przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Historia
Dodane przez Tajniak13, 2010-01-22 15:16:12
Osi?gni?cia Rzymian
Wypiszcie osi?gni?cia Rzymian. PROSZ?!!!

-----
Najlepsza odpowiedź
Ocena(2):

6

Dodane przez xxxolka60xxx, 2010-01-22 21:40:56

Osi?gni?cia cywilizacji staro?ytnego Rzymu

Cywilizacja i kultura Rzymu ulega?a w toku dziejów ewolucji. Rzym rozrasta? si? od rozmiarów ma?ego pa?stwa miasta po ?wiatowe imperium. Podczas ekspansji terytorialnej pierwotna rzymska kultura zetkn??a si? z kulturowymi osi?gni?ciami innych ludów. Zazwyczaj by?y to kultury niezwykle atrakcyjne, starsze i bogatsze od rzymskiej. Dlatego Rzymianie nie pozostawali wobec nich oboj?tni, poddawali si? ich urokowi i przejmowali osi?gni?cia innych cywilizacji wnosz?c jednak tak?e swój oryginalny wk?ad. Z tej kompilacji powsta?a niepowtarzalna, czerpi?ca inspiracje z ró?nych ?róde? kultura rzymskiej cywilizacji.

Rzymianie pozostawali pod du?ym wra?eniem kultury greckiej. Znali dzie?a greckich poetów, pisarzy i filozofów, popularna w Rzymie by?a nauka j?zyka greckiego. M?odzi Rzymianie wyje?d?ali do najwa?niejszych, greckich o?rodków sztuki i nauki. Z zagadnie? filozoficznych Rzymian interesowa?a g?ównie etyka oraz greckie teorie pa?stwa. Podziw dla architektury i sztuki greckiej nie przeszkodzi? Rzymianom w podboju tego kraju. Podporz?dkowanie Grecji Rzymowi nie po?o?y?o kresu rzymskiej fascynacji kultur? greck?. Brak granic pa?stwowych u?atwi? nawet przenikanie greckich wp?ywów kulturowych do Rzymu.

Pocz?tkowo rzymska literatura pozostawa?a pod wp?ywem greckich osi?gni?? w tej dziedzinie. Dopiero w I w. nast?pi? pe?ny rozkwit oryginalnej literatury rzymskiej. Tworzyli w tych czasach tak s?ynni poeci i pisarze jak Horacy, Wergiliusz oraz Owidiusz. Do wysokiego poziomu dotar?a równie? rzymska historiografia. Jednak?e jej rozwój zapocz?tkowa? Polibiusz - historyk greckiego pochodzenia. Jego nast?pcami byli Tacyt, Tytus Liwiusz, Swetoniusz oraz Plutarch. Twórczo?? pami?tnikarsko - historyczna by?a tak?e ambicj? polityków. Gajusz Juliusz Cezar napisa? wspania?y pami?tnik opowiadaj?cy o jego kampanii w Galii, podczas prowadzonego przez niego podboju tego kraju. Pami?tnik ten nosi tytu? "O wojnie galijskiej".

Je?li chodzi o architektur? to Rzymianie wzoruj?c si? na osi?gni?ciach Greków zdo?ali wypracowa? nowe rozwi?zania architektoniczne i zastosowa? stworzone przez siebie oryginalne idee. Ze wzgl?du na wprowadzenie nowych surowców budowlanych - ceg?y oraz zaprawy murarskiej, Rzymianie byli w stanie wznosi? budynki o znacznie wi?kszych gabarytach w porównaniu z budowlami greckimi. Rzymianie zastosowali równie? nowe rozwi?zania konstrukcyjne. Chodzi tutaj o kopu?y i pó?okr?g?e sklepienia. Oczkiem w g?owie Rzymian by? planowy i zorganizowany rozwój ich miast. Wszak to z j?zyka ?aci?skiego wywodzi si? u?ywany dzisiaj termin urbanizacja (?ac. urbs - miasto). Wizytówkami imperium by?y Rzym i Konstantynopol - siedziby cesarzy. Pi?kno i przepych tych miast mia?y by? manifestacj? pot?gi cesarstwa. Centrum miasta by? rynek, okre?lany po ?acinie s?owem forum. Na forum znajdowa?y si? ?wi?tynie oraz budynki u?yteczno?ci publicznej. W staro?ytnym Rzymie g?ówny plac miasta znajdowa? si? na Forum Romanum. Jednak?e tworzono równie? inne mniejsze fora, które stanowi?y centralne place dla poszczególnych dzielnic miasta. Cesarze wznosili je i nazywali swoim imieniem, aby sta?o si? one nie?miertelne. Do najwa?niejszych rzymskich budowli u?yteczno?ci publicznej zaliczy? nale?y bazyliki - wielkie, sk?adaj?ce si? z trzech naw sale, w których sprawowano s?dy i urz?dzano targi; miejskie ?a?nie czyli termy, cyrki, amfiteatry, gdzie urz?dzano walcz?cych gladiatorów, specjalne stadiony przystosowane do rozgrywania wy?cigów konnych rydwanów.

Przys?owie "wszystkie drogi prowadz? do Rzymu" odnosi si? do komunikacyjnej sytuacji cesarstwa rzymskiego. Sie? dróg by?a w nim bowiem bardzo g?sta i niezwykle dobrze rozplanowana. Dbano o to by ka?da cz??? pa?stwa mia?a dobre komunikacyjne po??czenie ze stolic?. Drogi regularnie naprawiano i utrzymywano w dobrym stanie. Mia?y one bowiem niezwykle du?e znaczenie w zwi?zku z obronno?ci? kraju. Dzi?ki nim mo?na by?o bowiem w szybkim tempie przemieszcza? wojska na du?e odleg?o?ci.

Wielkim osi?gni?ciem rzymskich in?ynierów by?y równie? akwedukty. S?u?y?y one do dostarczania miastom wody pitnej. Sprowadzano j? niekiedy nawet z bardzo du?ych odleg?o?ci. Wykorzystywano do tego celu naturalny spadek terenu (sprowadzano wod? z wy?yn na niziny) oraz specjalnie skonstruowane ruroci?gi.

Prawo rzymskie, stworzone w czasach antycznym jest w dniu dzisiejszym fundamentem europejskich systemów prawnych w szczególno?ci dzia?u prawa cywilnego. Wspó?cze?nie funkcjonuj? i zachowuj? swoj? aktualno?? sformu?owane w staro?ytno?ci rzymskie sentencje i zasady prawne, których w oryginalnym, ?aci?skim brzmieniu ucz? si? studenci prawa na wspó?czesnych uniwersytetach. Nale?? do nich mi?dzy innymi zasady: prawo nie dzia?a wstecz (Lex retro non agit), twarde prawo ale prawo (Dura lex sed lex), umowy powinny by? dotrzymywane (pacta sunt servanta). Pierwsz? kodyfikacj? prawa rzymskiego stanowi?o Prawo XII tablic. Dokonano jej w 441 r. p.n.e. Spisania praw domagali si? plebejusze, aby utrudni? bogatym i posiadaj?cym wp?ywy patrycjuszom dowolno?? interpretacji i naginanie obowi?zuj?cego prawa zwyczajowego. Nazw tej kodyfikacji pochodzi od formy w jakiej zosta?a ona wystawiona do u?ytku publicznego. Prawa te spisano na dwunastu wielkich tablicach i ustawiono je na Forum Romanum tak, aby ka?dy móg? si? z nimi zapozna?.

W Rzymie prawników, którzy dokonywali interpretacji prawa okre?lano mianem pretorów. W okresie cesarstwa najwi?kszym autorytetem prawnym oraz ?ród?em wszelkich praw zosta? cesarz. Za panowania Teodozjusza I dokonano spisania praw rzymskich wydanych w latach 312 - 437. W VI w. powsta? najwi?kszy i najwa?niejszy zabytek prawa rzymskiego. By? to kodeks Justyniana. Kodyfikacji w nim zawartych dokonano bowiem za panowania bizantyjskiego cesarza Jusytyniana. Kodeks sk?ada? si? z opracowanego w 529 r. zestawu, który zawiera? obowi?zuj?ce wtedy edykty cesarskie oraz z cz??ci która zawiera?a orzeczenia prawne pogrupowane w kategorie tematyczne. Jej przygotowanie zako?czono w 533 r. Za??cznikiem do kodeksu Justyniana by? dodatkowo podr?cznik obowi?zuj?cego prawa.

Pierwotna religia Rzymian mia?a charakter politeistyczny. W?ród licznych bogów wa?n? rol? odgrywa?y lokalne kulty rolniczych i domowych bóstw opieku?czych. Równie? w dziedzinie religii Rzymianie dowo?ywali si? do wzorów greckich, adaptuj?c z ich panteonu wiele boskich postaci oraz przyporz?dkowanych im boskich przymiotów, cech i zdolno?ci. Rzymianie nadawali jednak greckim bogom nowe rzymskie imiona. Najwa?niejszym bogiem by? Jowisz - odpowiednik greckiego Zeusa, wa?ne miejsce zajmowa? tak?e bóg wojny - Mars. Gdy ekspansja Rzymu dotar?a na wschodnie wybrze?a Morza ?ródziemnego, dosz?o do kontaktu z kolejnymi nowymi religiami. Skutkiem tego w Rzymie rozpowszechni? si? kult Mitry - bóstwo to czczono w Iranie. Niezwykle popularna sta?a si? tak?e pochodz?ca z religii egipskiej Izyda. Nowe bóstwa epatowa?y tajemniczo?ci? i niesamowitymi ceremonia?em wschodnich religii. W wyniku podporz?dkowania sobie Palestyny rzymianie zetkn?li si? z monoteistyczn? religi? wyznawan? przez ?ydów. By? to judaizm.

Oko?o 33 r. w podleg?ej Rzymowi Palestynie dosz?o do ukrzy?owania Jezusa z Nazaretu. Jego uczniowie zwolennicy i wyznawcy uwa?ali go za Syna Bo?ego oraz za Mesjasza, pomaza?ca, Chrystusa, którego oczekiwa? od wieków lud Izraela. Uczniowie Jezusa rozpocz?li szerzenie jego nauki. Stopniowo dzi?ki staraniom aposto?a Paw?a z Tarsu, który prze?ama? niech?? innych aposto?ów niech?tnie nastawionych do innych narodowo?ci, chrze?cija?stwo wysz?o poza spo?eczno?? ?ydowsk? i sta?o si? religi? otwart? dla wszystkich ludzi niezale?nie od ich pochodzenia.

Dzi?ki staraniom uczniów Jezusa chrze?cija?stwo zyskiwa?o coraz wi?ksz? popularno?? w imperium rzymskim. Najwi?cej wyznawców nowej religii znajdowa?o si? w miastach oraz we wschodniej cz??ci basenu Morza ?ródziemnego. Jednak?e pozostali mieszka?cy cesarstwa rzymskiego traktowali chrze?cijan nieufnie. Oskar?ano ich o ró?ne przest?pstwa, obwiniano o nieszcz??cia i przegrane wojny. Chrze?cijanie zostali mi?dzy innymi obwinienie za podpalenie Rzymu w 64 r. za panowania cesarza Nerona. Niech?? Rzymian do chrze?cijan wi?za?a si? z faktem, ?e nie chcieli oni sk?ada? ofiar rzymskim bogom oraz oddawa? czci traktowanemu jak bóstwo cesarzowi. Postrzegano to jako postaw? wywrotow? i antypa?stwow?. Zdaniem Rzymian chrze?cijanie udowadniali w ten sposób, ?e nie akceptuj? porz?dku prawnego panuj?cego w pa?stwie i w?adzy cesarza nad Rzymem. Ponadto obawiano si?, ?e bezczelne odmawianie przez chrze?cijan sk?adania ofiar starym rzymskim bogom sprowadzi ich gniew na wszystkich mieszka?ców imperium. Jednak?e prze?ladowania chrze?cijan nie doprowadzi?y do za?amania si? kultu Chrystusa i rozpadu chrze?cija?skiej organizacji ko?cielnej. Wr?cz przeciwnie m?cze?stwo poszczególnych wyznawców wiary chrze?cija?skiej sta?o si? dla ich wspó?braci przyk?adem i umocnieniem w wierze. Pot?ga Ko?cio?a chrze?cija?skiego i popularno?? g?oszonej przez niego nauki wp?yn??y na decyzj? cesarza Konstantyna Wielkiego, który w 313 r. og?osi? w Mediolanie edykt tolerancyjny dla wszystkich religii wyznawanych w granicach cesarstwa. Decyzja ta zako?czy?a okres prze?ladowa? chrze?cijan, a religia chrze?cija?ska sta?? si? z czasem obowi?zuj?cym w Rzymie wyznaniem pa?stwowym. W roku 325 odby? si? w Nicei sobór dostojników Ko?cio?a, którego obradom przewodniczy? cesarz. Po upadku cesarstwa rzymskiego to w?a?nie Ko?ció? sta? si? instytucj?, która przechowa?a cz??? jego dorobku. Chodzi?o tutaj przede wszystkim o prawo rzymskie na którym oparto zasady prawa kanonicznego. Poza tym u?ywanym podczas liturgii j?zykiem pozosta?a ?acina, dzi?ki czemu ocalono jej praktyczn? znajomo?? i uchroniono przed wymarciem. Mia?o to wielkie znaczenie, poniewa? tylko j?zyk ?aci?ski umo?liwia? dost?p do dzie? wielkich filozofów Rzymu i staro?ytnej Grecji.

-----
'Jak mog?am zgubi? si? w?rd ulic, ktre znam?'

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(2):

4

Dodane przez olcior2, 2010-01-22 20:50:16

Wiemy ju?, ?e Rzymianie podbili Grecj?. Musieli jednak przyzna?, ?e w dziedzinie kultury Grecy s? dla nich wspania?ym wzorem doskona?o?ci. Ka?dy Rzymian, który chcia? uchodzi? za cz?owieka wykszta?conego, uczy? si? greki. Wielu rzymskich mieszka?ców podró?owa?o do Grecji, aby zwi?ksza? swoj? widz? poprzez uznawane ogólnie szko?y filozoficzne.
Tak naprawd? wi?kszo?? zdobyczy cywilizacji zawdzi?czamy Grekom, ale Rzymianie te? mieli ogromne osi?gni?cia.
Do dziedzin osi?gni?? Rzymian nale?y prawo. To Rzymianie wymy?lili rozmaite ustawy, dzi?ki którym utrzymywali porz?dek w pa?stwie. Pretor pilnowa? tak?e, aby przest?pcy odbyli nale?yt? kar? za swoje z?e post?powanie.
Pierwszy zbiór praw, powsta?y w po?owie V w. p .n.e., zosta? nazwany Prawem XII tablic. Nazwa ta zaistania?a, na argumencie tekstu wyrytego na dwunasto tablicach z br?zu. Tablice te wystawiono na widok publiczny. Z biegiem czasu jej zapisy zaczynano zmienia?, ze wzgl?du na ró?ne sytuacje. Te zapiski bowiem, przesta?y wystarcza?. Uzupe?niano je nowymi, zmieniano poprzednie, a wszystkie zamiany i dodatki, by?y uchwalane przez zgromadzenie ludowe i senat, a nast?pnie przez cesarza. Pod koniec staro?ytno?ci, a na pocz?tku VI w. p.n.e., cesarz Justynian nakaza? zebra? wszystkie prawa, komentarze i przepisy ustanowione w jego czasach. W ten sposób powsta? zbiór praw, nazwany Kodeksem Justyniana. Korzystali z niegotwórcy prawa w nast?pnych stuleciach. Wiele zasad zawartych w prawach staro?ytnego Rzymu, zostaje wykorzystywane przez prawników nawet do dzi?.
Kolejnym osi?gni?ciem Rzymian to wielkie rozwini?cie budownictwa. Jednym z dzie? sztuki to akwedukt ze znajduj?cymi si? ponad arkadami na szczycie budowli kana?ami wodnymi, którymi p?yn??a woda. Nast?pna budowla to Panteon. Wielkim szczytem budowli w tamtych czasach jest kopu?a wie?cz?ca t? budowl?. Pochodzi ona z II w. p.n.e. Kolejnym osi?gni?ciem to zbudowanie Koloseum. Mia?o ono kszta?t elipsy i niesamowicie wielk? aren?, na której odbywa?y si? liczne widowiska. Mia? bowiem 80 wej??, dzi?ki czemu widzom ?atwo by?o wej?? i wyj?? z amfiteatru.
Ale nie tylko budowle, czy prawo by?o najwa?niejsze. Pi?kne by?y tak?e drogi prowadz?ce do Rzymu. Albowiem rozwój sieci dróg by?by niemo?liwy bez licznych mostów, wznoszonych nawet na szerokich rzekach. Pocz?tkowo budowano je z drewna, a nast?pnie z kamienia, dzi?ki czemu by?o stabilniejsze i utrzymywa?y wi?kszy ci??ar.
Rzymianie w budownictwie pos?ugiwali si? ró?nymi technikami i materia?ami. Wiele pomys?ów i inspiracji czerpali w?a?nie od podbitych Greków. Najtrwalsze budowne wznoszono z kamienia. By? w?ród nich wspomniany ju? wcze?niej akwedukt, czyli inaczej mówi?c konstrukcja doprowadzaj?ca wod? do miast. Rzymianie potrafili tak?e konstruowa? du?o kopu?y, które wykorzystywano do przykrywania niektórych gmachów.
Mieszka?cy Wiecznego miasta (Rzymu) byli tak?e mistrzami w budowie fortyfikacji i machin wojennych.
Nast?pnym osi?gni?ciem Rzymian to medycyna. By?a ona pocz?tkowo ludowa, zio?olecznictwo, magia i zakl?cia, lecz wraz z up?ywem czasu i post?pem cywilizacyjnym zacz?? rozwija? si? kult bogów tak, ?e ju? ok. III p.n.e. kult Apolina i Asklepiosa (Eskulapa) by? wysoce rozwini?ty a zarazem powszechny. Pierwsza ?wi?tynia, w której leczono ludzi jak w greckich asklepiejonach wed?ug tradycji powsta?a w 293r. p.n.e. podczas epidemii. Legenda zwi?zana z jej powstaniem mówi, i? kiedy przewo?ono w??a sprowadzonego specjalnie z Epidauros, jak nakazywa?y ksi?gi sybilli?skie, mijaj?c wysp? na Tybrze nieopodal Rzymu zwierz? wy?lizgn??o si? i przyp?yn??o na wysp?. To wydarzenie odebrano jako niew?tpliwy znak od bogów i tam te? zbudowano pierwsz? ?wi?tyni?.
Pierwsi lekarze, jak ?atwo si? domy?li? pochodzili równie? z Staro?ytnej Grecji. Byli to g?ównie niewolnicy gdy? Rzymskie prawo mówi?o, ?e ka?dy niewolnik przywieziony na „?wi?t? Wysp?”(po?wi?con? Eskalupowi), który odzyska zdrowie zostaje wyzwolony. Dodatkow? zach?t? by? sukces jednego z ich rodaków - Archagatosa, który przybywszy z Peloponezu w 219r p.n.e. osiad? z Rzymie, a kiedy jego metody leczenia okaza?y si? skuteczne otrzyma? prawa obywatelskie oraz pomieszczenie od pa?stwa gdzie móg?by w komfortowych warunkach leczy? ludzi. Niestety nie wszystkim podoba? si? nap?yw Greckich lekarzy; bywali ludzie tacy, jak np. Katon Starszy Cenzor, którzy uwa?ali ?e wprowadzaj? oni tylko zam?t a swoimi lekarstwami zamiast leczy? to u?miercaj? ludzi. Oczywi?cie nie by?o to prawd?, a przyczyn? tych fa?szywych oskar?e? by?a po prostu zazdro??. Rzymianie raczej nie uprawiali zawodu lekarza prawdopodobnie, dlatego ?e nie wypada?o im pracowa? za zap?at? lecz Grecy widzieli t? sytuacj? ca?kiem inaczej. W przeci?gu krótkiego czasu ze zwyk?ego niewolnika mo?na by?o sta? si? wyzwolonym, otrzyma? prawa obywatelskie, dorobi? si? znacznej fortuny, a dodatkowo nie trzeba by?o p?aci? podatków. To przes?dza?o o atrakcyjno?ci tego zawodu.
W Staro?ytnym Rzymie nie istnia? kto? taki jak farmaceuta czy apteka. To lekarze nakazywali czym i w jaki sposób nale?y si? leczy? ale równie?, to oni sporz?dzali lekarstwa. Nadal istnia?o zio?olecznictwo, ró?ne ma?cie i leki w formie pigu?ek lecz rozwija?y si? równie? ró?ne zabiegi tak?e stopniowo wykszta?ca?y si? odr?bne specjalizacje takie jak okulista, laryngolog czy chirurg. Kobiety owszem tak?e zajmowa?y si? medycyn?, ale raczej w po?o?nictwie. Ponad to, zacz??y tworzy? si? „gabinety lekarskie” przy pewnych instytucjach zacz?to wi?c wyró?nia? lekarzy sportowych, lekarzy gladiatorów, ale tak?e np. lekarzy przy stra?y po?arnej.
Stopniowo w okresie pryncypatu zacz?to organizowa? s?u?b? zdrowia armii. Znaczn? uwag? po?wi?cono warunkom ?ycia, higien? i od?ywianiem. W obozach, które przypomina?y ma?e miasta doprowadzano wod? pitn?, budowano ?a?ni? z gor?c?, ciep?? i zimn? wod?, latryny sp?ukiwano wod?, a nieczysto?ci odprowadzano w dalsze miejsca. Lekarze obozowi przeprowadzali selekcj? rekrutów i nie?li pomoc chorym ?o?nierzom. Zespó? lekarski sk?ada? si? z lekarzy, z których ka?dy wyró?nia? si? jak?? specjalizacj? a tak?e ka?dy posiada? pomocnika, piel?gniarza i sanitariusza do swojej dyspozycji.
Za czasów Marka Aureliusza wojskowa s?u?ba medyczna przyj??a emblemat - kielich i w?? Asklepiosa, który symbolem S?u?by Zdrowia jest po dzi? dzie?.
O leczeniu dzieci nie wspomina si? raczej, a je?li ju? to s? tylko i wy??cznie wskazówki na temat karmienia niemowl?t.
W Rzymie by?o bezw?tpienia mnóstwo ?wietnych lekarzy lecz bardzo cz?sto darzono ich nieufno?ci?. Powodem tego by?o wci?? zmieniaj?ce si? zabiegi i metody leczenia, ale tak?e zazdro?? o to, i? lekarze maj? dostep do dworu cesarskiego i bardzo cz?sto wchodzili w zwi?zki z kobietami z rodziny cesarskiej. Irytowa?o równie? Rzymian to, ?e lekarze cz?sto udost?pniali swoim kochankom trucizny tak by te mog?y si? pozby? niewygodnego m??a czy brata.
Lekarze dorabiali si? znacznych maj?tków, dlatego tak cz?sto spotykano szarlatanów, którzy skuszeni wysokim zarobkiem podszywali si? pod nich. Autorytet lekarzy psuli równie? niedouczeni pseudo lekarze, którzy nie spe?niali swoich obowi?zków zgodnie z zasadami szko?y Hipokratesa.
W historii Staro?ytnego Rzymu zapisa?o si? mnóstwo ?wietnych lekarzy, którzy nie?li pomoc chorym i ubogim, a pomimo, ?e ich nazwiska nie s? nam znane wci?? o nich pami?tamy i pami?tajmy.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(2):

3+

Dodane przez edytka89s, 2010-01-22 19:02:08

si?gni?cia Rzymian :
Rzymianie mieli du?y wp?yw na kultur? Europy. Wynale?li sklepienie ?ukowe dzi?ki któremu mogli tworzy? budowle pó?okr?g?e np. ?uki triumfalne. Najwa?niejsze osi?gni?cie Rzymian to:
-Prawo XII Tablic
-Akwedukty (wodoci?gi, które przeprowadza?y wod? od ?ród?a do miasta)
-Termy (?a?nie, w których mo?na by?o si? k?pa?, spo?ywa? posi?ki lub ?wiczy?)
-Limesy (linie umocnie? d?ugie na setki kilometrów)
-Panteony
-Kolosea
-?uki triumfalne
-kalendarz Julia?ski

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:37:55, ilość odpowiedzi: 0
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisuja
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:30:43, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałe
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez nenka99, 2015-03-15 15:21:30, ilość odpowiedzi: 0
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-17 19:06:38, ilość odpowiedzi: 1
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-16 16:11:32, ilość odpowiedzi: 1
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, ilość odpowiedzi: 0
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez naataa, 2013-10-19 21:16:26, ilość odpowiedzi: 1
historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y pr
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, ilość odpowiedzi: 1
historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zw
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez anna199989, 2012-10-06 11:25:58, ilość odpowiedzi: 0
od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, ilość odpowiedzi: 2
Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorga
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, ilość odpowiedzi: 1
Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, ilość odpowiedzi: 1
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe t
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, ilość odpowiedzi: 2
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (k
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez 8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, ilość odpowiedzi: 1
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne...
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, ilość odpowiedzi: 1
histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?a
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna11, 2012-03-28 20:36:40, ilość odpowiedzi: 1
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, ilość odpowiedzi: 2
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna12, 2012-03-01 18:10:53, ilość odpowiedzi: 1
historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, ilość odpowiedzi: 0
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej po
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, ilość odpowiedzi: 0
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kama2585, 2012-02-11 13:29:46, ilość odpowiedzi: 0
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanist
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38, ilość odpowiedzi: 1
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)
Przedmiot: Historia, Gimnazjum