przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Geografia
Dodane przez sylwunia1990, 2011-02-17 15:02:56
GEOGRAFIA PRACA KONTROLNA

CHARAKTERYSTYKA KLIMATU I JEGO SK?ADNIKW PRACA MINIMUM 2-3STR A4 BARDZO PROSZE O POMOC-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(2):

4

Dodane przez Paradise25, 2011-02-26 19:00:47

Klimatem nazywamy typowe stany atmosfery wyst?puj?ce na danym obszarze i powtarzaj?ce si? ka?dego roku. Inaczej klimat rozumiemy przez og? zjawisk pogodowych, jakie panuj? na danym obszarze w d?ugoletnim okresie. Klimat jest oceniany na podstawie wieloletnich bada? oraz r?nych sk?adnikw pogodowych, takich jak na przyk?ad: temperatura, opady atmosferyczne czy wiatr. Klimat jest kszta?towany poprzez procesy klimatotwrcze, czyli obieg ciep?a, kr??enie powietrza, obieg wody oraz czynniki geograficzne. Klimat ma du?y wp?yw na ?ycie organizmw oraz ich wyst?powanie na danym terenie.

Stan atmosfery opisywany jest przy pomocy sk?adnikw klimatu, ktre s? takie same jak sk?adniki pogody. Zaliczaj? si? do nich m.in.:

 • temperatura powietrza,
 • opady atmosferyczne,
 • ci?nienie atmosferyczne,
 • wiatr,
 • zachmurzenie,
 • wilgotno?? powietrza,
 • zjawiska pogodowe.

Wymienione wy?ej sk?adniki klimatu przyjmuj? na ?wiecie bardzo r?ne warto?ci. Na przyk?ad temperatury powietrza wnajzimniejszych miejscach spadaj? poni?ej 80C, awnajgor?tszych przekraczaj? +50C dla porwnania wPolsce wci?gu rokuprzeci?tnie mieszcz? si? wprzedziale od 20C wzimie do +35C latem. Tak?e opady atmosferyczne wykazuj? na Ziemi du?? zmienno?? od niemal ca?kowiciesuchych obszarw pustynnych po wilgotne lasy rwnikowe, na ktre codziennie spadaj? ulewne deszcze zenitalne.

Stany atmosfery zale?? przede wszystkim odrodzaju nap?ywaj?cych mas powietrza. Natomiast to jakie masy powietrza nap?yn? nad dany obszar uzale?nione jest
od czynnikw klimatotwrczych, do ktrych zaliczaj? si?:

 • szeroko?? geograficzna,
 • ukszta?towanie terenu,
 • wysoko?? nad poziomem morza,
 • odleg?o?? od morza,
 • pr?dy morskie,
 • dzia?alno?? cz?owieka.

Owe czynniki powoduj? strefowe i astrefowe zr?nicowanie klimatu na Ziemi.

Obszar kuli ziemskiej podzielony zosta? na strefy klimatyczne oraz typy klimatu. G?wnym kryterium tego podzia?u s? temperatury powietrza i opady atmosferyczne, aw szczeglno?ci ich roczny przebieg.
Zmiany tych 2 sk?adnikw klimatu bardzo cz?sto przedstawiane s? na jednym
wykresie patrz obok. Na jego podstawie mo?na wyr?ni? m.in. okresy cieplejsze (lata) ich?odniejsze (zimy), atak?e pory suche iwilgotne (deszczowe).

Na kuli ziemskiej wyr?niono 5 rodzajw stref klimatycznych:

 • rwnikow?,
 • zwrotnikow?,
 • podzwrotnikow?,
 • umiarkowan?,
 • oko?obiegunow? (polarn?).

Z szeroko?ci? geograficzn? nast?puj? zmiany o?wietlenia Ziemi, a co za tym idzie zmiany w dop?ywie energii s?onecznej. Daje to odbicie w strefowym zr?nicowaniu temperatur i ci?nienia na kuli ziemskiej. Owe r?nice powoduj? cyrkulacj? powietrza, ktra rwnie? uk?ada si? strefowo. Wraz z ni? kszta?tuje si? tak?e uk?ad wiatrw i opadw. Na podstawie zr?nicowania strefowego warunkw klimatu wyznaczono strefy klimatyczne:

1. strefa klimatw rwnikowych - ?rednia roczna temperatura powietrza przekracza 20C, a roczne amplitudy temperatur s? bardzo ma?e (5C - 10C). Wyst?puj? obfite opady deszczu przy zenitalnym po?o?eniu S?o?ca.

  • klimat rwnikowy wybitnie wilgotny,
  • klimat podrwnikowy wilgotny,
  • klimat podrwnikowy z dwiema lub jedn? por? deszczow?.

2. strefa klimatw zwrotnikowych - ?rednia roczna temperatura wynosi powy?ej 20C, wyst?puj? du?e dobowe amplitudy temperatur i ma?e opady.

  • klimat zwrotnikowy monsunowy z du?ymi opadami wyst?puj?cymi w p?roczu letnim, tzw. porze monsunowej,
  • klimat zwrotnikowy suchy ze sporadycznie wyst?puj?cymi opadami lub zupe?nym ich brakiem.

3. Strefa klimatw podzwrotnikowych - ?rednia roczna temperatura powietrza wynosi od 10C do 20C. Lata s? bardzo gor?ce, a temperatury zimowe wynosz? od powy?ej 10C w klimacie morskim do poni?ej 0C w klimacie kontynentalnym. W strefie tej wyst?puje typ klimatu ?rdziemnomorskiego.

4. Strefa klimatw umiarkowanych - ?rednia roczna temperatura powietrza wynosi od 0C do 15C. Wyst?puj? tu cztery pory roku.

  • klimat umiarkowany morski - opady wyst?puj? przez ca?y rok, ale przewa?aj? w okresie jesienno-zimowym, roczne amplitudy powietrza wynosz? poni?ej 25C.
  • klimat umiarkowany przej?ciowy,
  • klimat umiarkowany kontynentalny - opady s? ni?sze i przewa?aj? w okresie letnim, roczne amplitudy powietrza s? wysokie i wynosz? ponad 25C, a w klimatach skrajnie kontynentalnych dochodz? nieraz do 35C - 45C.

5. strefa klimatw oko?obiegunowych - ?rednia roczna temperatura powietrza wynosi poni?ej 0C. Opady wyst?puj? przez ca?y rok, g?wnie w postaci ?niegu. Wyst?puj? tu dnie i noce polarne.

L?dy i oceany kuli ziemskiej tak?e wp?ywaj? na przebieg warunkw klimatycznych. Nad rozleg?ymi obszarami l?dowymi tworz? si? suche masy powietrza kontynentalnego, a nad zbiornikami morskimi wilgotne masy powietrza morskiego. Wp?ywa to na wyst?powanie na Ziemi klimatu morskiego i klimatu kontynentalnego. W klimacie morskim temperatury najcieplejszego miesi?ca s? ni?sze ni? w klimacie kontynentalnym, natomiast najch?odniejszego - wy?sze. Dobowe i roczne amplitudy temperatur s? zdecydowanie wy?sze w klimatach typu kontynentalnego.

Na astrefowo?? warunkw klimatycznych wyra?ny wp?yw wywieraj? pr?dy morskie op?ywaj?ce wybrze?a kontynentw. Pr?dy ciep?e powoduj? ocieplenie klimatu danego obszaru i wzrost jego wilgotno?ci, natomiast zimne - och?odzenie i osuszenie klimatu.

Wysoko?ci r?nych obszarw nad poziomem morza tak?e powoduj? pewne modyfikacje klimatu. Obszary wysoko wyniesione, jak gry i wy?yny, stanowi? cz?sto barier? dla mas powietrza. Je?li stoj? na drodze wilgotnemu powietrzu wywo?uj? opady po stronie od ktrej to powietrze nadci?ga i nie dopuszczaj? jej dalej, czym powoduj? brak opadw po swojej drugiej stronie. Dla obszarw grskich charakterystyczne jest tak?e wyst?powanie specyficznego klimatu grskiego cechuj?cego si? pi?trowo?ci?, czyli zmian? warunkw wraz z wysoko?ci?.-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez Paradise25, 2011-02-26 19:09:12

Zapomnia?am dopisa?, ?e musisz sobie sama opisa? te sk?adniki klikatu tzn znale?c definicj? temperatuty, opadw, ci?nienia itp.

Ja Ci je tylko wymieni?am, bo nie mia?am za du?o czasu, zeby poszuka?.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez ewela13, 2014-11-15 21:25:03, ilość odpowiedzi: 0
Geografia
Opisz rozmieszczenie stref klimatycznych na ziemi min. 4strony
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez karolina1126, 2013-05-15 19:16:01, ilość odpowiedzi: 0
geografia - globalna gospodarka
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=podkre%C5%9Bl%20nazwy%20pa%C5%84stw%20charakteryzuj%C4%85cy
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez agata88, 2013-04-07 14:40:59, ilość odpowiedzi: 0
Geografia
1.Okr?gi restrukturyzowane powstaj? w wyniku procesw restruktyzacji okr?gw.........Podczas tych
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez karolinkape, 2013-02-03 17:20:21, ilość odpowiedzi: 1
praca kontrolna
a) Koncepcja, w ktorj dzialalnosc czlowieka jest silie uzalezniona od srodowiska przyrodniczego,n
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez karolinkape, 2013-02-03 16:29:19, ilość odpowiedzi: 1
Geografia....test zaliczeniowy
1)uzupelnij zdania!!! Elektrownie wytwarzajace energie elektryczna w za
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez pabloledesma, 2012-12-16 14:39:52, ilość odpowiedzi: 1
geografia - oblicz saldo
Oblicz saldo migracji dla krajum do ktrego w 2011 roku wyjecha?o na sta?e 125 924 osb, a przyby
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-12-02 13:10:45, ilość odpowiedzi: 1
urbanizacja
prosz? o PomocWska? r?nice pomiedzy dezurbanizacj? a reurbanizacj?. Podaj przyk?ad zjawisk
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez elaidczak, 2012-11-21 18:37:11, ilość odpowiedzi: 1
geografia
poprosz? podkre?lenie nazw pa?stw charakteryzuj?cych si? rolnictwem wysokotowarowym i wyja?nij na
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez elaidczak, 2012-11-19 15:31:04, ilość odpowiedzi: 1
podkre?l w poni?szym tek?cie prawid?owe informacje
Kraje s?abo rozwini?teodznaczaj? si? z regu?y niskim\wysokim wsp?czynnikiem przyrostu naturalneg
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez marina26, 2012-10-17 21:16:50, ilość odpowiedzi: 1
geografia klimat
charakterystyka klimatu i jego sk?adnikw
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez dorcing, 2012-10-10 19:28:58, ilość odpowiedzi: 0
Jak? role pe?ni ziemia w uk?adzie s?onecznym
Jak? role pe?ni ziemia w uk?adzie s?onecznym-wypracowanie
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez justysia27, 2012-09-17 18:04:27, ilość odpowiedzi: 2
PILNE :):)
Globalizacja - zai przeciw . Zgry dzi?kuj? :):)
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez justysia27, 2012-09-14 21:23:52, ilość odpowiedzi: 0
Zmiany na mapie politycznej ?wiata :)
Prosz? o pomoc w napisaniu pracy na temat : Zmiany na mapie politycznej
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez paulina26443, 2012-05-16 21:15:01, ilość odpowiedzi: 1
Geografia -dezintegracja gosp.
!!!....!! 1. Podaj przyk?ady krajw lub ugrupowa? gospodarczych , ktre uleg?y dezintegr
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez agniesia5011, 2012-05-08 17:41:37, ilość odpowiedzi: 1
ZMIANY KLIMATYCZNE I ICH SKUTKI
prosze o prace kontrolna tego tematu
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez arj1, 2012-04-12 07:41:36, ilość odpowiedzi: 1
3 konflikty zbrojne na ?wiecie od lat 70.
Opisz 3 konflikty zbrojne na ?wiecie ,zaczynaj?c od lat 70 -tych.
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez bozena013, 2012-03-26 15:24:54, ilość odpowiedzi: 0
T:Rola lasow w przyrodzie i gospodarce czlowieka ma to miec
T:Rola lasow w przyrodzie i gospodarce czlowiekama to miec forme referatu, prosze o pomoc!!
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez sobisiak, 2012-03-08 00:42:29, ilość odpowiedzi: 1
skarby ziemi polskie. wykozystanie przez cz?owieka zasobow z

Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez wiela1, 2012-02-02 16:42:29, ilość odpowiedzi: 1
geografia
hydrosfera-postacie wody na ziemi
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez xxdariaxd, 2012-01-16 21:45:59, ilość odpowiedzi: 0
dzieje ziemi
Podaj formy ukszta?towania powierzchni, jakie wyst?puj?na tarczy fennoskandzkiej, ukrai?skiej, de
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez Qidek, 2011-12-03 13:15:12, ilość odpowiedzi: 1
Zjawisko urbanizacji.
Wypisz 10 najwi?kszych miast ?wiata. Prosz? szybko odpisz to oddam ocenk? na 6. Pozdrawia
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez jucha911, 2011-12-01 16:49:36, ilość odpowiedzi: 1
Pomocy ratunku!!
Na mapie w skali 1:5000 zaznaczono Sad o wymiarach 2cm na 3cm jaka jest powieszchnia ?eczywista t
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez Wawa, 2011-11-28 18:41:33, ilość odpowiedzi: 1
Zjawisko urbanizacji.
1. Wymie? 10 najwi?kszych miast ?wiata. 2. Dokonaj charakterystyki swojego miasta pod k?t
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez Qidek, 2011-11-11 10:19:02, ilość odpowiedzi: 1
Zró?nicowanie kulturowe ludno?ci ?wiata.
Korzystaj?c z r?nych ?rde?, wymie? nazwy najbardziej rozpowszechnionych religii: a) w R
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez kulfonek94, 2011-10-27 20:23:33, ilość odpowiedzi: 2
srodowisko geograficzne Polski na tle Europy i ?wiata
podaj nazwy surowcw mineralnych w ktore jest zasobna polska
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia