przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


staszek - profil użytkownika

Nick: staszek
Ilość odp: 956
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2015-12-25 13:38:25
Temat zadania: RÓWNOLEGŁOBOKI
równoległobok to czworokąt mający dwie pary równoległych boków
Dodane 2015-12-25 13:35:12
Temat zadania: POMOCY!!!
kąt
Dodane 2014-06-07 11:50:33
Temat zadania: Liczby wimierne nieujemnie :) dam naj <3
ZAD1)52-LII;174-CLXXIV;1048-MXLVII;1996-MCMXCVI;2009-MMIX;2062-MMLXII;ZAD2)a)2i4/7;b)3i13/20;c)165/396;d)84/105
Dodane 2014-03-29 07:51:50
Temat zadania: u?amek jako wynik dzielenia
np. 10:4=2 sprawdzamy mno??c wynik przez 4=4*2=4*2=8;4*=4/2=2;8+2=10
Dodane 2014-02-25 21:20:55
Temat zadania: Pole dzia?ki
skoro jeden bok ma 30 m to drugi rwnie? ma 30 m ca?o?? ma 150 m wi?c 150-60=90 wynik dzielimy przez 2 gdy? s? dwa boki d?u?sze tego prostok?ta i mamy 45m tyle wynosi drugi bok tego prostok?ta 2d+2x30=150;2d+60=150; 2d=150-60; 2d=90; d=9
Dodane 2014-01-28 05:04:52
Temat zadania: POMOCY !!
budujemy karmnik i na sznureczku zawieszmy s?onin? Gil frunie do karmnika i smacznie zjada s?onink?
Dodane 2014-01-05 11:48:30
Temat zadania: zimna wojna
Kryzys w 1961 roku doprowadzi? do konfliktu mi?dzy USA a ZSRR trwa? 4 miesi?ce pod?o?em kryzysu by? status Berlina.Obecno?? zachodnich si? zbrojnych w Berlinie od pocz?tku stanowi?a zapalnik coraz to nowych konfliktw.John Kennedy,nowo wybrany pre
Dodane 2013-12-11 20:02:19
Temat zadania: pola wielok?tów
a wi?c dzielimy zamieniaj?c metry na cm 3m=300cm:15cm=20; 2m=200cm:10cm=20 i uk?adamy p?ytki wzd?u? d?u?szej lini tego prostok?ta wejdzie 20 p?ytek i wzd?u? krtszej lini tego prostok?ta rwnie? wejdzie 20 p?ytek teraz mamy prostok?t sk?adaj?cy s
Dodane 2013-10-19 19:57:37
Temat zadania: Usu? niewymierno?? z mianownika.
aby usun?? niwymierno?? z mianownika nale?y pomno?y? licznik i mianownik przez taki czynnik ktry da w mianowniku liczb? ca?kowit?;3/?3=3/?3x?9/?9=3?9/?3x?9=3?9/?27=3?9/3=?9; 8/5?8=8/5?8x?8/?8=8?8/5?64=8?8/5x8=8?8/40=?8/5
Dodane 2013-10-11 19:37:00
Temat zadania: matematyka
w pierwszej grupie jest 8 uczniw,w drugiej grupie jest 8+5=13 uczniw,w 3 grupie jest 4 uczniw,sprawdzamy 8+13+4=25,8:4=2
Dodane 2013-09-20 04:40:18
Temat zadania: urodziny
je?eli s? to Twoje urodziny to bardzo dobrze jest wzi??? pieni?dzeod rodzicw i kupi? torb? dobrych cukierkw i pocz?stowa? kole?anki i kolegw,natomiast je?eli Jeste? zaproszona na imprez? urodzinow? to rwnie? dobrze by?oby kupi? drobny prezent
Dodane 2013-09-17 17:31:35
Temat zadania: seje zplusem
19 nocy sp?dzi?a poza domem
Dodane 2013-09-16 18:54:50
Temat zadania: PROSZ? POMÓ?CIE!!!
pierwszy kwiatek ma 2 p?atki wi?c rozmie?cimy na ka?dym p?atku liczb? 3+3=6;drugi kwiatek ma 3 p?atki wi?c rozmie?cimy na ka?dym p?atku liczb? 2+2+2=6;trzeci kwiatek ma 6 p?atkw wi?c rozmie?cimy na ka?dym p?atku liczb? 1+1+1+1+1+1=6
Dodane 2013-09-14 07:58:54
Temat zadania: matematyka
20:5=4
Dodane 2013-09-12 04:48:39
Temat zadania: polski - opowiadanie
Mj dzie? w szkole min?? bardzo weso?o,pani powiedzia?a ?e nie b?dzie dzisiaj kartkwki, a dzieci pjd? do parku wita? oznaki jesieni,na wycieczce by?o wspaniale zbierali?my li?cie opadaj?ce z drzew ktre umie?cili?my w szkolnym zielniku,jak?e chc
Dodane 2013-09-12 04:45:10
Temat zadania: matematyka
a wi?c sprawdzamy pierwsz? liczb? 53-15=38 teraz odejmujemy t? liczb? od przedstawionych liczb 38-29=9 i mamy poszukiwan? liczb? t? liczb? jest liczba 38 jest mniejsza o pi?tna?cie od liczby 53 i zarazem wi?ksza o 9 od liczby 29.
Dodane 2013-09-09 19:27:30
Temat zadania: Matematyka :D
64:4=16; 192:8=24; 108:6=18; 96:12=8; 105:15=7
Dodane 2013-09-05 04:44:18
Temat zadania: zadanie domowe
Wychowawczyni ka?e zrobi? porz?dek w klasie.Sprawca uderzenia kolegi zosta? poddany karze upomnienia z przeproszeniem kolegi,ktrego uderzy?.
Dodane 2013-06-23 12:02:39
Temat zadania: juliasuzi05
ja osobi?cie posiadamuczelni? wy?sz? na 39 pi?trze a ty na ktrym pi?trze ucz?szczasz do uczelni, h?!
Dodane 2013-05-23 19:02:46
Temat zadania: kto skonstrulowal pierwszy termometr przedstaw historie udo
pierwszy termometr powsta? w 210 roku p.n.e.skonstruowa? go grecki pisarz i mechanik Filon z Bizancjum
Dodane 2013-04-16 18:08:51
Temat zadania: pomocy!!!!
216-40=176 176+40=216
Dodane 2013-03-05 11:49:57
Temat zadania: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
a)4x1/3-(1/3+6)+4=4/3-19/3+4=-15/3+4=-5+4=-1;b)(4,4+1)-(4,4-2)=5,4-2,4=3;c)(-0,1+8/10)-(5-2/10)-(6/10-5)=7/10-4 8/10+4 4/10=-4 1/10+4 4/10=3/10;d)(2/16+1-1)+(2/16-2+5)=2/16+6 14/16=7
Dodane 2013-02-22 18:14:15
Temat zadania: CHEMIA :( Pomo?esz?
aminokwasy koniecznie potrzebne do prawid?owego rozwojun nazwane zosta?y aminokwasami niezb?dnymi,aminokwasy te musz? by? dostarczane organizmowi w odpowiednich produktach spo?ywczych lubod?ywkah,gdy? organizm nie jest w stanie wyprodukowa? ich w
Dodane 2013-02-22 05:11:01
Temat zadania: Jest mi potrzebne na jutro.
-5x+2x-1=0; ?=b-4ac;?=2-20=4-20=-16;?
Dodane 2013-02-21 15:04:59
Temat zadania: PROSZE o pomoc
rwna si? zero gdy? ka?da liczba pomno?ona przez zero rwna si? zero
Dodane 2013-02-20 15:29:23
Temat zadania: Istalacja generatora
oczywi?cie jest pobierana op?ata za pobranie generatora na telefon kmrkwy
Dodane 2013-02-17 09:40:44
Temat zadania: J.POLSKI :( Pomo?esz?
1)WILIAM SHEKSPIR-ROMEO I JULIA;BOLES?AW PRUS-LALKA;JOHANNA W.GOETHGO-CIERPIENIE M?ODEGO WERTERA;ADAM MICKIEWICZ-PAN TADEUSZ;ADAM MICIEWICZ-KONRAD WALLENROD.2)ELIZA ORZESZKOWA-NAD NIEMNEM;HENRYK SIENKIEWICZ-POTOP
Dodane 2013-02-14 18:48:18
Temat zadania: Redukcja wyrazow podobnych
a)13x+3y+2= b)14z+6x+8= c)15x+12y= d)-5x-3y-3z+10= e)11x+9z_8y= f)-6z-22z=
Dodane 2013-02-11 18:37:05
Temat zadania: geomertia
obwd prostok?ta-O=a+b+a+b=2a+2b,mamy dane;a)10cm+10cm=20cm skoro obwd tego prostok?ta=36cm wi?c 36-20=16 dzielimy to prze 2 gdy? mamy dwa boki d?u?sze i krtsze w tym prostok?ci=8 czyli mamy jeden bok 10 cm i drugi bok 8cm;b)10mm=1cm liczy jede
Dodane 2013-02-06 18:09:44
Temat zadania: hej :P
spalenie gospodarstwa Spychowa,zamordowanie ?ony,porwanie Danusi,wypalenie oczu Jurandwi
Dodane 2013-02-05 18:55:42
Temat zadania: helo
niechigieniczny tryb ?ycia,brak umiaru w jedzeniu i piciu powoduje wzrost zachorowa? na wiele chorb.
Dodane 2013-02-05 15:13:02
Temat zadania: Hej
termometr mierzy z dok?adno?ci? 1 stopnia Celsjusza
Dodane 2013-02-04 12:14:39
Temat zadania: praca kontrolna
determinizm,ekorozwj,ekologizmu
Dodane 2013-02-04 10:22:04
Temat zadania: Geografia....test zaliczeniowy
kowencjoalne,wiatrowe,wodne,s?oneczne,paliwo sta?e w?giel,paliwo p?ynne,paliwo gazowe.Na wycieczce w ktrej bra?am udzia? by?o nieciekawie z powodu pokrycia rze?by terenu wodami powierzchniowymi,oraz du?ym siedliskiem zwierz?t,przez co krajobraz t
Dodane 2013-01-30 10:03:04
Temat zadania: praca ...
starosta pe?ni funkcj? przewodnicz?cego zarz?du powiatu,stanowi?cego organ wykonawczy tej jednostki samorz?du terytorialnego.Wybierany jest bezwzgl?dn? ilo?ci? g?osw ustawowego sk?adu rady powiatu w ci?gu trzech miesi?cy od nia og?oszenia wynikw
Dodane 2013-01-30 09:50:14
Temat zadania: <333
tak liczba 924 jest liczb? parzyst? gdy? 924:2=462 skoro jest podzielna przez dwa to jest liczb? parzyst?
Dodane 2013-01-30 09:48:13
Temat zadania: matma
19.22,36,47,55,120,424,513,656,924,1905
Dodane 2013-01-27 08:14:47
Temat zadania: formy
gra?abym-czas przesz?y niedokonany;redagowanie charakterystyki podr?cznika -oznacza opis danego podr?cznika,co przedstawiaj? ok?adki podr?cznika,z ilu stron sk?ada si? ten podr?cznik,szata graficzna przedstawiaj?ca obrazy w tym podr?czniku,i ogln
Dodane 2013-01-26 11:30:27
Temat zadania: czasownik
czasowniki dokonane to te,w ktrych wyra?ana czynno?? si? ju? sko?czy?a,dokona?a,wydarzy?a b?d? te? sko?czy si? w przysz?o?ci,np.kupi?, zrobi?,zje??;czasowniki niedokonane to te,w ktrych czynno?? ci?gle trwa lub b?dzie trwa?,b?d? te? nie b?dzie z
Dodane 2013-01-10 19:58:12
Temat zadania: wypisz nazwy ....
1)Mount Everest 8848 17 luty 1980 Krzysztof Wielicki Leszek Cichy;2)K2 8611;3)Kanczedzonga 8586 11 stycznia 1986 Jerzy Kukuczka Krzysztof Wielicki; 4)Lhotse 8516 31 grudnia 1988 Krzysztof Wielicki 5)Makalu 8463; 6)Czo Oju 8201 12 luty Maciej Berb
Dodane 2013-01-10 19:23:31
Temat zadania: Do?wiadczenie na jutro, pilne!
1(olej-0,775kg)2(??tka jaj kurzych-0,20kg)3(ocet 6% lub musztarda-0,025kg)majonez produkujemy w nast?puj?cy sposb;jaja umy? w roztworze ?rodkow dezynfekuj?cych(mo?na sparzy? we wrz?tku),nast?pnie op?uka? w czystej wodzie,oddzieli? ?o?tka od bia?
Dodane 2013-01-10 18:51:03
Temat zadania: Matematyka - Predkosc, Droga, Czas.
skoro statek kosmiczy pokonuje osiem kilometrw w ci?gu jedej sekundy to w ci?gu jednej minuty b?dzie lecia? 60x8=480 kilometrw a w ci?gu jednej godziny 60x480=28800 kilometrw w ci?gu dziesi?ciu godzin pokona 288 000 kilometrw wniosek prosty w
Dodane 2013-01-08 18:40:00
Temat zadania: hej.
no to macie problem ale jeden problem to nie problem, trzeba si? uda? do ?abojada on b?dzie umia? si? tym zaj??.
Dodane 2013-01-04 19:57:10
Temat zadania: Paznokcie
pi? mleko,smietan?
Dodane 2013-01-04 19:55:19
Temat zadania: CHEMIA :( Pomo?esz?
ma?lan etylu,metylu-C6H12O2-ANANAS;mrwczan etylu-C3H6O2-CYTRYNOWY,TRUSKAWKOWY,RUMOWY;octan propylu-C5H10O2-GRUSZKA,odp2 w ro?linach oraz zwierz?ta-olej rzepakowy,s?onecznikowy,s?onina,odp3 na odchudzanie dobre jest jedzenie t?uszczw,spo?ywanie n
Dodane 2013-01-03 15:27:58
Temat zadania: Wyra?enia algebraiczne .
skoro a=1/2 to 2a=2x1/2=2/2=1 po prostu mno?ymy liczb? 2 przez u?amek 1/2 otrzymujemy dwie drugie czyli 1
Dodane 2012-12-31 23:19:55
Temat zadania: Geometria - obj?to?ci !!! POMOCY !!!
prostopad?o?cian to graniastos?up o ?cianach prostok?ta wzr na obj?to?? prostopad?o?cianu V=axbxh gdzie a-kaw?d? jednej ?ciany b-kraw?d? drugiej ?ciany h-wysoko?? w zad a) masz rozwi?zanie zad b) masz dane dwie kraw?dzie wi?c prostopad?o?cian li
Dodane 2012-12-22 17:57:04
Temat zadania: co zrobi? jak mi?so jest uw?dzone i spalone ?
z uw?dzonym mi?chem nie ma problemu wieszasz w spi?arce i masz nawet na drugi rok dobre do skonsumowania,natomiast ze spalonym mi?chem to ju? problem wi?kszy ale mo?esz da? kotu lub psu o ile masz takowe zwierzaki jak zjedz? to b?dzie po k?opocie.
Dodane 2012-12-21 10:06:43
Temat zadania: POLE CZWOROK?TA
P=absin alfa=4x9xsin=36x1/2=18cm zad b)sin135=?2/2,6x10x?2/2=60x?2/2=30?2,zad 2)Ptr=1/2h(a+b),obliczmy prost? achylon? pod k?tem 30 stopni sin 30=1/2 wi?c 10-4=6/2=3 to jest podstawa trjk?ta ktrego obliczamy odciek nachylony pod k?tem 30 stopn
Dodane 2012-12-16 14:57:23
Temat zadania: geografia - oblicz saldo
saldo migracji to-r?nica mi?dzy nap?ywem(imigracja)a odp?ywem(emigracja)ludno?ci z danego obszaru w okre?lonym czase.Obliczmy saldo migracji z danych w zadaniu-67 275-125 924=-58 649 saldo migracji by?o ujemne i wynosi?o w 2011 roku minus58 649
Dodane 2012-12-16 10:51:04
Temat zadania: Re(2):
dzi?ki Arabom korzystamy do dzisiaj z ich osi?gni?? w matematyce cyfry arabskie,zio?olecznictwo,ogrodnictwo,medycyna- znany medyk Awicenna,metalurgia,kupiectwo,stworzyli kalendarz ksi??ycowy
Dodane 2012-12-13 16:40:23
Temat zadania: co to s? Ekstremalne warunki pogodowe
extremalne warunki pogodowe to-gro?ne zjawiska pogodowe powoduj?ce coraz wi?cej szkody w gospodarce kraju, ?rodowiska i spo?ecz?stwa do tych zjawisk zaliczamy ; opady o du?ym nat??eniu wielokrotnie po??czone z gradobiciem,szkwa?y i tr?by powietrzn
Dodane 2012-12-08 16:57:46
Temat zadania: opowiadanie
opowiadanie -to forma prozy.Ma posta? krtkich kilkunastostronicowych tekstw o prostej akcji.Opowiadanie jest utworem epickim o jednow?tkowej fabule i bardzo ma?ej ilo?i bohaterw.Opowiadanie nie ma zwartej budowy,lecz charakteryzuje si? lu?n? k
Dodane 2012-12-05 17:07:42
Temat zadania: prosze o pomoc
Jestem niezwykle zadowolony,z ogl?danego filmu.Wygl?dam jak sidmy cud ?wiata.Mam sporo oszcz?dno?ci. Cechuje mnie upr w osi?ganiu zamierzonego celu.Odznaczam si? odwag? i sprawiedliwo?ci?.Charakteryzuje si? wysokim wzrostem.Podoba si? mi ta dzie
Dodane 2012-12-04 15:58:59
Temat zadania: zadanie
6/3=2godziny- potrzeba u?ywa? obu zaworw do nape?nienia ca?ego basenu.
Dodane 2012-12-03 16:36:04
Temat zadania: podmiot liryczny
podmiot liryczny w bezpo?redim wyznaniu(w godzin? smutku nic mi nie trzeba/t? troch? ziemi i nieba)zachwyca si? grskim krajobrazem.A jest to obraz przynosz?cy spokj i ukojenie niespokojnego serca.Osoba obserwuj?ca otoczenie stoi gdzie? wysoko,m
Dodane 2012-12-03 07:54:05
Temat zadania: Chemia! Reakcje str?ceniowe ; c
reakcja str?ceniowa -reakcja, w ktrej nast?puje wytr?cenie osadu substancji trudno rozpuszczalnej,np.;reakcja kwasu i soli HCl+AgNO3?AgCl(osad)+HNO3
Dodane 2012-11-29 20:17:45
Temat zadania: adolf hitler
hitler to przywdca trzeciej rzeszy zbrodniarz wojenny
Dodane 2012-11-27 17:18:30
Temat zadania: Dzia?ania na u?amkach zwyk?ych
najpierw wykonujemy dzia?ania w nawiasach zamieniamy u?amki na u?amki zwyk?e i dodajemy a nast?pnie mno?ymy wi?c (7/2+3/2)x3/5=10/2x3/5=5x3/5=15/5=3; w drugim przyk?adzie zamieniamy pierwszy u?amek na u?amek zwyk?y (8/3-4/5)x10/7=teraz u?amki w na
Dodane 2012-11-27 16:34:59
Temat zadania: Majcaa...
aby podzieli? u?amek przez u?amek,nale?y pierwszy u?amek pomno?y? przez odwrotno?? u?amka drugiego;wi?c 4/5:2/3=4/5x3/2=12/10=1 2/10=1 1/5;aby liczb? ca?kowit? podzieli? przez u?amek,nale?y t? liczb? pomno?y? przez dwrotno?? u?amka,wi?c 4:6/10=4x1
Dodane 2012-11-26 19:54:27
Temat zadania: kule
skoro w pojemnku jest wszystkich kul 20 to bia?ych kul jest 6 a czarnych kul jest 14 gdy? 6/14=3/7 prawdopodobie?stwo wylosowania bia?ej kuli to Pb(6/20)
Dodane 2012-11-26 19:06:11
Temat zadania: :)
Robinson Kruzoe ,bohater ksi??ki mieszka? w angielskim mie?cie o nazwie HULL.Od zawsze marzy? on o podr?ach, morskich przygodach i o byciu marynarzem.Lecz jego ojciec nie zgadza? si? by jego syn podr?owa? po ?wiecie,gdy? straci? dwch synwna
Dodane 2012-11-26 18:36:30
Temat zadania: INFORMATYKA
WINDOWS;LINUX;Mac OS;UNIX
Dodane 2012-11-26 16:24:34
Temat zadania: chemia
stnie si? roztwr wody z esencj? herbaty, ktry mo?emy pos?odzi? i wypi? jako herbatk?.
Dodane 2012-11-26 14:40:18
Temat zadania: Fizyka- drgania i fale
1/2s tyle czasu jest mi?dzy wystrzeleniem pierwszego a drugiego pocisku;pierwszy pocisk przebywa drog? 5m gdy? mno?ymy 10mx1/2s=10/2=5m/s;odleglo?? mi?dzy pociskami wyosi 5m
Dodane 2012-11-25 22:04:38
Temat zadania: CHEMIA
1B;2B;3B) 1A;2B;3D;4C) 1B;2D;3F;4E) AZOT) 1A;2C;3F
Dodane 2012-11-21 19:36:46
Temat zadania: geografia
rolnictwo wysokotowarowe to rolnictwo uprzemys?owione oraz intensynie nastawione na produkcj? roln?,do krajw tych zaliczamy USA,Rosja,Niemcy,Belgia
Dodane 2012-11-19 19:49:28
Temat zadania: Przyroda pomocy
kl?twa jest przestarza?a gdy? napisana przed przesz?o pi?ciu laty temu
Dodane 2012-11-19 19:48:01
Temat zadania: Przyroda pomocy
w Londynie mamy po?udnik licz?cy 0 stopni d?ugo?ci geograficznej Kalkuta le?y na 88*22' jeden stopie? to 4 minuty wi?c mno?ymy 88*22x4=353min=5h53min w Londynie mamy 23 godzin? wi?c w Kalkucie mamy 4h53min rano;teraz Caracas le?y na66*91'd?ugo?ci
Dodane 2012-11-19 19:31:00
Temat zadania: zadanie z tre?ci?.
obliczmy dro? Kasi w ci?gu jednej godziny 15-3=12km tyle km pokonywa?a Kasia w ci?gu jednej godziny;teraz mno?ymy dog? Marcina w ci?gu trzech godzin 15x3=45km tyle km przeb?dzie Marcin w ci?gu trzech godzin;obliczamy drog? Kasi 12x3=36km tyle prze
Dodane 2012-11-19 16:28:38
Temat zadania: Ple?niak Bia?y
p?ciowe rozmna?anie ple?niaka bia?ego
Dodane 2012-11-19 15:55:17
Temat zadania: podkre?l w poni?szym tek?cie prawid?owe informacje
niskim;wysoki;wyoki;niski;stare;wielodzietnej;s?abo;niski
Dodane 2012-11-18 19:47:18
Temat zadania: Matma - pole.
pole rombu mno?ymy dwie przek?tne a nast?pnie dzielimy je przez dwa,wi?c skoro jedna ma 14 cm a druga jest o dwa cm d?u?sza 14+2=16cm liczy druga przek?tna 14x16/2=840/2=420cmliczy to pole tego rombu.
Dodane 2012-11-17 17:22:40
Temat zadania: komputer
zgadza si? gogle to internetowa wyszukiwarka.
Dodane 2012-11-16 22:55:35
Temat zadania: Fizyka
mv/R=GMm/R v=GM/R V?=?GM/R - G-sta?a grawitacji M-masa cia?a niebieskiego m-masa rozp?dzanego cia?a kr???cego wok? cia?a niebieskiego R- pomie? orbity cia?a kr??acego wok? cia?a niebieskiego,przyk?adowe warto?ci I pr?dko?ci kosmicznej
Dodane 2012-11-14 21:24:16
Temat zadania: Dodawanie i odejmowanie u?amków o ro?nych mianownikac
6/5-7/15+2/3=18-7+10/15=21/15=1 6/15=1 2/5; 1 1/4-2/3+2 5/6=15-8+34/12=7+34/12=41/12=3 5/12; 255/35+54-17/5=255-119/35=136/35=3 31/35+54=57 31/35; 38/25+17/25=55/25-9/5=55-45/25=10/25=2/5; 36/35-3/7-5/35=31/35-3/7=31-15/35=16/35; 63/
Dodane 2012-11-14 15:37:58
Temat zadania: G?STO?? SUBSTANCJI
G?sto?? substancji-(masa w?a?ciwa)-stosunek masy pewnej ilo?ci substancji do zajmowanej przez ni? obj?to?ci np.g?sto?c oznaczymy przez( p=m/V)jednostki g?sto?ci kg/m;g/ma wi?c w twoim przypadku bierzesz bry?k? lodu wa?ysz j? zapisujesz wynik,p?
Dodane 2012-11-14 14:26:09
Temat zadania: przemówienie-rodzina jest w ?yciu najwa?niejsza
Najbardziej stotn? warto?ci? w ?yciu ka?dego cz?owieka jest rodzina.Rodzina powinna si? cechowa? szczero?ci? i zaufaniem.Je?li chodzi o rodzin?,to jest ona bardzo wa?na,gdy? przewa?ne dzi?ki niej osi?gamy wszystko co dobre w ?yciu,tak jak np.wyksz
Dodane 2012-11-13 20:55:42
Temat zadania: na dzisiaj prosze szybko
RAM-(ang.Random Access Memory-pami?? o dost?pie swobodnym)-podstawowy rodzaj pamieci cyfrowej.Ploter-(ang.plotter)-komputerowe urz?dzenie peryferyjne,s?u??ce do pracy z du?ymi p?askimi powierzchniami,mog?ce nanosi? obrazy,wycina? wzory,grawerowa?
Dodane 2012-11-11 13:04:27
Temat zadania: ba?tyk
foki,mor?winy,dorsze,?ledzie,jesiotry,sandacze,okonie.
Dodane 2012-11-07 22:24:29
Temat zadania: motywy
Biblia jest ?rd?em fascynacji i artystycznych inspiracji od pocz?tku jej istnienia.Dzieje si? tak,dlatego, ?e oprcz przekazu zasad chrze?cija?skich,Biblia zawiera tak?e wzory osobowe,fabu?y,anegdoty,motywy i liczne odniesienia.Sztuka malarska,mu
Dodane 2012-11-07 18:40:05
Temat zadania: zdanie z angielskiego
15 February to go for an excursion
Dodane 2012-11-02 14:30:12
Temat zadania: oprocentowanie
2000x15/100=30 000/100=300 z? o tyle wzro?nie po roku kapita? w wysoko?ci 2000 z? oprocentowany 15 procentowym zyskiem
Dodane 2012-10-21 12:36:16
Temat zadania: Matemtyka :) figry przestrzenne...
trjk?t to figura geometryczna sk?adaj?ca si? z trzech bokw,trjk?t rwnoboczny to trjk?t w ktrym 2 boki s? rwne b?d? jednakowe,awi?c np. rysujesz dwa odcinki rwne stykaj?ce si? w jednym punkcie ktry nazwiemy wierzcho?kiem tego trjk?ta a d
Dodane 2012-10-15 20:23:47
Temat zadania: rozk?ad liczby na czynniki pierwsze
60=2*2*3*5;230=2*5*23;2215=5*443;2235=3*5*149
Dodane 2012-10-15 20:20:15
Temat zadania: Uzupe?nij
30;15;5;b)36;18;9;3;c)63;21;7
Dodane 2012-06-26 21:31:13
Temat zadania: jakie pytania moge zad??
co najbardziej interesowa?o was w minionym roku szkolnym z tematu j.polski?co sprawia?o trudno?ci w poznawaniu j.polskiego,jakie tematy najbardziej lubili?cie opracowywa??
Dodane 2012-06-16 00:02:13
Temat zadania: Przyroda - pliska pomó?cie !!!
Karpacz,Rabka,Bielsko,Kalisz
Dodane 2012-06-02 13:14:54
Temat zadania: Potrzebuje szybko pomocy z rozwi?zaniem tych zada?.
10(x+3)=5;10x+30=5;10x=5-30;10x=-25/:10;x=2,5; y(y-3)=4+6;y-3y=10;y-3y-10=0;obliczamy delt? b-4ac;9+40=?49;delta=7;obliczmy pierwiastki x1=-b-7/2a;x1=3-7/2=-4/2=-2;x2=-b+7/2a=3+7/2=10/2=5;rozwi?zaniem s? liczby-2;5
Dodane 2012-05-30 09:47:23
Temat zadania: Matma pilne !!
wyznaczy? ci?g arytmetyczny oznacza,?e nale?y znale?? jego pierwszy wyraz a i r?nic? r.korzystam z wzoru an=a+(n-1)r;a1+(5-1)r=75,a1+(10-1)r=150;a1+4r=75;a1+9r=150;a1=75-4r;75-4r+9r=150;a1=75-4r;5r=150-75;a1=75-4r;5r=75/:5;a1=75-4x15;r=15;a1=15
Dodane 2012-05-24 12:39:06
Temat zadania: mechanika-fizyka
sin45=cos45?0,7x200=0,1400N nacisk R=0,1400N
Dodane 2012-05-20 10:31:23
Temat zadania: gdzie mozna kupic lody frugo?
ada to nie wypada, mo?na wpa?? do biedronki i tam kupujesz w zale?no?ci ile masz dziendziorw ze sob?.
Dodane 2012-05-10 20:14:10
Temat zadania: algebra
3z+3k+12
Dodane 2012-05-10 18:57:07
Temat zadania: notatka
w roku 1226
Dodane 2012-05-07 19:29:32
Temat zadania: pole i obwut trapezu
obwd trapezu jest sum? wszystkich jego bokw,natomiast pole trapezu 1/2h(a+b)
Dodane 2012-05-06 10:46:25
Temat zadania: 12 prac herkulesa streszczenie pierwszych 4 prac
1)zabicie lwa nemejskiego;2)zabicie Hydry lernejskiej;3)schwytanie ?ani kerynejskiej;4)schwytanie dzika erymantejskiego. lwa nemejskiego udusi?,?by hydry lernejskiej odcina? i wypala? miejsca odci?cia ?eb nie?miertelny odci?? i przycisn?? g?azem,p
Dodane 2012-05-05 16:49:00
Temat zadania: J?zyk polski
inicja?-pierwsze litery imienia i nazwiska przedzielone kropkami,rwnie? pierwsza litera s?owa napisanego w powie?ci.
Dodane 2012-04-29 14:19:56
Temat zadania: diagramy:(
mno?ymy liczb? uczniw klasy 6a 20X50=1000 dzielimy to przez 100=10 tyle uczniw je?dzi?o na sankach wi?c odp b;na nartach je?dzi?o 40% uczniw klasy 6b wi?c mnozymy 40X30=1200 nast?pnie wynik dzielimy przez 100=12 tylu uczni klasy 6b je?dzi?ona
Dodane 2012-04-26 20:06:12
Temat zadania: Klasa 5 ! Polski !
mo?e by? i taka;w pokoiku na stoliku sta?o mleczko i jajeczko,przyszed? kotek wypi? mleczko a ogonkiem st?uk? jajeczko.
Dodane 2012-04-26 19:51:15
Temat zadania: Klasa 5 ! Polski !
opowiem ci bajk?, jak kot pali? fajk? a kocica papierosa upali?a sobie kawa? nosa.