przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Informatyka
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY

1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora.
Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany jako pojedynczy uk?d scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania operacji cyfrowych wed?ug dostarczonego ci?gu instrukcji,mikroprocesor ?aczy funkcj? centralnej jednostki obliczeniowej(CPU) w pojedynczym p?przewodnikowym uk?adzie scalonym.

2. Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora?
W prawie ka?dym mikroprocesorze mo?emy wyr?ni? nast?puj?ce bloki;

ALU-jednostka arytmetyczno logiczna,

CU-uklad sterowania zwany te? dekoderem rozkazw; Rejestry-umieszczone wewn?trz mikroprocesora komrki pami?ci o niewielkich rozmiarach;

PC-licznik rozkazw; IR-rejestr instrukcji;

SP-wska?nik stosu zawiera adres wierzcho?ka stosu,mikroprocesor komunikuje si? z otoczeniem za pomoc? szyny danych i szyny adresowej,generalnie ka?dy bardziej skomplikowany mikroprocesor mo?na zaklasyfikowa? do jednej z trzech architektur;

CISC-(complex instruktion set computer),

RISC-(reduced instruction set computer);

VLIW-(very long instruktion word).

3. Jakie zadania realizuje jednostka zmiennoprzecinkowa FDU?
Jednostka zmiennoprzecinkowa wykonuje operacje arytmetyczne pomi?dzy dwiema warto?ciami,jednak operuje na liczbach o reprezentacji zmiennoprzecinkowej .

4. Scharakteryzuj poj?cie magistrali.
To zesp? linii oraz uk?adw prze??czaj?cych s?u??cych do przesy?ania sygna?w mi?dzy po??czonymi urz?dzeniami w systemach mikroprocesorowych, z?o?ony z trzech wsp?dzia?aj?cych szyn:

-STERUJ?CA (kontrolna) - mwi, czy sygna? ma zosta? zapisany, czy odczytany;

-ADRESOWA (rdzeniowa) - mwi, z jakiej komrki pami?ci sygna? ma zosta? odczytany lub do jakiej komrki pami?ci sygna? ma zosta? zapisany;

-DANYCH - t? magistral? przep?ywaj? dane. Jest elementem, ktry sprawia, ?e system komputerowy staje si? okre?lon? ca?o?ci?. Szeroko?? magistrali okre?la, ile bitw mo?e ona przes?a? za jednym razem . Rozr?niane s? 2 typy magistrali:

-jednokierunkowa;

-dwukierunkowa.

5. Scharakteryzuj obudow? mikroprocesora tupu LGA.

LGA -W przeciwie?stwie do PGA nie ma pinw na procesorze, w ich miejsce zastosowane zosta?y z?ocone, miedziane, p?askie styki, ktre dociskane s? do pinw w gnie?dzie p?yty g?wnej.

6. Jaki typ gniazda wykorzystuj? mikroprocesory w obudowie PGA?

PGA - W obudowach tego typu wyprowadzenia s? w postaci szpilek. Gniazdo procesowe.

7. Scharakteryzuj architektur? DIB i magistral? FSB. FSB jest to cz??? architektury DIB opartej na dwch magistralach:

-zewn?trznej FSB ktra ??czy procesor z mostkiem p?nocnym chipsetu;

-wewn?trznej BSB ??cz?cej rdze? z wewn?trzn? pami?ci? Cache L2.

MAgistrala FSB jest magistral? rwnoleg?? pracuj?c? z pr?dko?ci? p?yty g?wnej i umo?liwiaj?c? przesy? danych w trybie half-duplex.

8. Opisz cechy magistrali Hyder Transport.

Magistrala Hyper-Transport to po??czenie punkt-punkt dwch podzespo?w. Aby mo?liwa by?a budowa bardziej z?o?onych uk?adw, do dyspozycji s? trzy podstawowe typy urz?dze?:

-Cave - ten typ zawiera tylko jedno ??cze Hyper-Transport. Znajduje si? na ko?cu ?a?cucha i mo?e przyjmowa? tylko przeznaczone do niego dane.

-Tunel - ten typ zawiera dwa ??cza Hyper-Transport. Odbiera dane, odfiltrowuje te, ktre s? przeznaczone do niego, i przesy?a dane przeznaczone do innego urz?dzenia w ?a?cuchu do le??cego naprzeciw" wyj?cia.

-Mostek - ten typ zawiera z regu?y trzy ??cza Hyper-Transport. Odbiera w?asne dane, a dane nieprzeznaczone do niego przesy?a do do??czonego ?a?cucha. Wyj?tkiem jest mostek g?wny, ktry jako punkt wyj?ciowy topologii odpowiada za sterowanie. Mo?e te? by? po??czony z drug?, niezale?n? sieci? i wymienia? z ni? dane.

9. Jaki wp?yw na wielko?? obs?ugiwanej przez mikroprocesor pami?ci operacyjnej ma szeroko?? magistrali adresowej?

Szyna adresowa Po tej szynie mikroprocesor wysy?a adres ko-mrki pami?ci lub uk?adu we/wy, do ktrego chce wys?a? dane lub z ktrego chce odczy-ta? dane. Szeroko?? magistrali adresowej okre?la przestrze? adresow? mikroproceso-ra. Przestrze? adresowa to maksymalna pojem-no?? pami?ci, ktr? mikroprocesor mo?e za-adresowa? w sposb bezpo?redni.

10. Jakie czynniki wp?ywaj? na ogln? wydajno?? mikroprocesora?

-Wewn?trzna architektura mikroprocesora;

-Szybko?? pracy zegara;

-Wielko?? pami?ci Cache;

-Dodadkowe funkcje;

11. Wymie? tryby pracy mikroprocesora 32-bitowego.

Tryb pracy procesora decyduje, w jaki sposb zarz?dza on pami?ci? systemow? i zadaniami do wykonania. Mo?na wyr?ni? nast?puj?ce trzy tryby pracy: -tryb rzeczywisty (oprogramowanie 16-bitowe), -tryb chroniony (oprogramowanie 32-bitowe), -wirtualny tryb rzeczywisty (oprogramowanie 16-bitowe uruchamiane na platformie 32-bitowej).

12. Scharakteryzuj tryb zgodno?ci w procesorach o architekturze x86-64(IA-32e, AMD64,EM64T). Tryb zgodno?ci - umo?liwia procesorom 64-bitowym obs?ug? aplikacji 32- i 16-bitowych(nie DOS-owe).

13. Jakimi dodatkowymi funkcjami charakteryzuj? si? mikroprocesory z rozszerzeniem SSE?

SSE daje przede wszystkim mo?liwo?? wykonywania dzia?a? zmiennoprzecinkowych na 4-elementowych wektorach liczb pojedynczej precyzji. Ponadto wprowadzono jedena?cie nowych rozkazw sta?oprzecinkowych w zestawie MMX, a tak?e dano mo?liwo?? wskazywania, ktre dane powinny znale?? si? w pami?ci podr?cznej. SSE to rwnie? zmiany w architekturze procesora: dodano 8 rejestrw XMM o rozmiarze 128 bitw oraz 32-bitowy rejestr kontrolny MXCSR; w 64-bitowych wersjach procesorw (AMD64, EM64T) dost?pne jest jeszcze 8 dodatkowych rejestrw XMM. Rejestry 128-bitowe, na zawarto?ci ktrych wykonywana jest wi?kszo?? rozkazw SSE.

14. Omw technologi? Hyder-Threading implementowan? w procesorach firmy Intel.

Hyper-threading s?u?y zwi?kszeniu wydajno?ci oblicze? prowadzonych rwnolegle przez mikroprocesory. Dla ka?dego fizycznego rdzenia procesora system operacyjny przypisuje dwa procesory wirtualne, a nast?pnie dzieli obci??enie obliczeniami mi?dzy nimi je?eli jest to mo?liwe. Hyper-threading wymaga nie tylko wsparcia ze strony systemu operacyjnego ale rwnie? oprogramowania specyficznie zoptymalizowanego dla obs?ugi tej technologii, Intel zaleca wy??czanie jej je?eli u?ywany jest system operacyjny bez takich optymalizacji

15. Scharakteryzuj pami?? Cache.

Pami?? cache (pami?? podr?czna procesora, systemu, innych urz?dze?) to rodzaj pami?ci tymczasowej po?rednicz?cej w operacjach pomi?dzy innymi, zazwyczaj wolniejszymi urz?dzeniami lub rodzajami pami?ci przyspieszaj?ca dost?p wolniejszej pami?ci lub innego urz?dzenia.

16. Ile poziomw pami?ci Cache maj? mikroprocesory stosowane w komputerach klasy PC (pytanie nie dotyczy Pentium Extreme Edition)?

S? trzy typy (poziomy) pami?ci podr?cznej procesora:

-L1 - pami?? pierwszego poziomu umieszczana na procesorze. Pami?? ta z uwagi na ograniczenia rozmiarw i mocy procesora zawsze jest najmniejsza z opisanych powodw (rozmiar i pobr mocy). Pami?? ta umieszczona jest najbli?ej g?wnego j?dra procesora i umo?liwia najszybsz? komuniacj? procesora;

-L2 - pami?? drugiego poziomu umieszczona na procesorze. Wi?kszego rozmiaru ni? pami?? L1, umieszczona te? na procesorze, ale o troch? wolniejszym czasie dost?pu.

-L3 - pami?? trzeciego poziomu mo?e by? umieszczona na p?ycie g?wnej komputera. Jest najta?sza z w/w typw, ale obecnie jest rzadziej stosowana.

17. Jakie elementy wewn?trznej budowy mikroprocesora jednoznacznie wskazuj?, ?e jest on w stanie przetwarza? instrukcje w pe?ni 64-bitowe?

-Magistrale danych;

-Rejestry wewn?trzne.

18. Omw prawo Moore'a.

Prawo empiryczne, polegaj?ce na obserwacji, ?e ekonomicznie optymalna liczba tranzystorw w uk?adzie scalonym w kolejnych latach posiada trend wyk?adniczy (podwaja si? w niemal rwnych odcinkach czasu). Autorstwo tego prawa przypisuje si? Gordonowi Moore'owi, jednemu z za?o?ycieli firmy Intel.

19. Czy posiadanie mikroprocesora z dwoma rdzeniami jest wystarczaj?cym argumentem do stwierdzenia:" Nasz komputer dzia?a wydajniej ni? maszyna z procesorem jednordzeniowym"?

Tak,poniewa? gdy jest komputer w ktrym jest procesor z dwoma rdzeniami to tak jak by?yby dwa komputery z procesorami jedno rdzeniowymi. tzn gdy s? 2 rdzenie i np. s?uchania muzyki i jednocze?nie bawienie si? w zaawansowan? obrbk? grafiki w PhotoShopie to jeden rdze? zajmuje si? zadaniami zwi?zanymi z obrbk? grafiki a drugi zadaniami zwi?zanymi z odtwarzanie muzyki. a teraz przypadek gdy jest jeden rdze? procesor nie mo?e sobie poradzi? z wykonywaniem obu zada? jednocze?nie wi?c musia?y by by? dwa komputery na jednym s?ucha? muzyki a na drugim obrabia? zdj?cia. W obecnych czasach raczej nie ma sensu aby nabywa? procesor w ktrym s? wi?cej ni? dwa rdzenie poniewa? ma?o ktra aplikacja potrafi skorzysta? z tylu jednostek wykonawczych.

20. Wymie? pi?? r?nych oznacze? (nazw) mikroprocesorw produkowanych przez firm? Intel i opisz jeden z nich w dwch zdaniach.

-8008;

-8085;

-6800;

-6501;

-6502.

Intel 8008 8 bitowy, wykorzystany m.in. przez nastolatka Billa Gatesa w jego firmie, zajmuj?cej si? zliczaniem ruchu na autostradach. Taktowany zegarem 200 KHz. Na powierzchni 10 mikrometrw, zawiera? 3500 tranzystorw.

21. Wymie? trzy oznaczenia mikroprocesorw firmy AMD niekompatybilnych sprz?towo z produktami firmy Intel.

-AMD-K6;

-Athlon;

-Duron.

22. Wymie? przynajmniej trzy firmy projektuj?ce i wytwarzaj?ce mikroprocesory dla komputerw klasy PC.

-Intel;

-AMD;

-Cyrix.

23. Z jakich powodw mikroprocesory wydzielaj? spore ilo?ci ciep?a?

Wszystkie komputery wyposa?one s? w procesory, ktre to z kolei bardzo cz?sto okre?la si? mianem serca komputera. Procesor podczas swojej normalnej pracy wydziela do?? spor? ilo?? ciep?a, dlatego bardzo wa?ne jest, aby chroni? przed nim jego w?asne obwody. Do tego celu wykorzystuje si? r?nego rodzaju systemu ch?odzenia.

24. Opisz r?nice mi?dzy radiatorem pasywnym i aktywnym.

Ch?odzenie pasywne to ch?odzenie za pomoc? radiatora. Ch?odzenie takie nie powoduje zwi?kszenia ha?asu, jest jednak mniej wydajne. Ch?odzenie aktywne to r?nego rodzaju ch?odzenia za pomoc? wentylatora. Ch?odzenie to jet bardzo wydajne, jednak?e problemem jego jest zbytni ha?as.

25. Omw przynajmniej jedn? alternatywn? metod? odprowadzania ciep?a z powierzchni mikroprocesora.

Ogniwo Peltiera wykorzystywane jest w urz?dzeniach ch?odniczych. Istotn? cech? jest mo?liwo?? regulacji temperatury przekazywanej, w zale?no?ci od przy?o?onego do uk?adu nat??enia pr?du elektrycznego, co pozwala na precyzyjne okre?lenie temperatury ch?odzenia.-----
Nie ma jeszcze odpowiedzi!
Podobne zadania
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:59:02, ilość odpowiedzi: 0
Wymienić podstawowe parametry procesorów oraz je sch

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:57:57, ilość odpowiedzi: 0
Wybór mikroprocesora

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Daria25, 2015-05-01 20:33:36, ilość odpowiedzi: 0
Projekt
Projekt okablowania dla firmy mieszcz?cej si? w jednym budynku 3-kondygnacyjnym.Pracownicy
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dg0439, 2014-01-30 22:29:32, ilość odpowiedzi: 0
Zdania Pilne na jutro
Zadanie 1 Zamie? na system (2) i (16) liczb? 123(10) i zrb sprawdzenie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-22 18:33:43, ilość odpowiedzi: 0
?ród?a informacji
1. Czym zajmuje si? informatyka, a czym technologia informacyjna?2. Jaka jest droga informa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54, ilość odpowiedzi: 2
MEKO-
1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dyba0111, 2013-01-20 13:29:03, ilość odpowiedzi: 0
rozdzia? 2 utk
pytania i polecenia kontrolne
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Julcia260376, 2012-12-31 15:40:24, ilość odpowiedzi: 0
Rozdzia? 7 UTK
1.Opisz rznice miedzy pamieciami SRAM a DRAM? 2. opisz na czym polega seryjny tryb dostepu do pa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dilev, 2012-11-14 20:08:04, ilość odpowiedzi: 1
Modu?y pami?ci RAM
Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? ODpowied? uzasadnij.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez matizz999, 2012-11-08 13:24:28, ilość odpowiedzi: 1
Prze??czanie rzutnika
Jak prze??czy? tryb rzutnika tak aby wy?wietla? to co mam na ekranie laptopa ? Bardzo prosz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Zeplal, 2012-01-05 21:06:08, ilość odpowiedzi: 0
Klawiatura
Jakie rodzaje klawiatur wyr?niamy? Jakie bloki klawiszy potrafisz wymieni?? Dam
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwia_sz_1, 2011-12-09 10:15:30, ilość odpowiedzi: 0
Programowanie C++
Witam. Mam pro?b?. Czy kto? by?y w stanie napisa? kwestionariusz osobowy (?eby samemu wpisywa? sw
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Hania2344, 2011-12-01 09:29:25, ilość odpowiedzi: 0
informatyka
Programy dydaktyczne wspomagajace poznawanie r?nych dziedzin nauki.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian0304, 2011-05-05 19:17:11, ilość odpowiedzi: 0
zasady skanowania dokumentów i doboru DPI
WYDRUK KOMPUTEROWY OD6 DO 10 STRON , FONT12 LUB 14PT. , INTERLINIA 1,5LUB1,0 , TEKST WYJUSTOWANY,
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57, ilość odpowiedzi: 1
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, arc
Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzaja
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kama7859, 2011-04-18 16:40:08, ilość odpowiedzi: 2
mikroprocesowy
1.Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora? 2.jaki typ gniaz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez walkmanowiec, 2011-03-13 17:53:13, ilość odpowiedzi: 0
Formu?a - excel
Witajcie, musz? napisa? formu??, ale nie bardzo mi to wychodzi. Chodzi o formu??, ktra dla zakresu
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 25ania03, 2010-11-11 12:59:07, ilość odpowiedzi: 0
informatyka - PILNE! na dzi?;/
opisz teleinformatyczne narzedzia (oprogramowanie, sprzet) do nauki jezykow obcych. napisz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-09-26 00:10:39, ilość odpowiedzi: 2
nie typowe zadanie:D
S?uchajcie:) podejrzewamy ?e mojego brata zdradza dziewczyna... ale nie b?d? w to wnika?. zale?y
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-08-13 21:17:51, ilość odpowiedzi: 2
RATUNKU.....
Hey wszystkim... Mam du?y problem...z moim laptopem... Gdy chce go w??czyc wyswie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia