam do napisania z przedmiotu zawodowego :Przedmiot wybralem technik
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez aasiullka11, 2013-06-23 22:23:04, ilość odpowiedzi: 3
No w?a?nie......
Sprawa przedstawia si? nast?puj?co. Znamy si? ju? dobrych kilka lat, ale wcze?niej nie zwracai?my
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez kochanie, 2013-05-18 14:47:41, ilość odpowiedzi: 2
:)
dlaczego podczas jedzenia nalezy unika? rozmowy , ?miechu i ?piewu ?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez syzia145, 2013-05-17 20:36:00, ilość odpowiedzi: 0
Bardzo Wa?nie, prosz? odpowiedzcie, w szczególno?ci d
S?uchajcie, sta?am sobie na ulice i podeszed? do mnie ch?opak, pbardzo przystojny. Zaoferowa? swo
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Elia, 2013-05-11 23:02:40, ilość odpowiedzi: 2
Zycie
Ma pewne problemy nie umiem sobie znalezc naj przyjacolki s? one 2 ale musze wybra? jedna z jedna
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Domi3811, 2013-04-15 17:15:12, ilość odpowiedzi: 1
WOK
czym si? charakteryzuje adaptacja filmowa?? prosz? o pomoc musze na jtr napisac referat
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez kasia19p, 2013-02-17 13:49:24, ilość odpowiedzi: 0
wypracowanie
napisz wypracowanie na podst. filmu " upadek" 1993 1. cechy naszej cywilizacji ktore nisz
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez andziusia11, 2013-01-28 17:20:13, ilość odpowiedzi: 1
bardzo banalne a jednak mi brak wyobra?ni ;)
Ile 1 osoba zu?yje wody podczas szybkiego mycia pod prysznicem okolo 10 min ?? Bardzo prosze o o
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez Sakusiia, 2012-12-29 04:12:57, ilość odpowiedzi: 2
Jak zmieni? dane na fejsie?
Nie mog? zmieni? imienia i nazwiska na fejsie.. Przy "pe?ne imi?i nazwisko" mam okienko i moge w
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-14 16:08:12, ilość odpowiedzi: 1
logistyka
czy warto i?? na studia logistyczne? czy po tym kierunku znajdzie si? prac?, gdzie?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-12-13 16:02:39, ilość odpowiedzi: 1
co to s? Ekstremalne warunki pogodowe
co to s? Ekstremalne warunki pogodowe?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez julitka, 2012-12-04 18:17:09, ilość odpowiedzi: 1
Mazury
Znani aktorzy poeci itp. poch?dz?cy z mazur
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez kasia19p, 2012-11-14 17:39:12, ilość odpowiedzi: 1
polskie obiekty UNESCO
witam pilnie na jutro potrzebuje rozwiazanie tego zadania: dowiedz sie czy w twojej okoli
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia