przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Biologia
Dodane przez Olka233, 2011-11-15 20:36:44
Biologia .

Znaczenie porostw.

a) w przyrodzie

b) w ?yciu cz?owieka .

z gry dzi?kuuj? . ; *-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(1):

2

Dodane przez zaro301, 2011-11-16 06:08:47

Spo?rd 100 tysi?cy gatunkw grzybw wyst?puj?cych na ?wiecie (ich liczba jest niemo?liwa do zweryfikowania i stale si? zmienia) tylko niewielka cz??? ma wymiary na tyle du?e, ?e mo?na je zauwa?y? go?ym okiem. W Europie jest ich oko?o 5700, a w Polsce prawdopodobnie 4 tysi?ce gatunkw. W?rd nich wyr?nia si? oko?o 250 gatunkw grzybw truj?cych, w tym 60 ?miertelnie. Wszystkie grzyby niezale?nie od wielko?ci i toksyczno?ci odgrywaj? wa?n? rol? w przyrodzie.

Grzyby s? cudzo?ywne (heterotrofy). Potrzebuj? do ?ycia odpowiedniej wilgotno?ci, temperatury (od 15 do 30 stopni Celsjusza) oraz pod?o?a z dostatkiem materii organicznej.

Nale?? do nich saprofity, grzyby ?yj?ce w symbiozie z ro?linami i paso?yty.
Najliczniejsze s? saprofity; nale?? do nich np. p?dzlak, ple?niak, dro?d?e, wiele grzybw kapeluszowych. Przyczyniaj? si? do obiegu pierwiastkw w przyrodzie (g?wnie azotu i w?gla) rozk?adaj?c substancje organiczne i przekszta?caj?c je na zwi?zki proste. Rola tych grzybw polega na udziale w tworzeniu prchnicy i rozk?adzie drewna.

Wywo?uj? liczne choroby i tym samym wp?ywaj? na regulacj? liczebno?ci populacji wielu gatunkw ro?lin i zwierz?t. Powoduj? te? liczne grzybice u cz?owieka (zewn?trzne, np. paznokci, g?owy, stp; wewn?trzne, np. jamy ustnej, uk?adu pokarmowego, uk?adu rozrodczego). W gospodarce cz?owieka paso?ytnictwo grzybw tj. fitoftora, m?czniaki, rdza ?d?b?owa, bu?awinka czerwona, niektre huby na polach uprawnych i plantacjach jest niepo??dane. Niektre grzyby ?yj? w symbiozie mutualistycznej z korzeniami wielu ro?lin wy?szych tj. d?b, sosna, grusza itd., czyli mikoryzie. Grzyby tym samym wp?ywaj? na ich rozwj. Grzyby wsp??yj? rwnie? z glonami tworz?c porosty. Czasami spotyka si? symbiozy grzybw z niektrymi owadami - kornikami, mrwkami i termitami.

Paso?yty s? grzybami czerpi?cymi zwi?zki pokarmowe z innych ?ywych organizmw. Do paso?ytw ro?linnych zaliczamy bu?awink? czerwon?, hub?, rdz? ?d?b?ow?, ?nie? i g?owni?.

Bardzo du?e znaczenie dla gospodarki cz?owieka maj? grzyby ?yj?ce w glebie. Wp?ywaj? na jej ?yzno?? i co za tym idzie na wysoko?? plonu upraw. Grzybw u?ywa si? jako przyprawy do r?nych potraw. Popularno?? grzybw jako sk?adnika jad?ospisu mo?e troch? dziwi?, nale?? one bowiem do pokarmw ci??ko strawnych. ?ciany ich komrek zbudowane s? z chityny, ktra opiera si? sokom trawiennym ludzkiego ?o??dka. Poza tym maj? ma?? warto?? od?ywcz?, poniewa? sk?adaj? si? g?wnie z wody, niewielkiej ilo?ci t?uszczw, cukrw i witamin (B 1, B 2, PP, A, C, D) oraz ?ladowych ilo?ci aminokwasw i substancji mineralnych: potasu, wapnia i ?elaza. Za grzyby jadalne uwa?a si? takie, ktre po odpowiednim przyrz?dzeniu w wysokich temperaturach nie powoduj? dolegliwo?ci. Dietetycy wykluczaj? spo?ycie grzybw surowych, poniewa? nawet niewielka ilo?? mo?e wywo?a? objawy choroby, na przyk?ad zjedzenie opie?ki cz?sto powoduje nudno?ci. Ponadto nale?y zbiera? wy??cznie m?ode i zdrowe owocniki.

Najbardziej znanymi w Polsce grzybami jadalnymi s? : borowik, ko?larz, ma?lak, kurka, rydz, go??bek zielonawy, g?ska, pieczarka.

W?rd oko?o 180 gatunkw grzybw truj?cych, ale nie zabijaj?cych, znajduj? si? takie, ktre powoduj? zatrucia, je?li spo?ywa si? je w stanie surowym lub po wypiciu alkoholu. Do pierwszej grupy nale?y m.in. borowik szata?ski (Boletus satanas), go??bek wymiotny (Russula emetica). Picia alkoholu nie nale?y ??czy? z jedzeniem m.in. czernid?aka atramentowego (Coprinus atramentarius), ??ciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus), borowika ponurego (Boletus luridus), lejkwki bu?awotrzonoiwej (Clitocybe clavipes) i g?ski zielonki (Tricholoma flavovirens).

Pewne gatunki dro?d?y u?ywane s? jako pasza dla zwierz?t domowych. Niektre produkty uboczne grzybw podczas rozk?adu materii organicznej wykorzystywane s? w przemy?le spo?ywczym. Pod dzia?aniem enzymw produkowanych przez dro?d?e cukier ulega rozk?adowi na alkohol i dwutlenek w?gla. Proces ten wykorzystuje si? do wyrobu napojw alkoholowych i w piekarnictwie do spulchniania pieczywa. Pewne gatunki p?dzlaka wykorzystuje si? aby nada? niektrym serom specyficzny smak i aromat. Z grzybni tego? grzyba otrzymuje si? rwnie? antybiotyk penicylin?. Rwnie? sporysz bu?awinki czerwonej wykorzystywany jest w lecznictwie, g?wnie w ginekologii i po?o?nictwie. Zawiera zesp? alkaloidw, ktre pora?aj? zako?czenia nerww i pobudzaj? skurcze mi??ni g?adkich. Pomaga w leczeniu migreny i stanw nerwicowych. Grzyby przysparzaj? cz?owiekowi rwnie? wiele szkd. Saprofity ?ywi?ce si? martw? materi? organiczn? niszcz? drewno, produkty ?ywno?ciowe, skry, odzie?. Paso?yty atakuj? ro?liny u?ytkowe i zwierz?ta domowe. Mog? powodowa? nawet ?mier?. Na wszelkiego rodzaju grzybice cierpi rwnie? cz?owiek. Aby zwalcza? te szkodniki trzeba w wielu przypadkach niszczy? ca?e plantacje ro?lin (np. berberysu w przypadku infekcji rdz? ?d?b?ow?).

Grzyby i glony tworz? porosty. Glony najcz??ciej nale?? do sinic lub zielenic. Natomiast grzyby to przewa?nie workowce lub bardzo rzadko podstawczaki (wyst?puj? jedynie w tropikalnych gatunkach porostw). Porosty (Lichenes) to organizmy powszechne, odgrywaj?ce wa?n? rol? w przyrodzie. Porosty wyst?puj? wsz?dzie oprcz ska?onych terenw. Rosn? na korze drzew, martwym drewnie, p?otach, kamieniach, g?azach, ska?ach i murach. Porosty nazywane s? organizmami pionierskimi, poniewa? zasiedlaj? miejsca, gdzie nie wyst?puj? ?adne ro?liny. W dodatku ich obecno?? umo?liwia tam rozwj szaty ro?linnej. Samowystarczalno?? i niezale?no?? porostw, ich niewielkie wymagania, ?atwo?? rozmna?ania si?, budowa plechy uodporniaj?ca na brak wody oraz niskie i wysokie temperatury sprawiaj?, ?e organizmy te maj? du?e znaczenie w przyrodzie. Odgrywaj? rol? pionierw. Gdzie nie ma warunkw do ?ycia ro?lin. W miejscach poro?ni?tych przez porosty mog? osiedla? si? przedstawiciele ?wiata zwierz?cego drobne


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez jamjeczka, 2016-04-25 17:58:46, ilość odpowiedzi: 0
Parzydełkowce-najprostsze zwierzęta tkankowe
korzystając z różnych źródeł informacji napisz jakie są przyczyny i skutki niszczenia raf
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:15:17, ilość odpowiedzi: 1
Gruczo?y produkuj?ce enzymy
WYmie? gruczo?y produkuj?ce enzymy trawienne. Opisz krciutko.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:33:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak ró?ni si? szkielet u cz?woieka
Jak r?ni si? szkielet osiowy u cz?woieka i u ma?py?? na zasadzie porownawczej prosz?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Patusia30, 2014-11-23 13:40:07, ilość odpowiedzi: 0
DZIEDZICZENIE CHECH
w podanych zdaniach skre?l b??dne informacje. Organizmy diploidealne maj? dwie/trzy
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2014-03-06 16:55:13, ilość odpowiedzi: 0
Za kazda dobra odp daje 5
warunki zachowania prawid?owej homeostazy organizmu ludzkieg
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Nikusia51, 2014-01-23 18:50:20, ilość odpowiedzi: 0
Bli?ej biologii 2- zadania
Prosz? o pomoc w zadanich : - 5/79 -2/81 Z gry dzi?kuje za ka?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kamil30084, 2013-11-23 10:39:00, ilość odpowiedzi: 0
za dobra odp naj na poniedzialek
Zaproponuj sposb badania czystosci powietrza znaj?c wra?liwo?? porostw na zanieczyszczenia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2013-06-15 21:49:16, ilość odpowiedzi: 0
uk?ad nerwowy
Opisz czym r?ni si? widzenie obuoczne od jednoocznego PS tylko nie podawaj mi linka. Jak
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Domcia333, 2013-04-07 17:14:13, ilość odpowiedzi: 1
Biologia-Stawonogi
Opisz jak? funkcj? w przyrodzie pe?ni? stawonogi i po co s? potrzebne w przyrodzie?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asiuniaaa60, 2013-02-05 16:57:16, ilość odpowiedzi: 1
helo
dlaczego powstaj? choroby
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez malmow, 2013-01-25 21:10:03, ilość odpowiedzi: 0
biologia
mia? kto? sprawdzian z biologi puls ?ycia z rozdia?u ?wiat ro?lin pils podajcie ca?y test grup? a
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez asia1648, 2012-09-14 08:11:58, ilość odpowiedzi: 0
zadanie z biolgi na dzisiaj
z jakich wzorw korzystali konstruktorzy ?mig?a helikoptera z jakich wzorw korzystali b
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Sernikvip, 2012-09-10 20:07:25, ilość odpowiedzi: 1
Jaki jest twój stosunek do wykorzystywania zwierz?t w
Jaki jest twj stosunek do wykorzystywania zwierz?t w laboratoriach badawczych? Prosze was na jut
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez chomik35, 2012-04-26 20:45:12, ilość odpowiedzi: 2
Prosz? o pomoc-forma wypracowania pilne
1.Anoreksja i bulimia-przyczyny, skutki zdrowotne, leczenie.2Choroby i higiena uk?adu oddechowego
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez beatk_a20, 2012-03-13 20:23:33, ilość odpowiedzi: 1
dajciee:P
jutro mam sprawdzian z biologii i chcia?m odpowiedzi do tego:P moze mia? kto? taki? ten sprawdzia
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-03-11 13:17:50, ilość odpowiedzi: 1
dam 6
1. Ponumeruj poziomy organizacji materia?u genetycznego, rozpoczynaj?c od poziomu najni?szego.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Damian19, 2012-01-30 20:25:49, ilość odpowiedzi: 0
Biologia Puls Zycia 3 ?wiczenie
poprosze o odpowiedzi do zadania od 1 do 9 z tematu odczytywanie informacji genetycznej na zaraz
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez kawaiiii, 2011-12-19 17:01:34, ilość odpowiedzi: 0
w jaki sposób wegetarianie uzupelniaj? w swojej dieci
;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez patka84424, 2011-11-21 18:00:10, ilość odpowiedzi: 4
biologia
Napisz harakterystyk? bakteri i wirusw .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez marta98, 2011-11-16 20:51:58, ilość odpowiedzi: 1
biologia - informacje .
1. Wymie? skladniki pokarmowe, ktore sa trawione w dwunastnicy, 2. podaj nazwe odscinka p
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-11-15 20:36:44, ilość odpowiedzi: 1
Biologia .
Znaczenie porostw. a) w przyrodzie b) w ?yciu cz?owieka .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez zielonika97, 2011-11-07 15:18:57, ilość odpowiedzi: 1
Biologia
Wykre?l wyrazy tak, aby powsta?y zdania prawdziwe. A. Wdech i wydech zac
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez viktoria23, 2011-11-02 21:49:24, ilość odpowiedzi: 1
Jad?ospis
Zaproponuj jad?ospis dla nastolatka na 1 dzie? uwzgl?dnij warto?? energetyczn? potrzeby pokarmowe
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Madzia1234, 2011-10-28 17:06:57, ilość odpowiedzi: 1
pomocy!!!!!!!
porownaj budowe i czynnosci zyciowe komorki roslinnej i zwierzecej. PROSZE O ROZPISANIE S
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez loczek343, 2011-10-26 17:53:35, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki Bioogia
Opisz w?drwki ptakw Bardzo prosz? o jak najszybsze rozwi?zanie ;)
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum