przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


kasiak291 - profil użytkownika

Nick: kasiak291
Ilość odp: 107
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez kasiak291, 2009-12-30 14:26:53, ilość odpowiedzi: 2
hej
Co ma 10000kalori? Co to jest zielone,ogolone i skacze?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez kasiak291, 2009-12-30 12:17:30, ilość odpowiedzi: 3
matma
Kupi?am talerze.W domu okazalo si?,?e dwie trzecie jest wyszczerbanych,polowa pop?kanych ajedna czwa
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez kasiak291, 2009-12-30 12:13:36, ilość odpowiedzi: 11
batony
Sze?ciu ch?opcom dano woreczek zawieraj?cy 6 batonow.Chlópcy podzielili si? w ten sposob,?e k
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-02-25 09:18:27
Temat zadania: Help. Dam 6 za madre odp.
czesc mia?am podobny problem do twojego od 3 tygodni zmieni?am tylko sposob zywienia i schud?am 7kg wiec zero s?odyczy jem 5 posi?kow dziennie,ale ma?ych i nie t?usto g?ownie sa?ata pomidory i tp.owoce ale bez przesady 2 jab?ka dziennie kilka mand
Dodane 2010-02-05 12:09:16
Temat zadania: pilne
[(1213*2442)/100]+123=29744,46+123=29744,46
Dodane 2010-01-23 15:32:03
Temat zadania: przyroda :/ daje 6 !!
1.echosonda 2.ultradzwi?ki 3.wieloryb 4.ma??owina 5.pr?dko?? 6.?limak
Dodane 2010-01-23 15:26:22
Temat zadania: pola
Obw=2*a+2*b Obw=2*50+2*80 Obw=100+160 Obw=260m 260-5-1,5=253,5-to jest d?ugo?? siatki bez bramy i furtki 253,5*8z?=2028z? cena siatki 2028+500+100=2628z? to jest koszt ca?ego ogrodzenia
Dodane 2010-01-22 17:58:43
Temat zadania: geometria
wzór na pole prostok?ta a*b czyli; a=5+1=6 b=4+1=5 czyli; P=a*b P=6*5 P=30 Powierzchnia drugiego pokoju wynosi 30 metrów
Dodane 2010-01-20 14:32:20
Temat zadania: Po?egnanie z Mari? - prosze o pomoc
Tadeusz i Maria s? studentami polonistyki,Tadeusz pracuje jako magazynier w sk?adzie budowlanym,gdzie kradnie i oszukuje innych,aby zapewni? sobie lepszy byt.Pisze wiersze kocha poezje,jest zakochany w Marii. Tadeusz zajmuje sie p?dzeniem bimbru a M
Dodane 2010-01-12 13:17:54
Temat zadania: s?owa zwi?zane z histori?!
wojna wojsko konflikt bron bitwa bunt dynastia król ksi??e honor hrabia ch?op chronologiczny pokolenie rewolucja ród fosa feudalizm dzieje korona kl?ska powstanie magnat w?adca ksi?stwo potomek dziedzic pa?ac niewolnik historyk kronika
Dodane 2010-01-09 20:40:40
Temat zadania: Zimowe krzy?ówki
Ba?wan(?niegowy ludek) kOl?dy(?piewamy w okresie ?wi?t) ?yczenia(?wi?tecze,noworoczne) ?niEg(bia?y puch) Narty(deski do jazdy) wiosnA(po zimie) sylwesteR(ostatni dzie? roku) mikO?aj(przynosi prezenty) oDwil?(znika bia?y puch) cZapka(ziewidka
Dodane 2010-01-09 20:12:45
Temat zadania: przyroda-gromadzenie wody przez torfowiec
-chroni glebe przed erozj? -zmniejsza szybko?? i wielko??sp?ywów powierzchniowych -chroni glebe przed szybkim wysychaniem -utrzymuje wilgo? w glebie
Dodane 2010-01-09 20:04:16
Temat zadania: Hista
Opanowanie terenów i w ko?cu za?o?enie pa?stwa wymaga?o dzia?a? ,które przedstawia?y mo?liwosci rodów czy plemion.Wymaga?y wprowadzenia scentralizowanego aparatu pa?stwowego ,który przej??by kontrole i piecze nad ?yciem mi
Dodane 2010-01-09 12:23:04
Temat zadania: Przyroda
K?os zarodniono?ny-g?ste skupienie drobnych li?ci zarodniowych(sporofilów) na szczycie p?dów,maj?ce posta? szyszkowatego k?osa.W k?osie zarodniono?nym znajduj? si? zarodnie wytwarzaj?ce zarodniki,które po dojrzaniu wysypuj? si?
Dodane 2010-01-09 12:15:00
Temat zadania: Przyroda
Kalamity-by?y jednymi z najpowrzechniejszych ro?lin drzewiastych karbonu pó?nego,a ich szcz?tki sta?y si? wa?nym sk?adnikiem tworz?cych sie wówczas torfowisk,z których powsta?y pó?niej w?gle kamienne.
Dodane 2010-01-09 09:41:56
Temat zadania: POMU?CIE Potrzebny mi referat na fizyke na temat : Historia
Wpisz w wyszukiwarce Historia siliników spalinowych,bo to s? silniki cieplne.
Dodane 2010-01-09 09:34:27
Temat zadania: Pomó?cie ;[ 'Latarnik'
Skawi?ski wspomina Odyseusza,poniewa? byli do siebie podobni prze?ladowa? ich pech.Skawi?ski próbowa? wielu zawodów,ale nic mu nie wychodzi?o.Tu?a? sie jak Odyseusz szukaj?c sobie miejsca.Odyseuszowi uda?o sie wróci?do ojczyzny a
Dodane 2010-01-09 09:26:26
Temat zadania: Pomó?cie ;[ 'Latarnik'
1.Odyseusz by? królem Itakii,m??em Penelope i ojcem Telemacha.Bra? udzia? w wojnie troja??kiej,wspó?tworc? konia troja?skiego dzi?ki któremu Grekom uda?o sie pokona? Troje. tu?a? sie poniewa? wypali? oko Cyklopowi i Posejdon za
Dodane 2010-01-08 20:16:53
Temat zadania: please
Doceni? ci? pogadaj z nimi troche,po?miej sie i nie stój w k?cie.A mo?e oni cie lubi? tylko nie wiedz? jak z tob? zagada?,bo jeste? taka powa?na i cicha zagadaj pierwsza zobaczysz jak sie rozwinie sytuacja.powodzenia
Dodane 2010-01-08 20:12:08
Temat zadania: Bajka
Zgadzam sie z Liberk? ta wielorybcia ma na imi? Ba?ka
Dodane 2010-01-08 20:07:07
Temat zadania: Polski
No i mo?esz jeszcze dopisa?,?e by?abym mam? która nie krzyczy,niebije nie karze tylko t?umaczy i doradza,mam?,która mnie s?ucha z któr? moge pogada? na ka?dy temat, zwierzy? sie.Mam?,która nie opieprzy jak ufarbuje w?osy n
Dodane 2010-01-08 19:56:39
Temat zadania: Polski
By?abym najwspanialsz? mam? na ?wiecie,kocha?abym swoje dzieci nadewszystko i pomaga?a w ka?dej potrzebie.by?abym mam? kochaj?c? m?drze,rozpieszcza?abym swoje dzieci,ale m?drze,uczy?a ?ycia,pracowito?ci,samodzielno?ci i tego,?e w ?yciu nic nie przych
Dodane 2010-01-07 22:22:11
Temat zadania: Do ka?dego opisu napisz nazw? zwierz?cia
1.ryby skorupiaki 2.niewiem 3.plankton drobne organizmy 4.ryby skorupiaki mi?czaki 5.niewiem 6.skorupiaki mi?czaki ryby
Dodane 2010-01-07 21:25:16
Temat zadania: religia
Matka-Eunice i Babka-Lois
Dodane 2010-01-07 21:04:22
Temat zadania: hej
1.1960rok listopad w Londynie 2.obrona narusze? praw cz?owieka 3.Wlk.Brytania,Szwecja 4.od 1989r a 1990r zosta?a zarejestrowana w s?dzie wGda?sku 5.badaniem,dokumentacj?,publikacj? raportów o przypadkach narusze? praw cz?owieka.powstrzymuj
Dodane 2010-01-07 20:38:10
Temat zadania: Uzupe?nij na 6
pancerz,p?aszcz,pi? par odnu?y (w tym szczypce),-----,umi??nionej nogi,skrzeli
Dodane 2010-01-07 20:17:05
Temat zadania: Dam 6666
b).s? ?ród?em ?ywno??i -?ród?o surowców mineralnych -zasilaj? atmosfere w pare wodn? -ropa naftowa -bi?uteria,lekarstwa -energia s?oneczna -najwi?ksze ?ród?o wilgoci -umo?liwa transport du?ych ?adunków
Dodane 2010-01-07 19:49:25
Temat zadania: Geografia Pilne.!!!!!!! DAJE 6 ^^
Strefa po?o?ona mi?dzy po?udnikiem 7°30'E i 7°30'W to strefa czasu uniwersalnego
Dodane 2010-01-07 19:43:13
Temat zadania: Geografia Pilne.!!!!!!! DAJE 6 ^^
b).kartografia
Dodane 2010-01-07 19:35:54
Temat zadania: Symetria osiowa w ukladzie wspó?rz?dnych
A jak mam ci to narysowa? jak sie nie da
Dodane 2010-01-07 17:07:42
Temat zadania: edukacja ...
najlepiej powtórzyc w domu materia? z lekcji i poczytac w ksiazce co na ten temat pisze systematycznie sie uczyc jak czegos nie rozumiesz to zapytaj nauczyciela napewno ci wyt?umaczy z matmy zrób kilka przyk?adów zadan w domu czy
Dodane 2010-01-07 16:55:42
Temat zadania: kto? wie?
mnie sie podoba Natalii,albo Telka
Dodane 2010-01-07 16:25:32
Temat zadania: Historia
Jan by? jego wiernym uczniem Piotr wszyscy aposto?owie którzy g?osili jego s?owo w dzisiejszych czasach to my jeste?my Jego uczniami.
Dodane 2010-01-07 16:07:06
Temat zadania: Przyroda na 6
linienie -jest to proces zrzucania zewn?trznej,twardej pow?oki cia?a.jest regulowane przez hormony przysadki,tarczycy i kory nadnerczy.Wi??e si? to ze wzrostem organizmu.
Dodane 2010-01-07 16:02:50
Temat zadania: Przyroda na 6
Skorupiaki -cia?opodzielone na kilka oddcinków -na g?owie 2 pary czu?ków -para oczu ?uwaczki, 2 pary szcz?k -posiada odnu?a i skrzela -posiada pancerz,zginacze i prostowniki -otwarty uk?ad kr??enia -barwniki oddechowe -rozdzieln
Dodane 2010-01-07 15:56:03
Temat zadania: Przyroda na 6
mi?czaki -wtórnojamowo?? -trójwarstwowo?? -dwuboczna symetria cia?a -nie segmentowe cia?o sk?adaj?ce sie z 3 odcinków -muszla -otwarty uk?ad kr??enia -uk?ad pokarmowy z 3 odcinków -uk?ad nerwowy oddzielony od pow?o
Dodane 2010-01-07 15:49:09
Temat zadania: Przyroda 66
-statki p?ywaj?ce w okolicach raf -kwa?ne deszcze -zarazy oliwne,osady z nadmorskich fabryk -podwodna turystyka -zjadanie przez zwierz?ta morskie -rozgwiazda,której enzymy trawi? koralowce -wyciek smo?y np.ze statków parowych -za
Dodane 2010-01-07 15:41:51
Temat zadania: Przyroda na 6
tytan
Dodane 2010-01-07 15:33:05
Temat zadania: deszcz zenitalny
to krótkie,obfite opady deszczu wyst?puj?ce w lasach równikowych.Wyst?puj? w porze zenitu,czyli w czasie kiedy s?o?ce znajduje sie na ?rodku nieba(nasza godz.12;00). Wilgotne,gor?ce powietrze unosi sie pionowo do góry na pewnej
Dodane 2010-01-07 15:24:19
Temat zadania: W?osy
To zale?y od rodzaju farby,d?ugo?ci w?osów,czy to maj? by? pasemka czy baleja? czy jeden kolor,ceny ró?ni? si? w zale?no?ci od zak?adu fryzjerskiego.Zwyk?e farbowanie nie specjaln? farb? oko?o 50z? a dro?sze nawet do 150z?.Baleja? 70z?
Dodane 2010-01-07 14:42:11
Temat zadania: Pilnie
ide bez siostry siedze nad rzek? poszed? bezemnie stoi nade mn?
Dodane 2010-01-07 14:20:43
Temat zadania: trudne
da sie zrobic wiem jak to rozrysowac tylko tu nie moge tego zrobi? bo mi sie wszystko skleja.Fajne zadanie troche podchwytliwe,ale fajne
Dodane 2010-01-07 14:15:51
Temat zadania: J.polski
witamy panstwa w nowootwartym weso?ym miasteczku,z najnowszymi karuzelami,bajkowymi zje?dzalniami,tygryskow? trampolin?,kabin? strachu z prosiaczkiem w roli g?ównej,zapraszamy do zwiedzania sza?asu k?apouchego,który przeniesie was w kra
Dodane 2010-01-07 13:58:45
Temat zadania: Muzyka
Dmiana KOL?DY o w?tkach zaczerpni?tych z ?ycia codziennego nazywana jest PASTORA?K? ,która w odró?nieniu od kol?dy nie jest wykorzystywana w nabo?e?stwach religijnych ze wzgl?du na swój poga?ski charakter
Dodane 2010-01-07 13:43:52
Temat zadania: J.polski bardzo pilne na jutro!!!
o wio?nie,o tym,?e s?o?ce b?dzie mocniej ?wieci?o i o tym,?e ?wiat zacznie si? budzi? do ?ycia,o tym,?e przylec? ptaki z ciep?ych krajów i b?d? zak?ada? gniazda na jego konarach.o zwierz?tach ,które opuszcz? swoje kryjówki i przy
Dodane 2010-01-06 21:16:57
Temat zadania: ksi??ka str 5
1183-673=510 673+x=1183 x=1183-673 x=510 spr.673+510=1183 Miko?aj ma do przeczytania jeszcze 510 listów.
Dodane 2010-01-06 15:04:06
Temat zadania: Na jutro
*kazdy nawet biedny cz?owiek powinien wierzyc w potege mi?osci *ka?dy powinien kogo? kocha? *ka?dy ma prawo do mi?osci bez wzgl?du na wiek,wygl?d,pochodzenie *nalezy pamietac,ze mi?o?? wszystko wybaczy *w sprawach mi?osnych nalezy kierowac sie g?
Dodane 2010-01-06 14:46:31
Temat zadania: help
Napisz tre?? zadania,bo nie mam ksi??ki
Dodane 2010-01-06 10:19:55
Temat zadania: rozwi?? równanie
(x-3)=5 x=5+3 x=8 spr. 8-3=5
Dodane 2010-01-05 21:38:37
Temat zadania: WA?NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie wiem Mo?e Imi? dziecka np.Irena
Dodane 2010-01-05 21:36:00
Temat zadania: Dam 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Wiara(inaczej wyznanie) Sakrament(Chrzest,bierzmowanie) Papie?(Jan Pawe?2) Ó--------- Liturgia(sakrament eucharysti) Niedziela(dzien swi?ty) O?tarz(miejsce sk?adania ofiary w ko?ciele) Testament(stary i nowy) Aposto?owie(by?oich 12)
Dodane 2010-01-05 21:06:13
Temat zadania: wa?ne
Karol zjad? wi?cej cukru
Dodane 2010-01-05 17:42:23
Temat zadania: Przezwisko. : DD
proponuje MARTIII
Dodane 2010-01-05 15:45:18
Temat zadania: polski - opisz siebie :/
Mam na imi?...jestem wysoka ,mam w?osy blond i ciemn? karnacje.Bardzo lubie zwierz?ta psy, koty i konie.Interesuje si? mod? i malarstwem.Nie znosze k?amstwa i fa?szu.My?le,?e jestem mi?a i kole?e?ska.Mam du?o kole?anek z którymi sp?dzam wolny
Dodane 2010-01-05 15:24:33
Temat zadania: wa?ne
Oddycha powietrzem atmosferycznym za pomoc? P?UCOTCHAWEK.
Dodane 2010-01-05 15:21:23
Temat zadania: Biocenoza jako zespó? ?ywych organizmów.
a).producenci b).konsumenci 1 rz?du c).konsumenci 2 rz?du d).destruenci
Dodane 2010-01-05 15:16:06
Temat zadania: religia
Mirra by?a jednym z darow jakie otrzyma? Jezus.M?drcy,którzy przybyli zobaczy? nowonarodzone dziecie przynie?li Mu w darze MIRRE KADZID?O I Z?OTO.
Dodane 2010-01-04 22:09:30
Temat zadania: j?zyk
Jerzy nie wierzy,?e na wie?y jest du?o je?y. Król Karol kupi? Królowej Karolinie korale korolu koralowego. W strzebrzeszynie chrz?szcz brzmi w trzcinie. POWTARZAJ KILKA RAZY S?ÓWO REKSIu...nie SIUREK tylko reksiu
Dodane 2010-01-04 21:57:35
Temat zadania: pomocy
-bodowa wa?ów i ostróg -umacnianie brzegow poprzez nasadzanie -unikanie zabudowy na terenach zalewowych -pog??bianie koryta rzeki -rozszerzanie odleg?o?ci mi?dzy wa?ami przeciwpowodziowymi -w?a?ciwe utrzymanie wa?ów i koryt
Dodane 2010-01-04 21:41:38
Temat zadania: Powietrze. zastosowanie helowcow prosze jak najszybciej jutr
do nape?niania balonow. www.?ci?ga.plzastosowanie helowcow
Dodane 2010-01-04 21:38:24
Temat zadania: pilne!!!!!!!! zastosowanie tlenu i ozonu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon
Dodane 2010-01-04 21:28:07
Temat zadania: Geografia-surowce
*surowce energetyczne(w?giel kamienny,w?giel brunatny, gaz ziemny,ropa naftowa) *kruszywa metali szlachetnych,rudy metali *surowce chemiczne(sól kamienna,sole potasowe, potasowo-magnezowe,siarka,gips,anhydryt *surowce skalne-dolomit,kamie
Dodane 2010-01-04 21:08:54
Temat zadania: b?dziesz moim boy????
Ka?dy towar ma swojego kupca,w najmniej oczekiwanym momencie pojawi si? ten któremu si? spodobasz tylko rozgl?dnij si? i u?miechnij,powodzenia
Dodane 2010-01-04 20:54:13
Temat zadania: pomórzcie mi nie umiem
Co masz zrobi? z tym rownaniem??????????
Dodane 2010-01-04 20:47:55
Temat zadania: Polski - uk?adanie zda?
Mama mowi?a Marcinowi ?eby umy? s?oje,ale on jest uparty jak osio?,leniwy i dokuczliwy umy? tylko trzy s?oje a o sze?ciu zapomnia?.
Dodane 2010-01-04 20:22:24
Temat zadania: Polski - uk?adanie zda?
Pewnego marcowego wieczoru wracalam do domu pieszo piaszczyst? drog?,by?o cicho i pochmurno,male mrowki w pop?ochu uciekaly do mrowiska,nawet traktorzysta wraca? traktorem ze wzgorz,zbiera?o sie na burze. TU JEST 13 S?ÓW
Dodane 2010-01-04 16:46:54
Temat zadania: j.polski
ZALETY -bezp?atne oddzwanianie,powiadomienie przez MMS -powiadomienie SMS-em o numerze nadawcy -informacja o numerze nadawcy,ochrona danych -powitanie,kopie wiadomo?ci,imie -szybkie oddzwonienie,listy adresowe -blokada przyjmowanych wiadomo?ci,
Dodane 2010-01-04 16:42:39
Temat zadania: reklama za ka?d? odp 6
Zareklamój telefon komórkowy nie b?dziesz musiala si? uczy?,bo funkcje i bajery telefonu znasz
Dodane 2010-01-04 16:34:39
Temat zadania: Moje ?wieta
Napisz o ubieraniu choinki,prezentach,zakupach.Przygotowywaniu do kolacji wigilijnej .Pasterce,go?ciach wymy?l kilka zda? to nie jest trudne
Dodane 2010-01-04 16:31:53
Temat zadania: potrzene !!!!!!!!!
Poszukaj na stronie z przepisami jaki? barszcz albo kutia albo karp w galarecie,kompot z suszu a nie placki ziemniaczane
Dodane 2010-01-04 16:30:00
Temat zadania: potrzene !!!!!!!!!
Placki ziemniaczane to nie jest potrawa wigilijna.Ludzie w jakim ?wiecie wy ?yjecie
Dodane 2010-01-04 13:47:58
Temat zadania: kangurek
gdy luty ma 28 dni to nast?pna niedziela wypada 4 marca. gdy luty ma 19 dni to niedziela wypada 18 lutego i 6 marca
Dodane 2010-01-03 21:12:08
Temat zadania: czas Twojego wieku
242773godzin i 46 minut
Dodane 2010-01-02 18:35:30
Temat zadania: matma
12*12=144
Dodane 2010-01-02 14:32:09
Temat zadania: matma
700970004,to chyba nie jest zadanie domowe
Dodane 2010-01-01 19:45:58
Temat zadania: rozwi?zywanie zada? z tre?ci?
100dag+145dag=245dag 245dag-50dag=195dag,czyli 1kg i 95gr.
Dodane 2009-12-30 21:56:52
Temat zadania: przezwisko
Rafcio,Raffi,Rafek.
Dodane 2009-12-30 21:41:52
Temat zadania: matma
24 talerze
Dodane 2009-12-30 21:27:22
Temat zadania: czesc
alfa,beta,gamma,delta,epsilon,dzeta,eta,teta,jota, kappa,lambda,mi,ni,ksi,omikron,pi,ro,sigma,tau, ypsilon,fi,chi,psi,omega.
Dodane 2009-12-30 21:21:42
Temat zadania: prosze pomó?cie pliissssssss
Mieszkam na wyspie Tukanów.Uwielbiam to miejsce,bojest bardzo spokojne nie dotar?a tu jeszcze ??dza pieni?dza.codziennie rano k?piesi? w oceanie,jem swie?e owoce z drzew i zbieram muselki,ktore ocean wyrzuci? na brzeg.Mam przyjaciólke m
Dodane 2009-12-30 21:12:58
Temat zadania: Rozwi?zywanie równa?...
2(x-y)+3(2-y)+4(z-x)=10,3 2x-2y+3z-3y+4z-4x=10,3 -2x-5y+7z=10,3 4(2-2z)+5x=y+0,4 8-8z+5x=y+0,4 5x-8z-y=-7,6 -3(x-2y)+2(y-x+z)=3,1 -3x+6y+2y-2x+2z=3,1 -5x+8y+2z=3,1
Dodane 2009-12-30 20:59:14
Temat zadania: matma
343 chyba si? spó?ni?am
Dodane 2009-12-30 14:15:22
Temat zadania: Przyj?cie
16 osób
Dodane 2009-12-30 14:12:00
Temat zadania: ?wiece
119 i jedna zbrakowana
Dodane 2009-12-30 14:08:35
Temat zadania: trzech m?drców
Mam bia??
Dodane 2009-12-30 14:06:08
Temat zadania: Zagadka.! ^^
Banknot 1ooz?otowy??????/
Dodane 2009-12-30 13:40:31
Temat zadania: Sze?? dni tygodnia
We wtorek b?dzie stypa!!!!!!!!!,bo przecie? ?ona te? nie ma imienin co ?rode?????????
Dodane 2009-12-30 11:31:32
Temat zadania: referat
Zanieczyszczenie ?rodowiska spowodowane jest przez ?ród?a naturalne(wulkany) lub sztuczne(antropogeniczne-spowodowane dzialalno?ci? cz?owieka). -emisja czynników degraduj?cych ?rodowisko dwutlenek siarki,tlenki azotu,tlenek w?gla,ozon
Dodane 2009-12-30 10:52:49
Temat zadania: Niewiem jak to si? robi?
Wpisz w wyszukiwarce ORIGAMI a znajdziesz tam wszystko o tej sztuce przygotuj sobie du?o kartek papieru
Dodane 2009-12-30 10:46:56
Temat zadania: mnozenie
8230799,99 nudzi ci sie co???????????
Dodane 2009-12-29 21:01:34
Temat zadania: dodawanie
5jab?ek+8jablek=13jab?ek
Dodane 2009-12-29 20:03:39
Temat zadania: wymarzone ?wi?ta
To co napisa?a kiprutonka to jest dyktando!!!!!!!!!!!!!!!!!! z literk? H przepisz to a napewno dostaniesz pa?e!!!!!!!!!1
Dodane 2009-12-29 16:59:56
Temat zadania: Praca roczna..
Zacznij od Biblii,dziady cz.3,Qvo Vadis,Zywoty Swi?tych,Czego chcesz od nas Panie.FILM Qvo vadis Pasja,Stygmaty.
Dodane 2009-12-29 16:29:16
Temat zadania: polski
adam mickiewicz
Dodane 2009-12-29 16:20:57
Temat zadania: w czytelni
30;6=5,BO 5*6=30 CZYLI NA JEDNEJ PÓ?CE BY?O 5 KSI??EK
Dodane 2009-12-29 16:00:39
Temat zadania: Geometria
wzór na obj?to?? a*b*H 1,2m=120cm czyli a=4cm,b=3cm,H=10cm wi?c 4cm*3cm*10cm=120cm a=5cm,b=4cm,H=6cm wi?c 5cm*4cm*6cm=120cm a=2cm,b=6cm,H=10cm wi?c 2cm*6cm*10cm=120cm
Dodane 2009-12-29 15:36:19
Temat zadania: logiczna matematyka
30,01
Dodane 2009-12-29 15:13:42
Temat zadania: matma- k?ty
Izulaaa przepraszam trafna uwaga pomylilam si? przepraszam:)
Dodane 2009-12-29 15:07:09
Temat zadania: POMOCY!!!!!!!!!!!
wojna w korei,wietnamie,iracko -ira?ska,w zatoce perskiej,afganistanie,iraku.Konflikt tybeta?sko-Chi?ski,i Izraelsko-Palesty?ski.
Dodane 2009-12-29 15:01:15
Temat zadania: Pilne !!
kwadrat,trojk?t równoboczny,pi?ciok?t foremny, sze?ciok?t foremny,siedmiok?t foremny,o?miok?t foremny, dziewi?ciok?t foremny,dziesi?cik?t foremny.
Dodane 2009-12-29 14:56:14
Temat zadania: Sztuka- rodzaje perspektywy
-z jednym punktem zbiegu -dwoma punktami zbiegu -z trzema punktami zbiegu -czo?owa,boczna,uko?na,?abia,ptasia.
Dodane 2009-12-29 14:47:42
Temat zadania: POMO?ECIE??!!!!!!!
sprawuje w?adze ustawodawcz?,rozpatruje ustawy uchwalone przez sejm,bierze udzia? w powo?ywaniu innych organow pa?stwa,poczytaj na www.?ci?ga.pl
Dodane 2009-12-29 14:26:35
Temat zadania: POMOCY
w sporokarpach