przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Biologia
Dodane przez chomik35, 2012-04-26 20:45:12
Prosz? o pomoc-forma wypracowania pilne

1.Anoreksja i bulimia-przyczyny, skutki zdrowotne, leczenie.2Choroby i higiena uk?adu oddechowego.-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

5

Dodane przez damian1805, 2012-05-02 11:45:53

szukane s?owa pomoc
ilo?? stron - ocena - p?e? alt dowolna alt m??czyzna alt kobieta
szko?a alt podstawowa alt gimnazjum alt liceum alt studia alt szukaj w: Biologia - Cz?owiek
Opracowania.pl
polecane przez Bryk

Opracowania z biologii znajdziesz te? w portalu opracowania.pl

Materia?y gotowe do zapami?tania, zamiast korepetycji.

alt Dodaj do notatnika
alt Pobierz prac?
alt Mini-?ci?ga do druku
alt Dodaj komentarz
Autor: Kara
Strony maszynopisu (a4): 6,8
Strony r?kopisu (a5): 17,0
pdst. gimn. liceumBrykowisko

Naj?wie?sze galerie na Brykowisku
Ostatnio do??czyli do brykuj?cych
Ostatnio dodali prace
Do??czdonas

Liceum Biologia Cz?owiek

Nadmiar i brak spo?ywania pokarmw: anoreksja, bulimia i oty?o??, jako problem spo?ecze?stwa XXI wieku

Nadmiar lub brak spo?ywania pokarmw to problem rzeczywi?cie n?kaj?cy spo?ecze?stwo XXI wieku. Nie chodzi tu w?a?ciwie o dost?pno?? jedzenia, gdy? jest to sprawa zupe?nie innej natury, zw?aszcza brak jedzenia wyst?puj?cy w najwi?kszym nat??eniu w krajach Afryki. Ludzie umieraj? tam z g?odu, ale nie dlatego, ?e chc?, ?e sami si? g?odz?, ale dlatego, ?e jedzenia jest ma?o lub jest ono tak drogie, ?e ludzie b?d?c ubogimi nie maj? go za co kupi?. O wiele wi?kszym problemem, przynajmniej z etycznego punktu widzenia jest nie przyjmowanie pokarmw, gdy s? one oglnie dost?pne i ?atwe do zdobycia oraz spo?ywanie ich w nadmiarze w momencie, gdy organizmowi ludzkiemu wcale to nie jest potrzebne. Dlatego nieetyczne, poniewa? jak wspomniano osoby mieszkaj?ce w krajach tzw. trzeciego ?wiata da?yby wszystko za mo?liwo?? ci?g?ego dost?pu jedzenia, a bogaty Europejczyk, czy Amerykanin g?odz? si? lub przejadaj?, bo maj? takie "widzi mi si?". Najcz??ciej spotykane zaburzenia jedzenia to anoreksja, bulimia i oty?o?? i s? one chorobami cywilizacyjnymi. By dobrze rozumie? mechanizm ich funkcjonowania, nale?y przyjrze? si?, na czym polega regulacja procesu od?ywiania.

R E K L A M A czytaj dalej ?
alt

Regulacja od?ywiania si?

Kontrol? nad od?ywaniem, czyli pobieraniem pokarmw lub ich nie spo?ywaniem sprawuj? dwa o?rodki: syto?ci oraz g?odu. Obydwa s? zlokalizowane w podwzgrzu. Najwa?niejszym aspektem ich funkcjonowania jest zawarto?? we krwi cukru - glukozy. Je?eli we krwi poziom glukozy jest niski, tzn. jest jej ma?o dochodzi do podra?nienia o?rodka g?odu, a jego reakcja doprowadza u nas do odczuwania g?odu, czyli daje on sygna?, ?e powinni?my co? zje??. Gdy poziom cukru we krwi obwodowej jest wysoki (a jest taki po spo?yciu posi?ku) stanowi to bodziec dla o?rodka syto?ci. W wyniku jego reakcji czujemy si? najedzeni, a wi?c daje on sygna? do wstrzymania spo?ywania pokarmu. Jak wida? mechanizmy reguluj?ce od?ywianie si? s? bardzo proste. Je?eli natomiast ulegaj? zaburzenia, wtedy mo?e doj?? do wyst?pienia takich chorb jak anoreksja, czy oty?o??.


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez krajszel, 2012-09-10 20:43:17

zad 1

ANOREKSJA

OPIS :

Anorexia nervosa jest zaburzeniem dotycz?cym jedzenia, podobnie jak bulimia, opieraj?c? si? na nieracjonalnym strachu przed byciem osob? oty??. Efektem takiego post?powania jest g?odzenie i ogromna utrata wagi. Zwykle do tego rodzaju sytuacji dochodzi w wieku nastoletnim, u m?odzie?y, cho? mo?e si? pojawi? w ka?dym wieku. Choroba ta cz?sto dotyczy m?odych kobiet. Oko?o 5 do 10% populacji z anoreksj? to m??czy?ni. Anoreksja jest niebezpieczn? chorob? i nale?y poszukiwa? pomocy specjalisty jak najszybciej. Wdro?enie w?a?ciwej terapii pomaga w zatrzymaniu post?pu choroby, chocia? zdarzaj? si? przypadki wyj?tkowo oporne na leczenie, ktre wymagaj? hospitalizacji. Nieleczone mog? prowadzi? do ?mierci. Jedzenie, jako takie jest stopniowo eliminowane, a? jest niemal?e ca?kowicie wyparte. Ofiara jest ow?adni?ta wizerunkiem swojego cia?a, cz?sto widzi siebie jako grub? podczas gdy w rzeczywisto?ci jest wr?cz odwrotnie. Jak na ironi? anorektycy traktuj? przygotowywanie posi?ku, jego spo?ywanie jak swego rodzaju rytua?. Ona czy on s? zafascynowani przer?nymi przepisami, sposobami gotowania, je?li tylko nie musz? tego sami je?? szczeglnie w obecno?ci innych. Czasem odchudzanie si? jest przerywane okresami niepowstrzymanego g?odu i 'napychania si?', szczeglnie wtedy, kiedy osoby te staraj? si? wrci? do zdrowego sposobu jedzenia. Oko?o polowa osb z anoreksja staje si? w pewnym momencie bulimiczna.

PRZYCZYNY

Uwa?a si?, ?e anoreksja jest przede wszystkim chorob? duszy, chorob? o pod?o?u psychologicznym. Chocia? powsta?a seria bada?, gdzie prbowano okre?li? geny, ktre by predystynowa?y do wyst?pienia anoreksji. Wci?? wi?kszo?? badaczy popiera psychologiczne koncepcje tej choroby. Anorektycy cz?sto maj? niskie poczucie w?asnej warto?ci. W wieku nastoletnim, takie odczucia mog? by? nasilone przez zmiany dotycz?ce sfery seksualnej, kulturalno-spo?ecznej gloryfikacji szczup?o?ci oraz napi?? w rodzinie. Nadmierne odchudzanie mo?e by? sposobem anorektyka na obj?cie kontroli nad swoim ?yciem, nie tylko poprzez kreowanie swojego wygl?du ale rwnie? przez op?nienie swojego dojrzewania i rozwoju seksualnego. Anorektycy pochodz? z rodzin gdzie stawiane s? du?e wymagania. S? oni cz?sto perfekcjonistami, wykazuj?cy zachowania kompulsywne w wielu aspektach swojego ?ycia a ju? w szczeglno?ci - w szkole. Zaprzeczanie cz?sto wsp?istnieje z ich nat??on? uwag? skupion? na tym?eby pozosta? chudym. Anorektycy zwykle zaprzeczaj? ?e cokolwiek jest nie tak, ?atwo si? denerwuj?, albo przyjmuj? postawy obronne kiedy inni si? o nich martwi?.

OBJAWY

? Znacz?cy
? spadek wagi cia?a;
? Strach przed przytyciem, nawet je?li jest to tylko wyimaginowane;
? Nadmierne odchudzanie si? lub ?wiczenie;
? Zaburzony obraz w?asnego cia?a;
? Zatrzymanie miesi?czki;
? Zahamowanie pop?du p?ciowego;
? R?ce i stopy zimne w temperaturze pokojowej;
? Nienormalne, przesadne zainteresowanie jedzeniem, jak np. - liczenie kalorii, czy ci?g?e studiowanie ksi??ek kucharskich;
? Zaparcia;
? Sucha, cienka skra;
? Mocne, puchate w?osy na twarzy i ramionach (meszek);
? Przewlek?e problemy ze spaniem;
? Nadmierna aktywno??;

ROZPOZNANIE

Anorexia nervosa mo?e by? podejrzewana u m?odej kobiety lub m??czyzny, ktrzy nieoczekiwanie trac? na wadze. Badanie krwi, moczu powinny pomc wyeliminowa? inne mo?liwe przyczyny chudni?cia, a tak?e pozwalaj? one okre?li? stopie? niedo?ywienia i odwodnienia.
Nale?y zg?osi? si? do swojego lekarza, ktry przeprowadza badanie fizyczne i wst?pne r?nicowanie. Twj lekarz zobowi?zany jest do tego, aby zapyta? o twoje zwyczaje ?ywieniowe, a tak?e inne zachowania z tym zwi?zane, np. wyj?tkowa drobiazgowo?? w wybieraniu jedzenia z uwagi na zawarto?? kalorii, napady ?ar?oczno?ci, zmuszanie si? do wymiotw, nadu?ywanie ?rodkw przeczyszczaj?cych, nadmierne gimnastykowanie si?, zaprzeczanie temu, ?e jest si? g?odnym.

LECZENIE

Anorexia nervosa mo?e by? podejrzewana u m?odej kobiety lub m??czyzny, ktrzy nieoczekiwanie trac? na wadze. Badanie krwi, moczu powinny pomc wyeliminowa? inne mo?liwe przyczyny chudni?cia, a tak?e pozwalaj? one okre?li? stopie? niedo?ywienia i odwodnienia.
Nale?y zg?osi? si? do swojego lekarza, ktry przeprowadza badanie fizyczne i wst?pne r?nicowanie. Twj lekarz zobowi?zany jest do tego, aby zapyta? o twoje zwyczaje ?ywieniowe, a tak?e inne zachowania z tym zwi?zane, np. wyj?tkowa drobiazgowo?? w wybieraniu jedzenia z uwagi na zawarto?? kalorii, napady ?ar?oczno?ci, zmuszanie si? do wymiotw, nadu?ywanie ?rodkw przeczyszczaj?cych, nadmierne gimnastykowanie si?, zaprzeczanie temu, ?e jest si? g?odnym.

BULIMIA

OPIS :

Bulimia nale?y do grupy zaburze? jedzenia, podobnie jak anorexia. Jest to choroba o pod?o?u psychologicznym, ktra ma wymierne zdrowotne konsekwencje. Bulimia charakteryzuje si? napadami kompulsywnego (przymusowego) jedzenia, a nast?pnie zmuszaniem si? do wymiotw. Chocia? jest to zaburzenie mog?ce dotyczy? obu p?ci, przewa?aj? m?ode kobiety oraz nastolatki. Cz?sto s? to kobiety odnosz?ce sukcesy zawodowe, pochodz?ce z rodzin o wysokim standardzie ?ycia, ale nie rzadko patologicznych. ?redni wiek pojawienia si? choroby to 18 lat.
Osoby cierpi?ce na bulimi? cz?sto si?gaj? po r?ne preparaty odchudzaj?ce, ?rodki przeczyszczaj?ce i moczop?dne po to aby schudn??. Nie znana jest dok?adnie cz?sto?? wyst?powania bulimii, ze wzgl?du na to, ?e okresy ob?arstwa i nast?pczego oczyszczania si?" s? najcz??ciej praktykowane w tajemnicy.
Bulimia jest prawdziw? chorob?, ktra nie mo?e zosta? kontrolowana przez osoby na ni? cierpi?ce bez pomocy specjalisty. Uwagi ze strony rodziny i przyjaci? w najlepszym wypadku nie odnosz? ?adnego efektu, a w najgorszym- maj? wr?cz dzia?anie odwrotne.

PRZYCZYNY

Napi?cia i konflikty w rodzinie s? uwa?ane za najwa?niejsz? przyczyn? bulimii.
Osoba z bulimi? stawia sobie nierealne do zrealizowania cele, do tego jest perfekcjonistk?, przez co czuje, ?e nie jest w stanie sprosta? wymaganiom rodzicw.
Cz?sto ma niskie poczucie w?asnej warto?ci, cierpi na depresj?. Istniej? doniesienia, ?e w stosunku do prawie po?owy cierpi?cych na bulimi? by?a stosowana przemoc fizyczna lub wykorzystywano ich seksualnie w przesz?o?ci.

OBJAWY

Oglne zdrowie osoby choruj?cej na bulimi? zale?y od tego jak cz?sto przechodzi ona okresy kompulsywnego jedzenia a nast?pnie wymiotw. Mo?e ona wymiotowa? sporadycznie (raz w miesi?cu), albo znacznie cz??ciej (po kilka razy dziennie). Konsekwencje zdrowotne zale?? w?a?ciwie od indukowanych wymiotw, a nie od ob?arstwa.
Fizyczne zaburzenia to mi?dzy innymi obrz?k ?o??dka, trzustki, zapalenie prze?yku, powi?kszenie ?linianek, zniszczenie szkliwa z?bowego albo rozwj chorb dzi?se? w wyniku dzia?ania kwasu ?o??dkowego. Cz?ste wymioty zmniejszaj? ilo?? wody i potasu w organizmie, a w konsekwencji zaburzenia rytmu serca, skurcze mi??ni a czasem nawet ca?kowity parali?.
W ci??kich przypadkach tego rodzaju zaburzenia mog? prowadzi? do ?mierci. Rwnie niebezpieczne skutki spowodowane s? depresj? , w ci?gu ktrej rozwijaj? si? tendencje samobjcze. ROZPOZNANIE
Lekarz przeprowadza badanie fizyczne i zbiera histori? choroby. Lekarz powinien zwrci? szczegln? uwag? na sposb jedzenia, poszukuj?c takich zachowa?, jak: powtarzaj?ce si? okresy ob?arstwa z nast?pczym zmuszaniem si? do wymiotw lub za?ywaniem ?rodkw przeczyszczaj?cych, naprzemienne ob?arstwo i odchudzania si?, potajemne podjadanie i ob?eranie si?, nadmiernie nasilone ?wiczenia fizyczne po to, aby unikn?? przytycia.

LECZENIE

Leczenie polega przede wszystkim na psychoterapii - indywidualnej, grupowej lub rodzinnej. Mog? by? rwnie? prowadzone terapie behawioralne lub poznawcze. Terapia behawioralna polega g?wnie na zmianie destrukcyjnych zachowa? (w tym przypadku - napadw ob?arstwa - wymiotw) ; sesje po?wi?cone s? badaniu poszczeglnych typw zachowania i jak mo?na im zapobiega?, pacjent otrzymuje szczeg?owe instrukcje pomi?dzy kolejnymi sesjami. Terapia poznawcza pozwala na odkrycie mechanizmw kieruj?cych tego typu zachowaniami, zarwno w postaci emocji, jak i pod?wiadomych my?li z tym zwi?zanych. Psychoterapia grupowa lub indywidualna skupia si? na poznawaniu do?wiadcze? emocjonalnych, ich zwi?zku z wyst?powaniem bulimii.
Ca?kiem pomocne mog? si? okaza? leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu serotoniny - SSRI, fluoxetyna (Prozac), lub sertralina (Zoloft), ktre obecnie ??czy si? z opracowanymi wcze?niej terapiami psychologicznymi

zad2


Choroby i higiena uk?adu oddechowego

Alergiczny nie?yt nosa - jest to zapalenie b?ony ?luzowej nosa wywo?ane przez nieprawid?ow? reakcj? uk?adu odporno?ciowego na wdychanie substancji ,ktra dla wi?kszo?ci ludzi s? nieszkodliwe .
Przyczyny :
-alergia na py?ki drzew, traw ,ple?nie ,sier?? i pira oraz kurz domowy . Najcz??ciej pojawia si? w wiosn? i latem kiedy st??enie py?kw ro?lin jest najwi?ksze .
Rodzaje i objawy:
-sezonowy ,czyli okresowy ,alergiczny nie?yt nosa .Alergenami wywo?uj?cymi ten nie?yt s? py?ki zb? ,zi? i drzew .R?ne rodzaje ro?lin mog? wytwarza? te alergeny ale ka?dy chory jest uczulony na jeden rodzaj py?ku ,rzadziej na kilka wyst?puje ten nie?yt w okresie pylenia ro?lin,najcz??ciej zdarza si? to wiosn? ,kiedy pu?ki wielu gatunkw drzew rozsiewane s? w powietrzu na pocz?tku lata ,kiedy pyl? zio?a oraz na jesieni ,kiedy przychodzi pora na krzewy .Objawami s? np. sw?dzenie w naosie i w gardle .nast?pnie chory zaczyna kicha? i cz?sto wyst?puje zapalenie spojwek i brzegw powiek ze sw?dzeniem , ?zawieniem i zaczerwienieniem oczu . Nasilenie objaww wyst?puje w ci?gu dnia ,kiedy mamy wietrzn? pogod? . Nasilenie jest mniejsze gdy pada deszcz i gdy mamy stan pogody bez wietrznej .
-przewlek?y okresowy alergiczny nie?yt nosa .W otoczeniu cz?owieka wyst?puj? alergeny stale przez ca?y rok ,kurz domowy ,sier?? .ktre s? czynnikiem uczulaj?cym .Objawy wyst?puj? w czasie sprz?tania kiedy kurz unosi si? w powietrzu .Objawami s? przewa?nie sw?dzenie w nosie napady kichania i kataru . Rzadko pojawiaj? si? objawy oczne.
Leczenie :
unika? kontaktw z uczulaj?cym alergenem
ustali? alergen wywo?uj?cy uczulenie ,test skrny
podawanie lekw przeciw histaminowych (hamuj? dzia?anie reakcji zapalnej)
zakraplanie ,wtryskiwanie do nosa lekw zw??aj?ce naczynia krwiono?ne
leczenie odczulaj?ce lub immunoterapia przy u?yciu szczepionek
sprz?ta? w domu za pomoc? odkurzacza ,stara? si? pozosta? w domu w okresie pylenia ro?lin ,a szczeglnie przy wietrznej pogodzie (u?ywa? maseczki do nosa)
Zaka?ny nie?yt nosa zapalenie b?ony ?luzowej ktra wy?ciela jam? nosow? ,potocznie nazywany jest katarem .
Przyczyny :
-wywo?uj? drobno ustroje chorobotwrcze
-wych?odzenie cia?a
-znajduj?ce si? wirusy w powietrzu
Objawy :
-sw?dzenie w nosie i w gardle
-obfita , wodnista i bezbarwna wydzielina z nosa
-zmniejszona dro?no?? przewodw nosowych (utrudnia oddychanie)
-kichanie
-w?ch ,a czasem smak s? os?abione
-niekiedy ?zawienie oczu
-stan podgor?czkowy
Leczenie :
?rodki przeciw histaminowe lub leki obkurczaj?ce naczynia krwiono?ne w nosie
stosowanie lekw przeciw blowych i przeciw gor?czkowych (z?agodzenie oglnych objaww )
antybiotyki (wydzielina z nosa staje si? g?sta koloru ??tego lub zielonkawego )

Grypa jest to choroba wirusowa wywo?uj?c? okresowo epidemi? .
G?wne rodzaje wirusw grypy :
-wirus grypy A (choruj? ludzie i zwierz?ta np. ?winie oraz ptaki ) najcz??ciej u cz?owieka spotyka si? zaka?enia typem wirusa A (H1N1,H3N2) powoduje epidemie .
-wirus grupy B(choruj? tylko ludzie najcz?stszy typ grypy u cz?owieka )
-wirus grypy C(choruj? tylko ludzie) ?agodnie przebiegaj?ca
G?wne zaka?enia :
-przez kontakt ,bezpo?redni (dotkni?cie osoby zaka?onej ),po?redni (dotkni?cie przedmiotw, ktre wcze?niej dotyka?a osoba zaka?ona)
-drog? kropelkow? (podczas kichania kaszlu lub rozmowy i zaka?enie mo?e si? przenosi? na odleg?o?? 0.99-1.20 m
-drog? powietrzn? na skutek rozprzestrzeniania zaka?onych kropelek (na odleg?o?? wielu metrw od ?rd?a zaka?enia
Objawy :
-wysoka gor?czka
-suchy kaszel
-bl g?owy i mi??ni oraz staww
Leczenie :
-objawowe (stosowanie lekw przeciw gor?czkowych, przeciw grypowej )
-profilaktycznie dokonywa? szczepie? w okresie jesiennym
-prawid?owe od?ywianie (warzywa i owoce)
Zapalenie migda?kw (Angina) jest to choroba bakteryjna wywo?ana przez paciorkowce rzadziej gronkowce
Przyczyny :
-kontakt z osob? chor? lub jej przedmiotem
-nast?pstwa infekcji wirusowej lub bakteryjnej (ostry nie?yt nosa ,zapalenie krtani lub zwyk?ego przezi?bienia )
Objawy :
-wysoka gor?czka
-silny bl gard?a ,g?owy ,dreszcze ,oglne rozbicie
-obrz?k
-zaczerwienienie migda?kw
-bia?e plamy (ropa przy zapaleniu bakteryjnym, powi?kszone wi?z?y ch?onne)
Leczenie :
-podawanie lekw przeciw blowych i przeciw gor?czkowych ,picia p?ynw o letniej temperaturze
-podanie antybiotyku(zapalenie bakteryjne)
Zapalenie p?uc proces zapalny ktry obejmuje mi??sz tkanki p?ucnej
Przyczyny :
-bakterie np. dwoinka zapalenia p?uc , paciorkowiec ,wirusy np. wirus grypy lub odry
Rodzaje zapalenia p?uc :
-p?atowe zapalenie p?uc (obejmuje ca?y p?at p?uca ,najcz??ciej spotykane)
-oskrzelowe zapalenie p?uc (stan zapalny jest w oskrzelach lub oskrzelikach w jednym lu b obydwch p?ucach
-?rdmi??szowe zapalenie p?uc wyst?puje wewn?trz p?cherzykw p?ucnych
Objawy:
-wysoka temperatura
-bl w klatce piersiowej
-kaszel z plwocin? o r?nym zabarwieniu zawarto?ci? ropy

-rentgen klatki piersiowej
-podanie antybiotyku
-podawanie lekw wykrztu?nych i przeciw gor?czkowych
Gru?lica p?uc choroba zaka?na umiejscowiona w p?ucach
Przyczyny :
-wywo?uj? ja pr?tki kocha ,
-?rd?em zaka?enia (przez kontakt z chorym cz?owiekiem- kaszel )
Objawy:
-uchy kaszel
-utrata apetytu
-stany gor?czkowe
-kaszel z odkrztuszaniem plwociny z krwi? (gru?lica po pierwotna )
Leczenie :
-antybiotyk na pr?tki gru?licy
-szczepionka BCG
Pylica p?uc choroba o pod?o?u zawodowym
Przyczyny :
-wdychanie r?nych py?w np. py?u w?glowego ,azbestowego i bawe?nianego itp.
Objawy:
-duszno?? o charakterze wysi?kowym
-kaszel
-dolegliwo?ci zwi?zane z uk?adem krwiono?nym
-niewydolno?? oddechowa (duszno?? jest odczuwana nawet w spoczynku)
Leczenie :
-stosuje si? tylko leki ?agodz?ce objawy i zapobiegaj?ce powik?aniom
-przerwanie pracy np. w kopalni
Rak p?uc jest to z?o?liwy nowotwr
Przyczyny :
-palenie papierosw (najcz?stsza przyczyna )
-kontakt z niektrymi produktami rakotwrczymi
-kontakt z minera?ami radioaktywnymi Uran
Objawy:
-kaszel
-chrypka
-zadyszka
-ble w klatce piersiowej
-ble i obrz?k staww
-czasem krwioplucie
Leczenie :
zabiegi operacyjne
radio terapia
leki cytostatyczne
Higiena uk?adu oddechowego
1. Nie palenie tytoniu (rwnie? unika? palenia biernego)
2. Zakrywanie nosa i ust przy kichaniu
3. Ograniczenie kontaktw z chorymi
4. Unikania przebywania zapylonym ?rodowisku
5. W?a?ciwa higiena osobista (wietrzenie pomieszcze? ,nie dopuszczanie do gromadzenia kurzu)
6. Leczenie wczesnych zaka?e? uk?adu oddechowego
7. Unika? kontaktw z alergenami
8. Uprawianie sportw,
9. Odpowiednia dieta bogata w warzywa i owoce
10. Unikania przebywania w zadymionych pomieszczeniach ,
11. wci?ganie powietrza przez nos gdy? wtedy zostaje ono nawil?one oraz ogrzane,
12. Unika? przegrzewania,
13. Osoby nara?one na substancje toksyczne w miejscu pracy powinni przestrzega?, zasad higieny pracy (u?ywanie masek i kombinezonw ochronnych ,
14. Stosowanie filtrw na kominach (ograniczenie zanieczyszcze? w powietrzu ,
15. Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w miejscach pracy i w domu.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez jamjeczka, 2016-04-25 17:58:46, ilość odpowiedzi: 0
Parzydełkowce-najprostsze zwierzęta tkankowe
korzystając z różnych źródeł informacji napisz jakie są przyczyny i skutki niszczenia raf
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:15:17, ilość odpowiedzi: 1
Gruczo?y produkuj?ce enzymy
WYmie? gruczo?y produkuj?ce enzymy trawienne. Opisz krciutko.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:33:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak ró?ni si? szkielet u cz?woieka
Jak r?ni si? szkielet osiowy u cz?woieka i u ma?py?? na zasadzie porownawczej prosz?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Patusia30, 2014-11-23 13:40:07, ilość odpowiedzi: 0
DZIEDZICZENIE CHECH
w podanych zdaniach skre?l b??dne informacje. Organizmy diploidealne maj? dwie/trzy
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2014-03-06 16:55:13, ilość odpowiedzi: 0
Za kazda dobra odp daje 5
warunki zachowania prawid?owej homeostazy organizmu ludzkieg
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Nikusia51, 2014-01-23 18:50:20, ilość odpowiedzi: 0
Bli?ej biologii 2- zadania
Prosz? o pomoc w zadanich : - 5/79 -2/81 Z gry dzi?kuje za ka?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2013-11-23 10:39:00, ilość odpowiedzi: 0
za dobra odp naj na poniedzialek
Zaproponuj sposb badania czystosci powietrza znaj?c wra?liwo?? porostw na zanieczyszczenia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2013-06-15 21:49:16, ilość odpowiedzi: 0
uk?ad nerwowy
Opisz czym r?ni si? widzenie obuoczne od jednoocznego PS tylko nie podawaj mi linka. Jak
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Domcia333, 2013-04-07 17:14:13, ilość odpowiedzi: 1
Biologia-Stawonogi
Opisz jak? funkcj? w przyrodzie pe?ni? stawonogi i po co s? potrzebne w przyrodzie?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asiuniaaa60, 2013-02-05 16:57:16, ilość odpowiedzi: 1
helo
dlaczego powstaj? choroby
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez malmow, 2013-01-25 21:10:03, ilość odpowiedzi: 0
biologia
mia? kto? sprawdzian z biologi puls ?ycia z rozdia?u ?wiat ro?lin pils podajcie ca?y test grup? a
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asia1648, 2012-09-14 08:11:58, ilość odpowiedzi: 0
zadanie z biolgi na dzisiaj
z jakich wzorw korzystali konstruktorzy ?mig?a helikoptera z jakich wzorw korzystali b
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Sernikvip, 2012-09-10 20:07:25, ilość odpowiedzi: 1
Jaki jest twój stosunek do wykorzystywania zwierz?t w
Jaki jest twj stosunek do wykorzystywania zwierz?t w laboratoriach badawczych? Prosze was na jut
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez chomik35, 2012-04-26 20:45:12, ilość odpowiedzi: 2
Prosz? o pomoc-forma wypracowania pilne
1.Anoreksja i bulimia-przyczyny, skutki zdrowotne, leczenie.2Choroby i higiena uk?adu oddechowego
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez beatk_a20, 2012-03-13 20:23:33, ilość odpowiedzi: 1
dajciee:P
jutro mam sprawdzian z biologii i chcia?m odpowiedzi do tego:P moze mia? kto? taki? ten sprawdzia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-03-11 13:17:50, ilość odpowiedzi: 1
dam 6
1. Ponumeruj poziomy organizacji materia?u genetycznego, rozpoczynaj?c od poziomu najni?szego.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Damian19, 2012-01-30 20:25:49, ilość odpowiedzi: 0
Biologia Puls Zycia 3 ?wiczenie
poprosze o odpowiedzi do zadania od 1 do 9 z tematu odczytywanie informacji genetycznej na zaraz
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kawaiiii, 2011-12-19 17:01:34, ilość odpowiedzi: 0
w jaki sposób wegetarianie uzupelniaj? w swojej dieci
;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez patka84424, 2011-11-21 18:00:10, ilość odpowiedzi: 4
biologia
Napisz harakterystyk? bakteri i wirusw .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez marta98, 2011-11-16 20:51:58, ilość odpowiedzi: 1
biologia - informacje .
1. Wymie? skladniki pokarmowe, ktore sa trawione w dwunastnicy, 2. podaj nazwe odscinka p
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-11-15 20:36:44, ilość odpowiedzi: 1
Biologia .
Znaczenie porostw. a) w przyrodzie b) w ?yciu cz?owieka .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez zielonika97, 2011-11-07 15:18:57, ilość odpowiedzi: 1
Biologia
Wykre?l wyrazy tak, aby powsta?y zdania prawdziwe. A. Wdech i wydech zac
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez viktoria23, 2011-11-02 21:49:24, ilość odpowiedzi: 1
Jad?ospis
Zaproponuj jad?ospis dla nastolatka na 1 dzie? uwzgl?dnij warto?? energetyczn? potrzeby pokarmowe
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Madzia1234, 2011-10-28 17:06:57, ilość odpowiedzi: 1
pomocy!!!!!!!
porownaj budowe i czynnosci zyciowe komorki roslinnej i zwierzecej. PROSZE O ROZPISANIE S
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez loczek343, 2011-10-26 17:53:35, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki Bioogia
Opisz w?drwki ptakw Bardzo prosz? o jak najszybsze rozwi?zanie ;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum