przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


lucifer - profil użytkownika

Nick: lucifer
Ilość odp: 89
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 3
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćhabemus metal dodane 2009-12-31 13:01:20

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-11-17 16:49:42
Temat zadania: Zjawizka
odwracalne - zamarzanie - topnienie, parowanie - skraplanie nieodwracalne - spalanie
Dodane 2011-11-17 16:43:25
Temat zadania: kto wie!!!
a) 1063 1559 2224 b) CMLXXXV MMMCDLII /X/X/VMDXLIII * /L/X/X/X/VMMDCXLVIII * /M/M/C/C/C/L/X/XM/VDCCLXIV
Dodane 2010-05-11 18:10:44
Temat zadania: Niemiecki. Przet?umacz. WA?NE!
1. Vor langer Zeit. (lange, lange Zeit vor) 2. Hinter den Bergen hinter den Wldern. 3. Und alle sie lebten glcklich bis ans Ende ihrer Tage. nie dam sobie r?ki uci??, bo ju? dawno nie szprecha?em, ale mo?e pomog?em
Dodane 2010-05-11 17:52:19
Temat zadania: równania i nierówno?ci
x - suma lat uczniw y - ilo?? uczniw w grupie x/y=11 ? x=11y (x-17)/(y-1)=10 (11y-17)/(y-1)=10 11y-17=10*(y-1) 11y=10y-10+17 y=7 grupa liczy 7 uczniw
Dodane 2010-04-22 14:41:52
Temat zadania: POMÓ?CIE NA JUTRO
nie SL ale SI (si) od Systme International d'Units czyli Mi?dzynarodowyUk?ad Jednostek Miar 1. sekunda [s] 2.ruch jednostajny 3.metr [m]
Dodane 2010-04-22 14:28:26
Temat zadania: matma..dam 6 ka?demu..blagam.
ad.1 je?eli z czubka ni?szego s?upa poprowadzimy lini? poziom?, to otrzymamy trjk?t prostok?tny o bokach a- odleg?o?? mi?dzy s?upami b- r?nica w wysoko?ci s?upw c - odleg?o?? mi?dzy punktami przy??cze? przewod
Dodane 2010-04-06 22:28:57
Temat zadania: fizyka-energia
120W to 0,12kW W=P*t=0,12*24=2,88kWh Wm=W*30=2,88*30=86,4kWh 1kWh-0,4z? 86,4kWh-X X=(86,4*0,4)/1=34,56z?
Dodane 2010-03-15 21:40:21
Temat zadania: Prosze o pmoc pilne...:)
je?li wykr?cisz sobie ?arwk? i zerkniesz do oprawky to zobaczysz dwie blaszki -gwint i p?ask? w g??bi na dole. ?arwka pod ba?k?ma metalowy gwint, najcz??ciej "czarny" izolator i metalowy czubek. gwint i czubek ?arwki to jej styki. je?eli prawi
Dodane 2010-03-14 14:54:33
Temat zadania: WAZNE DAM NAJ
x - szukana liczba dzielna i dzielnik to elementy dzia?ania dzielenia. dla x:3, x jest dzieln?, a 3 - dzielnikiem (x:3)+X+3=163 mo?emy to zapisa? te? tak x/3+x+3=163 pozbywamy si? u?amka mno??c przez 3 3
Dodane 2010-03-12 22:27:36
Temat zadania: :( help
Okres to czas jednego pe?nego cyklu w ruchu drgaj?cym, czyli czas pomi?dzy wyst?pieniami tej samej fazy. T=1/f=1/80=0.0125s
Dodane 2010-03-12 21:59:19
Temat zadania: matma
x - cena jab?ek y - cena gruszek ma?y ukladzik rwna? 3x+4y=32 4x+2y=22 na skrty pjdzie tak 4x+2y=22 ? y=11-2x 3x+4*(11-2x)=32 3x+44-8x=32 -5x=-12 x=12/5=2,4
Dodane 2010-03-12 21:40:46
Temat zadania: pOmoCcy ;(
Cz?stotliwo?? okre?la liczb? cykli zjawiska okresowego wyst?puj?cych w jednostce czasu. 1 Hz to jeden cykl na 1 sekund?. Okres to czas jednego cyklu, czyli czas pomi?dzy wyst?pieniami tej samej fazy w ruchu drgaj?cym. Wyra?ony jest wzorem
Dodane 2010-03-09 22:02:28
Temat zadania: Geometria , zadanie WA?NE!!!! ( na jutro)
ejulan policzy? dobrze, ale dla ostros?upa, co sam zapisa? pod koniec oblicze? dla graniastos?upa obliczenia s? prostsze pole podstawy Pp=a=4=16cm i tu zaczyna by? inaczej, bo graniastos?up ma dwie podstawy Pc=4*
Dodane 2010-03-09 21:15:05
Temat zadania: Oblicz :.
1) 5 -- 1=5^0; 5=5^1; 125=5^3; 625=5^4; 3125=5^5 3 -- 1=3^0; 9=3^2; 27=3^3; 243=3^5; 729=3^6 -2 -- 1=(-2)^0; -8=(-2)^3; 16=(-2)^4; -32=(-2)^5; 64=(-2)^6 2) a. (-3)^3=27 b. 100^4=100000000
Dodane 2010-03-03 12:15:09
Temat zadania: Matma .. pomó?cie!
x - ilo?? prostopad?o?cianw y - ilo?? czworo?cianw prostopad?o?cian ma 8, a czworo?cian 4 wierzcho?ki tworzymy uk?ad x+y=28 8x+4y=192 i liczymy x=28-y 8*(28-y)+4y=192 224-8y
Dodane 2010-02-26 12:58:00
Temat zadania: WA?NE , PROSZE POMOCY :**
wzr na obj?to?? graniastos?upa to V=Pp*h czyli Pp=V/h Pp=320/10=32cm podstaw? jest trjk?t, czyli Pp=1/2*a*h z racji, ?e jest to trjk?t prostok?tny rwnoramienny otrzymamy Pp=1/2*a*a=1/2*a czyli a=Pp/2
Dodane 2010-02-23 22:10:10
Temat zadania: Matematyka - czas
wszystko fajnie i ?adnie ale do wyliczenia pr?dko?ci potrzebne s? przebyta droga i czas. a ty piszesz "Samochd
Dodane 2010-02-23 21:43:33
Temat zadania: Geometria - graniastos?upy
do kasiu13 skoro w zadaniu jest mowa o graniastos?upie prawid?owym trjk?tnym, czyli maj?cym za podstaw? trjk?t rwnoboczny, to sk?d wzi??a? 4 kraw?dzie boczne i a? 8 kraw?dzi podstaw (
Dodane 2010-02-23 21:25:26
Temat zadania: twierdzenie pitagorasa w uk?adnie wspó?rz?dnych ! pro
do obydwu zada? trzeba wykorzysta? wzr na d?ugo?? odcinka w ukladzie wsp?rz?dnych dla odcinka A=(xa,ya) B=(xb,yb) mamy IABI=?[(xb-xa)+(yb-ya)] ad.1 A=(-2,9) B=(7,-7) C=(-1,-1) IABI=?[(7-(-2))+(-7-9)]=?[(7+2)
Dodane 2010-02-22 21:45:01
Temat zadania: Geometria - graniastos?upy
graniastos?up prawid?owy trjk?tny o kraw?dzi podstawy "a" i wysoko?ci "h", gdzie: h=24cm=120% a 24=1,2a a=20cm ??czna d?ugo?? wszystkich kraw?dzi to l=2*(3*a)+3*h l=2*(3*20)+3*24=2*60+72=120+72=192c
Dodane 2010-02-22 21:17:27
Temat zadania: Matma prosze o pomoc
wysoko?? sto?ka jest dwusieczn? k?t rozwarcia i otrzymamy trjk?t prostok?tny o bokach "h","r" i "l", przy czym k?t pomi?dzy bokami h i l (oznaczmy go ?) jest rwny po?owie k?t rozwarcia, czyli 45 znaj?c miar? k?ta ? oraz d?ugo?? przypros
Dodane 2010-02-22 20:29:05
Temat zadania: ??? baaardzo prosze o pomoc!:):)
tok my?lenia ali1315 jest dobry, ale zawiera jeden istotny b??d. skoro kule s? styczne do bokw puszki to znaczy, ?e maj? z nimi tylko po jednym punkcie wsplnym - definicja styczno?ci kuli i p?aszczyzny. st?d prosty wniosek, ?e puszka nie jest wa
Dodane 2010-02-22 15:17:21
Temat zadania: Matma pilne!!!
tworz?c? sto?ek obliczysz z "pitagorasa". promie? "r" i wysoko?? sto?ka "h" to przyprostok?tne, a two??ca "l" jest przeciwprostok?tn?, czyli otrzymujemy, ?e l=?(r+h) l=?109
Dodane 2010-02-21 21:55:00
Temat zadania: zadania tekstowe
czego jestem pewny to pomoge ad.2) a - kraw?d? podstawy, b- wysoko?? graniastos?upa, obj?to?? to rozumiem ma by? o 18 wi?ksza tworzymy uk?ad b=a+2 a*b=a+18 a*(a+2)=a+18 a+2a=a+18 2
Dodane 2010-02-18 18:31:29
Temat zadania: Pilne
1) 1kWh=3,6*10 do pot?gi 6 J czyli 5kWh=18000000 J [18*10 do 6 J] 2)P=660W U=220V I=? P=U*I I=P/U=660/220=3A (ampery) 3) koszt energii zale?ny jest od cen dyktowanych przez jej dostawc
Dodane 2010-02-18 17:51:13
Temat zadania: fizyka dam 6 kazdemu
1. zmiana nat??enia pr?du w elektromagnesie spowoduje wyindukowanie si? w zwojnicy si?y elektromotorycznej (SEM), oraz przep?yw pr?du przez uzwojenia tej?e zwojnicy - zamkni?ty obwd elektryczny 2. ilo?? zwojw obliczy si? z proporcji stro
Dodane 2010-02-17 15:54:18
Temat zadania: ;/ matma
tworzymy uk?ad rwna? 2a+2b=13 a=2b+2 w skrcie pjdzie to tak 2(2b+2)+2b=13 4b+4+2b=13 6b=9 b=9/6=1 a=2*1 1/2+2=3+2=5 w skali 2:1 prostok?t b?dzie dwa razy wi?kszy, czyli
Dodane 2010-02-09 19:01:03
Temat zadania: Transformator!:( Na jutro...!:/
uzwojenie wtrne takiego transformatora powinno mie? 10 zwojw U1/U2=z1/z2 200/20=100/x x=10
Dodane 2010-02-01 17:07:36
Temat zadania: Matematyka
ad.1 bok kwadratu to "a". po jego rozci?ciu otrzymamy prostok?ty o bokach a,b i drugi a,c ich obwody to 2a+2b=12 2a+2c=18 z tego mamy obwód kwadratu 4a=(2a+2b)+(2a+2c)-2a (-2a) bo odejmujemy boki prostok?tów wewn?trz
Dodane 2010-01-28 22:54:35
Temat zadania: Ostros?upy
obj?to?? ostros?upa to 1/3*Pp*H gdzie Pp to pole podstawy H wysoko?? ostros?upa a=10cm b=15cm V=? aby wyliczy? wysoko?? ostros?upa "tworzymy" odcinek równy po?owie d?ugo?ci przek?tnej podstawy - c. c=(a pierwiastek z 2)/2=(
Dodane 2010-01-28 22:25:39
Temat zadania: PIlneeeeeeeeeeeeeee
ad. a) dane: a=6cm H=3 pierwiastki z 6 (w skrócie 3p6) cm szukane: k?t alfa wykonaj sobie rysunek, oznaczaj?c wszystkie dane i szukany k?t. Wierzcho?ki podstawy oznacz jako ABCD, za? wierzcho?ek ostros?upa to E. Punkt przeci?cia wysoko?c
Dodane 2010-01-27 16:11:08
Temat zadania: Fizyka masakra:( cz.2
pr?dko?? motorówki wzgl?dem brzegu b?dzie sum? (kurs z nurtem) lub ró?nic? (kurs pod pr?d) pr?dko?ci motorówki i nurtu
Dodane 2010-01-27 16:03:56
Temat zadania: Fizyka - masakra :(
wios?o porusza si?: ad. a) z pr?dko?ci? nurtu czyli 1 m/s ad. b) nie porusza si?, obydwa cia?a p?yn? z równ? pr?dko?ci? wzgl?dem brzegu
Dodane 2010-01-27 15:59:15
Temat zadania: Fizyka masakra :( cz.3
zmieniaj?c punkt odniesienia z "nieruchomej" jezdni na poruszaj?cego si? tira, trzeba od pr?dko?ci pojazdu odj?? pr?dko?? tira w stosunku do jezdni. w przypadku samochodu jad?cego za tirem v=vs-vt=108-72=36 km/h dla motocykla jad?ceg
Dodane 2010-01-20 16:57:50
Temat zadania: fizyka
zak?adam, ?e cia?a porusza?y si? z pr?dko?ci? sta??. cia?o poruszaj?ce si? zgodnie z ruchem wskazówek zegara oznaczmy jako P, drugie jako L. skoro droga po ?uku AB (w prawo) jest 1/3 drogi w lewo to prosto wyliczy?, ?e droga cia?a L jest trzy
Dodane 2010-01-20 16:17:26
Temat zadania: pomocy
kiedy zmniejszymy licznik a mianownik pozostawimy bez zmian to warto?? u?amka si? zmniejszy w przypadku gdy licznik jest sta?y a mianownik zmienimy to i u?amek si? zmieni nast?puj?co: mianownik ro?nie - u?amek maleje i odwrotnie, mianownik maleje do
Dodane 2010-01-10 21:33:42
Temat zadania: matma;/
dane: V=320cm² h=10cm a - przyprostok?tne podstawy b - przeciwprostok?tna podstawy V=Pp*h -> Pp=V/h Pp=320/10=32 z uwagi, ?e podstaw? jest trójk?t prostok?tny równoramienny jego to pole Pp=a²/2 -> a²
Dodane 2010-01-10 18:41:01
Temat zadania: Pomocy !!
ad.1) a=1,5m=15dm=150cm b=2cm=0,2dm=0,02m P=a*b=150*2=300cm² P=a*b=15*0,2=3dm² ad.2) a=0,12m=1,2dm=12cm b=3dm=30cm=0,3m P=a*b=12*30=360cm² P=a*b=1,2*3=3,6dm²
Dodane 2010-01-10 18:31:43
Temat zadania: Wyra?enia algebraiczne
x - ilo?? uczniów w klasie y - pozostali, którzy dostali dopa 0,25x+0,125x+16+y=x 0,375x+16+y=x y=0,625x-16 (0,25x*5+0,125x*4+16*3+y*2):x=3,5 (1,25x+0,5x+48+2y):x=3,5 /*x 1,75x+48+2y=3,5x /-1,75x 1,75x=48+2y 1,75x=48+2*
Dodane 2010-01-10 17:45:58
Temat zadania: matematyka . trójk?ty bardzo pilne !!!!!!!!!!!!!!!!!!
a,c,d b,c,d aby powsta? trójk?t suma d?ugo?ci dwóch krótszych boków musi by? wi?ksza od d?ugo?ci trzeciego boku
Dodane 2010-01-10 15:00:22
Temat zadania: Liczby wymierne. Rozwi??cie szybko prosz?.
ad.a) -6*(2+3+(-3)) -6*(5-3) -6*2= -12 ad.b) -12+12*(6:3-3) -12+12*(2-3) -12+12*(-1) -12-12=-24 ad.c) 0,75*(-0,8)-2,5*(-0,24) -0,6-(-0,6) -0,6+0,6=0 ad.d) [2/5-(-4/10)*(-100/12)]:(4+44) (2/5-10/3):48 (6/15-50/15):48 -44/15*1/48
Dodane 2010-01-10 11:49:40
Temat zadania: Zadanie
Pd -powierzchnia dachu Ps - powierzchnia ?ciany h - wysoko?? ?ciany a - szeroko?? podstawy ?ciany Pd=8*Ps=8*[(a*h)/2]=4*(a*h)=4*3*5=60 dach ma powierzchni? 60m² pokrycie 1m² - 220z? pokrycie dachu 60m² - x x=60*220=13200z?
Dodane 2010-01-09 22:49:43
Temat zadania: przeciebiorczo??
Oligopol oznacza opanowanie rynku przez kilka wielkich, (w przypadku dwóch to duopol), niezale?nych od siebie przedsi?biorstw, które "zagarniaj?" rynek i kontroluj? cen?. Mniejsze firmy, chc?c utrzyma? si? na rynku, musz? dost
Dodane 2010-01-09 22:07:42
Temat zadania: matma
O=160dm a=b+10 O=2*(a+b) a+b=O/2 (b+10)+b=160/2 2b+10=80 2b=70 b=35 a=3+10=45 prostok?t ma wymiary 35dm na 45dm
Dodane 2010-01-09 22:00:37
Temat zadania: Cyfry Rzymskie
w systemie rzymskim spotyka si? kilka wariantów zapisu du?ych liczb 43709 - 1. !CD!MMMDCCIX a symbol !! to powinny by? dwie pionowe kreski (nie I symbol 1) oznaczaj?ce mno?enie zawartej w nim liczby przez 100 2. XLIIIDCCIX nad ka?dym z sym
Dodane 2010-01-09 13:05:54
Temat zadania: UTK
ad.a) 67DEh=26590dz 6*16³+7*16²+13*16¹+14*16° 6*4096+7*256+13*16+14*1 24576+1792+208+14=26590 ad.b) 8C9Dh=35997dz 8*16³+12*16²+9*16¹+13*16° 8*4096+12*356+9*16+13*1 32768+3072+144+13=35997 ad.c) 5D5
Dodane 2010-01-09 12:23:47
Temat zadania: Matma;/ Rozwi?zywanie równa?
dane: O=150m a=30m szukane: b=? O=2*(a+b) -> a+b=O/2 -> b=O/2-a b=150/2-30=75-30=45m
Dodane 2010-01-09 12:18:39
Temat zadania: Matma;/
dane: P=300m² a=25m szukane: b=? P=a*b -> b=P/a b=300[m²]/25[m]=12[m]
Dodane 2010-01-08 22:46:47
Temat zadania: Reprezentacja sta?o i zmiennopozycyjna liczb
9A6C h = 39532 dz 9*16³+10*16²+6*16¹+12*16°= 9*4096+10*256+6*16+12*1= 36864+2560+96+12=39532
Dodane 2010-01-08 21:21:39
Temat zadania: Muzyka
Gutenberg - z?otnik i drukarz, "wynalazca" ruchomej czcionki drukarskiej Kolumb - ?eglarz, nawigator i odkrywca da Vinci - cz?owiek orkiestra, krócej by?oby wypisa? czym si? nie zajmowa?. Artysta malarz, rze?biarz, konstruktor, wyn
Dodane 2010-01-08 19:27:25
Temat zadania: Praca i moc pr?du elektrycznego i prawo ohma :) Prosze o pom
ad.1 dane: W=1,1 kWh U=220 szukane: P=? I=? P=W/t=1100[Wh]/2[h]=550[W] (wat) P=U*I I=P/U=550[W=VA]/220[V]=2,5[A] w nawiasach kwadratowych masz podane wyprowadzenie jednostek co do dalszych zada? to termika nie jest moj? mocn? stron?, a
Dodane 2010-01-06 21:06:33
Temat zadania: fizyka kosmos
Si?a przyci?gania na Ksi??ycu jest oko?o 6 razy mniejsza ni? na Ziemi. Przyspieszenie grawitacyjne wynosi 1,622 m/s²
Dodane 2010-01-06 19:56:26
Temat zadania: fizyka kosmos
Ksi??yc jest odleg?y od Ziemi w perygeum (najbli?ej Ziemi) o 356 410 km, a w apogeum (najdalej od Ziemi) 406 697km. ?rednia odleg?o?? Ziemia - Ksi??yc to 384 000km.
Dodane 2010-01-06 19:32:35
Temat zadania: geometria - obwód
trójk?t A'B'C' jest wi?kszy od ABC (skala 3/2) A'B'=AB+8 A'B'=3/2AB AB=2/3A'B' A'B'=(2A'B')/3+8 /*3 3A'B'=2A'B'+24 /-2A'B' A'B'=24
Dodane 2010-01-06 18:59:47
Temat zadania: Sze?cian
wyobra? sobie du?? kostk?, o boku 5 cm ka?dy. sk?ada si? ona z ma?ych klocków o boku 1cm. mamy 5 klocków wysoko?ci, 5 szeroko?ci i 5 g??boko?ci. ilo?? klocków to szukany x. x=5*5*5=5³=125 otrzymano 125 klocków
Dodane 2010-01-06 18:48:52
Temat zadania: matma figury p?askie
hektar [h] jako jednostka powierzchni gruntów jest równy 10000 m² 2h=20000m² powierzchnia boiska 100m*50m=5000m²=0,5h 0,5h=x 2h=1 x=05h/2h x=0,25 boisko zajmuje 1/4 powierzchni terenu
Dodane 2010-01-06 16:18:21
Temat zadania: uk?ady równa?
antykwariusz zap?aci? x - cena stolika y - cena lustra tworzymy uk?ad x+y=4050 x*1,4+y*1,25=4050+1260 teraz podam skrótem 1,4x+1,25y=5310 1,4(4050-y)+1,25y=5310 5670-1,4y+1,25y=5310 -0,15y=-360 /*[-(100/15)] y=2400 x=4050-2400=16
Dodane 2010-01-06 15:43:00
Temat zadania: Pomocy;(
opisany k?t to - x drugi k?t ostry to - y suma k?tów w trójk?cie wynosi 180° daje nam to x+y+90°=180° x=(90°+y)/2 (90°+y)/2+y+90°=180° /*2 90°+y+2y+180°=360° 3y=360°-180°-90°=
Dodane 2010-01-05 22:03:13
Temat zadania: pole prostok?ta..
zacznij od narysowania sobie rysunku pogl?dowego. Boki krótszy - a i d?u?szy - b. Dwusieczna wyprowadzona przyk?adowo z lewego dolnego rogu podzieli k?t na dwa równe - po 45°. Otrzymamy dwie figury prostok?tne - trójk?t i tra
Dodane 2010-01-05 18:38:46
Temat zadania: Matematyka ;((( Pomocyy !!!
x - ilo?? wody w beczce pierwszej y - ilo?? wody w drugiej beczce x+y=351 x=351-y 5/6 x=2/3 y 5/6(351-y)=2/3 y (1755-5y)/6=2y/3 3*(1755-5y)=2y*6 5265-15y=12y 5265=27y y=195 x=351-195=156
Dodane 2010-01-05 18:17:58
Temat zadania: pomocy z matma
XXII-22 2*10¹+2*10° LV-55 5*10¹+5*10° VIII-8 8*10° CXX-120 1*10²+2*10¹+0*10° XLVII-47 4*10¹+7*10° XIIX- nie ma takiej opcji, ewentualnie XIX-19 1*10¹+9*10° CDXXIV-424 4*10²+2*10&
Dodane 2010-01-05 17:29:17
Temat zadania: matematyka równania
x/y=6/10 x+y=1000 x=1000-y (1000-y)/y=6/10 (1000-y)*10=y*6 10000-10y=6y 10000=16y y=625 x=1000-625=375 375/625
Dodane 2010-01-05 15:07:11
Temat zadania: napewno ocenie wasza odpowiedz na 6
ad.2 x - ilo?? dziesi?tek w poszukiwanej liczbie y - ilo?? jednostek z - poszukiwana liczba {10x+y=z {10y+x=z-27 {x+y=13 x=13-y 10y+x=z-27 10y+13-y=[10*(13-y)+y]-27 9y+13=130-10y+y-27 9y+10y-y=130-27-13 18y=90 y=5 x+y=13 x+5=13 x=13-5
Dodane 2010-01-05 14:47:22
Temat zadania: napewno ocenie wasza odpowiedz na 6
ad.3 x - ilo?? miejsc w pokojach dwuosobowych y - ilo?? miejsc w pokojach trzyosobowych x+y=70 oraz x/2+y/3=29 x=70-y (70-y)/2+y/3=29 u?amki do wspólnego mianownika czyli *3 i *2 (210-3y)/6+2y/6=29 (210-y)/6=29 /*6 210-y=174 210-174
Dodane 2010-01-05 14:32:46
Temat zadania: napewno ocenie wasza odpowiedz na 6
ad.1 x - cena m³ zimnej wody y - cena m³ wody ciep?ej 6x+7y=54 oraz 7x+6y=50 6x=54-7y x=(54-7y)/6 7*[(54-7y)/6]+6y=50 /*6 7*(54-7y)+36y=300 378-49y+36y=300 378-300=49y-36y 78=13y y=6 x=(54-7*6)/6=(54-42)/6=12/6=2 zimna woda
Dodane 2010-01-05 14:05:47
Temat zadania: Obilczanie u?amka danej liczby
skoro 1/3 trasy pokonuj? pieszo to jad? przez 2/3. a 2/3 z 24 to 16. czyli kolarze jad? na rowerach 16km
Dodane 2010-01-05 10:55:51
Temat zadania: Prawo Ohma
ad.1) R=484 0hma U=220V P=? P=U*I a I=U/R z czego mamy, ?e P=U*U/R=U²/R P=220²/484=48400/484=100W ad.2) P=30W I=2,5A U=? R=? P=U*I czyli U=P/I=30/2,5=12V I=U/R czyli R=U/I=12/2,5=4,8 Ohma
Dodane 2010-01-04 22:06:42
Temat zadania: historia-20-lecie mi?dzy wojenne
Ozon - Obóz Zjednoczenia Narodowego GISZ - Generalny Inspektorat Si? Zbrojnych SP - partia Stronnictwo Pracy NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei czyli narodowo-socjalistycna niemiecka partia pracy COP - Centralny Okr?g P
Dodane 2010-01-04 21:24:09
Temat zadania: Fizyka
nie pomyli?a? czego?? d?ul [J] jest jednostk? energii i pracy, a atmosfera to jednostka ci?nienia. to troch? tak jakby chcie? przeliczy? minuty na kilogramy
Dodane 2010-01-04 20:46:27
Temat zadania: Bry?y obrotowe - walec
zak?adaj?c, ?e 8 jest wysoko?ci? walca to 12 jest jego obwodem. nale?y przekszta?ci? wzór na obwód ko?a i wyliczy? jego promie? 2pi*r=12 r=12/2pi=6/pi
Dodane 2010-01-03 19:07:51
Temat zadania: Pismo techniczne
pe?ne wymiary pisma znajdziesz na stronce http://www.blog22.zafriko.pl/kat/pismo_techniczne a http://gim2barlinek.pl/download.htm w sekcji technika/pismo techniczne obrazek nr 3/36 wyja?nia te zagadkowe 3,7,3,4 czyli wysoko?? wierszy (3,7,3) i odst?
Dodane 2010-01-03 18:37:19
Temat zadania: wojna
to niestety nie jest prawda. obok narkobiznesu i prostytucji to w?a?nie bro? jest najbardziej dochodow? ga??zi? gospodarki. przemys? zbrojeniowy daje zaj?cie w górnictwie, hutnictwie, transporcie. daje pole do popisu w tworzeniu nowoczesnych t
Dodane 2010-01-03 17:58:16
Temat zadania: informatyka
4. http://www.download.net.pl/c228/Drukarki/ http://megapliki.interia.pl/sterowniki-Drukarki.html http://www.laserservice.pl/sterowniki-drukarek.html
Dodane 2010-01-03 17:40:44
Temat zadania: d?ugo? okr?gu
?rednic? okr?gu obliczysz z twierdzenia pitagorasa. po?owa ci?ciwy (6p3)/2 i jego odleg?o?? od ?rodka okr?gu to przyprostok?tne, st?d nam wychodzi r²=((6p3)/2)²+3² = (36*3)/4+9 = 108/4+9 = 27+9 = 36 czyli r=6 a teraz wzór na
Dodane 2010-01-03 17:15:49
Temat zadania: Matematyka-Zadanie 4
xxonaxx nie chyba, ale TAK. mi te? tyle wysz?o odpowiedz B: uwzgl?dniaj?c dop?ate mamy (1/3 z 540 to 180 z?) to Ja? zbiera? 9 miesi?cy 540-180=360 odk?adaj?c 40 z?/miesi?c wychodzi 9miesi?cy
Dodane 2010-01-03 16:59:37
Temat zadania: Matematyka-Zadanie
wypada na 62 bo 6=3*2 i 62 <-> 26 a 62-36=26
Dodane 2010-01-03 16:54:26
Temat zadania: Matematyka-Zadanie 3
14, 16, 18, 20
Dodane 2010-01-03 16:44:38
Temat zadania: Od czego pochodzi?a nazwa Zakonu Krzy?ackiego?
"Zakon szpitala naj?wi?tszej Marii panny domu niemieckiego w Jerozolimie" swoj? potoczn? nazw? zawdzi?cza symbolice. Na bia?ych p?aszczach mieli proste, czarne krzy?e. I tak si? przyj??o krzy?acy. Wi?cej mo?esz znale?? na http://www.zakonk
Dodane 2009-12-31 17:30:35
Temat zadania: ZAGADKA
999+9/9=
Dodane 2009-12-31 15:52:12
Temat zadania: u?amki
4 8/11 - 3 3/8 + 2 9/33 = 4 24/33 + 2 9/33 - 3 3/8 = 6 33/33 - 3 3/8 = 7 - 3 3/8 = 6 8/8 - 3 3/8 = 3 5/8
Dodane 2009-12-31 15:02:34
Temat zadania: Fizyka:(
pomijaj?c straty w?asne transformatora to 1/100
Dodane 2009-12-31 14:58:24
Temat zadania: Fizyka:):)
U1/U2=z1/z2 U - napi?cie z - ilo?? zwojów uzwojenia 1 - strona pierwotna 2 - strona wtórna 230/2,3=1100/x x*230=2,3*1100 x=2530/230=11 a do tego uzwojenia si? nawija a nie nawi?zuje
Dodane 2009-12-31 14:28:10
Temat zadania: Niewiem jak to si? robi?
je?li to nie ma by? origami tylko masz na my?li modelarstwo kartonowe to zajrzyj tu http://www.kartonwork.pl/forum/kb.php?mode=cat&cat=1
Dodane 2009-12-31 14:09:51
Temat zadania: geniusz kto rozwi??e jest einstein
2399-64206-965=?*78 -62772=?*78 -62772/78=? ?=-804,7692
Dodane 2009-12-31 13:22:56
Temat zadania: Pr?d elektryczny - Moc
najpro?ciej to przekszta?ci? wzory na moc i prawa Ohma, ?eby obliczy? najpierw rezystancje w?ókna, a potem moc przy obni?onym napi?ciu. P=U*I oraz I=U/R czyli P=U*U/R = U²/R R=U²/P = 220²/20 = 2420 ohma znaj?c rezystancje w?&
Dodane 2009-12-31 12:54:05
Temat zadania: Odejmowanie liczb dziesi?tnych
sk?adnik A = 10,18 sk?adnik B = A-2,378 = 10,18 - 2,378 = 7,802 suma = A+B = 10,18 + 7,802 = 17,982
Dodane 2009-12-31 12:47:56
Temat zadania: u?amki
4 5/8 - 2 1/2 = 4 5/8 - 2 4/8 = 2 1/8