przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> J. polski
Dodane przez misioolina30, 2012-11-22 22:43:30
Na wybranych przykladach omow jaki byl stosunek tworcow renesansu do natury

Na wybranych przykladach omow jaki byl stosunek tworcow renesansu do natury "wypracowanie"-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez damian18054, 2012-11-29 18:07:20

Krajobraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Omw temat na wybranych przyk?adach.

Autor:

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

KRAJOBRAZ WSI POLSKIEJ W LITERATURZE I MALARSTWIE. OMW TEMAT NA WYBRANYCH PRZYK?ADACH.

I. Literatura podmiotu:
1. Kochanowski Jan, Pie?? ?wi?toja?ska o Sobtce, [W:] A. Rajca, J. Polanicki Poezja polska od ?redniowiecza do wsp?czesno?ci, Wyd. Sara, Warszawa 2001, s. 50-55.
2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Wyd. Greg, Krakw 2006.
3. Reymont W?adys?aw, Ch?opi, Wydawnictwo dolno?l?skie, Wroc?aw 1997.
4. Szymonowic Szymon, ?e?cy. [W:] A. Rajca, J. Polanicki Poezja polska od ?redniowiecza do wsp?czesno?ci, Wyd. Sara, Warszawa 2001, s. 70-72.
5. Malczewski Jacek, Autoportret z pisank?. [graf.] Galeria Malarstwa Polskiego [online]
dost?pny w Word Wide Web: http:// www.pinakoteka.zascianek.pl/Malczewski_J/Malczewski_J_6.htm
6. Wycz?kowski Leon: Kopanie burakw [W:] I. Witz, Krajobraz w malarstwie, Pa?stwowe Zak?ady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970, s.200.

II. Literatura przedmiotu:
1. Drabarek B., Falkowski J., Rowi?ska J., Szkolny s?ownik motyww literackich. KRAM, Warszawa 2002,
str. 473-478.
2. Grecka El?bieta, Pop?awska Anna, S?ownik poezji. Wyd. Greg, Krakw 2004, s. 344-345, 567-571.
3. S?ownik j?zyka polskiego Pod red. Witolda Doroszewskiego, TOM IX, PWN, Warszawa 1967, s. 1078.
4. Reymont W.s., Ch?opi, oprac. J. Osmo?a, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2006.
5. Kochanowski J., Fraszki, Pie?ni, Treny, oprac. T. Ferent, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2004, s. 19-34.
6. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, oprac. J. Bachrz, Ossolineum, Wroc?aw 1996.
7. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, oprac. A. Pop?awska, Wyd. Greg, Krakw 2006.

III. Ramowy plan wypowiedzi
1.Teza:
Motyw wsi jest stale obecny w literaturze i sztuce.

2. Wst?p:
a. Podanie definicji wsi.
b. Wprowadzenie do omawianego tematu.
c. Zarys genezy popularno?ci motywu.

3. Rozwini?cie:
a. Pie?? ?wi?toja?ska o Sobtce wyidealizowana wizja wsi, eksponuj?ca zalety i warto?ci, nie
wspominaj? o ciemnych stronach zagadnienia.
b. ?e?cy szczery i bardziej realistyczny obraz wsi, opis m?cz?cej pracy ch?opw.
c. Omwienie obrazu Leona Wycz?kowskiego Kopanie burakw.
d. Nad Niemnem konflikt na linii wie? - dwr.
e. Ch?opi realia ?ycia polskiej wsi, trapionej przez wewn?trzne konflikty o ziemi?.
f. Omwienie obrazu Jacka Malczewskiego Autoportret z pisank?.

4. Wnioski:
a. Motyw wsi jest cz?stym motywem w sztuce i literaturze.
b. R?ne s? uj?cia motywu wsi - r?ne oblicza ma polska wie?. Z jednej strony jest to fascynuj?cy ?wiat, z
drugiej miejsce targane straszliwymi niepokojami.

IV. Materia?y pomocnicze:

1. Reprodukcje, kserokopie obrazw:
a. Wycz?kowski Leon: Kopanie burakw
b. Malczewski Jacek: Autoportret z pisank?


1. wprowadzenie: Tematem mojej prezentacji jest wie? w literaturze i malarstwie. Omwienie tematu rozpoczn? od wyja?nienia kilku poj??. Zaczn? od wyja?nienia tego co to jest wie?- jest to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniej?cych funkcjach rolniczych lub zwi?zanych z nimi us?ugowych lub turystycznych, nie posiadaj?ca praw miejskich lub statusu miasta. Definicja wg Kie?czewskiej - Zalewskiej - wie? to osada, w ktrej ludno?? zajmuje si? upraw? ro?lin i chowem zwierz?t. Definicja wg Szyma?skiego - zbiorowisko ludzi albo osiedla z nale??cymi do? gruntami. Definicja wg Turowskiego - wie? to spo?eczno?? lokalna, ktrej funkcj? produkcyjn? uzupe?nia funkcja rodziny i czyni to w sposb jednolity z zachowaniem kontroli spo?ecznej. Definicja wg Tkacza - wie? to twr terytorialny maj?cy granic?, roz?g ziemi, siedlisko (zagrod?) stanowi?ce ca?o?? przestrzenn? o okre?lonych wi?zach spo?ecznych oraz uprawnieniach prawnych. W literaturze szczeglnie kochano wie? i cz?sto nazywano j? w pie?niach Arkadi?. Przeno?nie oznacza ona niedosi?g?y kraj szcz??cia, do ktrego t?skni ludzko??. Zamieszkiwali j? pasterze wiod?cy prosty tryb ?ycia. W staro?ytno?ci o urokach wiejskiego ?ycia pisali Grek Teokryt i Rzymianin Wergiliusz. Ich bukoliki, eklogi czy idylle to poematy s?awi?ce prac? na roli i pi?kno natury. Wyidealizowany obraz zachwyca? ?piewem ptakw, zieleni? ??k i romansami pasterzy. Bogini Demeter naucza?a ludzi uprawy roli i dobrego gospodarowania ziemi?.
Literackie obrazy wsi s? bardzo r?norodne. Niekiedy jest to okolica spokojna, weso?a, wr?cz sielankowa. Innym razem miejsce targane straszliwymi niepokojami, p?on?ce ogniem buntu. Wie?... Fascynuj?ca inn?, jak?e bogat? i ciekaw? kultur?. Ok?amywana i biedna. Chciwa i okrutna.
Kolejne epoki literackie kreowa?y odmienne wizerunki wsi - od pochwa?y gminnego ?ycia, przez realistyczne obrazy krzywdy ludzkiej, zacofanie ch?opa, konflikty z dworem, a? po fascynacj? niepowtarzalnym kolorytem tego miejsca.
Sielankowa wizja ?ycia na wsi przeciwstawiana jest przede wszystkim miejskiemu zgie?kowi. Jakie s? elementy arkadyjskiej wizji wsi? Spokj, harmonia z natur?, podzia? na czas pracy i odpoczynku. Wszystko cudnie, pi?knie, a? si?... wierzy? nie chce.
Warto rwnie? doda?, i? ?wiat ludu pozostawa? zawsze na uboczu oficjalnej kultury, chocia?by z uwagi na odleg?o?? od miasta i cywilizacji. W?asne zwyczaje, tradycje, j?zyk i specyficzny, ludowy system warto?ci... Z uwagi na swe odr?bno?ci, wie? zawsze poci?ga?a twrcw literatury.
Jednak mimo wizji arkadyjskich, pisarze s? zgodni, i? wie? zawsze by?a wobec miasta zacofana. Owo zacofanie mia?o niekiedy tragiczne skutki.
A zatem r?ne oblicza ma polska wie?. Jest to inny, fascynuj?cy ?wiat, jak rwnie? miejsce "targane straszliwymi niepokojami".
Niestety wie? w XXI wieku to ju? miejsce coraz cz??ciej zapominane. ?wiat biegnie coraz szybciej. Ludzie nie maja czasu zachwyca? si? pi?knem wiejskiego krajobrazu oraz jej sielankow? atmosfer?. Zafascynowani cywilizacj?, zapominaj?, ?e takie miejsca jeszcze istniej?.
My?l?, ?e chocia?by dlatego warto bli?ej przyjrze? si? wizjom wsi zaproponowanym przez pisarzy literatury polskiej.

2.zarys genezy pop. Motywu:
Temat wsi w literaturze polskiej pojawia si? w?a?ciwie dopiero w twrczo?ci poetw renesansowych. Od tego czasu wizerunek wsi ulega? r?nym przemianom, ale zawsze stanowi? t?o naszej literatury. Pocz?wszy od twrczo?ci staropolskiej, poprzez romantyczn? ludowo??, pozytywistyczne wo?anie o reformy, ch?opomani? m?odopolsk? i kolejny powrt do hase? pozytywistycznych w dwudziestoleciu mi?dzywojennym wie? by?a przedmiotem zachwytu, rozwa?a?, by?a natchnieniem dla pisarzy. W literaturze pojawiaj? si? tradycje i obrz?dy ludowe, obyczaje, folklor, rola pejza?u, a tak?e ?ycie blisko natury. Na przestrzeni dziejw pojawi?y si? r?ne obrazy wsi: wie? jako temat polityczny, wie? - scen? obyczajowo?ci i przemian spo?ecznych, wie? wobec innych stref (np. konflikt spo?eczny, stosunki mi?dzy miastem i wsi? oraz ch?opami i mieszcza?stwem itd.). W literaturze polskiej temat wsi poruszany by? bardzo wiele razy przez r?nych pisarzy i poetw. Znajduje on swoje odbicie w wielu epokach literackich, ktre odmiennie przedstawia?y obraz wsi polskiej. Nie sposb omwi? wszystkich dzie? ukazuj?cych obraz wsi, dlatego w dalszej cz??ci mojej pracy postaram si? przedstawi? kilka najwa?niejszych, moim zdaniem, pozycji odzwierciedlaj?cych ?ycie mieszka?cw wsi w okresie od antyku do M?odej Polski. Motyw wsi cz?sto tak?e pojawia si? w malarstwie. Wie? jakkolwiek widziana przez artystw, by?a wsi? i mia?a swoj? epok? i swoich malarzy.

3. rozwini?cie

a)Pochwa?? wiejskiego stylu ?ycia mo?na odnale?? w twrczo?ci Jana Kochanowskiego. W zbiorze dwunastu pie?ni pod wsplnym tytu?em: Pie?? ?wi?toja?ska o Sobtce ich autor nawi?zuje do sielankowego ?ycia na wsi. Pie?ni te, ukazuj? uroki wiejskiego ?ycia, a tematem dominuj?cym jest mi?o?? w r?norodnych formach. Autor podkre?la, ?e praca na roli to, obok wielkiego wysi?ku i po?wi?cenia, niesie za sob? poczucie spe?nienia i zadowolenia z samego siebie. Cz?owiek na wsi ?yje uczciwie i spokojnie, cieszy si? plonami swej pracy, sadem pe?nym owocw, zagrod? pe?n? owiec, stawem pe?nym ryb. Poeta zna inne modele ?ycia, ale nie zazdro?ci tym, ktrzy wys?uguj? si? na pa?skich dworach, szukaj?c bogactw, nara?aj?c jednocze?nie ?ycie w zamorskich podr?ach, czy te? "sprzedaj? j?zyk"; pracuj?c w s?dzie jako obro?cy Natomiast oracz sw? prac? zapewni dostatnie ?ycie sobie i swej rodzinie oraz czeladzi, gdy? cudowna, bogata natura obdarza ludzi swymi darami. Cz?owiek ?yje w idealnej harmonii z natur?, umie poprzestawa? "na ma?ym", zachowuj?c skromno?? i ceni?c cnot?. Po zebraniu plonw nadchodzi czas b?ogiego odpoczynku, pora towarzyskich zimowych spotka? przy kominku.
Przedstawiony obraz jest zbyt pi?kny, aby by? prawdziwy, ?ycie ludu na ?onie natury jest upi?kszone, ca?kowicie pozbawione realiw spo?ecznych. Niew?tpliw? zas?ug? Jana Kochanowskiego jest si?gni?cie do motyww ludowych, opracowanie ich w poetycki sposb, przedstawienie ludowego obrz?du, ?mia?e nawi?zanie do kultury ludu, klasy wwczas pogardzanej i poni?anej. Ko?cz?c ten sielankowy utwr, Jan Kochanowski twierdzi, ?e na ukazanie wszystkich korzy?ci i przyjemno?ci wyp?ywaj?cych z faktu bycia rolnikiem oraz obcowania z natur? nie wystarczy?oby mu nawet ca?ego dnia.

b) Odmienny wizerunek ?ycia na wsi przedstawia inny pisarz polskiego renesansu, Szymon Szymonowic, ktry znacznie zmienia charakter sielanki, czego jeszcze nie zauwa?amy w utworach Jana Kochanowskiego. Staje si? ona szczera i bardziej realistyczna, a co za tym idzie, traci swoj? pierwotn? beztrosk? i weso?o??.
W "?e?cach" autor zawar? smutny obraz ?ycia ch?opw pa?szczy?nianych, reprezentowanych w tym utworze przez kobiety pracuj?ce przy ??ciu zbo?a, a nadzorowane przez Starost? - urz?dnika szlacheckiego.
Szymon Szymonowic zwraca uwag? czytelnika na ogromny wysi?ek ch?opek wk?adany w prac?, na zm?czenie i lej?cy si? z czo?a pot oraz brak szacunku i nieludzkie post?powanie Starosty w stosunku do haruj?cych od wschodu do zachodu s?o?ca kobiet. Szlachcic ustawicznie przynagla je do pracy, grozi biczem i niejednokrotnie go u?ywa. ?wiadczy o tym zbicie do krwi nieszcz?snej Maruszki, ktra po przebytej chorobie nie nadawa?a si? jeszcze do pracy w polu.
Poniewa? utwr z za?o?enia jest sielank?, Szymon Szymonowic prbuje rozpogodzi? i upi?kszy? ponur? rzeczywisto?? utworu poprzez wplecenie powtarzaj?cego si? motywu piosenki o s?oneczku, ?piewanej przez Pietruch?. Jednak nawet to nie mo?e przys?oni? tonu skargi pobrzmiewaj?cego w utworze.
Jak wida?, obydwa dzie?a przedstawiaj? ?ycie na wsi w dwa r?ne sposoby. W pierwszym z nich ukazane s? same dobre strony ?ycia na wsi. Szara codzienno?? i ogromny wysi?ek wk?adany w prac? na roli nabieraj? nienaturalnego blasku i jaskrawych kolorw.

c) omwienie obrazu 1 I w malarstwie istnieje nurt opisu wsi charakteryzuj?cy si? przede wszystkim ukazaniem niedoli ?ycia ch?opa. Codzienny znj roboty w polu, pot i wyczerpanie s? obecne w twrczo?ci malarskiej Leona Wycz?kowskiego. Jego Kopanie burakw obrazuje w sposb sugestywny ci??ar pracy wiejskiej. Obraz jest utrzymany w tonacji ponurej. Dominuj? kolory ciemne. Stroje ch?opw s? szare i brudne. Tematyka obrazu jest naj?ci?lej zwi?zana z problemem koczowniczej pracy ch?opw.

d) Cz?stym motywem przewijaj?cym si? przez twrczo?? pozytywistw s? konflikty na linii wie? - dwr. Ch?opi coraz bardziej ?wiadomi swojego miejsca w spo?ecze?stwie prbowali broni? swoich, z wielkim trudem wywalczonych, praw. Bardzo szeroko przedstawi?a ten problem Eliza Orzeszkowa w Nad Niemnem. Akcja rozgrywa si? w drugiej po?owie XIX wieku na dworze Korczy?skich i, s?siaduj?cym z dworem, za?cianku Bohatyrowiczw. Te dwa rody, kiedy? ?yj?ce w wielkiej komitywie, teraz tocz? spr o ka?dy kawa?ek ziemi. Utwr ten przedstawia tak?e styl ?ycia wczesnej szlachty dworskiej, ktrzy wi?kszo?? czasu po?wi?caj? na zabawy i ?ycie towarzyskie. Wyj?tkiem od tej regu?y s? tylko Benedykt Korczy?ski i jego syn Witold. Zupe?nie inny styl prezentuj? Bohatyrowiczowie. S? to ludzie dumni, ale i bardzo pracowici, dla nich ziemia to rzecz ?wi?ta, s? z ni? g??boko zwi?zani. Nie ma w nich egoizmu, a na pierwszy plan wysuwaj? si? zasady moralne, jakimi si? kieruj?.

e) Wed?ug mnie najwa?niejszym, utworem o tematyce ch?opskiej s? Ch?opi W?adys?awa Reymonta. Noblista w swej epopeji ch?opskiej przedstawia panoram? ?ycia mieszka?cw Lipiec. Reymont ukazuje obraz wsi jako zamkni?tej spo?eczno?ci, w ktrej ka?dy cz?owiek ma ustalon? pozycj? spo?eczn? i funkcj?. Ukazuje te? realia ?ycia polskiej wsi, trapionej przez wewn?trzne konflikty o ziemi?, ktre sta?y si? g?wnym w?tkiem utworu. Przedstawiony jest tak?e harmonogram ?ycia na wsi wyznaczonego przez pory roku. To one okre?laj? czas siewu, zbioru oraz wypoczynku. Harmonogram ten jest jeszcze dodatkowo podzielony przez wszelkiego rodzaju ?wi?ta ko?cielne, odpusty, ?ycie towarzyskie. Reymont wykreowa? uniwersalny obraz wsi, ktrej powie?ciowa rzeczywisto?? upodabnia si? do mitu, ukazuj?c odwieczny dramat ludzkiej egzystencji. Obraz wsi przedstawiony w Ch?opach jest utrzymany w konwencji epickiej. Ogl?damy bardzo dok?adn? panoram? ?rodowiska z uwzgl?dnieniem wzajemnych relacji poszczeglnych jego warstw oraz warunkw i okoliczno?ci zewn?trznych. Reymont opisa? wie? i jej mieszka?cw nie jako ciekawostk? folklorystyczn?, lecz okre?lon? spo?eczno?? rz?dz?c? si? swoimi prawami, spo?eczno?? o bogatej i ciekawej kulturze, coraz bardziej ?wiadom? swojej w?asnej warto?ci i roli, jak? mo?e spe?ni?. Akcja powie?ci rozgrywa si? we wsi Lipce, ale nie ta konkretna wie? tak naprawd? zosta?a tu opisana. Reymont dokonuje bowiem interesuj?cego uoglnienia; dzi?ki bogactwu i r?norodno?ci jego do?wiadcze? oraz okre?lonej postawie poznawczej powsta?o dzie?o, ktre nie jest prostym opisem wsi polskiej, lecz jej syntez?.
Powie?? sk?ada si? z czterech tomw. Twrca, kolejno opisuj?c jesie?, zim?, wiosn? i lato, wpisuje ?ycie mieszka?cw wsi w rytm zmian przyrody, ktrym podporz?dkowane s? ludzkie prace. Na ten porz?dek natury nak?ada si? drugi; jest to porz?dek kolejnych ?wi?t i zwi?zanych z nimi obyczajw i obrz?dw. Dopiero na tym tle rozgrywa si? dramat codziennego ?ycia Lipiec. poznajemy wydarzenia dotycz?ce ca?ej gromady (konflikt z dziedzicem o las, wygnanie Niemcw z Podlesia, problem rosyjskiej szko?y w Lipcach, wyp?dzenie Jagny ze wsi) oraz podporz?dkowane odwiecznemu porz?dkowi narodzin i ?mierci losy poszczeglnych rodzin i pojedynczych osb. Mieszka?cw wsi cechuje nieufno?? lub wr?cz wrogo?? wobec ludzi z zewn?trz. Wyj?tkiem jest Roch, cz?owiek szanowany, maj?cy du?y autorytet i ogromny wp?yw na ch?opw.
Praca podporz?dkowana jest rytmowi przyrody. Na ka?d? por? roku wypadaj? inne zaj?cia. Wiosn? i latem dominuj? prace polowe, jesie? to czas zbiorw i przygotowa? do zimy, kiedy to pracuje si? mniej, na og? jedynie w domu, wychodz?c tylko po warzywa do kopcw czy do lasu po chrust; niektrzy m??czy?ni pracuj? przy wyr?bie lasu i w tartaku.
Mieszka?cy Lipiec nie tylko pracuj?; widzimy ich tak?e w czasie odpoczynku, zabaw i spotka? towarzyskich, w karczmie i na jarmarku.
Dzi?ki pisarzowi poznajemy wiele ciekawych obyczajw, opowie?ci, zagadek. W. Reymont stworzy? epopej? ?ycia wiejskiego, przedstawiaj?c panoramiczny obraz spo?eczno?ci wiejskiej, ukazanej w ca?ym jej rozwarstwieniu. W powie?ci autor przedstawi? realistyczny obraz ?ycia wsi widzianej na wielu r?nych p?aszczyznach: od psychologicznej, poprzez obyczajow?, a? do spo?ecznej. Przedstawi? dziesi?tki charakterystycznych postaci i wszystko to, co stanowi?o tre?? ?ycia ch?opw. Pisarz ukaza? ekonomiczne konflikty wsi z dworem - spr o serwituty, czyli prawo ch?opw do korzystania z lasw i pastwisk zagarni?tych przez ziemian po uw?aszczeniu - g?d ziemi, codzienn?, ci??k? prac?, ciemnot?, zacofanie, pija?stwo. W przywi?zaniu do ziemi doszuka? si? patriotyzmu, podkre?li? religijno?? ch?opw, ich szacunek dla rodziny, niech?? do wszystkiego, co obce czy nowe.
Czynnikiem wyznaczaj?cym pozycj? danej osoby we wsi (ktrej odzwierciedleniem by?o miejsce zajmowane w ko?ciele) jest status maj?tkowy. Reymont opisuje najbogatszych ch?opw (Boryna), ?redniozamo?nych (Dominikowi), ma?orolnych (K??bowie, Koz?owie), komornikw (Jagustynka, Agata) i parobkw (Kuba). Obok opisu spo?eczno?ci wiejskiej autor prezentuje bogate wiejskie tradycje, obyczaje, obrz?dy. Tradycj? wsi wyra?aj? nie tylko ?wi?teczne ceremonie, ale i powszednia m?dro?? przys?owia oraz pie?ni i przy?piewki ludowe. Reymont heroizuje codzienny trud ch?opw, ukazuj? t? warstw? w prze?omowym momencie, kiedy zaczynaj? si? takie zjawiska, jak emigracja zarobkowa czy kolonizacja niemiecka

f) omwienie obrazu 2 ?wiat ch?opa stworzy? w malarstwie Jacek Malczewski. Nikt mu ju? chyba nie odbierze krlestwa wsi i pastuchw. M?ody Malczewski wyrusza w ?wiat kolorw trzymaj?c w r?ku pisank? - m?odopolsk? symbol malarstwa. Znamy go z Anio?a i pastuszka, Pastuszka, Powrotu i Pejza?u z chimerami. Jest autorem Autoportretu z pisank?. S? to pogodne obrazy wsi. Dominuj? ?ywe i s?oneczne kolory. Jest obecny typowy letni krajobraz wiejski. Mamy wra?enie, ?e ?ycie koncentruje si? na kontemplacji natury i rozmowach. Jednocze?nie mamy silnie poczucie, ?e przez te obrazy przebija nostalgia i t?sknota za wiejsk? Arkadi?.

4.zako?czenie:
Przegl?daj?c s?owniki, encyklopedie, leksykony odnale?? mo?emy bardzo proste definicje wsi. Na przyk?ad Encyklopedia PWN, ?e wie? to osada zamieszka?a g?ownie przez ludno??, ktrej wi?kszo?? trudni si? prac? na roli, co stanowi podstaw? ich egzystencji.
Mimo tych prozaicznych okre?le? wie? przyci?gn??a do siebie pisarzy i twrcw innych rodzajw sztuk. We wsp?czesnej literaturze polskiej istnieje nawet nurt nazywany przez krytyk? nurtem wiejskim. Literatura przedstawia dwie wsie - raz jest to spokojna okolica, w ktrej panuje atmosfera sielanki, a za drugim razem jest to obraz aren walki i buntu. Kolejne epoki literackie kreowa?y r?ne wizerunki wsi - poczynaj?c od pochwa?y stylu wiejskiego ?ycia, poprzez obrazy krzywdy ludzkiej i konfliktw z reszt? spo?ecze?stwa, a? po fascynacj? kolorytem ?ycia na prowincji. Motyw wsi w literaturze polskiej jest bardzo wa?nym i cz?sto podnoszonym tematem. Jego realizacja bywa odmienna. Pojawiaj? si? g?osy bezkrytycznej pochwa?y oraz bezwzgl?dny krytycyzm. Na przestrzeni dziejw mo?emy obserwowa? ro?ne obrazy wsi. Generalnie mo?na je sprowadzi? do kilku okre?lonych kategorii. Jedne z nich to wiejska Arkadia oraz scena obyczajowo?ci i konfliktowych przemian spo?ecznych. To tak?e mapa potrzebnych reform, si?a narodu i siedlisko stereotypw i utartych opinii. ?ycie polskiej wsi znalaz?o swoje odbicie w twrczo?ci wielu autorw. Obraz ten przeszed? przez ca?y ten czas znaczn? metamorfoz?. Nadal jednak, nawet wsp?cze?ni twrcy traktuj? wie? jako kraj poza miastem. ?ycie na wsi nie do ko?ca jest takie wspania?e jak opisuje je w swoich dzie?ach Rej. Nie ka?dy mieszkaj?cy ma takie dobre warunki, aby mc jedynie rozkoszowa? si? pi?knem natury. Jednak pomimo tego uwa?am, ?e warto tam mieszka? i nie podzielam zdania ludzi, ktrzy uwa?aj?, ?e ludzie ze wsi s? gorsi.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez kryptos, 2016-10-10 09:02:04, ilość odpowiedzi: 0
Mesjanizm?
Na czym polegał mesjanizm w dziadach cz. 3? Polecam. http://recencjeprogramow.pl/
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Jaaa88, 2016-05-13 12:25:48, ilość odpowiedzi: 1
Polski
Czy poezja polskich romantykow potrafi zainteresować i zmusić do przemyslen mlodziez dwudzieste
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez pawlakos, 2016-03-30 00:08:31, ilość odpowiedzi: 0
Prosze o szybka odpowiedz :D Dziękuje
Trzy kartki z pamiętnika . Opisz wydarzenie z sierpniowego dnia z 1941 r...
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez milady, 2015-12-06 22:08:45, ilość odpowiedzi: 0
Platon "obrona soratesa"
1.O jakich przyczynaniach oskarżycieli mówi akapit 2? O czym one świadczą?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Manek, 2015-10-20 19:51:41, ilość odpowiedzi: 0
Praca Ferdydurke
Kto pomoże w napisaniu pracy z książki Ferdydurke proszę o wiadomość
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez kasiaaa009, 2015-05-17 21:30:27, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Stre?? opowoadanie pt. Tancerze
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez mateoessa_1, 2015-04-19 18:40:33, ilość odpowiedzi: 0
Polski- rozprawka
ZADANIEM INTELIGENCJI JEST POPRAWIA? ?WIAT CZY DOPASOWYWA? SI? DO NIEGO ? ROZWA? PROBLEM I UZASA
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez uhuhuhu, 2015-02-08 14:10:17, ilość odpowiedzi: 0
Wypracowanie ma polski
Obraz cz?owieka i jego ?ycia ukazany we fragmentach Ksi?gi Hioba i w Psalmie 8. Omw temat, zwrac
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwunia142, 2015-02-01 14:28:29, ilość odpowiedzi: 0
Zadaniem inteligencji jest poprawic swiat czy dopasowac sie
zadaniem inteligencji jest poprawic swiat czy dopasowac sie do nie. Rozwiz problem uzasadnij sw
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lejdi1760, 2015-01-27 13:43:02, ilość odpowiedzi: 0
Czy dla wszystkich starczy miejsca pod dachem nieba
\"Nie zamieniaj serca w twardy gla?, pki jeszcze serce masz\'. Zadedykuj powy?szy fragment tekst
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez elena13515, 2014-11-21 18:10:27, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka pilne prosze o pomoc
napisz rozprawke i postaw teze interpretacyjna a podstawie wiersza Juliusz Slowadzki\'\'Grobagam
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez anris1803, 2014-11-13 11:39:23, ilość odpowiedzi: 0
Praca bardzo pilne nie mo?e byc z neta
,,Charakterystyka bohatera romantycznego na przyk?adzie ,,Dziadw cz.III A.Mickiewicza\'\' i ,,N
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez anris1803, 2014-11-13 11:32:56, ilość odpowiedzi: 0
Okoliczno?ci powstania Pana Tadeusza
Przypomnij jakie by?y okoliczno?ci powstania ,,Pana Tadeusza,, -Adama Mickiewicza
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez sylaba4, 2014-10-31 22:22:21, ilość odpowiedzi: 0
Napisz kródkie wypracowanie
Stanis?aw Wokulski bohater Lalki Boles?awa Prusa jako cz?owiek dwch epok.
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez basia42, 2014-10-25 23:51:11, ilość odpowiedzi: 0
Polski-rozprawka
Witam. Bardzo WAS PROSZE O POMOC. PROSZE ODPOWIEDZIE? NA TE PYTANIATAK ABY TWORZY?O TO ?ADN? CA?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez diabelnadal, 2014-06-08 15:18:04, ilość odpowiedzi: 2
rozprawka
rozprawka na temat: Mi?o?? - si?? niszcz?c? czy buduj?c? ?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lops123, 2014-06-01 10:22:24, ilość odpowiedzi: 0
Polski - Rozprawka
Stanis?aw Wokulski "Lalka" i Tomasz Judym "Bezdomni".
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez nikollaa, 2014-05-14 17:31:55, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka
Czy styl ?ycia oracza jest najlepszym zaj?ciem dla cz?owieka renesansu? Uzas
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lukiscorpio, 2014-03-24 12:26:33, ilość odpowiedzi: 0
Interpretacja
Zadaniem inteligencji jest poprawia? ?wiat czy dopasowywa? si? do niego? Rozwa? problem i uzasadnij
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez misterny352, 2014-03-23 01:14:25, ilość odpowiedzi: 0
Polski-rozprawka
Temat brzmi "Matka Boska w polskiej liryce" W tej rozprawce ma by? dokonane porwnanie wi
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez tusia0302, 2014-03-16 17:14:44, ilość odpowiedzi: 0
prosz? zróbcie to :P
"Nie zamieniaj serca w twardy g?az , Pki jeszcze serce masz "
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez xxxolka60xxx, 2014-02-23 16:35:29, ilość odpowiedzi: 0
Wyja?nienie.
Napisz krtkie wyja?nienie zako?czenia dramatu 'Wesele' bior?c pod uwag? szczeglnie Gospod
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez Marta16000, 2014-02-19 17:58:30, ilość odpowiedzi: 0
Polski - "Ksi?dz Robak - cz?owiek który pokona?
Porezbuj? rozprawk? na jutro to jest bardzo wazne prosz? o pomoc bo ja tego nie rozumiem:)
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez lunax3, 2014-01-11 14:51:54, ilość odpowiedzi: 0
j. polski - wypracowanie
" Ty sam sobie zatrata. Wybr i wina w tragedii greckiej "
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez dorcia14011, 2013-11-29 21:51:24, ilość odpowiedzi: 0
wis?awa szymborska mi?o?? szcz??liwa....
3. jak postronni widz? zakochanych? Odpowiedz na pytanie . interpretuj?c fragmenty:
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia