przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Informatyka
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30
Pami?ci masowe

1. Co to jest pami?? masowa?
Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?ego przechowywania du?ych ilo?ci danych. Pami?? masowa, w odr?nieniu od pami?ci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtw oraz ma wyd?u?ony czas dost?pu.

2. Jakie znasz interfejsy umo?liwiaj?ce obs?ug? pami?ci masowych?
USB, FireWire, SATA

3. Jak r?cznie skonfigurowa? dwa nap?dy pod??czone do kana?u IDE?
Nap?dy mo?na skonfigurowa? za pomoc? zworki z ty?u urz?dzenia, ??cz?c ni? odpowiednie piny. G?wny dysk musi by? ustawiony na MASTER, natomiast pozosta?e jako SLAVE. Przewa?nie instrunkja, jak tego dokona?, znajduje si? tu? przy pinach.

4. Scharakteryzuj interfejs SATA.
SATA szeregowa magistrala komputerowa, opracowana i certyfikowana przez SATA-IO, s?u??ca do komunikacji pomi?dzy adapterami magistrali hosta (HBA), a urz?dzeniami pami?ci masowej, takimi jak dyski twarde, nap?dy optyczne i ta?mowe. SATA jest bezpo?rednim nast?pc? rwnoleg?ej magistrali ATA.

5. Jakie korzy?ci wynikaj? z u?ycia macierzy dyskowych RAID?
- zwi?kszenie niezawodno?ci (odporno?? na awarie)
- przyspieszenie transmisji danych
- powi?kszenie przestrzeni dost?pnej jako jedna ca?o??.

6. Ile jest podstawowych poziomw RAID?
Od 0 do 6.

7. Scharakteryzuj zapis i odczyt magnetyczny.
Odczyt - w procesie odczytu no?nik przesuwaj?c si? przed g?owic? odczytuj?c? powoduje indukowanie si? w uzwojeniu jej elektromagnesu zmiennego sygna?u elektrycznego, odpowiadaj?cego sygna?owi zapisywanemu. G?owica zapisuj?ca i odczytuj?ca jest najcz??ciej tym samym elementem pracuj?cym w podwjnej roli.
Zapis magnetyczny zawdzi?cza swoj? popularno?? mo?liwo?ci natychmiastowego odczytu, wzgl?dnej prostocie urz?dze? zapisuj?co-odtwarzaj?cych, mo?liwo?ci wielokrotnego odczytywania, ale tak?e kasowania i dokonywania kolejnych zapisw na tym samym no?niku o stosunkowo niskiej cenie.

8. Wymie? podstawowe elementy dysku twardego?
- talerze;
- g?owica zapisuj?co-odczytuj?ca;
- pozycjoner g?owicy;
- rami?;
- silnik;
- filtr;
- p?ytka drukowania z uk?adami logicznymi;
- obudowa.

9. Co to s? ?cie?ki, cylindry, sektory i strefy dysku twardego?
?cie?ki- koncentrycznie po?o?one okr?gi na ka?dym talerzu twardego dysku, ktre podzielone s? z kolei na sektory.
Cylindry- zbir wszystkich sektorw dysku twardego, osi?galnych bez przemieszczenia g?owicy. Termin cz?sto lecz b??dnie, stosowany jako zamiennik ?cie?ki- tak?e w setupie BIOS'u.
Sektory- najmniejsze adresowalne jednostki na twardym dysku. Ca?kowit? liczb? sektorw otrzymujemy, mno??c liczb? g?owic przez liczb? ?cie?ek razy liczb? sektorw na ?cie?ce.
Strefy dysku- Dyski twarde podzielone s? na strefy, nazywane czasami partycjami . W wersjach systemu poprzedzaj?cych 3,30 zak?adano, ?e dysk twardy mo?e sk?ada? si? z co najwy?ej czterech stref, z ktrych jedna mo?e by? przeznaczona dla systemu DOS, a pozosta?e dla innych systemw operacyjnych.

10. Czy g?owica podczas pracy dysku twardego dotyka powierzchni talerza?
G?owica umieszczona na ramieniu porusza si? za pomoc? pozycjonera, zapisuj?c lub odczytuj?c dane. Gdy talerze obracaj? si? z pr?dko?ci? robocz?, g?owica nie dotyka no?nika. Du?a pr?dko?? obrotowa powoduje, ?e na powierzchni talerza tworzy si? delikatna poduszka powietrzna unosz?ca g?owic?. Dzi?ki temu zjawisku g?owica nie ma fizycznego kontaktu z no?nikiem, co znacznie przed?u?a jego ?ywotno??.

11. Kiedy dysk twardy jest najbardziej podatny na uszkodzenia?
Dyski twarde najbardziej nara?one s? na uszkodzenia podczas ruchu talerzy. Poduszka powietrzna jest niewielka, dlatego jakiekolwiek uderzenie w obudow? dysku mo?e spowodowa? wytr?cenie g?owicy z prawid?owej trajektorii. Taka sytuacja w najlepszym przypadku mo?e zako?czy? si? utrat? danych, a w najgorszym uszkodzeniem no?nika. Dysk jest mniej nara?ony na uszkodzenie podczas spoczynku, poniewa? specjalny mechanizm dokuje i blokuje rami? g?owicy.

12. Jakie symptomy wskazuj?, ?e dysk twardy ulega uszkodzeniu?
- komunikat b??du informuj?cy o tym, ?e dysk twardy nie mo?e zosta? rozpoznany.
- dane, ktre do tej pory by?y dost?pne, nagle znikaj? z dysku.
- drapanie albo chrobot wydobywaj?cy si? z wn?trza twardego dysku.
- dysk twardy nie kr?ci si?.
- dysk twardy w ogle nie dzia?a, na przyk?ad nie ?aduje si? boot.

13. Co okre?la parametr: ?redni czas dost?pu?
?redni czas dost?pu- w celu uzyskania ?redniego czasu dost?pu sumujemy ?redni czas wyszukiwania i op?nienie. ?redni czas wyszukiwania to czas przeskoku mi?dzy losowo wybranymi dwoma cylindrami na powierzchni talerza. Op?nienie to czas potrzebny na ustawienie g?owicy nad odpowiednim cylindrem i dotarcie do odpowiedniego sektora. Obydwie warto?ci liczone s? w milisekundach.

14. Gdzie i jak w obudowie komputera PC montuje si? dyski twarde 3,5 cala?
Dyski twarde montuje si? je na specjalnie wydzielonej przestrzeni z przodu obudowy. Umieszcza si? miedzy dwoma blaszkami posiadaj?cymi dziurki umo?liwiaj?ce wkr?cenie do nich ?rub i zamontowanie dysku.

15. Co to jest dysk hybrydowy?
Dysk hybrydowy- podstaw? konstrukcji stanowi tradycyjny dysk twardy, w ktrego obudowie umieszczono modu? pami?ci flash typu SLC NAND. Dysk ten jest po??czeniem tych dwch typw pami?ci, ??cz?cym zalety obydwu technologii: szybko?? odczytu i dost?pu do danych pami?ci flash oraz pojemno?? 'zwyk?ego' dysku twardego. Dyski HHD wsp?pracuj? z interfejsem SATA.

16. Co mo?e by? przyczyn? pojawienia si? przy starcie systemu komunikatu no boot device lub
podobnego?

17. Z jakich elementw sk?ada si? nap?d CD/DVD?
- dioda laserowa;
- prze?roczyste lustro i pryzmat;
- soczewka;
- fotodetektor;
- silnik;
- mechanizm ?aduj?cy no?nik( tacka, szczelina, kasetka);
- silnik krokowy;
- p?ytka drukowana z elektronik? steruj?c? prac? nap?du.

18. Co to s? pity i landy na no?nikach optycznych?
Pity- to zg??bienia na powierzchni dysku powoduj?ce s?absze w stosunku do powierzchni p?askiej (tzw. Landw).
Landy- odbicie promienia laserowego.

19. Jak uzyskano wi?ksz? g?sto?? zapisu na p?ytach DVD?
Zwi?kszenie pojemno?ci p?yty uzyskano dzi?ki innej strukturze no?nika i zwi?kszenia jego g?sto?ci oraz kompresji MPEG-2. W przypadku p?yt CD ?cie?ki zapisywane s? na dysku spiralnie w jednej p?aszczy?nie. W p?ytach DVD zapis jest mo?liwy na kilku poziomach. Dost?p do ni?szej warstwy uzyskuje si? za po?rednictwem materia?u, ktry cz??ciowo odbija, a cz??ciowo przepuszcza ?wiat?o. Dost?pne s? te? p?yty dwustronne.

20. Co oznaczaj? skrty R i RW drukowane na p?ytach CD/DVD?
-R, -RW- mo?na wiele razy odczytywa? ale nagra? tylko raz;
+R, +RW- mo?na na niej nagrywa? kilka razy.

21. Co oznacza nadruk x50 MAX na nap?dzie typu CAV?
Oznacza to maksymaln? pr?dko?? przesy?u, w nap?dach typu CAV oznaczenie x1 informuje, ?e nap?d CAV jest w stanie uzyska? przepustowo?? oko?o 154 KB/s(zewn?trzna cze?? p?yty). Kolejne oznaczenia x2, x3, x50 s? zwielokrotnieniem podstawowej predko?ci.

22. Jak inaczej nazywa si? proces nagrywania p?yty CD-R? Uzasadnij odpowied?.
Ten proces nazywa si? wypalanie, poniewa? plastikowy kr??ek pokryty jest warstw? barwnika
organicznego, cienk? odblaskow? warstw? srebra, warstw? lakieru zabezpieczaj?cego
etykiet?. Laser nap?du podczas nagrywania no?nika CD/DVD-R prze??cza si? w tryb du?ej mocy i
wypala miejscami warstw? organiczn?.

23. Co oznaczaj? skrty BD-ROM, BD-R, BD-RE?
Nazwa technologii Blu-ray pochodzi od niebieskiego koloru lasera, ktry jest u?ywany do zapisu i odczytu danych na no?nikach BD.
BD-ROM- tylko odczyt;
BD-R- zapis jednokrotny;
BD-RE- zapis wielokrotny.

24. Wymie? elementy stacji dyskietek.
- z??cze interfejsu;
- z??cze zasilania;
- silnik krokowy;
- silnik nap?dzaj?cy;
- p?ytka uk?adw interfejsu;
- g?owice zapisuj?co-odczytuj?ce;
- pozycjoner;
- p?ytka drukowania;
- obudowa.

25. Jak zabezpieczono no?nik dyskietki 3,5-calowej przed zewn?trznymi uszkodzeniami?
Dyskietka 3,5'' posiada sztywn? kopert? z tworzywa sztucznego. Okienko dost?pu g?owicy jest zas?oni?te ruchom? metalow? przes?on?, ktra podczas wk?adania dyskietki do nap?du, automatycznie przesuwa si? ods?aniaj?c dost?p g?owicy do powierzchni magnetycznej. Zabezpiecza to dysk elastyczny przed dost?pem kurzu. Dzi?ki zastosowaniu sztywnego opakowania dyskietka 3,5 jest odporna na zgniatanie.

26. Czy cena dysku SSD jest konkurencyjna w stosunku do cen tradycyjnych dyskw HD? Uzasadnij odpowied?.
Cena dysku SSD nie jest konkurencyjna w stosunku do cen tradycyjnych dyskw HD, poniewa? mimo ?e SSD jest szybkim dyskiem lecz w porwnaniu z HD cena jest do?? wysoka.

27. Wymie? nazwy popularnych standardw kart pami?ci Flash?
- MultiMedia Card(MMC);
- Secure Digital(SD);
- Memory Stick(MS);
- CompactFlash(CF);
- SmartMedia(SM);
- xD Picture Card (xD).-----
Nie ma jeszcze odpowiedzi!
Podobne zadania
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:59:02, ilość odpowiedzi: 0
Wymienić podstawowe parametry procesorów oraz je sch

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:57:57, ilość odpowiedzi: 0
Wybór mikroprocesora

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Daria25, 2015-05-01 20:33:36, ilość odpowiedzi: 0
Projekt
Projekt okablowania dla firmy mieszcz?cej si? w jednym budynku 3-kondygnacyjnym.Pracownicy
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dg0439, 2014-01-30 22:29:32, ilość odpowiedzi: 0
Zdania Pilne na jutro
Zadanie 1 Zamie? na system (2) i (16) liczb? 123(10) i zrb sprawdzenie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-22 18:33:43, ilość odpowiedzi: 0
?ród?a informacji
1. Czym zajmuje si? informatyka, a czym technologia informacyjna?2. Jaka jest droga informa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54, ilość odpowiedzi: 2
MEKO-
1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dyba0111, 2013-01-20 13:29:03, ilość odpowiedzi: 0
rozdzia? 2 utk
pytania i polecenia kontrolne
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Julcia260376, 2012-12-31 15:40:24, ilość odpowiedzi: 0
Rozdzia? 7 UTK
1.Opisz rznice miedzy pamieciami SRAM a DRAM? 2. opisz na czym polega seryjny tryb dostepu do pa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dilev, 2012-11-14 20:08:04, ilość odpowiedzi: 1
Modu?y pami?ci RAM
Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? ODpowied? uzasadnij.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez matizz999, 2012-11-08 13:24:28, ilość odpowiedzi: 1
Prze??czanie rzutnika
Jak prze??czy? tryb rzutnika tak aby wy?wietla? to co mam na ekranie laptopa ? Bardzo prosz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Zeplal, 2012-01-05 21:06:08, ilość odpowiedzi: 0
Klawiatura
Jakie rodzaje klawiatur wyr?niamy? Jakie bloki klawiszy potrafisz wymieni?? Dam
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwia_sz_1, 2011-12-09 10:15:30, ilość odpowiedzi: 0
Programowanie C++
Witam. Mam pro?b?. Czy kto? by?y w stanie napisa? kwestionariusz osobowy (?eby samemu wpisywa? sw
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Hania2344, 2011-12-01 09:29:25, ilość odpowiedzi: 0
informatyka
Programy dydaktyczne wspomagajace poznawanie r?nych dziedzin nauki.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian0304, 2011-05-05 19:17:11, ilość odpowiedzi: 0
zasady skanowania dokumentów i doboru DPI
WYDRUK KOMPUTEROWY OD6 DO 10 STRON , FONT12 LUB 14PT. , INTERLINIA 1,5LUB1,0 , TEKST WYJUSTOWANY,
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57, ilość odpowiedzi: 1
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, arc
Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzaja
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kama7859, 2011-04-18 16:40:08, ilość odpowiedzi: 2
mikroprocesowy
1.Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora? 2.jaki typ gniaz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez walkmanowiec, 2011-03-13 17:53:13, ilość odpowiedzi: 0
Formu?a - excel
Witajcie, musz? napisa? formu??, ale nie bardzo mi to wychodzi. Chodzi o formu??, ktra dla zakresu
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 25ania03, 2010-11-11 12:59:07, ilość odpowiedzi: 0
informatyka - PILNE! na dzi?;/
opisz teleinformatyczne narzedzia (oprogramowanie, sprzet) do nauki jezykow obcych. napisz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-09-26 00:10:39, ilość odpowiedzi: 2
nie typowe zadanie:D
S?uchajcie:) podejrzewamy ?e mojego brata zdradza dziewczyna... ale nie b?d? w to wnika?. zale?y
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-08-13 21:17:51, ilość odpowiedzi: 2
RATUNKU.....
Hey wszystkim... Mam du?y problem...z moim laptopem... Gdy chce go w??czyc wyswie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia