przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Historia
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37
Historia-powst.listopadowe

1. Powstanie Listopadowe i jego skutki.

2. Powstanie Styczniowe i jego skutki.

(kiedy, kto rozpocz??, przebieg)ALE KRTKOOO...!!!!-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez asiunia99143, 2012-05-30 19:37:14

Oba powstania przegrane!


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez damian18054, 2012-05-27 13:18:12

Przyczyny wybuchu postania:
W Krlestwie coraz powszechniejsze sta?y si? naruszenia konstytucji i praw przez cara Miko?aja I oraz jego urz?dnikw. W?adca nie zwo?ywa? sejmu, dzia?a?a cenzura i tajna policja, car nie wywi?za? si? z obietnic powi?kszenia Krlestwa o dawne ziemie polskie, zawiedzione zosta?y nadzieje na odzyskanie pe?nej niepodleg?o?ci - skutkiem tego by? znaczny wzrost niezadowolenia Polakw.
Nast?pi? rozwj tajnych organizacji konspiracyjnych: *Liberalna opozycja kaliska (Kaliszanie) opozycja legalna (do 1820) - Wincenty i Bonawentura Niemojowscy, sprzeciwiano si? ?amaniu konstytucji, * w Wilnie: Zgromadzenie Filaretw (Przyjaci? cnoty) i Towarzystwo Filomatw (Przyjaci? nauki), * Towarzystwo Przyjaci? Po?ytecznej Zabawy (Promieni?ci), * w Warszawie: Zwi?zek Przyjaci? (Panta Koina z gr.wszystko wsplne), * Zwi?zek Wolnych Polakw (1819/20) Maurycy Mochnacki, Witold Heltman, * o charakterze zbrojnym: Wolnomularstwo Narodowe (1918) Walerian ?ukasi?ski, d??ono do powstania we wszystkich trzech zaborach, * Sprzysi??enie Podchor??ych
Do organizatorw sekcji konspiracyjnych coraz cz??ciej zacz??y dochodzi? pog?oski o wykryciu spisku przez cara.
Zsy?ki na Sybir, prze?ladowania za przekonania polityczne
W tym czasie na arenie mi?dzynarodowej dochodzi?o do wielu zmian maj?cych wp?yw tak?e na sytuacje w kraju. Odzyskanie przez Grecj? niepodleg?o?ci (1829), wybuch rewolucji we Francji by obali? dynasti? Burbonw Ludwika zdetronizowano, na tron wst?pi? Filip (lipiec 1830), powstanie narodowe Belgw przeciw przy??czeniu do Holandii pod ber?em Holendrw (sierpie? 1830) zrywy te zako?czy?y si? sukcesem, wi?c wzmog?y nastroje niepodleg?o?ciowe w Krlestwie Polskim.
Jednocze?nie bano si?, ?e wojsko polskie zostanie skierowane do t?umienia powsta? w Belgii, Francji i Grecji. Car Miko?aj I chcia? wys?a? tam armi?, a tym samym pozby? si? jej, zas?aniaj?c si? ustaleniami pochodz?cymi ze ?wi?tego Przymierza (1815 dbanie i ?ad porewolucyjny, zachowanie rwnowagi) to doprowadzi?o do buntu dowdcw wojskowych.
Ograniczenie autonomii Krlestwa przez w?adze rosyjskie
Wzrost niezadowolenia w armii (mi?dzy innymi ze wzgl?du na osob? dowdcy - wielkiego ksi?cia Konstantego Paw?owicza - brata cara Miko?aja I)
Idee i za?o?enia romantyzmu ch?? odzyskania niepodleg?o?ci nawet przy po?wi?ceniu ?ycia wielu osb


Grupy, jakie utworzy?y si? w stosunku do powstania i przy??czenia do niego ch?opw:
Konserwaty?ci (Arystokracja), ktrymi dowodzi? ksi??? Czartoryski przeciwnicy powstania, chcieli doj?? do ugody z carem, gdy? przypuszczali, ?e taki zryw zako?czy si? niepowodzeniem z powodu zbyt ma?ej liczebno?ci armii powsta?czej. Bano si?, ?e po kl?sce powstania car zlikwiduje Krlestwo. Konserwaty?ci nie chcieli dopu?ci? do powi?kszenia armii przez powo?anie ch?opw to mog?o doprowadzi? do przekszta?cenia si? powstania z takiego o charakterze narodowo-wyzwole?czym w powstanie spo?eczne.
Kaliszanie nie chcieli ?adnych zmian, proponowali zast?pienie pa?szczyzny czynszem.
Radyka?owie ??dali pospolitego ruszenia, uw?aszczenia ch?opw i wyp?acenia odszkodowania ich panom, chcieli radykalnych zmian.
W ko?cu udzia? ch?opw w powstaniu by? b. nik?y, zaniechano powo?ywania ich do wojska.

Przebieg:
29/30 listopad 1830 r. Noc listopadowa - wybuch powstania. Brali w nim udzia? g?wnie studenci, ktrych podzielono na dwie grupy: pierwsza - zaatakowa?a Belweder, jednak nie osi?gn?li celu, poniewa? wielki ksi??? Konstanty ocala? i uciek? z Warszawy; druga - podpali?a browar na Solcu, opanowa?a arsena? broni i nawo?ywa?a cywili do przy??czenia si? do zrywu. Arystokracja natomiast zwo?a?a posiedzenie Rady Administracyjnej (organizacja przeciwna powstaniu) i wyda?a odezw? nawo?uj?c? do spokoju, jednocze?nie podj??a rozmowy z Konstantym.
1 grudnia 30 - spiskowcy w odpowiedzi zawi?zali Towarzystwo Patriotyczne (przywdc? zosta? Joachim Lelewel) - mia?o ono charakter rewolucyjny, ??da?o: zaprzestania rozmw z Rosj? i liberalizacji (wolno?ci w ?yciu spo?ecznym).Pod naciskiem Towarzystwa Rada Administracyjna utworzy?a i powo?a?a Rz?d Tymczasowy na czele z Czartoryskim, w ktrego sk?ad wszed? tak?e Lelewel (nowy rz?d mia? podobny program jak Rada Administracyjna);
5 grudnia 30 - og?oszono dyktature gen. Jzefa Ch?opickiego, do?wiadczonego dowdcy z armii napoleo?skiej (przeciwnik powstania, d??y? do ugody z Miko?ajem I) - nakaza? on rozbroi? lud warszawski;
18 grudnia 30 - ku w?ciek?o?ci Ch?opickiego, sejm uzna? powstanie za narodowe, poniewa? Miko?aj I zarz?da? bezwarunkowej kapitulacji (Miko?aj I chcia? wykorzysta? powstanie jako pretekst zlikwidowania autonomii krlestwa);
25 stycznia 31 - detronizacja Miko?aja I przekre?la?o to nadziej? na ugod? z carem.Sejm wybra?, na miejsce Ch?opickiego, nowego naczelnego wodza, cz?owieka o marnych zdolno?ciach wojskowych - Micha?a Radziwi??a;
pocz?tek lutego 31 - rozpocz??a si? wojna polsko-rosyjska: Rosja - 130 tys ?o?nierzy (gen. Dybicz p?niej Paskiewicz), Polska - 50 ty?.?o?nierzy (Radziwi?? i Ch?opicki)
14 luty 31 bitwa pod Stoczkiem i zwyci?stwo wojsk polskich pod dowdztwem Dwernickiego. Rozpoczyna si? pasmo sukcesw Polakw, armia rosyjska nie mo?e przedrze? si? przez Wis??, zostaje utrzymana na jej prawym brzegu. Luty marzec wci?? zwyci?skie bitwy pod Dobrem, Olszynk?-Grochowsk?. Nowym dowdc? powstania zostaje gen. Skrzynecki wielki przeciwnik zrywu, robi? wszystko po to by go zahamowa?.
Wiosna epidemia dziesi?tkuj?ca ?o?nierzy rosyjskich.
26 maj 31 kl?ska Polakw pod Ostro??k?, spowodowana zbytnim oci?ganiem si? z dzia?aniami. Rosjanie przedostaj? si? na lewy brzeg Wis?y.
Lipiec-sierpie? armia rosyjska zaczyna zamyka? pier?cieniem obron? Warszawy, powsta?cy nie otrzymuj? oczekiwanej pomocy ze strony Francji (nowy w?adca Filip nie chcia? nara?a? si? pot??nej Rosji). Wci?? zmieniaj? si? przywdcy powstania (Skrzynecki, Dembicki, Krukowiecki), lecz tak naprawd? ?aden z nich nie wierzy w jego powodzenie.
6 wrzesie? 31 zakleszczenie Warszawy od wschodu i zachodu, szturm na najd?u?ej broni?c? si? Wol?.
8 wrze?nia 31 ostateczna kapitulacja Warszawy.


Przyczyny upadku:
Z?a, chaotyczna organizacja, brak konkretnego planu
Rozbie?no?? my?li politycznych Polakw i r?nych grup spo?ecznych
Brak odpowiedzialnego i zaanga?owanego cz?owieka, ktry mg?by przej?? dowdztwo. Je?li ju? go wybrano to nawet on sam nie wierzy? w powodzenie powstania.
Cz?ste wycofywanie wojska (np.6 listopada wycofanie 20 tys.?o?nierzy z Warszawy) i kierowanie go na tereny gdzie tak naprawd? nie by?o potrzebne.
Nie uda?o si? do powstania zaanga?owa? ch?opw.
Oci?ganie si? z dzia?aniami
Ma?a liczebno?? armii polskiej w stosunku do rosyjskiej (50 do 115 tys.)
Zmarnowanie szansy utrzymania Rosjan na prawym brzegu Wis?y


Skutki:
Zamykanie ?o?nierzy w obozach odosobnienia, gdzie musieli pracowa? a rzecz Rosji, zsy?ki na Sybir
Wielka emigracja 10 tys.osb uciek?o do Francji, Stambu?u i Stanw Zjednoczonych. Uciekinierzy zostali zaocznie skazani na najci??sze kary, ich mienie skonfiskowano i oddano zas?u?onym ?o?nierzom rosyjskim.
Rozwi?zanie polskiej armii, ?o?nierzy wcielono do wojsk rosyjskich i wysy?ano na granic? rosyjsko-chi?sk? co by?o rwnoznaczne z kar? ?mierci (s?u?ba trwa?a 25 lat).
Represje carskie
Chciano zintegrowa? ziemie polskie z rosyjskimi, car Miko?aj I zmieni? status Krlestwa na jedn? z prowincji Rosji
Era Paskiewicza - Paskiewicz uzyska? w?adz? w Krlestwie
Krlestwo musia?o ponosi? koszty utrzymania 100 ty?. okupacyjnej armii rosyjskiej, ktra stale obecna by?a w Krlestwie, gotowa do st?umienia jakichkolwiek buntw.
budowa cytadeli, ktra mia?a pilnowa? buntowniczego miasta Warszawy. Rozbudowa twierdzy w Modlinie.
Zniesienie konstytucji i zast?pienie jej statutem organicznym znosz?cym autonomi? Krlestwa, likwidacja sejmu, rz?du, namiestnik, przekre?lenie niezawis?o?ci s?dw, wprowadzenie urz?dnikw carskich na urz?dy Krlestwa
bud?et pa?stwa w??czono do Rosji
zniesienie podzia?u administracyjnego i wprowadzenie guberni
Ograniczenie samodzielno?ci Rzeczypospolitej Krakowskiej, w?adza nad ni? przesz?a w r?ce komisarzy rosyjskich
Konfiskacja dbr narodowych na rzecz Rosji, grabienie maj?tkw, wywo?enie dzie? sztuki.
Podj?to akcj? rusyfikacji zamykano polskie szko?y, ko?cio?y zamieniano na cerkwie, ksi??y zsy?ano na Syberi?, uwa?ano, ?e ko?cio?y s? o?rodkami krzewienia patriotyzmu.
J?zykiem narodowym sta? si? j?zyk rosyjski.
ostra cenzura uniemo?liwia?a rozwj literatury , prasy i wydawnictw.
Likwidacja Uniwersytetu Warszawskiego (1831), Wile?skiego (1832), rozwi?zanie Towarzystwa Trzyjaci? Nauk, zabroniono publikacji i czytania dzie?: Mickiewicza, S?owackiego, Lelewela
Miko?aj I odnowi? ?wi?te Przymierze - by? to uk?ad w sprawie zwalczania ruchw rewolucyjnych i narodowowyzwole?czych w Europie, z Austri? i Prusami w 1833.
pogorszeniu uleg?a sytuacja szlachty polskiej (konfiskaty i prze?ladowania).
zniesienie protekcyjnej bariery na zbo?a z Rosji spowodowa?o spadek jego cen na rynku w Krlestwie.
sytuacja ch?opw uleg?a pogorszeniu (na og? ch?op czynszowy nie mia? si? lepiej ni? pa?szczy?niany, poniewa? szlachcic narzuca? mu za du?y czynsz), maj?tki ziemskie przechodzi?y na gospodark? specjalistyczn? i hodowl? (rozwj hodowli rugowa? jednak z ziemi ch?opa);
car podwy?szy? taryf? celn? na towary wywo?one z Krlestwa do Cesarstwa; w pierwszej kolejno?ci dotkn??o to zak?ady w?kiennicze nastawione na przywz surowca z Rosji i reeksport gotowej produkcji (car chcia? unikn?? konkurencji przemys?u polskiego);
znacznie zwi?kszy? produkcj? przemys? ci??ki, zw?aszcza kopalnie i huty rz?dowe. (+)
dopiero w 1850 roku rz?d carski d???c do po??czenia Krlestwa z reszt? imperium znis? granic? celn? pomi?dzy Klestwem a Rosj?, dzi?ki czemu zwi?kszy?y si? obroty handlowe z Rosj? i udost?pniono surowce po korzystniejszych cenach. (+)

Powstanie Styczniowe i jego skutki.

POWSTANIE STYCZNIOWE 22 - 23 STYCZNIA 1863 r.
Przyczyny :
* pora?ka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicj? Turcji, Anglii, Francji i Sardynii)
* branka
* sukcesy W?ochw (przy pomocy Francji pokonali Austri? i zjednoczyli wi?ksz? cz??? swojego kraju)
* zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotw

Przyczyny kl?ski powstania:
* przewaga militarna Rosji
* tylko ma?a grupa ch?opw bra?a udzia? w powstaniu a Ci, ktrzy w nim nie uczestniczyli przybrali postaw? oboj?tn? lub nawet wrog?
* ?le uzbrojona armia, brak znajomo?ci terenu, na ktrym walczyli, brak do?wiadczenia dowdcw
* brak pomocy ze strony pa?stw zachodnich
* utrudnianie przekraczania granicy i dzia?a? powsta?czych przez inne kraje zaborcze (Austria i Prusy)
* podzia? na Bia?ych i Czerwonych ; brak zgodno?ci, zorganizowania i wsp?pracy samych powsta?cw

Skutki:
* ca?kowita utrata autonomii przez Krlestwo Polskie
* Krlestwu Polskiemu nadano nazw? Kraju Przywi?la?skiego (a wi?c z nazwy ca?kowicie znikn?? wyraz 'Polska')
* uczestnikw powstania zsy?ano do wi?zienia i na Sybir, niektrzy wyemigrowali
* konfiskowano maj?tki powsta?cw
* uw?aszczenie ch?opw

Czerwoni (nazywali siebie 'parti? ruchu') - zwolennicy walki zbrojnej, za wa?ne uznali uw?aszczenie ch?opw i ich udzia? w powstaniu. Do tego ugrupowania nale?a? Jaros?aw D?browski

Biali - pot?piali walk? zbroj?, uw?aszczenie i powo?anie ch?opw do walki. D??yli do uzyskania ust?pstw i ugody z Rosj? za pomoc? naciskw i perswazji. Do bia?ych przynale?eli m.in. Andrzej Zamoyski i Leopold Kronenberg.

wa?ne postaci :
Aleksander Wielopolski - konserwatywny polityk Krlestwa Polskiego, zwolennik polityki prorosyjskiej. Polski arystokrata, reprezentowa? postaw? lojalizmu (pos?usze?stwa) wobec cara. By? pewien, ?e wszelkie powsta?cze prby zako?cz? si? kl?sk?, niepowodzeniem i niepotrzebnymi ofiarami. Twierdzi?, ?e tylko dzi?ki ugodowej polityce mo?na osi?gn?? zgod? na przeprowadzenie reform, i za zgod? Petersburga przeprowadzi? kilka z nich (aby dowie?? s?uszno?ci swojej koncepcji), m.in. umo?liwi? ch?opom zamian? pa?szczyzny na czynsz, zlikwidowa? ograniczenia praw ludno?ci ?ydowskiej, przywrci? j?zyk polski w szko?ach i urz?dach, dzi?ki niemu utworzono Szko?? G?wn? w Warszawie. Pomimo to, jego ugodowe post?powanie wobec caratu budzi?y odraz? i niech?? spo?ecze?stwa polskiego. Tym bardziej, ?e odrzuci? propozycj? bia?ych o wsp?pracy we wprowadzaniu reform. S?ynne sta?o si? jego stwierdzenie , ?e "o ile dla Polakw zrobi? co? mo?na, o tyle z Polakami nic zrobi? si? nie da"

Romuald Traugutt - zreorganizowa? wojska powsta?cze i wyda? dekrety dotycz?ce uw?aszczenia ch?opw. Niestety jego zapa? i po?wi?cenie nie by?y w stanie zmieni? biegu wypadkw, i cho? losy powstania by?y ju? przes?dzone, to Traugutt pozosta? na swoim stanowisku do ko?ca W kwietniu 1864 r. zosta? aresztowany i powieszony, wraz z innymi cz?onkami Rz?du Narodowego, na stokach Cytadeli w Warszawie.-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:37:55, ilość odpowiedzi: 0
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisuja
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:30:43, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałe
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez nenka99, 2015-03-15 15:21:30, ilość odpowiedzi: 0
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-17 19:06:38, ilość odpowiedzi: 1
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-16 16:11:32, ilość odpowiedzi: 1
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, ilość odpowiedzi: 0
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez naataa, 2013-10-19 21:16:26, ilość odpowiedzi: 1
historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y pr
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, ilość odpowiedzi: 1
historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zw
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez anna199989, 2012-10-06 11:25:58, ilość odpowiedzi: 0
od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, ilość odpowiedzi: 2
Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorga
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, ilość odpowiedzi: 1
Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, ilość odpowiedzi: 1
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe t
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, ilość odpowiedzi: 2
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (k
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez 8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, ilość odpowiedzi: 1
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne...
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, ilość odpowiedzi: 1
histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?a
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna11, 2012-03-28 20:36:40, ilość odpowiedzi: 1
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, ilość odpowiedzi: 2
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna12, 2012-03-01 18:10:53, ilość odpowiedzi: 1
historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, ilość odpowiedzi: 0
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej po
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, ilość odpowiedzi: 0
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kama2585, 2012-02-11 13:29:46, ilość odpowiedzi: 0
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanist
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38, ilość odpowiedzi: 1
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)
Przedmiot: Historia, Gimnazjum