przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Biologia
Dodane przez Marti, 2010-02-08 16:43:35
Biologia - biotechnologia

Nadzieje i obawy zwi?zane z biotechnologi?.

3 wady i 3 zalety biotechnologii-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(7):

4+

Dodane przez zuzanka01972, 2010-02-15 11:48:30

Korzy?ci, jak i zagro?enia zwi?zane z ?ywno?ci? transgeniczn? mo?na rozpatrywa? w nast?puj?cych kategoriach:
potencjalne zagro?enie dla ludzkiego zdrowia i ?ycia,
bezpiecze?stwo ?rodowiska naturalnego,
uregulowania prawne i spo?eczne zaanga?owanie,
socjo-ekonomiczne i etyczne uwarunkowania,
pozosta?e.
Zagro?enia dla ludzkiego zdrowia
Genetycy zmieniaj? charakter ?ywno?ci - bez d?ugich i dok?adnych testw nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, czy zmodyfikowane po?ywienie jest w pe?ni bezpieczne. W?rd ewentualnych zagro?e? dla ludzkiego zdrowia wymieni? nale?y:
a) toksyczno??,

W 1983 roku setki Hiszpanw zmar?o po spo?yciu b?d?cego efektem manipulacji genetycznych oleju rzepakowego. Ten olej, badany uprzednio na szczurach, nie wykazywa? toksycznych w?a?ciwo?ci. Dr. Parke (School of Bilogical Sciences, University of Surrey, UK) ostrzega, ?e obecnie stosowane procedury testowania genetycznie zmienionej ?ywno?ci, w??czaj?c w to testy na gryzoniach, nie dowodz? jej bezpiecze?stwa dla ludzko?ci. Zaproponowa? nawet wprowadzenie moratorium na wytwarzanie genetycznie zmodyfikowanych organizmw, ?ywno?ci i lekw.

b) wzrost ryzyka zachorowalno?ci na nowotwory,

c) alergie spowodowane obecno?ci? w ?ywno?ci modyfikowanej obcych protein,
Szacuje si?, ?e w?rd doros?ych oko?o 2% populacji, a w?rd dzieci 5% cierpi na alergie wywo?ane przez ?ywno??. Wi?kszo?? alergenw pochodz?cych z ?ywno?ci to bia?ka.

d) przeniesienie genu z ro?lin zmodyfikowanych genetycznie.
Najwi?ksze obiekcje dotycz? ewentualnego przeniesienia nowego genu przez system trawienny i spowodowanie jego ekspresji w obcym uk?adzie (np. nieprzewidziany transfer tzw. genw markerw warunkuj?cych odporno?? na antybiotyki, ktre cz?sto cz?sto s? stosowane do genetycznej modyfikacji ro?lin).

e) mniejsza warto?? od?ywcza.
Transgeniczne po?ywienie bardzo cz?sto stwarza pozory ?wie?o?ci tym samym wprowadza w b??d konsumentw. Soczy?cie wygl?daj?cy, rze?ki pomidor w rzeczywisto?ci mo?e mie? kilka tygodni oraz niewielk? warto?? od?ywcz?.-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez Owerhead, 2014-05-17 18:54:19, ilość odpowiedzi: 0
Biologia zadania maturalne
zad 1 pojedynczy osobnik realizuje rozne czynnosci zyciowe nie dla waznosci wlasnego istn
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez paulaxheroin, 2013-11-27 19:03:56, ilość odpowiedzi: 0
Systematyka
Do zrobienia zadanie z systematyki. Do??czam zdj?cie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez anna3880, 2013-09-21 18:49:27, ilość odpowiedzi: 0
wypracowanie
R?norodno?? biologiczna jak zapobiega? spadkowi r?norodno?ci ziemi
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez anna3880, 2013-09-18 14:33:37, ilość odpowiedzi: 0
Rolnictwo.refetat
Rolnictwo,uprawa tradycyjna czy zwi?kszac zyski. referat jako praca kontrolna
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez mikolajjgn, 2013-02-19 11:38:16, ilość odpowiedzi: 1
Praca Kontrolna z Biologi prosze o pomoc;/
zad.1.Okre?l czy zdanie jest prawdziwe (P) czy yfalszywe (F) w?asciwe oznaczeniaw pisz w miejsce
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez gz1982, 2012-12-14 12:22:08, ilość odpowiedzi: 3
Praca kontrolna
Wyja?nij na czym polega krzepni?cie krwi
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez Basia_sm, 2012-10-09 17:05:52, ilość odpowiedzi: 1
pomocy Biologia
Poni?ej zapisano neukletydy dna dopisz do niej nic komplementarna ACGTAAAGGAC
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez niunia1820, 2012-05-03 18:44:51, ilość odpowiedzi: 1
Jd?ospis
U?? jad?ospis na tydzie? dla przedszkolakw. Nie mo?e si? ?aden posi?ek powtrzy?. uwzgl?dniaj?
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2012-03-21 10:56:26, ilość odpowiedzi: 0
Nie wiem jaki temat
Wyt?umacz dlaczego, DNA dawcy i DNA wektora poddaje si? trawieniu tym samym enzymom restrukcyjnym
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez psotka17, 2012-03-12 20:45:45, ilość odpowiedzi: 1
biologia - ci??a
Bardzo posz? o pomoc w zadaniu :
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez dorotka12, 2012-02-05 10:00:06, ilość odpowiedzi: 1
PILNE !!!!! POOMOOCYY !!!!!!
Potrzebuj? bardzo szybko co na temat : , POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ '' Na
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:55:41, ilość odpowiedzi: 0
Mutacje
Mutacja dowolne odst?pstwo od normalnej sekwencji DNA. Dzieli si? ona na:
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez Anetka12345, 2012-01-04 19:41:03, ilość odpowiedzi: 3
bardzo Wazne.
znaczenie inzynieri genetycznej
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez Anetka12345, 2012-01-04 19:40:02, ilość odpowiedzi: 1
diaj
wady i zalety ro?lin transgenicznych (po 3przyk?ady)
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez goska3124, 2011-11-23 09:35:45, ilość odpowiedzi: 2
napisz referat porównanie komurki ro?linej i zwierzec
Prosze o pomoc mam do napisania
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez 17marsin12, 2011-11-18 20:54:56, ilość odpowiedzi: 1
Pilne
Objawy,przyczyny i profilaktyka wybranych chorb uk?adu krazenia
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez olciaaa5, 2011-11-01 20:00:40, ilość odpowiedzi: 1
Biologia na ju?
1. Scharakteryzuj i porwnaj my?lenie indukcyjne i dedukcyjne. 2. Wymie? etapy oddychania
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez 17marsin12, 2011-10-27 21:30:40, ilość odpowiedzi: 1
wypracowanie
Podzia?y komrkowe i ich znaczenie w ?yciu cz?owieka i przyrody
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez mysia3422, 2011-10-27 10:15:30, ilość odpowiedzi: 1
pomocy
wi ktos gdzie sa gotowe prace sem ktre mozna wydtukowac
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez mysia3422, 2011-10-25 16:53:13, ilość odpowiedzi: 1
biologja
praca sem choroby zaka?ne cz?owieka
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez siwa569, 2011-10-22 18:23:51, ilość odpowiedzi: 2
wp?yw zanieczyszcze? powietrza na organizm cz?owieka

Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez mysia342, 2011-10-12 09:51:09, ilość odpowiedzi: 2
choroby zakazne czlowieka

Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez iwonka2010, 2011-10-07 19:43:45, ilość odpowiedzi: 2
Biologia DNA
DNA ma posta? ......... rwnolegle przebiegaj?cych ................ S?siednie nukleotydy po??czo
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez monia571, 2011-09-30 17:26:42, ilość odpowiedzi: 1
komórka
komrka
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez trzcinska82, 2011-09-20 14:26:20, ilość odpowiedzi: 0
okresy rozwoju czlowieka
rozwoj zarotkowy i pozarotkowy odzialywanie miedzy gatunkowe
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia