przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Historia
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38
Twórcy renesansu i jego cechy

Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu.

Z gry dzi?kuj? :)-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

6

Dodane przez Aliix33, 2012-02-08 14:55:52

cechy renesansu:

- pa?ace, kamienice, ratusze, zamki i ko?cio?y budowano na wzr antyczny,
- charakterystycznymi elementami budowli by?y kopu?y, balkony, kru?ganki, kolumny i p?koliste ?uki,
- budowle dekorowano na p?asko rze?bami i malowid?ami (czyli FRESKAMI),
- na placach ustawiano fontanny rze?by i pomniki

opis:

1. pierwszym twrc?, jakiego nale?y wymieni? opisuj?c najbardziej znacz?cych literatw doby renesansu by? Dante Alighieri urodzony we W?oszech
w 1265 roku, a zmar?y w Rawennie we wrze?niu 1321 roku. Najwi?kszym i najbardziej znanym dzie?em Dantego jest oczywi?cie Boska komedia
powsta?a w latach 1307-1321, w ktrej dokonuje on niejako syntezy kultury, my?li i wiedzy ?redniowiecznej.

2. Kolejnym wielkim pisarzem doby o?wiecenia, jakiego zamierzam przedstawi?, by? urodzony w roku 1313 w Pary?u, a zmar?y 21 grudnia 1375 roku w
Certaldo Giovanni Boccaccio. Najwybitniejszym osi?gni?ciem literackim Boccaccia by? Dekameron.

3. 20 lipca 1304 roku w Arezzo urodzi? si? kolejny wielki pisarz i poeta w?oskiego renesansu, a mianowicie Francesco Petrarka, ktry zmar? w 70 lat
po dniu swoich narodzin. Podobnie jak Alighieri i Boccaccio uchodzi on za prekursora renesansu, a jednym z dzie?, jakie przynios?y mu najwi?ksz?
s?aw? by?y Sonety do Laury.

4. Nast?pnym twrc?, ktrego nazwisko nierozerwalnie wi??e si? z epok? odrodzenia, by? ?yj?cy w latach 1533 - 1592 francuski pisarz i filozof
Michel Montaigne. Przeszed? on do historii jako autor dzie?a nosz?cego tytu? Prby (fr. Essais), dzi?ki ktrym zosta? nast?pnie uznany za twrc?
gatunku literackiego okre?lanego mianem eseju.

5. Najwi?kszym dzie?em kolejnego Francuza, ktrego sylwetk? pragn? tu przedstawi?, a mianowicie Francoisa Rabelaisa (urodzonego oko?o 1494,
zmar?ego w 1553 roku) by?a fantastyczno - satyryczna epopeja pod tytu?em Gargantua i Pantagruel.

6. Jednym z czo?owych humanistw epoki odrodzenia by? urodzony w Rotterdamie oko?o 1467 roku filolog, filozof, teolog i pedagog, Gerhard Gerhards,
znany jako Erazm z Rotterdamu. By? on wa?nym propagatorem kultury antycznej, a w swoich licznych dzie?ach wskazywa? i pi?tnowa? mnogo??
przywar, jakimi cechowa?o si? wsp?czesne mu spo?ecze?stwo. Krytykuj?c mi?dzy innymi nadu?ycia duchownych (korupcj? czy handel relikwiami),
d??y? do uznania wolno?ci, pokoju i prostoty, jako najwy?szych warto?ci, ktrym winien si? po?wi?ca? cz?owiek. Najs?ynniejszym dzie?em Erazma,
w ktrym to w?a?nie zawar? swoje pogl?dy, by?a rozprawa pod tytu?em Pochwa?a g?upoty. Ponadto filozof g?osi? potrzeb? zjednania z Chrystusem
poprzez modlitw? i czynienie dobra oraz anga?owa? si? politycznie w celu polepszenia warunkw bytowych prostego ludu. Zmar? w 1536 roku w Bazylei.

7. Kolejnym pisarzem doby renesansu, ktry w swoich pismach nawi?zywa? do polityki, by? Anglik Thomas More (1478 - 1535). w my?liciel, pisarz,
polityk i cz?onek Izby Lordw pod koniec swojego ?ycia narazi? si? krlowi angielskiemu, nie chc?c uzna? go za g?ow? Ko?cio?a w Anglii, za co skazano
go na ?mier?, a wyrok wykonano. Na kilkana?cie lat przed ?mierci? zd??y? jednak uko?czy? More swoje najwi?ksze dzie?o - Utopi?, ktra powsta?a
oko?o roku 1516.

8. Williama Shakespeare'a. Wybitny ten dramaturg urodzi? si? najprawdopodobniej 23 kwietnia 1564 roku w Stratford - upon - Avon, gdzie te? zmar?
23 kwietnia 1616 roku. Tak jak biografia Shakespeare'a jest niekompletna i niepewna, tak i nie ma dostatecznej pewno?ci, co do rzeczywistej ilo?ci
jego dzie?.

9. Ostatnim wybitnym pisarzem, jakiego pragn? tu przedstawi?, by? urodzony w 1547, a zmar?y w1616 roku Hiszpan - Miguel Cervantes.
Autor genialnej parodii ?redniowiecznej powie?ci rycerskiej Don Kichota dzi? uznawany jest za twrc? nowo?ytnej powie?ci europejskiej.
-----
Masz jaki? problem ?! Pisz ?mia?o, z ch?ci? sprbuje Ci pomc. :)

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:37:55, ilość odpowiedzi: 0
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisuja
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:30:43, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałe
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez nenka99, 2015-03-15 15:21:30, ilość odpowiedzi: 0
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-17 19:06:38, ilość odpowiedzi: 1
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-16 16:11:32, ilość odpowiedzi: 1
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, ilość odpowiedzi: 0
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez naataa, 2013-10-19 21:16:26, ilość odpowiedzi: 1
historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y pr
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, ilość odpowiedzi: 1
historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zw
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez anna199989, 2012-10-06 11:25:58, ilość odpowiedzi: 0
od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, ilość odpowiedzi: 2
Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorga
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, ilość odpowiedzi: 1
Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, ilość odpowiedzi: 1
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe t
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, ilość odpowiedzi: 2
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (k
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez 8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, ilość odpowiedzi: 1
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne...
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, ilość odpowiedzi: 1
histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?a
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna11, 2012-03-28 20:36:40, ilość odpowiedzi: 1
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, ilość odpowiedzi: 2
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna12, 2012-03-01 18:10:53, ilość odpowiedzi: 1
historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, ilość odpowiedzi: 0
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej po
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, ilość odpowiedzi: 0
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kama2585, 2012-02-11 13:29:46, ilość odpowiedzi: 0
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanist
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38, ilość odpowiedzi: 1
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)
Przedmiot: Historia, Gimnazjum