przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> J. polski
Dodane przez Anittka, 2009-09-02 18:32:17
Cechy sztuki antycznej
Wymie? charakterystyczne cechy sztuka antycznej.

-----
Najlepsza odpowiedź
Ocena(2):

4

Dodane przez Helenka, 2009-09-02 19:09:53

Cechy antyku.

K

lasycyzm - czyli nie ma problemu...
W kulturze staro?ytnej istnia? przede wszystkim Jeden, wspólny wszystkim twórcom wzorzec sztuki - opartej na wspólnie pojmowanym pi?knie, harmonii i zasadzie mimesis. Ta ostatnia g?osi?a, ?e Artysta powinien przede wszystkim na?ladowa? natur? - tworzy? w oparciu o realistyczne i ?yciowe prawdopodobie?stwo. Antykowi zawdzi?czamy tak?e Szereg szczegó?owych ustale? dotycz?cych “regu? tworzenia” zawartych w poetykach - Arystotelesa i Horacego ("List do Pizonów"). Staro?ytni opracowali kanoniczne, dotycz?ce stylu, tre?ci i wymogów formalnych, Zasady pisania poszczególnych gatunków literackich. Te w?a?nie Zasady okre?lamy mianem “poetyki klasycznej”.

Klasycyzm
To wspólne Miano dla kilku nurtów pisarskich nawi?zuj?cych do poetyk
klasycznych i przyjmuj?cych je za wzór. Twórcy renesansu, klasycyzmu o?wieceniowego i cz??ciowo te? dwudziestowiecznego neoklasycyzmu opierali si? wla?nie na antycznych definicjach pi?kna, zgodno?ci stylów, staro?ytnym rozumieniu mimesis. I cho? tre?ci ich utworów mog?y by? ?ci?le zwi?zane z realiami ich w?asnej epoki, to pod wzgl?dem formy bli?sze s? w?a?nie dzie?om staro?ytnym Ni? przynale?nym do innych nurtów, cho?by wspó?egzystuj?cym równocze?nie z którym? z klasycyzmów.
Dla naszego tematu ma to istotne znaczenie - jako, ?e Regu?y poetyki klasycznej nie zgin??y wraz z ko?cem staro?ytno?ci i sta?y si? inspiracj? a nawet kanonem dla twórców niektórych pó?niejszych klasycystycznych epok i nurtów. Jakich?

Antyk
To w antyku rodzi si? humanizm. To staro?ytni filozofowie poszukuj? recepty na szcz??cie. Arty?ci rze?bi? pi?kne ludzkie cia?a, poeci wielbi? to, co w cz?owieku szlachetne i cenne: M?dro??, odwag?, m?stwo, sprawiedliwo??. Ludzie s? niemal równi bogom (a Bogowie podobni do ludzi), wszak w Homerowych epokach panuje Zasada “bogowie jak Ludzie – Ludzie jak bogowie”.

W Biblii – dziele staro?ytnym i sakralnym – s? co najmniej dwa uj?cia ludzkiej pozycji w ?wiecie. Pierwsza – zawarta np. w Psalmach – g?osi, ?e Cz?owiek jest namiestnikiem Boga na ziemi, pot??nym w?adc? ?wiata.
Druga – np. z Ksi?gi Koheleta – g?osi, ?e Cz?owiek to marna kruszyna, py?, znikoma istota zagubiona w kosmosie. W “epokach rozumnych” bardziej podoba si? ten pierwszy pomys?.

Cz?owiek staro?ytny wielbi? umiar i harmoni?. Poszukiwa? sposobu na szcz??liwe ?ycie, definiowa?, czym jest Cnota – i próbowa? ?y? wed?ug ustalonych regu?. Ucztowa? – lubi? korzysta? z ?ycia – ale te? wiedzia?, co to samodyscyplina, sparta?skie ?ycie i stoicki spokój. By? szczery i prostolinijny jak ?o?nierz i m?dry jak filozof.

Klasycyzm: w cenie Harmonia, Symetria, ?ad, uporz?dkowanie. Nie tylko w sztuce – w?ród idea?ów ?yciowych warto szuka? z?otego ?rodka, jak Horacy. Inne Warto?ci:: Wiedza, Sprawiedliwo??, Wiara w przeznaczenie.
Epikurejczycy g?osz?: ?yj w zgodzie z natur?, w?ród przyjació?, unikaj cierpienia, korzystaj z rado?ci, carpe diem.
Stoicy: nie daj si? nami?tno?ciom! Spokój osi?gniesz, gdy nie b?dziesz szala? z rado?ci w chwilach szcz??cia, a ton?? w rozpaczy w nieszcz??ciu. Zachowaj dystans i kamienn? twarz.
Arystoteles: zachowaj umiar, walcz o Dobro, unikaj zarówno nadmiaru, jak braku.
Sokrates: jedno wiem, ?e nic nie wiem, ale Prawda, Dobro i Sprawiedliwo?? s? warto?ciami bezwzgl?dnymi.
Diogenes: ogranicz do Minimum to, czego potrzebujesz. Po co ci dom? Ja mieszkam w beczce!

Ludzie staro?ytni wierzyli w wielu bogów. Bogowie nie byli Obcy ?miertelnikom. Wtr?cali si? w ich ?ycie, brali udzia? w wojnach, ba – nawet romansowali i mieli bosko - ludzkie dzieci... Poza tym Bogowie nie byli do ko?ca boscy – mieli czysto ludzkie wady (np. Zazdro??, pych?, pró?no??). Nie?miertelno?? zapewnia?a im ambrozja.

Co innego Biblia – to dzie?o daje Obraz jedynego Boga i jego praw. Nowy Testament wnosi dzie?o i posta? Chrystusa – Syna Bo?ego, który swoim cierpieniem i ?mierci? ma zbawi? ludzko?? od grzechu. I ten Nurt:: jednobóstwo, Wiara w jednego Boga, Mi?o?? do Chrystusa i Matki Boskiej zdominuje religi? Europy po upadku staro?ytnego ?wiata.

Oto Punkt wyj?cia: staro?ytni ustalaj? pewne normy – decyduj?, co jest pi?kne i w?a?ciwe. Wielbi? symetri?, harmoni?, ?ad – czy to w konstrukcjach architektury, czy w odwzorowywaniu pi?kna ludzkiego cia?a. Sztuka mimetyczna – to ta, która na?laduje rzeczywisto??, odzwierciedla jej doskona?o??. Nurt apolli?ski b?dzie grupowa? artystów nawo?uj?cych do oddawania pi?kna ?wiata, odwzorowywania dzie?a natury, wzbudzania prze?y? estetycznych. Ten Nurt zdominuje epoki “rozumne”. Ale... to w antyku rodzi si? te? Nurt dionizyjski, który zechce pokazywa? Uczucie twórcy, uzna brzydot? za godn? sztuki i b?dzie chcia? szokowa? odbiorc?. Ten – przejm? epoki uduchowione. A dzie?o normatywne Arystotelesa pt. Poetyka stanie si? podr?cznikiem literatów przez stulecia.

Jest epok? szacunku dla wiedzy – Pomys? Platona, by pa?stwem rz?dzili filozofowie nie bierze si? znik?d... S?owo:: Filozofia oznacza zreszt? umi?owanie m?dro?ci, wiedzy.
Dla Sokratesa (filozofa, którego nauki spisa? Platon) Wiedza splata si? nierozerwalnie z etyk?. Rodz? si? te? inne nauki: Matematyka (pami?tacie twierdzenia Pitagorasa i Talesa?), Geografia, Fizyka (Archimedes!), astronomia, historiografia. Arystoteles daje pocz?tki logiki i teorii literatury – to wtedy powstaje pierwsze znane dzie?o teoretycznoliterackie – Poetyka.
Dzia?aj? pierwsze szko?y gromadz?ce uczniów wokó? swoich mistrzów – odpowiedniki dzisiejszych uniwersytetów. Nawet nazwa “akademia” rodzi si? w antyku. Napis nad akademi? plato?sk? g?osi: “Niechaj nikt, kto nie zna matematyki, tu nie wchodzi”.

Cz?owiek jest miar? wszechrzeczy
- Zdanie Protagorasa z Abdery symbolizuje postaw? ludzi antyku.


Epos (epopeja) – najwa?niejszy Gatunek epicki, dopiero po wiekach zast?piony przez powie??. To obszerny Utwór, zwykle wierszowany. Jego tematem s? dzieje jakiej? zbiorowo?ci pokazane na tle wa?nych wydarze? historycznych – opowiada o nich trzecioosobowy narrator. Inn? cech? eposu jest rozlewno??: liczne opisy zwalniaj?ce Tempo akcji, tak?e opisy scen batalistycznych. Zaczyna si? od inwokacji – rozbudowanej apostrofy kierowanej do bóstwa (muzy). Wa?ny jest równie? patetyczny Styl (porównania homeryckie, sta?e epitety, Heksametr – sze?ciostopowy Wers zwany bohaterskim). Najwa?niejsze przyk?ady: "Iliada" i "Odyseja" Homera, "Eneida" Wergiliusza, babilo?ski "Gilgamesz", indyjska "Mahabharata".

Antyk te? to Czas powstania teatru, który swoj? genez? ma w uroczysto?ciach ku czci Dionizosa. Najwa?niejsze gatunki:
Tragedia – wywodzi si? z dytyrambów (pie?ni ?piewanych ku czci Dionizosa). Jest gatunkiem wysokim, wymaga wi?c podnios?ego stylu i odpowiednich bohaterów. Pokazuje ich zale?no?? od Fatum, uwik?anie w Konflikt tragiczny (konflikt dwóch równorz?dnych racji). W teatrze antycznym wa?n? rol? odgrywa? Chór – Utwór dramatyczny dzieli? si? na epejsodia (monologi i dialogi aktorów – najwy?ej trzech) oraz stasimony (pie?ni chóru). Celem tragedii by?o wed?ug Poetyki Arystotelesa budzi? lito?? i trwog? i prowadzi? do duchowego oczyszczenia (katharsis).
Najwa?niejsi tragicy greccy: Ajschylos, Sofokles – Autor "Antygony", Eurypides.
Komedia – wywodz?cy si? z Ma?ych Dionizji Gatunek o zabawnej tematyce i najcz??ciej ?ywej akcji. Operowa? ró?nymi odmianami komizmu (sytuacyjnym, s?ownym, postaci). W Grecji jej twórc? by? Arystofanes ("Ptaki", "?aby"), w Rzymie Plaut czy Terencjusz.
W antyku powsta?y te? najwa?niejsze gatunki liryczne, na przyk?ad:
pie??, Sielanka, Oda, Elegia, Erotyk, Hymn, Tren, epigramat.

Gatunki biblijne
Przypowie?? – Utwór dydaktyczny, który za pomoc? prostej historii t?umaczy prawdy wiary, np. Przypowie?? o mi?osiernym Samarytaninie czy o synu marnotrawnym.
Psalm – cz?sto pojawiaj?cy si? w nast?pnych epokach Utwór modlitewno-hymniczny.
Inne gatunki biblijne: Apokalipsa (mówi o ko?cu ?wiata), Hymn, lamentacja, Modlitwa, list, kazanie.


Biblia stanowi?a i stanowi nie tylko wa?ne dzie?o literackie, które jest punktem odwo?a? i nawi?za? twórców pó?niejszych epok, ale stanowi przede wszystkim ?ród?o kultury.
Biblia jest ?wi?t? ksi?g? spo?ecze?stw chrze?cija?skich, a tak?e - je?li mówimy o Starym Testamencie jest ona ?wi?t? ksi?g? wyznawców judaizmu. Stanowi ona Sacrum, czyli ?wi?to??, Autorytet religijny, Zbiór pism sakralnych, oznacza to, ?e dla chrze?cijan i wyznawców judaizmu jest ?wi?to?ci? religijn?. Tym samym Biblia jest tak?e ?ród?em kultury moralnej, prezentuj?c wzorce post?powania, pewien Kodeks tego, co dobre, a co z?e. Biblia zawiera wiele postaw, wzorców i wydarze?, które przez pokolenia kszta?towa?y kultur? i które wci?? funkcjonuj? w ?wiadomo?ci wspó?czesnego cz?owieka. Jest Biblia zbiorem anegdot, fabu?, motywów, do których wci?? powraca literatura. Jest natchnieniem dla wielu pisarzy, poetów, inspiruje my?licieli, przez wieki by?a tematem realizacji dzie? malarskich i pisarskich.
Szczególn? rol? odegra?o Pismo ?wi?te w rozwoju pi?miennictwa staropolskiego. Wtedy, bowiem ca?a Europa stanowi?a wspólnot? kulturow?, w której Biblia by?a niepodwa?alnym autorytetem. Inspiracje i nawi?zania do Biblii nie ograniczaj? si? tylko do pocz?tków pi?miennictwa: ca?a Literatura Polska jest g??boko zakorzeniona w tradycji chrze?cija?skiej – od „Bogurodzicy” do pisarzy i poetów wspó?czesnych.

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(3):

3+

Dodane przez Helenka, 2009-09-02 19:08:26

Sztuka to ogólne ujecie.. architektura, literatura itd...
Antyk (inaczej staro?ytno??) to epoka, która obejmuje pi?miennictwo od czasów najdawniejszych (pocz?tki pi?miennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data ko?ca epoki staro?ytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodnio rzymskiego.

Pi?miennictwo:

Pismo (alfabetyczne) istnieje od ok. XIII w. p.n.e. Od tego czasu powstawa?a Biblia, najstarszy zabytek pi?mienniczy tak wielkich rozmiarów. W staro?ytnej Grecji podstaw? tematyczn? literatury stanowi mitologia, podobnie jak Biblia istniej?ca w przekazach ustnych od czasów niepi?miennych. Na mitologii opieraj? si? dzie?a Homera: "Iliada" i "Odyseja" z VIII - VII w p.n.e.

Rozkwit literatury antycznej przypada na okres ?wietno?ci staro?ytnej Grecji i Rzymu (tzn. VIII w. p.n.e. - II w. n.e.). Literatura staro?ytna sta?a si? wzorem wszystkich pó?niejszych pr?dów artystycznych i na d?ugie wieki okre?li?a europejskie kanony pi?kna. Uznano j? za wzór doskona?y - klasyczny. Klasycyzm narodzi? si? w Grecji, za? Rzym przej?? i odpowiednio
przekszta?ci? ten wzorzec.

Literatur? greck? mo?na podzieli? na cztery okresy, bior?c pod uwag? gatunek literacki dominuj?cy w danym czasie:

- epika (VIII wiek p.n.e.)
- liryka (VII-VI wiek p.n.e.)
- dramat (V wiek p.n.e.)
- epigramat (III wiek p.n.e.)

Podzia?u literatury dokona? Arystoteles wyró?niaj?c w niej:

- epik?
- dramat
- liryk?

Religia:

W ?wiecie staro?ytnym panowa? przewa?nie politeizm (wielobóstwo), z wyj?tkiem monoteistycznej (wyznaj?cej jednego Boga) religii judaistycznej. Podstaw? wierze? staro?ytnych Greków i Rzymian by?a mitologia, za? ?ydów - Biblia.

Filozofia:

Najwi?kszymi filozofami staro?ytno?ci byli Grecy: Platon i Arystoteles, którzy ?yli w V w. p.n.e. w Atenach. Stworzone przez nich systemy filozoficzne - platonizm i arystotelizm - po przekszta?ceniach funkcjonowa?y w ci?gu kolejnych epok. Równie? epikureizm i stoicyzm odgrywa?y pó?niej znacz?c? rol?, zw?aszcza w renesansie.

epikureizm

Grecka filozofia stworzona przez Epikura z Samos na prze?. IV/III w. p.n.e. G?osi?a ona zasad? uznaj?c? szcz??cie za g?ówny cel d??e? cz?owieka, przy czym szcz??cie to uto?samiane by?o z brakiem cierpie?. Pogodna afirmacja (akceptacja) ?ycia w jego wymiarze cielesnym, poszukiwanie spokoju i rado?ci w ?wiecie - za?o?enia te sprawi?y, ?e filozofia Epikura sta?a si?
popularna w pó?niejszych wiekach, a zw?aszcza w czasach rzymskich i w renesansie. Najs?awniejszym epikurejczykiem w staro?ytnym Rzymie by? Horacy, którego s?owa: "Carpe diem!" - "ciesz si? dniem", sta?y si? najbardziej znanym has?em tego nurtu. Natomiast w okresie renesansu z filozofii epikurejskiej korzysta? (zw?aszcza we "Fraszkach" J. Kochanowski.

stoicyzm

System filozoficzny stworzony w III w. p.n.e. w Grecji przez Zenona z Kition, za?o?yciela szko?y stoickiej. G?osi? on uznanie CNOTY za najwy?sze i jedyne dobro, s?u??ce opanowaniu nami?tno?ci. Celem stoika by?o osi?gni?cie stanu oboj?tno?ci wobec ?wiata zewn?trznego i wzgardzenie dobrami przemijaj?cymi. Zachowanie równowagi wewn?trznej zarówno wobec
niepowodze?, jak i rado?ci ?ycia, by?o warunkiem postawy stoickiej, której najwy?szym etapem by?a postawa apatycznego m?drca. Stoicyzm preferowa? ?ycie zgodne z natur? i rozumem.

System stoicki znalaz? odbicie m.in. w twórczo?ci J. Kochanowskiego.

klasycyzm

Kierunek artystyczno-literacki, maj?cy swoje ?ród?a w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej). Sztuka epok pó?niejszych nawi?zywa?a do tradycji antyku, wykorzystuj?c jego wzorce. Sztuka antyku na d?ugi czas okre?li?a europejskie kanony pi?kna. Od ?aci?skiego s?owa "classicus" (wzorowy) otrzyma?a nazw? klasycyzmu, u?ywan? tak?e w odniesieniu do pó?niejszych pr?dów artystycznych, wzoruj?cych si? na sztuce antycznej: klasycyzm renesansowy, o?wieceniowy, neoklasycyzm (prze?om XIX i XX w.). Sztuka klasyczna narodzi?a si? w Grecji, gdzie w V i IV w. p.n.e. osi?gn??a szczyty artyzmu (Sofokles, Fidiasz, Platon, Arystoteles), za? w Rzymie funkcjonowa?a do V w. n.e.

G?ówne za?o?enia klasycyzmu:
- pi?kno jest jedyne i obiektywne - istniej? ustalone kanony pi?kna
- sztuka ma wyra?a? harmoni? i zachowywa? ?ad (proporcje, równowaga, statyczno??)
- nale?y tworzy? wed?ug ustalonych regu? (poetyk, podr?czników sztuki)
- nale?y wzorowa? si? na sztuce antycznej (greckiej i rzymskiej), która najlepiej
oddawa?a harmoni? natury
- pi?kno ma wynika? z prostoty, a nie z zawi?o?ci

Mit jest opowie?ci? o sta?ej warstwie fabularnej. Pe?ni przede wszystkim funkcje poznawcze i ?wiatopogl?dowe. Mity podejmowa?y próby wyja?nienia zagadnie? powstania ?wiata i cz?owieka, ingerencji bogów w losy ludzkie oraz niepokoj?cych, bo trudnych do wyt?umaczenia zjawisk przyrody. Mity powstawa?y poza histori? i poza realnym do?wiadczeniem.

Mity dzielimy na:

- teogoniczne (po?wi?cone bogom i bóstwom),

- kosmogoniczne (mówi?ce o powstaniu ?wiata i zjawiskach wyst?puj?cych w przyrodzie),

- antropogeniczne (opowiadaj?ce losy ludzkie i ukazuj?ce ich wspó?udzia? w tworzeniu losów ?wiata)

- genealogiczne (przedstawiaj?ce histori? g?o?nych rodów, które odegra?y znacz?c? rol? w staro?ytnym ?wiecie).

Opowie?? mityczna nie wyra?a tre?ci wprost. Wa?n? rol? graj? tu metafory (np. mit o Syzyfie, którego praca jest metafor? bezowocnego wysi?ku), alegorie (np. opowie?? o Demeter i Korze, obrazuj?ca niezmienne nast?pstwo pór roku) i symbole (np. wieloznaczno?? mitu o Dedalu i Ikarze).

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(4):

3+

Dodane przez belusia1970, 2009-09-02 19:04:20

Tu co? znajdziesz :
http://www.zgapa.pl/data_files/referat_5721.html

-----
&&&&&&&&Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez Anittka, 2009-09-02 19:13:08
`Dzi?kuj?. :)


Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez kinia123, 2016-10-18 19:16:51, ilość odpowiedzi: 0
Król Artur i rycerze okrągłego stołu
Wczuj się w rolę galahada i wyjaśnij jego postępowanie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez ko3xz, 2016-09-16 17:34:40, ilość odpowiedzi: 0
Ocena postaći Adama
Jak wyglądał , i czy byl pracowity jego wady i Czechy i za co go czenie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez koks7x7, 2016-09-16 16:38:43, ilość odpowiedzi: 0
Oczena postaci Adama i za co go czenie.
Jak wyglądał , i czy był pracowity i moja oczena
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez mecenas24, 2016-09-09 17:42:11, ilość odpowiedzi: 0
To nie powinno się zdarzyć
Udziel kilku rad bohaterowi, co powinien robić, a czego nie, jak się zachowywać i czego się w
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez magda2020, 2016-03-06 14:19:19, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Na papierze podaniowym zredaguj opowiadanie o wizycie osoby z przyszłości uwzględniając : cel
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez sylwia12345, 2016-01-17 11:13:10, ilość odpowiedzi: 0
Polski quo vadis kartka z pamiętnika

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Misia1232, 2015-12-20 19:24:08, ilość odpowiedzi: 1
Jezyk polski
Podaj trzy zalety i wady białego kłastwa. Pomózcie potrzebne na jutro
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Wercia02, 2015-12-02 19:21:45, ilość odpowiedzi: 2
Opis obrazu
Opisz krótko obraz pt. "Śpiąca królewna" Richarda Eisermanna.   Potrzebuje p
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez patka12, 2015-11-01 16:55:17, ilość odpowiedzi: 0
Opinia
Proszę o napisanie opini na temat ''Pna od przyrody''na jutro pliss!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez wisienka111, 2015-10-06 17:01:52, ilość odpowiedzi: 0
Eros- mit
Kim był Eros w rozumowaniu Parandowskiego. pilnie potrzebuje notatki minimum na pół strony. Z
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamcia123, 2015-09-13 20:27:48, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie o miłosernym samarataninie
musi byc na A4 cała storna na temat miłosiernym samarataninie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez masterczulek, 2015-05-27 18:17:01, ilość odpowiedzi: 0
Napisz rozprawk? z krzy?aków .
Napisz rozprawk? z krzy?akw . PROSZ? O SZYBK? ODPOWIEDZ NA DZISIAJ!!!!!!!!!!!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kozik, 2015-05-12 15:53:30, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka
czy mo?liwa jest przyja?? miedzy ch?opakiem a dziewczynom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dinoo, 2015-03-11 17:49:15, ilość odpowiedzi: 0
Polski- napisz rozprawke z teza "na sukces trezba sobie
pomocy !! moze byc chociaz na 4 :)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamil_ford, 2015-03-09 18:34:35, ilość odpowiedzi: 0
Napisz list kapitana macwhirrea do ?ony
anapisz? list kapitana macwhirrea do ?ony na pilnieee prosz?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez bananowymuss, 2015-02-27 21:39:44, ilość odpowiedzi: 2
Napisz rozprawk? pt.,,Przyjaciel to najwi?kszy skarb w ?yciu
minimum 3/4 strony A4, minimum 3 argumenty,minimum 1 przyk?ad literacki lub filmowy. Pom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez hahah, 2015-02-05 19:49:18, ilość odpowiedzi: 1
Czy ka?dy cz?owiek mo?e zdoby? trwa?a i dobr? s?aw? Rozpraw

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez angelinkaxd, 2015-02-05 17:28:05, ilość odpowiedzi: 0
Lektura krzyzaków
ubir zbyszka z bogdanca podzas bitwy z rodrigerem
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dziku11, 2015-01-11 11:31:34, ilość odpowiedzi: 0
Polski -Kartka Z Pami?tnika POMOCY
Napisz kartk? z pami?tnika na temat nie szata zdobi cz?owieka lub ka?dy jest kowalem swojego losu
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Lastunia, 2015-01-08 16:14:41, ilość odpowiedzi: 0
Polski - wypowied?
Czy cz?owiek po?wi?caj?cy si? idei powinien zak?ada? rodzin?, czy raczej ?y? w samotno?ci. Zapis
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-18 13:58:25, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?acy pytanka
Oto kilka pyta? do lektury Krzy?acy , nie czyta?am tego bo d?ugie i nie ogarniam 1)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez eewwaalliiss, 2014-12-11 19:35:35, ilość odpowiedzi: 1
POLSKI - BALLADYNA !
Uzupe?nij tabelk?:Akt:Scena:
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez agnesss, 2014-12-07 19:45:07, ilość odpowiedzi: 0
Horror
rozprawka na temat horroru
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez daniel9999, 2014-11-03 16:46:52, ilość odpowiedzi: 1
Polski
napisz opowiadanie na 4 strony
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez andzia1166, 2014-10-11 10:34:14, ilość odpowiedzi: 0
ROZPRAWKA
Napisz rozprawk? na temat: Dowied? ze \"Zemsta\" A.Fredry jest komedi?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum