przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Informatyka
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE

1.Co to jest informacja cyfrowa?
Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?gw liczb binarnych sk?adaj?cych si? z cyfr 0 i 1.

2.Jak oznacza si? bit i bajt?
Bit oznacza si? za pomoc? ma?ej litery b, na przyk?ad 1b to jeden bit.
Bajt jest oznaczany za pomoc? wielkiej litery B, na przyk?ad 1B to 8b.

3.Ile bitw zawiera (zazwyczaj) bajt?
1Bajt zawiera 8bitw

4.Czy w systemie binarnym stosuje si? takie mno?niki jak w systemie dziesi?tnym?
Pos?ugiwanie si? podstawowymi jednostkami, czyli bitem i bajtem, mo?e by? nieefektywne i nieatrakcyjnie wizualnie, dlatego rwnie? w systemie binarnym stosowane s? tzw. mno?niki binarne.

5.Co rozumiemy przez algebr? Boole'a?
Algebr? Boolea nazywa si? niepusty zbir A, w ktrym znajduj? si? dwa elementy 0,1 oraz okre?lone s? dwuargumentowe dzia?ania sumy (+ lub v) i iloczynu (* lub ^) oraz jedno dzia?anie jednoargumentowe nazywane dope?nieniem lub negacj?.

6.Wymie? podstawowe funktory logiczne.
Funktory logiczne: or, and, not, nor, nand, xor, ex-or,

7.Co to jest uk?ad cyfrowy?
Uk?ad cyfrowy to uk?ad elektroniczny, ktry przetwarza sygna? napi?ciowy o rznych poziomach. Zazwyczaj s? to dwa poziomy: wsyoki lub niski, ktrym przypisane s? warto?ci binarne 1(wysoki) oraz 0(niski).

8.Jakie s? r?nice mi?dzy uk?adami sekwencyjnymi a kombinacyjnymi?
W uk?adach sekwencyjnych wynik na wyj?ciu zale?y od stanu na wej?ciu oraz stanu poprzedniego a w uk?adach kombinacyjnych stan wyj?ciowy zale?y wy??cznie od stanu na wej?ciu.

9.Czym charakteryzuje si? uk?ady bipolarne CMOS?
Uk?ady bipolarne TTL zu?ywaj? du?o pr?du, natomiast uk?ady unipolarne CMOS ma?o i mog? by? zasilane znacznie szerszym zakresem ni? TTL.

10.Co to jest potencjometr?
Potencjometr rezystor umo?liwiaj?cy zmian? rezystancji.

11.Co to jest warystor?
Warystory stosowane s? jako elementy zabezpieczenia odbiornikw przed zbyt wysokim napi?ciem. Gdy napi?cie przekroczy zadan? warto??, warystor przejmuje energi? impulsu. Mo?e doj?? do przepalenia lub roz??czenia bezpiecznika.

12.Opisz dzia?anie przerzutnika JK.
Przerzutnik JK jest przyk?adem klasycznego przerzutnika synchronicznego maj?cy dwa wej?cia J i K oraz wyj?cia Q i Q zanegowane. Przerzutnik JK nie ma stanw wej?ciowych niedozwolonych. Dzia?a wed?ug nast?puj?cych zasad:
- J=0 i K=0 - stan wej?ciowy nie wp?ywa na wyj?ciowy i przerzutnik pami?ta stan wcze?niejszy
- J=1 i K=0 - na wyj?ciu pojawi si? stan wysoki
- J=0 i K=1 - na wyj?ciu pojawi si? stan niski
- J=1 i K=1 - na C cyklicznie b?dzie si? pojawia?o 0 i 1, a przerzutnik zmienia stan wcze?niejszy na odwrotny
- gdy C jest w stanie niskim, blokowane s? stany wej?ciowe J i K.

13.Co to jest sumator?
Sumator cyfrowy uk?ad kombinacyjny umo?liwiaj?cy wykonywanie operacji sumowania liczb binarnych lub dziesi?tnych.

14.Jakie znasz rodzaje sumatorw?
Rodzaje sumatorw: sumatory szeregowe, sumatory rwnoleg?e (z przeniesieniami szeregowymi, z przeniesieniami rwnoleg?ymi).

15.Co to jest rejestr?
Rejestr jest uk?adem cyfrowym s?u??cym do zapami?tywania okre?lonej porcji bitw danych. Ka?da pozycja rejestru przechowuje 1 bit informacji. Budowa rejestrw opiera si? na przerzutnikach i bramkach logicznych po??czonych w funkcjonalny uk?ad logiczny.

16.Jakie znasz rodzaje rejestrw?
Rodzaje rejestrw: rejestry szeregowe, rejestry rwnoleg?e.

17.Do czego s?u?y dekoder?
Dekoder s?u?y do zamiany informacji z aktywnego wej?cia na posta? binarn? na wyj?ciu.

18.Czy dzia?anie multipleksera mo?emy przyrwna? do dzia?ania prze??cznika?
Tak, poniewa? jeden stan na wej?ciu jest prze??czany na wyj?cie.-----
Nie ma jeszcze odpowiedzi!
Podobne zadania
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:59:02, ilość odpowiedzi: 0
Wymienić podstawowe parametry procesorów oraz je sch

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:57:57, ilość odpowiedzi: 0
Wybór mikroprocesora

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Daria25, 2015-05-01 20:33:36, ilość odpowiedzi: 0
Projekt
Projekt okablowania dla firmy mieszcz?cej si? w jednym budynku 3-kondygnacyjnym.Pracownicy
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dg0439, 2014-01-30 22:29:32, ilość odpowiedzi: 0
Zdania Pilne na jutro
Zadanie 1 Zamie? na system (2) i (16) liczb? 123(10) i zrb sprawdzenie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-22 18:33:43, ilość odpowiedzi: 0
?ród?a informacji
1. Czym zajmuje si? informatyka, a czym technologia informacyjna?2. Jaka jest droga informa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54, ilość odpowiedzi: 2
MEKO-
1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dyba0111, 2013-01-20 13:29:03, ilość odpowiedzi: 0
rozdzia? 2 utk
pytania i polecenia kontrolne
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Julcia260376, 2012-12-31 15:40:24, ilość odpowiedzi: 0
Rozdzia? 7 UTK
1.Opisz rznice miedzy pamieciami SRAM a DRAM? 2. opisz na czym polega seryjny tryb dostepu do pa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dilev, 2012-11-14 20:08:04, ilość odpowiedzi: 1
Modu?y pami?ci RAM
Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? ODpowied? uzasadnij.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez matizz999, 2012-11-08 13:24:28, ilość odpowiedzi: 1
Prze??czanie rzutnika
Jak prze??czy? tryb rzutnika tak aby wy?wietla? to co mam na ekranie laptopa ? Bardzo prosz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Zeplal, 2012-01-05 21:06:08, ilość odpowiedzi: 0
Klawiatura
Jakie rodzaje klawiatur wyr?niamy? Jakie bloki klawiszy potrafisz wymieni?? Dam
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwia_sz_1, 2011-12-09 10:15:30, ilość odpowiedzi: 0
Programowanie C++
Witam. Mam pro?b?. Czy kto? by?y w stanie napisa? kwestionariusz osobowy (?eby samemu wpisywa? sw
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Hania2344, 2011-12-01 09:29:25, ilość odpowiedzi: 0
informatyka
Programy dydaktyczne wspomagajace poznawanie r?nych dziedzin nauki.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian0304, 2011-05-05 19:17:11, ilość odpowiedzi: 0
zasady skanowania dokumentów i doboru DPI
WYDRUK KOMPUTEROWY OD6 DO 10 STRON , FONT12 LUB 14PT. , INTERLINIA 1,5LUB1,0 , TEKST WYJUSTOWANY,
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57, ilość odpowiedzi: 1
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, arc
Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzaja
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kama7859, 2011-04-18 16:40:08, ilość odpowiedzi: 2
mikroprocesowy
1.Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora? 2.jaki typ gniaz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez walkmanowiec, 2011-03-13 17:53:13, ilość odpowiedzi: 0
Formu?a - excel
Witajcie, musz? napisa? formu??, ale nie bardzo mi to wychodzi. Chodzi o formu??, ktra dla zakresu
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 25ania03, 2010-11-11 12:59:07, ilość odpowiedzi: 0
informatyka - PILNE! na dzi?;/
opisz teleinformatyczne narzedzia (oprogramowanie, sprzet) do nauki jezykow obcych. napisz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-09-26 00:10:39, ilość odpowiedzi: 2
nie typowe zadanie:D
S?uchajcie:) podejrzewamy ?e mojego brata zdradza dziewczyna... ale nie b?d? w to wnika?. zale?y
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-08-13 21:17:51, ilość odpowiedzi: 2
RATUNKU.....
Hey wszystkim... Mam du?y problem...z moim laptopem... Gdy chce go w??czyc wyswie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia