przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Historia
Dodane przez Tosia, 2009-11-12 21:22:05
Pomocy !!!! Historia ! - My i historia -Historia i spo?ecze?stwo
czy kto? pisa? sprawdzian z historii kl.6

z rozdzia?u ,,polska z?otego wieku ''- na dworze Zygmunta
-Z?oty wiek
-spo?ecze?stwo polski w XVI wieku
-kto rz?dzi? w polsce w XVI - XVIII wieku
-na elekcyjnym polu


dam 6 p.
tak jak zawsze ;)


i dzi?kuj? :))))))))))))


-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez FIGIEL10, 2011-10-22 20:13:38

na elykcyjnym polu


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez FIGIEL10, 2011-10-22 20:10:16

na elykcyjnym polu


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez patka27_1997, 2009-12-29 22:07:54

jak szukasz czego? o XVI - XVII w . to prosz?:

barok - narodzi? sie we w?oszechpod koniec XVI w. trwa? do ko?ca XVII wieku. S?owo barok oznacza niergularn? per??, charakteryzowa? sie przepychem, przesad? w ozdobach.

w XVII wieku panowa?y wojny, epidemie chorób zaka?nych, g?ód. sytuacja ta wp?yn??a na rozwój uczu? religijnych.

w XVII wieku polska toczy?a wojny z :
- Rosj?
- Turcj?
- Szwecj?

Wybitni wodzowie polscy:
- stefan batory
- Stefan Czerniecki
- jam Sobieski

Odsiecz wiede?ska - 1683 r .

Skutki wojen prowadzonych przez polsk? e XVII wieku:
- g?ód
- straty terytorialne
- upadek gospodarczy
- dtrata dóbr kultury narodowej

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez patka27_1997, 2009-12-29 21:59:34

1. Z?oty wiek w polsce to 16 w. okres ten nazywamy tak, poniewa? w tym czasie bardzo dobrze rozwijala si? polska gospodarka, nauka i kultura. by? to równie? okres wzgl?dnego pokoju w naszym kraju.

2. renesans w polsce to czasy panowania:

- Zygmunta 1 Starego
- Zygmunta 2 Augusta
- Henryka Walezego
- Stefana Batorego

3. Architektura renesansu w Polsce:

- Wawel w Krakowie
- Ratusz w Sandomierzu i Poznaniu
- Rynek z Ratuszem z Zamo?ciu
- Dwór Artusa w Gda?sku
- Zamek w Baranowie pod Sandomierzem

4. Arrasy - tkaniny zdobi?ce wn?trze Wawelu wykonane w Niderlanach ( Belgii) na zamówienie Zygmunta 2 Augusta

5. Twórcy polskiego renesansu:

- Miko?aj Rej: urodzi? sie w Nag?owicach. By? pisarzem pisz?cym w j?zyku Polskim.
- Jan Kochanowski: by? poet? polskiego okresu. studiowa? w krakowie .
- Miko?aj Kopernik: urodzi? sie w Toruniu, studiowa? na akademii krakowskiej.
- Andrzej Frycz Modrzewski: by? polskim pisarzem oraz królewskim sekretarzem.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez Zuzikim, 2009-12-20 21:41:40

Mam troch? inne tematy, ale my?l? ?e sobie poradzisz ze znalezieniem potrzebnych informacji. Nie zniech?caj si? tylko ilo?ci?, zdaje si?, ?e du?o, ale szybko si? czyta. Ja to przeczyta?am kilka razy i dosta?am 6, a mamy bardzo wymagaj?cego nauczyciela.

HO?D PRUSKI - 1525

1. Geneza sporu Polska krzy?ackiego.
2. Odzyskanie dost?pu do Morza Ba?tyckiego - 1466.
3. Albrecht Hohenzoller ostatnim Wielkim Mistrzem Krzy?ackim.
4. Ostatnia wojna polsko krzy?acka 1519-1521.
5.Ho?d pruski 1525.
a) rozwi?zanie zakonu krzy?ackiego w Prusach
b) powstanie pa?stwa ?wiedzkiego "Prusy Ksi???c?", jako lenno Polski
c) Wielki Mistrz ksi?ciem, senatorem i lennikiem Rzeczypospolitej Polski

UNIA LUBELSKA - 1569

1. Geneza unii polsko litewskich.
2. Przyczyny unii lubelskiej.
a) zagro?enie moskiewskie
b) Zygmunt August ostatnim Jagiellonem na tronie Polski
3. Unia lubelska i jej postanowienia.- http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska#Postanowienia_unii_lubelskiej

RENESANS W POLSCE
1. Wp?yw kultury w?oskiej.
2. Narodowy charakter kultury.
3. Rozwój literatury, nauki i sztuki.
4. Wielcy Polacy odrodzenia
a) Miko?aj Kopernik
b) Andrzej Frycz Modrzewski
c) Miko?aj Rej
d) Jan Kochanowski
5.Reformacja w Polsce i jej g?ówne nurty
a) wyznania protestanckie
- luteranizm
- kalwinizm
- arianizm (Bracia Polscy)
b) szko?y ró?nowiercze
- akademia królewiecka (lutera?ska)
- gimnazjum lutera?skie w Gda?sku
- akademia rakobska (aria?ska)
- gimnazjum kalwi?skie w Pinczowie
6. Tolerancja religijna w Polsce
a) konfederacja warszawska-1573

PI?KNO ZABYTKÓW RENESANSOWYCH W REGIONIE

1.Wp?yw kultury w?oskiej w naszym regionie.
2.Styl renesansowy in jego cechy.
3.Budowle renesansowe w Polsce i naszym regionie, np.:
a) Stare Miasto w Zamo?ciu
b) Zamek w Golubiu i Dobrzyniu
c) Stare Miasto w Olsztynie i Gda?sku
d) Ko?ció? ?w Andrzeja w Barczewie
e) Ko?ció? Trójcy ?wi?tej w Che?m?y

W CZASACH Z?OTEJ WOLNO?CI SZLACHECKIEJ

1 Podzia? stanowy w Polsce
a) szlachta
- magnaci (najbogatsza szlachta ok. 200 rodów)
- szlachta
- szlachta zagrodowa
b) duchowie?stwo
- wy?sze duchowie?stwo, np.: prymas, kardyna?, arcybiskup, biskup
-ni?sze duchowie?stwo, np.: proboszcz, przeor, ksi?dz, zakonnik
c) mieszczanie
- patrycjat (kupcy, rzemie?lnicy)
- pospólstwo (studenci, mieszka?cy miast)
- plebs (biedota)
- ch?opi
* bogaci (so?tys, m?ynarz, kowal)
* ?redniozamo?ni
* biedota
2. Po?o?enie mieszczan i ch?opów
a) ograniczenie po?o?enia mieszczan
- Zakaz posiadania ziemi
- zakaz handlu zbo?em szlacheckim
- zakaz piastowania urz?dów pa?stwowych i ko?cielnych
- zakaz ubierania si? zbyt okazale
b) ograniczenie po?o?enia ch?opów
- powinno?ci ch?opskie wobec szlachty i ko?cio?a (pa?szczyzna, danina, dziesi?cina, nadzwyczajne pos?ugi)
- przywi?zanie ch?opa do ziemi
- poddanie ch?opa s?downictwu szlacheckiemu
3. Rola szlachty, np. :
a) król nie mo?e uwi?zi? szlachcica i zabra? mu ziemi
b) król bez zgody szlachty nie mo?e nak?ada? nowych podatków
c) król "nic nowego" zrobi? nie mo?e w pa?stwie bez zgody szlachty
d) szlachta ma prawo wypowiedzie? królowi pos?usze?stwo
e) artyku?y henrykowskie i wolna elekcja
5. Demokracja szlachecka w Polsce.
6. instytucje w?adzy szlacheckiej
a) sejm walny (król, izba poselska, izba senacka)
- zwyczajny
- nadzwyczajny
* konwokacyjny ( po ?mierci)
* elekcyjny
* koronacyjny
b) sejmiki ziemskie (szlacheckie)
- przedsejmowe
- posejmowe
7. Najwy?sze urz?dy w Polsce.
8. Pierwsza wolna elekcja 1573.
a) pierwszy król elekcyjny- Henryk Walezy

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

1

Dodane przez mateusz12143, 2009-11-29 21:23:28

ja pisa?em
-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez Ariana11, 2016-05-11 20:45:14, ilość odpowiedzi: 0
Zakony
Wypisze w kolejnosci pojawienia sie na naszych terenach (czestochowy) zakonów.
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez kajaxd, 2016-04-13 19:26:44, ilość odpowiedzi: 1
Podaj datę
Podaj datę: 1. Przystąpienie USA do wojny: 2. Kapitulacji Japonii: 3. Zak
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez kikamika204, 2016-02-18 17:46:41, ilość odpowiedzi: 0
Ułuż w kolejności hronologicznej władców
kazimierz jagielończyk,bolesław krzywousty,władys łokietek,przemysł 2,władysław łokietek,
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez misha123, 2016-01-06 13:40:06, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakies strony ,ktore juz jest zrobione w ćw w '

Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez maja890, 2015-12-06 13:36:45, ilość odpowiedzi: 0
Kościół ⛪ w Charupi Wielkiej
wiadomości o kościele w Charupi Wielkiej
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez domino2004, 2015-11-18 17:47:41, ilość odpowiedzi: 0
Omg
wytłumacz czym były średniowieczne cechy i jaką pełniły funkcję
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:44:39, ilość odpowiedzi: 1
Czym si? ró?ni lagier od ?agra??
POMOCY!! na histori?..Czym si? r?ni lagier od ?agra??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:53:42, ilość odpowiedzi: 1
Na czym polega?a autonomia Galicji ?
Na czym polega?a autonomia Galicji ? Pamietacie z historii ??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:37:16, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie?
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie? Ja nie mam poj?cia..
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 11:09:01, ilość odpowiedzi: 1
Pierwsza szko?a kiedy powsta?a??
Wiecie mo?e kiedy powsta?a pierwsza szko??? I gdzie?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 14:31:58, ilość odpowiedzi: 1
Europa z mitologii
Kto i gdzie porwa? Europ? ? Prosz? odpowiedzcie mi na to pytanie z mitologii
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 13:55:34, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ?redniowiecze??
Czym jest ?redniowiecze?? Potzrebne mi tez cechy charakterystyczne
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:01:18, ilość odpowiedzi: 1
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny. Potrzebuj? na histori?..
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:56:16, ilość odpowiedzi: 1
Co wiesz o pierwszych ludziach??
Gdzie mieszkali pierwsi ludzie? JAk sobie roadzili : chodzi o to jak robili narz?dzia.
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:37:13, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? zabytki Krakowa
Wymie? zciekawe zabytki Krakowa. Czy warto zwiedzi? to miasto ?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:00:06, ilość odpowiedzi: 1
Szko?a filozofów
Czy wiesz czym zajmwoali sie uczniowie w szkole filozofw?? POMOCY
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 20:07:12, ilość odpowiedzi: 1
Jaka epoka historyczna trwa?a najd?u?ej??
Czy wiesz mo?e jaka epoka hidtoryczna trwa?a najd?u?ej ??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 10:10:39, ilość odpowiedzi: 1
Najs?ynniejszy rycerz z Bitwy Pod Grunwaldem.
najs?ynniejszy rycerz z Bitwy Pod Grunwaldem - wiecie kto nim by???
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 09:56:03, ilość odpowiedzi: 1
Okre?l czy zdania s? prawdziwe czy fa?szywe.
Okre?l czy zdania dotycz?ce prehistorii s? prawdziwe czy fa?szywe.
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:47:39, ilość odpowiedzi: 1
Zmiany cz?owieka po tym kiedy pozna? on ogien
Zmiany cz?owieka po tym kiedy pozna? on ogien. Co zmieni?o sie w zyciu cz?owieka pierwotnego?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 09:38:30, ilość odpowiedzi: 1
Przedstaw dokonania Kazimierza wielkiego dla Polski
Przedstaw dokonania Kazimierza wielkiego dla Polski. Potrzebne mi troche przyk??d..
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:06:04, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania dotycz?ce Kazimierza Wielkiego
1.Jaki uniwersytet zosta? za?o?ony przez Kazimierza Wielkiego ? 2.Czy jednolite prawo zos
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 11:42:13, ilość odpowiedzi: 1
Napisz kogo dotycz? poszczególne okresalenia
Mitologia grecka, okre?li? kogo dotycz? te wyra?enia. *troszczy?a sie o kobiety *
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 10:13:41, ilość odpowiedzi: 1
Na czym polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w
Na czym polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w Polsce? Wiecie to??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 10:12:00, ilość odpowiedzi: 1
Negatywny wp?yw elekcji
Na czy, polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w Polsce?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa