przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


zuzanka01972 - profil użytkownika

Nick: zuzanka01972
Ilość odp: 79
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 3+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-02-13 20:09:26

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-02-22 14:08:19
Temat zadania: perspektywa rozwoju sieci komputerowych-Internet. Internet j
Komputery stanowi? niezwykle przydatne narz?dzie w nauce, a dzieje si? tak za spraw? multimedialnych programw do nauki r?norodnych przedmiotw. Ich wielk? zalet? jest interaktywno??-czyli mo?liwo?? wp?ywania u?ytkownika na przebieg programu. Kor
Dodane 2010-02-22 14:04:53
Temat zadania: copernicus
no nie op?aca si?.!
Dodane 2010-02-22 14:03:46
Temat zadania: pomocy
Dyfuzja, proces bez?adnego ruchu elementw uk?adu prowadz?cy do ustalenia si? rwnowagi koncentracji. Zjawisko dyfuzji mo?e by? t?umaczone na gruncie termodynamiki (poprzez wprowadzenie tzw. si? kieruj?cych
Dodane 2010-02-20 12:05:24
Temat zadania: perspektywa rozwoju sieci komputerowych-Internet. Internet j
Internet jest bardzo potrzebny mozna go nazwac ,, najwi?ksz? wiedz? ?wiata '' wie wszystko . My u?ywamy internetu do komunikowania si? , do poszukiwania ciekawych opowiada? pomaga nam on w wyszukiwaniu ciekawych zada? z ru?nych przedmiot
Dodane 2010-02-20 12:03:29
Temat zadania: cz??ci komputera . !
http://www.dobreprogramy.pl/Everest-Home-Edition,Program,Windows,PL
Dodane 2010-02-20 11:59:40
Temat zadania: za dobrom odp daje 6+++
9547990-12457065065645+51251238429123652183003457+6-100/000/000/000/000/000=? 51251238329123638835485808
Dodane 2010-02-20 11:58:27
Temat zadania: 2+8=?
1o hehehehehhe
Dodane 2010-02-20 11:55:46
Temat zadania: muzyka
^.^
Dodane 2010-02-20 11:51:37
Temat zadania: Matma
^.^
Dodane 2010-02-20 11:50:08
Temat zadania: wlasna bizuteria xd
fajne ^.^
Dodane 2010-02-20 11:48:50
Temat zadania: Gazetka klasowa
Mo?esz napisa? o zanurzeniu odrzywiania.! albo o najbli?szym b?d? poprzednim konkursie kto jakie miejsca zajol mo?esz wstawic rwie? do gazetki najleprze opowiadanie albo wiersz jaki kto napisa?.
Dodane 2010-02-20 11:44:40
Temat zadania: historia - chlopi
Po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w V w., osadnictwo wolnych wojownikw germa?skich
Dodane 2010-02-20 11:42:34
Temat zadania: bardzo prosze :D
POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRJKI.Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trjki w Teheranie.Udzia? wzi?li: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chcia?, aby g
Dodane 2010-02-20 11:40:21
Temat zadania: Pomó?cie!!!!
Jzef Poniatowski herbu Cio?ek (17621845, Taha?cza), syn Ignacego, pu?kownik wojska polskiego. W m?odo?ci s?u?y? 6 lat w wojsku pruskim, a nast?pnie rosyjskim. Po wyprawie na Oczakw przeszed? do kawalerii polskiej. S?u?y? w 8 Brygadzie Kaw
Dodane 2010-02-20 11:39:05
Temat zadania: Pomó?cie!!!!
Ksi??? Jzef Poniatowski urodzi? si? 7 maja 1763 roku o godzinie 3 nad ranem w pa?acu Kinskych w Wiedniu, jako syn Andrzeja Poniatowskiego i Teresy z Kinskych. Jeszcze tego samego dnia odby? si? chrzest, na ktrym nadano mu imiona Jzef, Antoni. O
Dodane 2010-02-20 11:34:47
Temat zadania: muzyka
IWONA1.Pewnego dnia id?c miastem, w?rd kwiatw, gr, barw, drzewSpotka?em Ciebie dziewczyno, Ty u?miecha?a? si?Od pierwszej chwili ujrzenia Ci?, sam nie wiem czego mi brakOd razu wpad?a? w oczka me od razu w Tobie z
Dodane 2010-02-15 17:05:29
Temat zadania: Stereotyp
Stereotyp Polaka w oczach Niemca przechodzi? tak?e swoje przeobra?enia. Lucyna Turek Kwiatkowska stwierdza, ?e do czasw kongresu wiede?skiego trudno jest mwi? o stereotypie Polaka. W XIX wieku istnia?y ju? w s?ownikach niemieckich dialek
Dodane 2010-02-15 17:04:02
Temat zadania: Polski opowiadanie
19 grudnia ca?a nasza klasa z rado?ci? przyj??a informacj?, ?e za ?wietne wyniki w nauce (dawno tego nie s?ysza?em) wybierzemy si? na wycieczk? poza przestrze? oko?oziemsk?. Ucieszy?em si? ni? ogromnie, gdy? intere
Dodane 2010-02-15 17:01:20
Temat zadania: Warto?ci i idee
Warto?ci to przedmioty i przekonania, determinuj?ce wzgl?dnie podobne prze?ycia psychiczne i dzia?ania jednostek. W rozumieniu kulturowym warto?ci to powszechnie po??dane w spo?ecze?stwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz
Dodane 2010-02-15 17:00:13
Temat zadania: za odp 6
Telewizor ELEMIS.! Telewizor Elemis kupujesz wi?cej z ?ycia zyskujesz.! To nowy telewizor 42 cale, dzi?ki ktremu poczujesz si? jak w kinie. Posiada 2 piloty. Jest czarny, p?aski.Posiada 3 wy??czniki to jest naprawde dobre.
Dodane 2010-02-15 16:57:56
Temat zadania: Wos... WAZNE
http://www.ceo.org.pl/portal/b_koss_materialy_edukacyjne_doc?docId=35095http://www.empi2.pl/czytaj_z_nami/wos_zsz_ustroj/sejm_senat_podr.htm
Dodane 2010-02-15 16:56:40
Temat zadania: Wa?ne..!
We wsp?czesnym ?wiecie prawa cz?owieka nie s? w pe?ni przestrzegane. We?my np. Chiny, w ktrych ludzi si? torturuje, zabija. W tym kraju prawa cz?owieka napewno nie si? przestrzegane. Kraje afryka?skie, czy niektre azjatyckie uznaj? kobiety za g
Dodane 2010-02-15 16:53:07
Temat zadania: Potwórzenie wiadomo?ci
1.masa? serca,usta usta,pozycja boczna ustalona 2.Przykry? kocem i turla? po pod?odze. 3.Polega na urtaowaniu poszkodowanego 4.PIerwsza pomoc. 5imie nazwisko ile osob rannych gdzi
Dodane 2010-02-15 16:52:07
Temat zadania: pomocy !!!
Mo?e zabrakn?? wody.Emisja Co2 jest du?a i prowadzi do zatrucia powietrza.Woda jest truta przez szkodliwe p?yny,pochodz?ce z fabryk.Du?e ilo?ci smogu powoduj? kwa?ne deszcze,ktre niszcz? drzewa.Niektrym gatunkom zwierz?t grozi wygini?cie.Tyle st
Dodane 2010-02-15 16:50:32
Temat zadania: pierwszaaaaa pomoccc!! pilne!!!
1 bo organizm szybciej si? wych?adza, wyj?tkiem s? kalosze ktre nale?y zdj?? bo nape?niaj? si? wod? i dodatkowo obci??aj?2. od??czy? ?rd?a pr?du, w razie pojawienia si? ognia nie gasi? wod?
Dodane 2010-02-15 16:48:26
Temat zadania: zarz?dzanie kryzysowe
Pod wzgl?dem stanu bezpiecze?stwa ruchu drogowego Polska plasuje si? na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce w wypadkach drogowych ginie ok. 175 osb na 1 milion mieszka?cw , gdy np. w Norwegii w tym samym czasie tylko 65 osb. W zakres
Dodane 2010-02-15 16:45:19
Temat zadania: System Operacyjny
Budowa systemu operacyjnegoSchematyczna budowa systemu komputerowegoPrzyj?to podzia? na trzy g?wne elementy budowy systemu operacyjnego:* j?dro systemu wykonuj?ce i kontroluj?ce ww. zadania.* pow?oka specjaln
Dodane 2010-02-15 16:42:49
Temat zadania: Poj?cie i zasada dzia?ania magistrali
prosze o ocene.!
Dodane 2010-02-15 16:41:43
Temat zadania: UTK
mam nadzieje ?e pomog?am.!
Dodane 2010-02-15 16:39:12
Temat zadania: j.polski
Posta? Gereba nie jest jednoznaczna. Na pocz?tku post?puje niew?a?ciwie.Ka?demu jednak zdarza si? w
Dodane 2010-02-15 16:37:18
Temat zadania: Krzy?acy
prosze o ocena;*
Dodane 2010-02-15 16:34:03
Temat zadania: wypracowanie moja pierwsza mi?o??
Do niedawna nie by?em pewien, co oznacza mi?o??. Nie by?em nawet ciekaw. Nigdy nie spotka?em osoby, do ktrej czu?bym co? wi?cej, mg?bym j? pokocha?. Nie czu?em si? przez to gorszy, tylko nie mia?em potrzeby bycia zakochanym. Sytuacja znacznie si
Dodane 2010-02-15 16:24:09
Temat zadania: J.pol. Opowiadanie
Opowiadanie pt. Moja wakacyjna przygoda... Po zako?czeniu roku, przysz?am do domu i wrzasn??am :- NARE?CIE WAKACJE!Pierwszy miesi?c wakacji nie nale?a? do ciekawych. W trakcie jego trwania nie wydarzy?o si? nic
Dodane 2010-02-15 16:17:39
Temat zadania: Matma
to jest nawet fajne ;p http://www.oeiizk.edu.pl/matma/kwasnik/start.html
Dodane 2010-02-15 16:14:05
Temat zadania: Krzy?acy
Tom I. W gospodzie Pod Lutym (tzn. srogim) Turem w Ty?cu Ma?ko z Bogda?ca i jego bratanek Zbyszko opowiadali zgromadzonym ziemianom i mieszczanom o s?ynnych polskich rycerzach i pot??nym zakonie krzy?ackim, zagarniaj?cym i pustosz?cym polskie oraz
Dodane 2010-02-15 14:00:14
Temat zadania: Poj?cie i zasada dzia?ania magistrali
tu do drugiego pytania.! http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/informatyka/15928-typy_pami%C4%99ci.html
Dodane 2010-02-15 13:58:43
Temat zadania: Poj?cie i zasada dzia?ania magistrali
to masz wszystko wypisane do 1 pytania.! http://www.sciaga.pl/tekst/58073-59-rodzaje_pamieci_w_komputerze_opisz_dokladnie_dwa
Dodane 2010-02-15 13:56:38
Temat zadania: Wyst?p
Agnieszka Chyli?ska - Nie Mog? Ci? Zapomnie?.mp3atb pres. flanders - behind.mp3Beyonce - Sweet Dreams.mp3Britney Spears - 3.mp3cascada-dangerous-(cahill_mix).mp3David Guetta feat Akon - Sexy Bitch (Eska Edit).mp3
Dodane 2010-02-15 13:49:45
Temat zadania: UTK
i co dobrze napisalam .?
Dodane 2010-02-15 13:47:18
Temat zadania: Wyst?p
Alexandra Burke Broken HeelsAmeerah Sound Of Missing YouBlack Eyed Peas Rock That BodyCheryl Cole Fight For This LoveChris Brown Ft. Eva Simons Pass OutEdward Maya This is My LifeJanet Jackson Make MeJena
Dodane 2010-02-15 13:46:16
Temat zadania: notatka - dam 6
Dziewcz?ta w mundurkach (niem. Mdchen in Uniform), niemiecki film z 1931 r. w re?yserii Leontine Sagan. Opowiada o zagubionych, osamotnionych dziewcz?tach b?d?cych mieszkankami internatu. Jest wyrazem sprzeciwu przeciwko pruskiemu rygorystycznemu
Dodane 2010-02-15 12:10:00
Temat zadania: Obliczanie czasu...
KIERUJ SI? NA ZACHD OD GRENWICH "0" , 1 STOPIE? = 15 MINUT R?NICY CZASU WI?C 8H8MIN TO 8X4 = 32 STOPNIE , A TERAZ MINUTY 1STOPIE?=15 TO X=8 CZYLI 8/15 STOPNIA = 0,53X60=32 MINUTY TERAZ POSZUKAJ NA MAPIE ... 3232?W
Dodane 2010-02-15 12:09:00
Temat zadania: przyroda
Etapy sukcesji jeziora:1.odk?adaj?ca si? na dnie jeziora materia tworzy grube pok?ady mu?u2.jezioro staje si? p?ytsze, wyp?ycenie si? brzegw prowadzi do przesuwania si? granicy l?dw i wody3.jezioro stopniowo zarasta
Dodane 2010-02-15 12:07:39
Temat zadania: Geografia
i co dobre odpowiedzi.?
Dodane 2010-02-15 12:05:32
Temat zadania: daje odrazu 6
http://www.wiz.pl/main.php?go=1&op=2&id=198 nie wiem czy to jest dobre ale sprawd? sobie.!;)
Dodane 2010-02-15 12:04:23
Temat zadania: Geografia
http://zso4poznan02.w.interia.pl/strony/edukacja/geo/gejzery.html
Dodane 2010-02-15 12:03:22
Temat zadania: Przemys? i budownictwo
Tu ma? takie co?: http://bratek.itd.poznan.pl/pl/E.Sasin.pdf i
Dodane 2010-02-15 12:00:58
Temat zadania: Geografia
LUDNO?? ZAWODOWO CZYNNA:Zalicza si? do niej osoby wykonuj?ce prace, pracuj?c? zarobkowo (niezale?nie od wieku) oraz osoby poszukuj?ce pracy, chwilowo bezrobotne; STRUKTURA ZATRUDNIENIA W demografii
Dodane 2010-02-15 11:58:56
Temat zadania: System Operacyjny
-J?dra - kluczowy dla dzia?anioa zbir funkcji ka?dego systemu. J?dro wykonuje wszystkie polecenia jakie zadamy.-Interfejs graficzny - ca?okszta?t grafiki jaki widzimy na ekranie. Pozwala on nam sprawnie i szybko zadawa? polecenia do j?dra.
Dodane 2010-02-15 11:56:38
Temat zadania: Dam ka?demu 6 !!! ~~ ^^
Okres: -Kambr- trylobity -Ordowik- rozwj fauny morskiej (koralowce) -Sylur- pojawienie sie ryb, pierwsze ro?liny l?dowe -Dewon- w
Dodane 2010-02-15 11:54:38
Temat zadania: Pomozesz ??
1. Liga Ochrony Przyrody, Greenpeace, Przyjaciele Ziemi, Environmental Protection Agency.Mo?esz wspomnie?, ?e w Polsce dzia?a Empatia, a na ?wiecie PETA - obie organizacje zamuj? si? walk? o prawa zwierz?t.2. DDT jest doskona?ym
Dodane 2010-02-15 11:51:23
Temat zadania: Ochrona ?rodowiska
Zanieczyszczenia Gleb Gleba jest bardzo wa?nym ?rodowiskiem ?ycia na Ziemi, jest dynamicznym tworem przyrody stanowi?cym powierzchniow? warstw? l?dw. To w niej ?yj? organizmy rozk?adaj?ce i mineralizuj?ce resztki ob
Dodane 2010-02-15 11:48:30
Temat zadania: Biologia - biotechnologia
Korzy?ci, jak i zagro?enia zwi?zane z ?ywno?ci? transgeniczn? mo?na rozpatrywa? w nast?puj?cych kategoriach: potencjalne zagro?enie dla ludzkiego zdrowia i ?ycia, bezpiecze?stwo ?rodowiska naturalnego, uregulowania prawne i sp
Dodane 2010-02-15 11:43:29
Temat zadania: Pomocy
Sprawozdanie z walki Achillesa z Hektorem Pewnego pi?knego, s?onecznego dnia, dziesi?tego roku s?ynnej wojny troja?skiej, dosz?o do niezapomnianej walki m??nego Achillesa z dzielnym Hektorem. Syn Tetydy i Peleusa musia? pom?ci?
Dodane 2010-02-15 11:36:40
Temat zadania: Melodia ...
Znalaz?am tylko to zobacz mo?e ci? to akurat zainteresuje.! http://www.youtube.com/watch?v=0jZ8eBuQgFg
Dodane 2010-02-14 23:10:53
Temat zadania: Pomó?cie!!!
Zawarte s?w 12 zeszytach " ?piewniki Domowe
Dodane 2010-02-14 23:09:45
Temat zadania: Wa?ne
Vincenzo Bellini
Dodane 2010-02-14 23:08:33
Temat zadania: muzyka
klarnet - clarinetfagot - bassoontrabka - trumpet oboj - oboe
Dodane 2010-02-14 23:07:02
Temat zadania: muza
Lady Gaga - Bad Romance Rihanna- Rusian roulete Britney Spears - 3 Ewa farna - dmuchawce latawce wiatr polecam.!
Dodane 2010-02-14 23:05:40
Temat zadania: Dam 6 :D
Flet poprzeczny (wielki) - instrument d?ty drewniany, aerofon
Dodane 2010-02-14 23:04:35
Temat zadania: renesans
Wiek XVI w Polsce nazwany zosta? "z?otym wiekiem" poniewa?, przynis? on ogromny wzrost znaczenia Polski w r?nych dziedzinach ?ycia na arenie mi?dzynarodowej.W?rd pa?stw Europy ?rodkowej Polska zajmowa?a czo?owe miejsce jako
Dodane 2010-02-14 23:02:51
Temat zadania: Muzyka - wyst?p ch?opak i dziewczyna
Ewelina Flinta & ?ukasz Zagrobelny "Nie k?am ?e kochasz mnie" Ewa Farna i Kuba Mol?da-'Oto ja'
Dodane 2010-02-14 22:56:46
Temat zadania: Teczka zawodowa
http://www.google.pl/webhp?hl=pl#hl=pl&lr=&ei=NHF4S7jWAqWYmwO91eHMCQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CBAQBSgA&q=wz%C3%B3r+teczki+zawodowej&spell=1&fp=1nie wiem czy dobry link bo nie znam
Dodane 2010-02-14 22:54:06
Temat zadania: UTK
1.Uk?ady pami?ci RAM zbudowane s? z elektronicznych elementw, ktre mog? zapami?ta? swj stan. Dla ka?dego bitu informacji potrzebny jest jeden taki uk?ad 2najpopularniejsze to : Rom , Prom,Eprom.eeprom,flash eeprom.! pros
Dodane 2010-02-14 22:50:19
Temat zadania: Pogoda i klimat
spowodowana jest najprawdopodobniej antropogenicznym wzrostem koncentracji gazw cieplarnianych
Dodane 2010-02-14 22:48:14
Temat zadania: Wo?anie Eurydyki
Najpopularniejsza, najbardziej znana cz??? mitu o Orfeuszu dotyczy jego w?drwki wza?wiaty wposzukiwaniu zmar?ej ?ony, Eurydyki. By? mo?e ma?o kto zdaje sobie spraw? ztego, ?e historia ta, dotycz?ca pierwszego zgreckich poetw - za takiego uwa
Dodane 2010-02-14 22:42:15
Temat zadania: Wo?anie Eurydyki
http://www.znakdlaszkoly.pl/fragmenty/gim_pol/itaka-klasa%202__161-200.pdftu jest cos takiego
Dodane 2010-02-14 22:40:35
Temat zadania: Wo?anie Eurydyki
Szuka?am w necie i nie moge znale??.!
Dodane 2010-02-14 22:38:25
Temat zadania: Rozprawka
troche si? tego naszukalam ;) mam nadzieje ?e to dotyczy tego ;)
Dodane 2010-02-14 22:21:06
Temat zadania: Syzyfowe prace
Uwa?am, ?e wykorzysta? ,,Redut? Ordona'' w swojej ksi??ce, poniewa? mowi nam ona o Polsce, ktra jest ofiar? Rosjan, ktrzy chc? j? zniszczy?. Dzi?ki recytacji Zygiera na lekcji j.polskiego, chlopcy m.in. Marcin poczuli w sobie patriotyzm i nastaw
Dodane 2010-02-14 22:18:18
Temat zadania: Rozprawka
juz mozesz calowa? .! Niedawno Polacy zastanawiali si?, czy wej?? do Unii Europejskiej, czy nie. Wtedy Jan Pawe? II wypowiedzia? pami?tne s?owa: "do Europy nie musimy wchodzi?, bo my w niej jeste?my, poniewa? j? tworzyli?my". Postaram si?
Dodane 2010-02-14 22:10:44
Temat zadania: polski
Iliada Homera jest poematem o wojnie Achajw (Grekw) z Trojanami Tre?ci? Iliady jest epizod z dziesi?tego roku wojny troja?skiej. Akcja utworu rozgrywa si? wok? Achillesa, ktry obrazi? si? na
Dodane 2010-02-14 22:09:11
Temat zadania: historia
1.Boles?aw I Chrobry (1025)2.Mieszko II Lambert (1025-1031)3.Boles?aw II Smia?y/Szczodry (1076-1079)4.Przemys? Pozna?ski (tak?e wyst?puje z nr. II) (1295-1296)5.Wac?aw II Czeski (1300-1305)6.Wac?aw III Czeski (poprawi
Dodane 2010-02-13 20:29:07
Temat zadania: Gegra (wersja 2.0)
JeJu REEMIGRACJA
Dodane 2010-02-13 20:17:58
Temat zadania: Gegra
Jestem w 6 klasie a to wiem .! 1.Deportacja 2.Emigrant 3.reemigracja Mam nadzieje ?e pomog?am.!
Dodane 2010-02-12 22:51:47
Temat zadania: tróhk?t.
P= jedna druga ah
Dodane 2010-02-12 22:47:27
Temat zadania: Matematyka.To wa?ne!!!
11, 5
Dodane 2010-02-12 22:46:15
Temat zadania: J?zyk polski. Na poniedzia?ek. 14.02!!!
Selena Gomez-ma 16 lat , i pochodzi z Dallas. Od dzieci?stwa przyja?ni si? z Selen? Gomez. Pierwszy raz pojawi?a si? w serialu Barney & F