przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Informatyka
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, architektury.

Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzajami.-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(2):

2

Dodane przez natan19, 2011-05-06 15:19:59

Mikroprocesor uk?ad cyfrowy wykonany jako pojedynczy uk?ad scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych wed?ug dostarczonego ci?gu instrukcji.

Mikroprocesor ??czy funkcje centralnej jednostki obliczeniowej (CPU) w pojedynczym p?przewodnikowym uk?adzie scalonym. Pierwszy mikroprocesor dzia?a? w oparciu o s?owa 4-bitowe, dzi?ki czemu tranzystory tworz?ce jego obwody logiczne mog?y zmie?ci? si? w jednym uk?adzie.

Mikroprocesor umo?liwi? rozwj mikrokomputerw w po?owie lat 70. dwudziestego wieku. Przed tym okresem, elektroniczne CPU by?y konstruowane z zajmuj?cych wiele miejsca indywidualnych urz?dze? prze??czaj?cych, z ktrych ka?de by?o odpowiednikiem zaledwie kilku tranzystorw. Poprzez zintegrowanie procesora w jeden lub kilka obwodw scalonych o coraz wy?szej skali integracji (zawieraj?cych odpowiednik tysi?cy lub milionw tranzystorw), stosunek mo?liwo?ci do ceny procesora znacz?co wzrs?. Od po?owy lat siedemdziesi?tych, dzi?ki intensywnemu rozwojowi uk?adw scalonych, mikroprocesor sta? si? najbardziej rozpowszechnion? form? CPU, prawie ca?kowicie zast?puj?c wszystkie inne.

Ewolucj? mikroprocesora dobrze opisuje prawo Moorea mwi?ce o wzro?cie wydajno?ci na przestrzeni lat. Mwi ono, ?e z?o?ono?? uk?adw scalonych (liczba tranzystorw), przy zachowaniu minimalnego kosztu sk?adnikw, b?dzie si? podwaja? co 18 miesi?cy. Stwierdzenie to zachowuje prawdziwo?? od czasu wczesnych lat 70. Pocz?wszy od uk?adw porwnywalnych z prostymi kalkulatorami, mikroprocesory osi?ga?y coraz wy?sz? moc obliczeniow?, co w rezultacie doprowadzi?o do ich dominacji nad ka?d? inn? form? komputera.

Mikroprocesory 8-bitowe[edytuj]

alt alt Intel 8008 z 1972 roku alt alt Mikroprocesor Intel 8080 w 40-ko?cwkowej obudowie alt alt Mikroprocesor MOS 6502 w obudowie DIL-40 powsta?y w 1975 roku alt alt Reklama MOS 6502 z wrze?nia 1975. Podczas gdy uk?ady 8080 i 6800 by?y dost?pne w cenie 179 USD, to 6502 zaoferowany zosta? za 25 USD!!!

.

Wed?ug Historii Komputerw (MIT Press), strony 220221, Intel zawar? kontrakt z Computer Terminals Corporation, zwan? p?niej Datapoint z San Antonio (Texas), dotycz?cy uk?adu do terminalu, ktry w?a?nie opracowywa?a ta firma. Datapoint zrezygnowa? z p?niejszego wykorzystywania tego chipu, natomiast Intel w kwietniu 1972 r. nada? mu nazw? 8008. By? to pierwszy na ?wiecie mikroprocesor 8-bitowy. Sta? si? on podstaw? s?awnego MARK-8, zestawu komputerowego przedstawionego w magazynie Radio-Elektronika w 1974 r. Uk?ad scalony 8008 oraz jego nast?pca, s?awny na ca?y ?wiat Intel 8080, otworzy?y rynek mikroprocesorw.

alt alt Reklama Zilog Z80 z maja 1976 roku

Procesory 8008 sta?y si? prekursorami bardzo udanej serii Intel 8080 (1974 r.), Zilog Z80 (1976 r.) oraz pochodnych 8-bitowych procesorw Intela. Konkuruj?ca z tym uk?adem Motorola 6800 zosta?a wypuszczona na rynek w kwietniu 1974 roku. Architektura 6800 zosta?a rozbudowana przez firm? MOS Technology, za?o?on? przez wcze?niejszych pracownikw Motoroli powsta? w ten sposb uk?ad MOS 6501, a nast?pnie, po konflikcie dotycz?cym praw autorskich, uk?ad MOS 6502, ktry ujrza? ?wiat?o dzienne w 1975 roku, staj?c si? konkurencj? dla Z80 pod wzgl?dem ceny (i nast?pnie popularno?ci).

Zarwno komputery oparte o Z80 jak i 6502 mog?y by? produkowane wzgl?dnie tanio dzi?ki prostocie magistrali oraz zintegrowaniu elementw, ktre w alternatywnych projektach trafia?y poza CPU (np. kontrolera pami?ci w Z80). By?y to cechy, ktre pozwoli?y w latach 80. na przeprowadzenie rewolucji w postaci dostarczania do domw prostych komputerw jako zestaww do samodzielnego monta?u, ewentualnie dostarczanie gotowych produktw (komputerw domowych) w cenie 99$.

alt alt Mikroprocesor WDC 65C02 z 1982 roku

Western Design Center, Inc. (WDC) zaprezentowa? w 1982 roku oparty na technologii CMOS WDC 65C02 oraz sprzeda? licencje kilku firmom, ktre to sta?y si? rdzeniem komputerw osobistych Apple IIc oraz IIe, klasy wszczepialnych medycznych rozrusznikw serca i defibrylatorw, przemys?owych, konsumenckich i samochodowych urz?dze?. WDC zapocz?tkowa? licencjonowanie technologii mikroprocesorowych, ktra by?a potem kontynuowana przez ARM oraz innych producentw w latach 90. XX wieku.

Atutem Motoroli w ?wiecie 8-bitowym by? wprowadzony do produkcji w 1978 roku MC6809, do?? kontrowersyjnie uwa?any za najmocniejszy i najlepszy spo?rd kiedykolwiek wyprodukowanych procesorw 8-bitowych. Jest on tak?e uwa?any za najbardziej skomplikowany uk?adowo projekt, ktry kiedykolwiek wprowadzono do u?ycia w mikroprocesorach. W nowszych uk?adach skomplikowana logika uk?adowa by?a ju? sukcesywnie zast?powana przez mikroprogramowanie, pozwalaj?ce na realizacj? tych samych operacji w uk?adach zawieraj?cych znacznie mniej bramek logicznych.

alt alt Mikroprocesor Signetics 2650

Kolejnym wczesnym 8-bitowym mikroprocesorem by? Signetics 2650, ktry cieszy? si? sporym zainteresowaniem ze wzgl?du na sw? innowacyjno?? oraz rozbudowan? list? rozkazw.

alt alt Mikroprocesor RCA 1802

Najwa?niejszym mikroprocesorem w ?wiecie lotw kosmicznych by? RCA 1802 (zwany tez CDP1802, RCA COSMAC) przedstawiony w 1976 roku. By? on u?ywany przez sondy Voyager oraz Viking z lat 70. oraz w sondzie Galileo (wystrzelonej na Jowisza w 1989 roku, dotar?a na miejsce w 1995 r.). Mikroprocesor RCA COSMAC by? pierwsz? implementacj? technologii C-MOS. Jego atutem by? niski pobr mocy, a tak?e zwi?kszona odporno?? na promieniowanie kosmiczne i skutki wy?adowa? elektrostatycznych (dwie ostatnie cechy osi?gni?to dzi?ki zastosowaniu technologii opartej o krzem i szafir).

Mikroprocesory 16-bitowe[edytuj]

Pierwszym 16-bitowym mikroprocesorem segmentowym (sk?adaj?cym si? z kilku uk?adw scalonych) by? wyprodukowany przez National Semiconductor IMP-16 przedstawiony na pocz?tku 1973 roku. 8-bitowa wersja tego uk?adu zosta?a przedstawiona w 1974 roku jako IMP-8. W tym samym roku National zaprezentowa? tak?e pierwszy jednouk?adowy 16-bitowy mikroprocesor, PACE, zast?piony p?niej wersj? NMOS o nazwie INS8900.

Kolejnymi wczesnymi konstrukcjami 16-bitowymi procesorw segmentowych s?:

 • mikroprocesor DEC (Digital Equipment Corporation) wbudowany w p?yt? g?wn? komputera LSI-11 (OEM) oraz w komputerze PDP-11/03,
 • procesor komputera MicroFlame 9440 firmy Fairchild Semiconductor.

Oba procesory zosta?y wyprodukowane w latach 197576 r.

alt alt Mikroprocesor TMS 9900 z 1976 roku

Pierwszym jednouk?adowym 16-bitowym mikroprocesorem by? TMS 9900 (TI), ktry by tak?e kompatybilny z lini? minikomputerw TI-990. TMS 9900 zosta? u?yty w minikomputerze TI-990/4, komputerze domowym TI-99/4A, oraz linii OEM p?yt mikrokomputerowych TM990. Uk?ad zosta? zamkni?ty w sporej ceramicznej 64-pinowej obudowie typu DIP, podczas gdy wi?kszo?? wczesnych mikroprocesorw 8-bitowych mie?ci?a si? w ta?szych i bardziej rozpowszechnionych plastikowych obudowach DIP 40-pin. Nast?pca TMS9900, TMS 9980, zosta? zaprojektowany jako konkurencja dla Intelowskiego 8080, zawiera? pe?en zestaw instrukcji 16-bitowych, jednak posiada? jedynie 8-bitow? szyn? danych i przestrze? adresow? ograniczon? do 16KB. Trzeci uk?ad, TMS 9995, zosta? zaprojektowany od nowa. Rodzina rozszerzy?a si? p?niej o uk?ady 99105 oraz 99110.

Western Design Center (WDC) zaprezentowa?o oparty na technologii CMOS uk?ad 65815, b?d?cy 16-bitowym ulepszeniem WDC CMOS 65C02 w roku 1984. 16-bitowy 65816 sta? si? sercem Apple IIgs a p?niej tak?e Konsoli Super Nintendo (SNES) staj?c si? w ten sposb najbardziej popularnym uk?adem 16-bitowym.

Intel pod??y? inn? ?cie?k?, nie prbowa? on na?ladowa? minikomputerw. Zamiast tego rozszerzy? swj 8080 do 16-bitowego 8086, pierwszego cz?onka rodziny x86, ktra opanowa?a rynek nowoczesnych komputerw PC. Intel wprowadzi? 8086 jako uk?ad przed?u?aj?cy ?ycie programom napisanym na 8080. Z kolei uk?ad 8088, u?ywaj?ca 8-bitowej szyny danych wersja procesora 8086, by?a pierwszym procesorem zastosowanym w wyprodukowanym przez IBM PC, modelu IBM 5150. Nast?pcy 8086 i 8088 to Intel 80186, 80286 oraz wypuszczony w 1985 roku 32-bitowy 80386. Procesory te umocni?y swoj? dominacj? na rynku PC g?wnie dzi?ki kompatybilno?ci wstecznej.

Zintegrowana jednostka do zarz?dzania pami?ci? mikroprocesora zosta?a wynaleziona przez Intela i opatentowana jako U.S. patent 4,442,484.

Mikroprocesory 32-bitowe[edytuj]

Nast?pn? generacj? stanowi? mikroprocesory 32-bitowe, z ktrych najbardziej popularne to Intel 80386 i Motorola 68020 / Motorola 68030. Zwi?kszeniu szyny adresowej i szyny danych do 32 bitw uleg?o tak?e zwi?kszenie cz?stotliwo?ci taktowania zegara. Uk?ad 68020 pracuj?cy przy 20 MHz osi?ga? szybko?? 4 MIPSw. Unowocze?nieniem jego by? MC68030 zawieraj?cy 300 tys tranzystorw i pracuj?cy przy 30 MHz przez co osi?ga? moc obliczeniow? 7 MIPS. Dla porwnania uk?ad 80386 zawiera? 275 tys tranzystorw i przy 20 MHz osi?ga? 5 MIPS-w. W 1989 roku zosta? wprowadzony przez firm? Intel mikroprocesor 80486 (1,2 mln tranzystorw, 25 MIPS przy 33 MHz) zastosowany do budowy nowej generacji komputerw PC 486. W 1990 Motorola wypu?ci?a MC68040. W 1993 Intel wydaje mikroprocesor Pentium 60 MHz.

Budowa typowego mikroprocesora[edytuj]

W prawie ka?dym mikroprocesorze mo?emy wyr?ni? nast?puj?ce bloki

 • ALU jednostka arytmetyczno-logiczna (Arithmetic Logic Unit), wykonuje ona operacje logiczne na dostarczonych jej danych, podstawowy zestaw to: dodawanie, podstawowe operacje logiczne (AND, XOR, OR, NOT), oraz przesuni?cia bitowe w lewo i w prawo. W bardziej z?o?onych mikroprocesorach zestaw ten jest znacznie bogatszy.
 • CU uk?ad sterowania (Control Unit), zwany te? dekoderem rozkazw. Odpowiedzialny jest on za dekodowanie dostarczonych mikroprocesorowi instrukcji i odpowiednie sterowanie pozosta?ymi jego blokami (na przyk?ad je?li zdekodowan? instrukcj? b?dzie dodawanie, CU odpowiednio ustawi sygna?y steruj?ce, by ALU wykona?a t? w?a?nie operacj?)
 • Rejestry umieszczone wewn?trz mikroprocesora komrki pami?ci o niewielkich rozmiarach (najcz??ciej 4/8/16/32/64/128 bitw) s?u??ce do przechowywania tymczasowych wynikw oblicze? (rejestry danych) oraz adresw lokacji w pami?ci operacyjnej (rejestry adresowe). Proste mikroprocesory maj? tylko jeden rejestr danych zwany akumulatorem. Oprcz rejestrw danych i rejestrw adresowych wyst?puje te? pewna liczba rejestrw o specjalnym przeznaczeniu:
  • PC licznik rozkazw (Program Counter) zawiera on adres komrki pami?ci zawieraj?cej nast?pny rozkaz do wykonania
  • IR rejestr instrukcji (Instruction Register) zawiera on kod aktualnie wykonywanej przez procesor instrukcji.
  • SP wska?nik stosu (Stack Pointer) zawiera adres wierzcho?ka stosu

Mikroprocesor komunikuje si? z otoczeniem za pomoc? szyny danych i szyny adresowej.

Generalnie ka?dy bardziej skomplikowany mikroprocesor mo?na zaklasyfikowa? do jednej z trzech architektur:

 • CISC (Complex Instruction Set Computers)
 • RISC (Reduced Instruction Set Computers)
 • VLIW (Very Long Instruction Word)

Ka?da z nich ma swoj? specyfik?, swoje wady i zalety.

Budowa typowego mikroprocesora[edytuj]

W prawie ka?dym mikroprocesorze mo?emy wyr?ni? nast?puj?ce bloki

 • ALU jednostka arytmetyczno-logiczna (Arithmetic Logic Unit), wykonuje ona operacje logiczne na dostarczonych jej danych, podstawowy zestaw to: dodawanie, podstawowe operacje logiczne (AND, XOR, OR, NOT), oraz przesuni?cia bitowe w lewo i w prawo. W bardziej z?o?onych mikroprocesorach zestaw ten jest znacznie bogatszy.
 • CU uk?ad sterowania (Control Unit), zwany te? dekoderem rozkazw. Odpowiedzialny jest on za dekodowanie dostarczonych mikroprocesorowi instrukcji i odpowiednie sterowanie pozosta?ymi jego blokami (na przyk?ad je?li zdekodowan? instrukcj? b?dzie dodawanie, CU odpowiednio ustawi sygna?y steruj?ce, by ALU wykona?a t? w?a?nie operacj?)
 • Rejestry umieszczone wewn?trz mikroprocesora komrki pami?ci o niewielkich rozmiarach (najcz??ciej 4/8/16/32/64/128 bitw) s?u??ce do przechowywania tymczasowych wynikw oblicze? (rejestry danych) oraz adresw lokacji w pami?ci operacyjnej (rejestry adresowe). Proste mikroprocesory maj? tylko jeden rejestr danych zwany akumulatorem. Oprcz rejestrw danych i rejestrw adresowych wyst?puje te? pewna liczba rejestrw o specjalnym przeznaczeniu:
  • PC licznik rozkazw (Program Counter) zawiera on adres komrki pami?ci zawieraj?cej nast?pny rozkaz do wykonania
  • IR rejestr instrukcji (Instruction Register) zawiera on kod aktualnie wykonywanej przez procesor instrukcji.
  • SP wska?nik stosu (Stack Pointer) zawiera adres wierzcho?ka stosu

Mikroprocesor komunikuje si? z otoczeniem za pomoc? szyny danych i szyny adresowej.

Generalnie ka?dy bardziej skomplikowany mikroprocesor mo?na zaklasyfikowa? do jednej z trzech architektur:

 • CISC (Complex Instruction Set Computers)
 • RISC (Reduced Instruction Set Computers)
 • VLIW (Very Long Instruction Word)


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:59:02, ilość odpowiedzi: 0
Wymienić podstawowe parametry procesorów oraz je sch

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:57:57, ilość odpowiedzi: 0
Wybór mikroprocesora

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Daria25, 2015-05-01 20:33:36, ilość odpowiedzi: 0
Projekt
Projekt okablowania dla firmy mieszcz?cej si? w jednym budynku 3-kondygnacyjnym.Pracownicy
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dg0439, 2014-01-30 22:29:32, ilość odpowiedzi: 0
Zdania Pilne na jutro
Zadanie 1 Zamie? na system (2) i (16) liczb? 123(10) i zrb sprawdzenie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-22 18:33:43, ilość odpowiedzi: 0
?ród?a informacji
1. Czym zajmuje si? informatyka, a czym technologia informacyjna?2. Jaka jest droga informa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54, ilość odpowiedzi: 2
MEKO-
1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dyba0111, 2013-01-20 13:29:03, ilość odpowiedzi: 0
rozdzia? 2 utk
pytania i polecenia kontrolne
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Julcia260376, 2012-12-31 15:40:24, ilość odpowiedzi: 0
Rozdzia? 7 UTK
1.Opisz rznice miedzy pamieciami SRAM a DRAM? 2. opisz na czym polega seryjny tryb dostepu do pa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dilev, 2012-11-14 20:08:04, ilość odpowiedzi: 1
Modu?y pami?ci RAM
Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? ODpowied? uzasadnij.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez matizz999, 2012-11-08 13:24:28, ilość odpowiedzi: 1
Prze??czanie rzutnika
Jak prze??czy? tryb rzutnika tak aby wy?wietla? to co mam na ekranie laptopa ? Bardzo prosz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Zeplal, 2012-01-05 21:06:08, ilość odpowiedzi: 0
Klawiatura
Jakie rodzaje klawiatur wyr?niamy? Jakie bloki klawiszy potrafisz wymieni?? Dam
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwia_sz_1, 2011-12-09 10:15:30, ilość odpowiedzi: 0
Programowanie C++
Witam. Mam pro?b?. Czy kto? by?y w stanie napisa? kwestionariusz osobowy (?eby samemu wpisywa? sw
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Hania2344, 2011-12-01 09:29:25, ilość odpowiedzi: 0
informatyka
Programy dydaktyczne wspomagajace poznawanie r?nych dziedzin nauki.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian0304, 2011-05-05 19:17:11, ilość odpowiedzi: 0
zasady skanowania dokumentów i doboru DPI
WYDRUK KOMPUTEROWY OD6 DO 10 STRON , FONT12 LUB 14PT. , INTERLINIA 1,5LUB1,0 , TEKST WYJUSTOWANY,
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57, ilość odpowiedzi: 1
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, arc
Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzaja
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kama7859, 2011-04-18 16:40:08, ilość odpowiedzi: 2
mikroprocesowy
1.Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora? 2.jaki typ gniaz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez walkmanowiec, 2011-03-13 17:53:13, ilość odpowiedzi: 0
Formu?a - excel
Witajcie, musz? napisa? formu??, ale nie bardzo mi to wychodzi. Chodzi o formu??, ktra dla zakresu
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 25ania03, 2010-11-11 12:59:07, ilość odpowiedzi: 0
informatyka - PILNE! na dzi?;/
opisz teleinformatyczne narzedzia (oprogramowanie, sprzet) do nauki jezykow obcych. napisz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-09-26 00:10:39, ilość odpowiedzi: 2
nie typowe zadanie:D
S?uchajcie:) podejrzewamy ?e mojego brata zdradza dziewczyna... ale nie b?d? w to wnika?. zale?y
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-08-13 21:17:51, ilość odpowiedzi: 2
RATUNKU.....
Hey wszystkim... Mam du?y problem...z moim laptopem... Gdy chce go w??czyc wyswie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia