przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


ona93 - profil użytkownika

Nick: ona93
Ilość odp: 337
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2015-01-28 12:54:03
Temat zadania: Odpowiedz na pytania z angielskiego. Krótkie odpowied
-Are there any pears in the kitchen? no, There aren't.-Are there any cats in the hall? yes, there are.-Is there a computer in the dining room? Yes, there is.-Is there a toilet in the bathroom/ No, there isn't.
Dodane 2015-01-28 12:38:41
Temat zadania: Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
To prawda, mzg jest najwa?niejszym organem. Mzg wykonuje polecenia d reszty organzimu o tym co mmay robi? lub nie. jest to bardzo z??ony organ.
Dodane 2015-01-28 12:38:34
Temat zadania: Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii
Czy ka?dy rodzaj ska? ulega krasowieniu ? NIE Czy przyk?adem najwi?kszego w polsce obszary ktasowenia jest wy?yna Krakwosko Cz?satochowska? TAK Czy ellementami obszaru krasowego s? np. doliny o p?askich zboc
Dodane 2015-01-28 12:38:11
Temat zadania: Pomnik wa?y 25 ton
25 ton -100 % 1/20 dzielone przez 25 ton = 0,002 tony Pozdrawiam
Dodane 2015-01-28 12:31:01
Temat zadania: Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk
Nietoprzez ktre zamieskzuj? jaskinie w wyzynie Krk-czstch to : Nocek natterera oraz Podkowiec ma?y . Warto zobaczyc je na ?ywo, chcoia? ma?o kto ma mo?liwo?? :)
Dodane 2015-01-28 12:18:19
Temat zadania: Mama Ani za 250 dag sera zap?aci?a 11 z?.
250 g -11 Z? 1000 g - x z? 250 x = 11000 x= 11000/250 = 44 z? Kilogram tego sera kosztowa?by 44 z?ote :)
Dodane 2015-01-28 12:05:11
Temat zadania: Napisz og?oszenie w imieniu organizatora kiermaszu ksi??ek
Og?oszenie W dniu 14 czerwca 2015 roku w szkole podstawowej w Niedomicach odbedzie si? kiermasz ksi??ek u?ywanych. B?dzie mo?na kupi? ksi??ki w okazyjnej cenie. Zaprasza Organizator kiermaszu
Dodane 2015-01-27 21:48:18
Temat zadania: MAM PYTANIE JAK POLICZY? TO NA MATEMATYK?
1/3 * 300 = 100 dzielisz 300 na 3 :) 3/4 = 0,75 a wi?c 300: 0,75 = 225 Pozdrawiam!
Dodane 2015-01-27 21:46:10
Temat zadania: Kogo Ty mo?esz nazwa? wspó?czesnym Prometeuszem?
Wed?g mnie wsp?czesnym Prometeuszem by? jan Pawe? 2, nasz papie?. Nis? on ludziom dobro w postaci pomocy, wyci?ga? d?o? ku najbiedniejszym, dawa? to czego potrzebowali. Dla niejednego by? p?omieniem, ktra roz?wietla?a ?cie?ki ?ycia.
Dodane 2015-01-27 21:42:16
Temat zadania: Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby
Delfin to nie ejst ryba tylko ssak. W przeciwienstwie do ryb delfin rodzi potomka a wi?c jak to ssaki zazwyczaj nie maj? licznego potomstwa. Ryby sk??daj? nawet kilkaset jaj naraz, bo jest im du?o ?atwiej.
Dodane 2015-01-27 21:42:04
Temat zadania: Jakie charakterystyczne cechy ma krakowiak?
Cechy krakowiaka: bardzo skoczny, ?ywe tempo, skoczna muzyka, metrum - 2/4, synkopy :) BArdzo fajnie si? ta?czy, polecam!
Dodane 2015-01-27 16:07:55
Temat zadania: Wymie? po kilka sportów letnich i zimowych
Sporty letnie to np. siatkwka pla?owa, kolarstwo, rolki, Sporty zimowe: ?y?wiarstwo, saneczkarstwo, balet na lodzie. Ja najbardziej lubi? siatkwk?, jest to bardzo ekscytuj?cy sport.
Dodane 2015-01-27 16:02:11
Temat zadania: U?ó? pytania z tych wyrazów
Anna/wear/askirt Does Anna wear a skirt? Adam and Asia/ride/a bike Do Adam and Asia ridew a bike? You/go/gome Do you go home?
Dodane 2015-01-27 15:58:45
Temat zadania: Potrzebne mi s? informacje o Roztocza?skim Parku Narodowym
Roztocza?ski park nAarodowy - Po?o?ony w woj. lubelski na roztoczu, ?rodkowo - wschodnia cz??? Polski, Wyst?puja tam takie zwierz?ta jak :arna, jele?, dzik, wilk, borsuk, kuna le?na, traszka grzebieniasta, pliszka grska, bocian czarny, or
Dodane 2015-01-27 15:53:50
Temat zadania: Rze?by formy krasowej wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych
Formy rze?by krasowej : ska?y wapienne: Osta?ce skalne Pomory ??obki krasowe Wywierzyska :)
Dodane 2015-01-27 15:47:32
Temat zadania: Czym si? ró?ni lagier od ?agra??
lagier to inaczej w czasch 2 wojny ?wiatowej niemeick iobz koncentracyjny a ?agry to by?y obozy pracy przymusowej tez w czasie 2 wojny ?wiatowejj, jednakz wi?zane z SZRR a nie z Niemcami
Dodane 2015-01-27 15:46:17
Temat zadania: Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
ZDROWY STYL ZDROWY TY Zeby byc zdrowa myje r?ce przed ka?dym posi?kiem. Pije du?o wody i nie przejadam sie Regularnie odwiedzam stomatologa a gdy co? mnie boli to ide do lekraza. Du?o czasu sp?dzam na ?wiezym powietrzu. Kocham sport.
Dodane 2015-01-27 15:37:00
Temat zadania: Jak si? nazywa inaczej jaskinia krasowa w Krakowie
JAksinia krakowa u podn?a Wawelu to inaczej smocza JAMA. NAzwya sie tak pzez legend? , o tym, ?e smok mieszka? w tej jamie :)
Dodane 2015-01-27 15:34:46
Temat zadania: Co oznaczaj? poni?sze zwi?zki frazeologiczne?
powrci? na ojczyzny ?ono - powrci? np z emigracji lub nawet z wojnyt do rodzinnego kraju Mi?e blizny dla ojczyzny - mwi to osoba ktr ajest gotowa po?wi?ci? ?ycie dla ojczyzny
Dodane 2015-01-27 15:32:01
Temat zadania: Czym ma si? odznacza? ucze? ko?cz?cy szko????
Ucze? ktry kio?czy szko?? powinien sie odznaczac wiedz? na r?ne tematy. Powinein by? bystry a jego umys? ma byc otwarty. Powinien by? ch?tny do dalszego pozyskiwania wiedzy.
Dodane 2015-01-27 15:21:25
Temat zadania: Mam napisa? znane mi polskie ekranizacje powie??i
"Pan tadeusz" "Krzy?acy" "Ferdydurke" "Ch?opcy z placu broni" "W pustyni i w puszczy " "ogniem i mieczem"
Dodane 2015-01-27 15:14:42
Temat zadania: Napisz bez jakiego wynalazku by?oby bardzo ci??ko przezy?
Uwa?am, ?e trudni by?oby prze?y? bez ognia. Ludzie nie ieli by si? jak ogrza?, by?oby im zimno i pewnie wielu by poumiera?o. Pozatym trudno by?oby je?? ludziom zimne jedzenie.
Dodane 2015-01-27 15:01:07
Temat zadania: Dopisz przymiotniki które kojarz? ci si? z tym rzeczo
Fantazja - magiczny, niemo?liwy, nierealny, wymarzony Dzie?o - piekno, twrcze, ambitne, pracoch?onne
Dodane 2015-01-27 14:56:56
Temat zadania: Jak nazywa si? rym który ci?gle si? powtarza??
Rym albo melodia ktra ci?gle si? powtarza jest to ostinata :). Pozdrawiam i zach?cam do s?uchania pi?knej muzyki..
Dodane 2015-01-27 14:51:34
Temat zadania: Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie?
Wszystko opiera si? na starej legendzie, kiedy to Rus, Czech i Lech w?drowali aby odnale?? miejsce na za?o?enie siedzib. Kiedy Lech zauwa?y? or?a w gnie?dzie stwierdzi??e to jego b?dzie miejsce, i herbem jego miejsca b?dzie orze? wkoronie.
Dodane 2015-01-27 14:47:58
Temat zadania: Jakie znasz gatunki papieru ??
Papier ma r?ne gatunki, takie jak np. :papier mapowy na mapy, papier gazetowy na gazety, papier toaletowy.. , papier ozdobny moze byc np. ?liski, papier ok?adkowy. Wszystko zale?y od jego przeznaczenia
Dodane 2015-01-27 14:47:23
Temat zadania: Napisz list do Maryi
Droga Maryjo Wiem co czujesz, ?e martwisz sie o Jezusa. Jednka niepotrzebie, bo to on b?dzie Chrystusem ?wiata. My zwykli ludzie nie zrozumiemy jego post?powania ale on wie co robi. Anna
Dodane 2015-01-27 11:14:35
Temat zadania: Pierwsza szko?a kiedy powsta?a??
JAk donosz? histoyczne ptaszki, pierwsza szko?a powsta?a w starozytnym mie?cie sumerw. By? to VI wiek przed nasz? er?.
Dodane 2015-01-26 15:39:27
Temat zadania: Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Co wytwarza ???? DWUNASTNICA Co REGULUJE POZIOM CUKRU we krwi? TRZUSTKA Co nawil?? pokarm? ?LINA Co unieszkodliwia substancje truj?ce? NIE WIEM!
Dodane 2015-01-26 15:37:02
Temat zadania: Co oznaczaj? te poj?cia??
popa?? w ruin? - zniczszy? co?, co? bez szans na powrt do dawnej doskona?o?ci legn?? w gruzach - za?ama? si?, zmarnowa? swoje ambicje legn?? w gruzach odnosi si? raczej do rzeczy niematreialnych np,plany, ambicje popa?? w
Dodane 2015-01-26 15:18:29
Temat zadania: Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Zasady zdrowego odzywiania : pi? du?o wody jes? owoce jesc warzywa rano :w?glwoodany w po?udnie :tluszcze a bia?ka na kolacje nie jesc zbyt szybko unikac fast foodw
Dodane 2015-01-26 14:40:45
Temat zadania: Po?o?enie Sudetów.
SUDETY ?a?cuch grski na obszarze po?udniowo-zachodniej Polski i p?nocnych czech, stosunkowo niewielki skrawek
Dodane 2015-01-26 14:39:40
Temat zadania: Jak policzy? ile to jest 20 % z liczby
20% = 20 / 100 20 / 100 * 1400 = 280 20 % z tej liczby to jest 280 :)
Dodane 2015-01-26 14:38:26
Temat zadania: Wyja?nij poj?cia
Skala to inaczej stosunek odleg?o?ci na mapie do tego co jest w rzeczywsito?ci legenda- jest to inaczej symboliczny opis poszczeglnych elementw na mapie plan- ma?y fragment popwierzchni na papierze
Dodane 2015-01-26 14:26:07
Temat zadania: Ptaki chronione w Polsce
Podam kilka przyki??dw chronioncyh ptakw: alki bocian bia?y bocian czarny chru?ciele go??bie g?uszec jastrz?biowate. S? chronione bio nie jest ich wiele, wi?c trzeba pilnowa? aby nie wygin??y.
Dodane 2015-01-26 14:21:52
Temat zadania: Pytania z geografii
Najm?odsze miasto wchodz?ce w sk??d trjmiasta to Gdynia. Tankowiec jest to statek ktry przeznaczony jest do przywo?enia du?ej ilo?ci p?ynw.
Dodane 2015-01-26 14:13:55
Temat zadania: Czym jest ?redniowiecze??
?redniowiecze jest epok? obejmuj?c? a? 1000 lat (od V do XV wieku), przez co bardzo zr?nicowan?. Jest to okres bardzo d?ugi, w ktrym wiele si? dzia?o. ?redniowiecze zasadniczo wp?yn??o na p?niejsz? literatur?, ksz
Dodane 2015-01-26 12:04:28
Temat zadania: Je?eli po strzy?eniu 75 owiec uzyskano 240 kg we?ny..
75 owiec - 240 kg we?ny 1 owca = 240/75 x=3,2 kg by?o na jednej owcy
Dodane 2015-01-26 11:51:37
Temat zadania: Jakie zadania nale?? do tych osób
Diakon -Jest to cz?owiek pe?ni?cy s?u?b? dla wsplnoty, jest or?downikiem mi?o?ci sprawiedliwo?ci i pokoju. Wzywany jest do chorych i cierpi?cych oraz ubogich w celu niesienia im pomocy. Oprcz tego diakon mo?e asystowa? w czasie odprawiani
Dodane 2015-01-26 11:50:20
Temat zadania: Co mówil Jan Chrzciciel do tych ludzi
Jan Chrzicicel zakazal celnikom pobierac od ludzi wiekszych oplat niz powinni Tlumom mowil abu podzielili sie meidzy soboa zywnoscia i ubraniami zolnierzom zakazal znecac sie nad biednymi i slabszymi
Dodane 2015-01-26 11:36:51
Temat zadania: Mam na zadanie wymieni? edytory grafiki..
Edytory grafiki to np. Picassa, Paint, Photoshop, PIXA. jest ich bardzo wiele, ale te s? podstawowe, a szczeglnie PAINT.
Dodane 2015-01-26 11:24:39
Temat zadania: Kultura j?zyka polskiego bardzo si? obni?a
Obni?anie sie tego poziomu mo?e nast?pic poprzez: U?ywanie poprawnej polszczyzny nie pope?nianie b??dw ortograficznych uzywanie s?ownika j?zyka polksiego nie przeklinanie
Dodane 2015-01-22 12:04:57
Temat zadania: Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Rosliny nagonasienne moga by? ozdob?, stanowi? po?ywienie dla ma?ych zwierz?t, w terenach grzystych zapobiega oswaniu sie treenw. Wykorzystane rwniez w przemysle farmaceutycznym.
Dodane 2015-01-22 11:47:11
Temat zadania: Kim by? pasamonik ?
Pasamonik jest to rzemieslnik zajmuj?cy si? szmuklerstwem, czyli wyrabianiem pasw, galonw, fr?dzli, ta?m przerabianych metalowymi ni?mi i innych wyrobw pasamonicznych.
Dodane 2015-01-22 11:31:15
Temat zadania: Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Pierwotniaki : sa to protisty, s? cudzo?ywne, maja rz?ski, wicie i nibyn?ki , s? jednokomrkowe, rozmna?aj? sie bezp?ciowo, maj? najcz?sciej jedno j?dro w komrce
Dodane 2015-01-22 11:23:47
Temat zadania: Opisz jedno miasto po?o?one na wy?ynie lubelskiej *geografi
Lublin to najwi?ksze miasto w Polsce na wschd od Wis?y, po?o?one na p?nocnym skraju Wy?yny Lubelskiej, nad rzek? Bystrzyc?,na wysoko?ciach 163-238 m n.p.m. Miasto le?y na ?rodkowym
Dodane 2015-01-22 11:23:12
Temat zadania: Co wiesz o pierwszych ludziach??
Pierwotni ludzie zamieszkiwali Afryk?, okolice rwnika. Swoje narz?dzia robili najcz??ciej z kamienia a rwnie? i z ko?ci zwierz?t.
Dodane 2015-01-22 11:20:28
Temat zadania: Czym jest ko?ció? grekokatolicki
o?ci? greckokatolicki, wyznanie greckokatolickie to in. Ko?ci? unicki, wyznanie unickie. Ko?ci? ten powsta? z po??czenia elementw wiary katolickiej i prawo
Dodane 2015-01-22 11:10:36
Temat zadania: Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny
sejmiki ziemskie : .Uchwalanie podatkw. .Decydowanie po sprawach pieni??nych danego wojewdztwa lub ziemi. .Wybr pos?w na sejm walny.
Dodane 2015-01-22 11:07:24
Temat zadania: Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Zdrowe: ?niadanie : w?glowodany : np. pieczywo albo platki owsiane obiad: t?uszcze/warzywa : np. mi?so + surwka kolacja: nia?ka np. serek bia?y
Dodane 2015-01-22 11:00:50
Temat zadania: Czy wed?ug Ciebie istnieje przyja?? damsko m?ska??
Oczywi?cie ?e istnieje przyja?? damsko m?ska. Czasem ludzie poprostyu si? lubi?, maja sobie wiele do powiedzenia darz? sie szczero?cia i zaufaniem ale nie koniecznie s? w zwi?zku. My?l? ?e takie przyjaxnie s? lepsze niz np. damsko damskie.
Dodane 2015-01-22 11:00:37
Temat zadania: Jakie elementy wchdoz? w te uk?ady przy rowerze
Uk?ad hamulcowy: szcz?ka z gumowymi klockami, linia hamulcowa uk?ad jezdny: ko?o tylnie przednie, piasta, szprychy ogumienue Uk?ad o?wietleniowy:pradnica , lapma przednia tylna, odblaski
Dodane 2015-01-22 10:57:10
Temat zadania: Jak rozumiesz powiedzenie " ró?a wiatrów&
Ro?? wiatrw - r?a to kwiat ktrego p?atki s? powywiane i pozakr?cane ka?dy w inna sron? Tak samo jest z wiatrem, niewiadomo nigdy do k?d b?dzie wia? a ni w ktr? stron?. Cz?sto 'skr?ca'.
Dodane 2015-01-22 10:10:24
Temat zadania: Jakie sposoby ogrzewania domu s? Ci najbardziej znane.
Najbardziej znane sposoby na ogrzewanie domu : to opalanie w?glem. Jest stosunkowo tanie, lecz ytzreba ise ptzy tym napracowa?. Potem s? instalacje gazowe i elektryczne chcoiaz s? bardzo wygodne to du?o dro?ej jest nimi ogrzewa?.
Dodane 2015-01-22 09:48:38
Temat zadania: Chronione zwierz?ta i ro?liny
Zwierz?ta chronione : np. Je?owate (Erinaceidae) koszatka (Dryomys nitedula)?asica (Mustela nivalis)nietoperze (Chiroptera) wszystkie gatunkinornik ?nie?ny
Dodane 2015-01-22 09:39:25
Temat zadania: Wymie? zabytki Krakowa
Najciekawszym zabuytkiem Krakowa wed?ug mnie jest Wawel oraZ Rynek G?wny. Warto te? zobaczysz SUkiennice oraz Teatr stary w Krakowie. Miasto to przyci?ga wielu turystw z calego ?wiata.
Dodane 2015-01-22 09:28:33
Temat zadania: Co to jest o czym mowa w tej rymowance?
Moim zdaniem, odpowiedzia na t? zagadke jest s?owo UL. Ul to miejsce gdzie zamieszkuja pszczo?y, wytwarzaja tam mid. Pozdrawiam.
Dodane 2015-01-22 09:27:00
Temat zadania: Ala chce rozla? 6 litr soku bananowego do szklanek
1l - 1000 ml 6l - 6000ml 6000ml/300ml=20 Ala musi przygotowa? 20 szklanek
Dodane 2015-01-22 09:17:58
Temat zadania: Napisz o Janie Matejko
MATEJKO JAN - Malarz, rysownik zwi?zany z Krakowem, najwybitniejszy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Urodzony w 1838 w Krakowie, zmar? tam?e w 1893. Jeden z najwy?ej cenionych malarzy w historii sztuki polskiej, twrca n
Dodane 2015-01-22 09:02:55
Temat zadania: Szko?a filozofów
Uczniowie tej szko?y zg??biali si? g?wnie w tematach wegzystencjionalnych. Interesowa?a ich natura cz?owieka, sens istnienia. Interesowa?a ich tez tematyka wszech?wiata.
Dodane 2015-01-21 10:39:55
Temat zadania: Co oznacza powiedzenie , ze kto? trajkocze jak katarynka??
Trajkocze jak katarynka - mwi si? tak o osobie, ktra du?o mwi i ci?gle :) Najcz?sciej jets to jednak pozytywne znaczenie . Pozdrawiam
Dodane 2015-01-21 10:34:42
Temat zadania: W mieszance cukierków by?o
1,5 / 3 = 0,5 kg 1,5 kg galaretek + 0,5 kg kuku?ek = 2 kg By?y 2 kg cukeirkw w sumie
Dodane 2015-01-21 10:27:04
Temat zadania: Prostok?t ma wymiary 5 cm x 6 cm.
5x6=30cm2 10x12=120cm2 120/30 =4 Pole zwi?kszy?o si? 4 razy.
Dodane 2015-01-21 10:19:39
Temat zadania: Zawody W KTÓRYCH NIE WYST?PUJE LITERKA a
Zawdoy bez a : elektryk, techmnolog, ginekolog, onkolog, model, dyrektor, komik .... du?o, du?o, wi?ksz??c m?skich!
Dodane 2015-01-21 10:12:35
Temat zadania: Jakie znasz przys?owia albo zwi?zki frazeologiczne
o kocie: bawi? si? z kim? jak kot z mysz? biega? (lata?) jak kot z p?cherzem dosta? (mie?) kota (na punkcie kogo?, czego?)
Dodane 2015-01-21 10:07:05
Temat zadania: Uzupelnij zdania tymi s?owami w odpowiedniej formie : dwoje
do domu zamonotowano.... DWOJE DRZWI z DWOJGIEM DRZWI nawet silnemu ci??ko pracowa? Antek z rado?cia opowiada? o wspania?ych PODWJNYCH DRZWIACH
Dodane 2015-01-21 10:05:24
Temat zadania: Mam u?ozy? po 2 zdania: oznajmuj?ce, pytaj?ce, wykrzyknikowe
Wykrzyknikowe: Nie jad? na ferie! Nie b?d? je?dzi? na sankach! Pytaj?ce: Mamo do kiedy mamy ferie? Zafundujesz mi wycieczk? na narty? Oznajmuj?ce. Jutro zaczynam ferie. Marysia nie jedzie z nami na ?y?wy.
Dodane 2015-01-21 10:03:23
Temat zadania: Mapa jest wykonana w skali 1:8000000
1:8000000 skala 1cm - 8 000000 cm 1 cm - 80 km 8 * 80 = 360 km w rzeczywisto?ci.
Dodane 2015-01-21 09:55:40
Temat zadania: Zmiany cz?owieka po tym kiedy pozna? on ogien
Kiedy cz?woiek pierwotny pozna? ogie? to potrafi? sprawi? aby by?o mu cieplej podczas mr?nych dni, potrafi? on odp?dzac od siebie dzik? zwioerzyn?. Potrafi? tak?e przyg?a? posi?ki.
Dodane 2015-01-21 09:52:27
Temat zadania: Jak dba? o z?by - napisz zasady
Jak dbac o z?by? -szczotkuj z?by min. 2 razy dziennie -nie ejdz slodyczy po umyciu z?bw -unikaj bardzo wka?nuch lub bardzo s?odkich potraw -spozywaj duzo nabia?u -regularnie odwiedzaj stomatologa
Dodane 2015-01-21 09:51:05
Temat zadania: Kim s? prorocy??
Prorocy sa to ludzie ktrzy potrafia przewidziec przysz?o??. \Je?eli chodzi o bibli? to prorocy mieli og?osi? ?wiatu o narodzeniu chrystusa, i nie?? ta wie?? na ca?y ?wiat.
Dodane 2015-01-21 09:49:05
Temat zadania: Napisz oficjalny list do pani nauczyielki
Droga Pani Mario Chcielibysmy ?yczy? Pani du?o zdrowia oraaz szybkiego powrotu do szko?y. Bez pani lekcje nie sa ju? takie same. Nie mo?emy si? doczeka? aby znowu pani nas uczy?a. Pzres?ali?my upominek dla pani poczt?. Klas
Dodane 2015-01-20 12:36:25
Temat zadania: Cechy podró?nika
Osoba ta: powinna by? wytrzyma?a na trudne warunki ambitna silna otwarta na innych ludzi zaradna i odwa?na
Dodane 2015-01-20 12:22:44
Temat zadania: Opisz po?o?enie Polski.
Po?o?enie poslki : Europa ?rodkowa, nad morzem Ba?tyckim. nasi s?siedziNiemcy, Czechy, S?owacja, Ukraina, Bia?oru?, Litwa, Rosja. Najwi?szke maisto to Warszawa, ktra te? jest stolic?.
Dodane 2015-01-20 12:21:17
Temat zadania: Potrzebuj? opis Miko?aja Kopernika
iko?aj Kopernik urodzi? si? dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy ?wi?tej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika). By? synem Miko?aja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Zosta? ochrzczony w po
Dodane 2015-01-20 12:05:37
Temat zadania: Napisz kogo dotycz? poszczególne okresalenia
*troszczy?a sie o kobiety HERA *absoultna w??dza nad wszystkim ZEUS *mia? wieniec na g?owie DIONIZOS *plata? figle bogom HERMES
Dodane 2015-01-20 12:05:07
Temat zadania: W jaki sposób mo?emy dba? o uk?ad oddechowy?
Dbanie o uk??d oddechowy - pomys?y : -nie palenie papierosow -nie wdychanie dymu papierosowego -w zimie oddychamy na dworze przez nos -nie przebywamy w zadymionych pomieszczeniach -wdychanie ?wie?ego powietr
Dodane 2015-01-20 12:04:08
Temat zadania: Krzy?ówka Z BILOGII
trzustka - wytwarza soki trawienne, narz?d siekacze - s?u?? do odcinania k?sw w?troba - produkuje ??? prze?yk - jeden z odcinkw przewodyu pokarmwoego trzonowe - rozcieraj? pokarm, z?by...
Dodane 2015-01-20 12:03:22
Temat zadania: Ile spali? samochód??
8*5 = 40 z? na 100 km 40 * 10 = 400 z? Aby przejecha? tysi?c km, trzeba zap?aci? 400 z? na benzyn?.
Dodane 2015-01-20 12:00:17
Temat zadania: Podaj ?ród?a ?wiat?a
?rd?a ?wiat??: latarka s?o?ce ?arwka ksi??yc Odbija ?wiat?o: lusterko woda
Dodane 2015-01-20 10:45:01
Temat zadania: Ile ludzi zamieszkuje Francj??
Dok??dnie nie da si? napisa?, ci?gle kto? przyje??a lub wyje?d?a w rokc 2012 we Francji mieszka?o65,7 miliona osb. Pozdrawiam
Dodane 2015-01-20 10:32:09
Temat zadania: Co oznacza powiedzenie"z?ama? s?owo"
To powiedzenie z??ma? s?owo, oznacza ?e kto? nie dotrzyma? obietnicy, nie wywi?za? si? lub poprostu powiedzia? co? w sensie ?e wypapla?.
Dodane 2015-01-20 10:31:08
Temat zadania: Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy
Go?cie: Go?? przyby?y na chwil?, widzi woko?o na mil? Zastaw si?, a postaw si?Czym chata bogata tym rada Zma: Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to
Dodane 2015-01-20 10:21:40
Temat zadania: Zagro?enia które mo?esz spotka? w internecie
jeste? nara?ony na: -kontakt ze starsz? osob?, ktra podaje si? za Twojego rowie?nika -kradziez pieni?dzy z twojego banku, kiedy nie wylogowujesz sie z konta -oszustwa i wy?udzenia -ogl?danie niemoralnych filmw
Dodane 2015-01-20 10:20:23
Temat zadania: Wyobra? sobie ze wybierasz si? w podró? morska.
Na t? podr? wzi??abym ze sob? : tabletki przeciwblowe, kurtke przeciwdesazczow?, du?o jedzenia i picia. Trasa: Morze Ba?tyckie Polska - Szewcja - Norwegia - Anglia :)
Dodane 2015-01-20 10:17:05
Temat zadania: NApisz instrukcj? pakowania plecaka
1.Wyci?g stare kanapki 2.Zacznik pakwoanie od ski??ek 3.Potem spakj zeszysty. 4.Potem w?? pirnik 5.Spakuj ?niadanie
Dodane 2015-01-19 10:38:40
Temat zadania: Przet?umacz nazwy przedmiotów szkolnych na j?zyk angi
matematyka-MATHS geografia-GEOGRAPHY historia-HISTORY biologia-BIOLOGY My favourite subject is geography. I like to learn about the world and nature.
Dodane 2015-01-19 10:05:09
Temat zadania: Krzy?ówka z biologii
1. zakazenie-przedostanie si? bakteri do organizmu. 2.objaw- np. bl g?owy, ... chorobowy 3.Jets ni? np. E.Coli lub Bacillus 4.Wysoka ?wiadczy o gor?czce 5.S?u?y do ogladania np. bakterii lub wirusw
Dodane 2015-01-19 10:03:28
Temat zadania: Podaj ile czasu min??o od godziny x do godziny y
1)15:30 - 17:15 -> 1 godzina 45 mint 2)00:01 - 14:15 --> 14 godzin 14 minut 3)23:48 - 2:52 --> 3 godizny 4 minuty
Dodane 2015-01-19 09:58:17
Temat zadania: Pole prostok?ta ma wymiary 4,5 cm x 8 cm.
4,5*8=36 cm - Pole prostok?ta pole kwadratu = a2 pierwiastek z 36 = 6 a wiec 6*6 = 36 Bok wkadraty b?dzie mia? 6 cm.
Dodane 2015-01-19 08:51:57
Temat zadania: U?ó? zdania z poni?szymi wyrazami.
Powiedzenie ?e nieszcz??cia chodz? parami jest prawdziwe. Niesystematyczna nauka nie przynosi efektw. Nie nauczy? sie na egzamin, oznacza nie zda? egzaminu. Nie bedzie ?adniej pogody je?eli nie przestanie pada?.
Dodane 2015-01-19 08:26:47
Temat zadania: Asia zapisa?a takie dzia?anie : -15-15-14
-15-15-14=-44 -44+44=0 Asia zapisa?a liczb? 44. POzdrawiam
Dodane 2015-01-19 08:22:53
Temat zadania: Napisz, czego nie wolno robi? w zoo.
Na wycieczce do zoo nigdy : -nie dokarmiaj zwierz?t -nie g??szcz zwierz?t -nie wk?adaj palcw do klatek -nie wchod? do klatek -nie ha??suj
Dodane 2015-01-19 08:22:13
Temat zadania: W magazynie sklepu by?o 30 kg owoców
15+5 = 20 30-20= 10 - 10 kg sliwek 15/30 *100= 50 % zajmowa?y mandarynki 10/30* 100= 30 % ?liwki 5/30*100 = 20 % jab?ka
Dodane 2015-01-19 08:20:49
Temat zadania: Opowiedz o podró?ny :skarb troi
A wi?c wyprawa skarb troi mia?a na celu przedewszystkim odzyskanie najpi?kniejszych kobiet ns ziemi. W tej wyprawie brali udzia? bogowie greccy oraz zwyczajni ?o?nie?e.
Dodane 2015-01-19 08:19:06
Temat zadania: Napisz krótkie opowiadanie o powrocie ze szko?y
Gdy wraca?em wczoraj ze szko?y by?a ?adna pogoda. S?o?ce ?wieci?o mocno a ptaki ?piewa?y. Id?c nieopodal lasu zobaczy?am pieska przywi?zanego do drzewa. By? bardzo spragniony, wi?c postanowi??m przynie?? mu picie. Bardzo ch?tnie pi?, ja szybko do
Dodane 2015-01-19 08:11:31
Temat zadania: Wyspy Polski
najbardziej znane polskie wyspy do Uznam oraz Wolin. Obie znajduja si? w lini brzegowej Zatoki Pomorskiej. Pozdrawiam Ci? :)
Dodane 2015-01-19 08:07:35
Temat zadania: W konkursie Kangur matematyczny ..
12 678 /2 = 6 339 podstawwek 3169 liceum 3169 gimnazjum Pozdrawiam :)
Dodane 2015-01-19 07:59:40
Temat zadania: Jakie s? moje prawa i obowi?zki w domu i w szkole
Dom : masz prawo do jedzenia, do bezpieczenstwa, do mi?o?ci Masz obowi?zek s?ucha? rodzicw, wykonywa? codzienne porz?dki szko?a: masz prawo do sprawiedliwo?ci, do poprawy oceny masz obowi?zek odrabia? lekcj
Dodane 2015-01-18 17:03:09
Temat zadania: Potrzebuj? kilka zda? o bitiwe pod Grunwaldem.
Wojska Krzy?ackie by?y znacznie pot??niejsze niz Poslkie. Sptyt Polskich dowodcw by? jednak lepszy niz tych krzy?ackich. Odby?a si? w roku 1410. Walka toczy?a si? o to ze krzy?acy chcieli zaj?? polskie tereny. Z