przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


ewelkaMitera - profil użytkownika

Nick: ewelkaMitera
Ilość odp: 315
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2015-01-28 12:29:02
Temat zadania: Co oznaczaj? te przeno?nie??
Miec j?zyk za z?bami oznacza ?e kto? nie mw io tym co widzia? czy s?ysza?, potrafi dochowa? tajemnicy tarza? si? ze ?miechu- je?el iw zabawnej sytyuacji nie moze opanowa? swojego ?meichu, zachowuj? sie prawie jak wariat ?miej?c si?. (pozy
Dodane 2015-01-28 12:14:44
Temat zadania: ODKRYCIA XV I VI WIEKU
Przyczyny: handel - wielu europejczykw poprstu szuka?o rynku zbytu dla swoich produktw Ch?? odkrywania- by?a spowodowana ch?ci? uzyskania s?awy ktra wi?za?a sie z odkryciami oraz przygod? dla m?odych ludzi Odkry
Dodane 2015-01-28 11:57:34
Temat zadania: Wymy?l jak najwi?cej wyrazu u?ywaj?c liter z wyrazu KR&Oacut
KRLESTWO: KRL, LEW, WOLE, RW, WR, OREK, WOREK, TWE, WL, OSET
Dodane 2015-01-27 21:40:09
Temat zadania: Jakie pytania mog? u?o?y? do tych hase? ??
CHR- DU?A LICZBA OSB KTRE ?PIEWAJ? DYKCJA-POPRAWNO?? WYMAWIANIA S?W PODCZAS ?PIEWU NP. KOL?DA-PIE?? ZWI?ZANA Z BO?YM NARODZENIEM
Dodane 2015-01-27 16:18:22
Temat zadania: Co to jest cyberprzemoc?
Cyberprzemoc to inaczej zastraszanie, niszzcenie psychiczne, zn?canie si? , oszukiwanie ale w internecie. Mo?na sie tego ustrzec je?el ijestesmy swiadomi co nam grozi gdy piszmey z nienzjaomymi. Powinni?my mie? ograniczone zaufanie .
Dodane 2015-01-27 16:00:14
Temat zadania: Zasady bezpiecznego podró?owania autobusem
1.Nie rozmawiaj d?ugo z obcymi 2.Nie jedz cukeirkw w autobusie 3.Nie wysiadaj wcze?niej ani p?niej niz powienienes. 4.Nie s?uchaj g?o?no muzyki. 5. Sied? na miejscu ktre zaj??e?,
Dodane 2015-01-27 15:54:09
Temat zadania: Wyt?umacz te poj?cia z j?zyka polskiego :
w?tek - jest to jaki? temat poboczny ktry rozgrywa sie w powie?ci, nie g?owny temat akcja-zdarzenia przedstwaione w utworze , sk?adaj? sie na nio? :w?ttki, epizody.. fabu?a- to to o czym oglnie, w skrcie jest dana powie??
Dodane 2015-01-27 15:45:43
Temat zadania: Jakie zastosowanie maj? balony ??
Balony s? dobre dla zabawy dla ma?ych dzieci.S?u?? te? do transportu oraz rozrywki. Mog? by? ?rd?em utrzymania dla kogo?.
Dodane 2015-01-27 15:24:04
Temat zadania: Co s?dzisz o stawianiu znaków interpunkcyjnych?
Wed?g mnie znaki interpunkcyjne pe?ni? wa?n? rol? w skomunikownaiu sie miedzy lud?mi. Nie daj?c . czy , nie zawsze wiemy czy osoba ktrs czytas nasz? wypoiwed? dobrze nas zrozumie.
Dodane 2015-01-27 15:21:04
Temat zadania: Na czym polega?a autonomia Galicji ?
W galicji mieszka?cy nie mieli narzuconego j?zyyka austriackiego. Nie musieli oni te? wielbic ich kultury ani wyznawa? religii austriackiej. Pod innymi zaborami nie by?o takich autonomii.
Dodane 2015-01-27 15:14:50
Temat zadania: Opisz wybrany instrument muzyczny
Flet poprzeczny -Flet poprzeczny jest rur? metalow? lub drewnian? posiadaj?c? przy jednym z ko?cw otwr wargowy s?u??cy do zad?cia. Instrument sk?ada si? z trzech cz??ci: g?owy, cz??ci ?rodkowej korpusu oraz st
Dodane 2015-01-27 14:56:46
Temat zadania: Czym jest ballada??
gatunek synkretyczny, ??cz?cy w sobie cechy liryki(nastrojowo??, emocjonalno??), epiki(fabu?a, narrator) idramatu (dialogi, akcja), ktrego tematem s? niezwyk?e wydarzenia.Cechy charaktery
Dodane 2015-01-27 14:55:42
Temat zadania: Listw? o d?ugo?ci 2,25 m rozci?to na 2
Musisz u?o?y? rwnanie 60 cm = 0,6 m x+0,6=2,25 2,25-0,6=1,65 m :)
Dodane 2015-01-27 14:52:20
Temat zadania: Opisz go??bia. Podaj przymiotniki
Go??b:G?owa, szyja, kark i gard?o ciemnoszare; na ca?ej szyi wyst?puje fioletowa i zielona opalizacja. Grzbiet i wi?kszo?? pokryw skrzyd?owych jasnoszara. Na ko?cu jasnosz
Dodane 2015-01-27 14:36:08
Temat zadania: Co to oznacza ?e w zaproszeniu mog? zosta? u?yte ?rodki pers
?rodki perswazyjne najczesciej s? umeiszczane na zaprpszenaich w celu przekonania, b?d? manipulacji cz?owiekiem zeby przyszed? gdzies i cos kupi? np. Cz?sto stosowane w sklepach przed ?wi?tami
Dodane 2015-01-27 11:29:31
Temat zadania: Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1. Zap?odnienie jest to po??czenie plemnika z komrk? jajow?. 2>dzioeck op?acze po urodzeniu bo jest to dla niego szok, boi si? jasno?ci i chce ciep?a matki. 3.Gdy do komrki jajowej wnkn? 2 plemmniki wtedy jest ci??a bli?niacza.
Dodane 2015-01-26 16:11:52
Temat zadania: Ch?opcy przed meczem kupili wod?
0,2 l + 2 l + 1,5 l = 3,7 litra mieli ch?opcy przed meczem 0,75 * 3,7 = 2,7 litra wypili po meczu
Dodane 2015-01-26 15:15:14
Temat zadania: Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy
prymat - oznacza pierwszenstwo papieza nad wszytskimi w kosciele pontyfikat - jest to czas keidy sprawowoana jest wladza przez danego papie?a lub biskupa konklawe - wybr papieza, zgromadzenie, 20 dni po smierci poprzedn
Dodane 2015-01-26 14:54:15
Temat zadania: Europa z mitologii
Europa s?yn??a z niezwyk?ej urody. Zeus, zakochawszy si? w Europie, przybra? posta? pi?knego z?otego byka i zjawi? si? na ??ce, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek. Europa uwiedziona ?agodno?ci? i delikatno?ci? byka usiad?a na jego grzbiecie. Z
Dodane 2015-01-26 14:46:17
Temat zadania: Je?eli Jacek by? u Babci od 20 lipca do...
lipiec - 31 dni 11 dni lipca + 11 dni sierpnia = 22 jacek by? u Babci 22 dni.
Dodane 2015-01-26 14:13:00
Temat zadania: Czy gdyby ludzie nie mówili to da?oby si? ?y??
Uwa?am ze zycie bez mwoy by?oby mo?liwe, jednak bardzo utrudnjione. Musielibysmy sie poslugiwac tylko formami pisemnymi albo gestami. Jednak nie byloby wtedy tyle k?tni co teraz.
Dodane 2015-01-26 14:09:22
Temat zadania: Wymie? jakie obiekty w Warszawie
Oto odpowiedzi. Stadion NArodowy jest zwi?zany ze sportem. Z Nauk? jets zwi?zane Centrum Kopernika Z histori? Muzeum Narodowe w Warszawie. a ze sztuk? to np. Pa?ac kultury
Dodane 2015-01-26 14:00:10
Temat zadania: Czym s? witra?e?
Witra? e s?ozdobne wype?nienie okna, wykonane z kawa?kw kolorowego szk?a wprawianych w o?owianeramki osadzone mi?dzy ?elazne sztaby. Ramki stanowi? kontur rysunk
Dodane 2015-01-26 12:52:22
Temat zadania: Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serc
Za pomoc? swoich uszu mo?esz us?ysze? odg?osy natury b?d? wo?anie osoby o pomoc. Za pomoc? oczu mozesz dostrzec krzywde innych ludzi i im pomc Serce moze podpowiedzie? Ci jaki podj?? wybr w ?yciu. G?osem mo?esz przemawia?
Dodane 2015-01-26 12:14:33
Temat zadania: Napisz, dlaczego dom jest dla Ciebie wa?ny
Dom jest dla mnie wa?ny poniewa? sa tam moi bliscy, ktrym moge wszystko opowiedziec. Ludzie ktrzy mnie wspieraj? i kochaj? mieszkaj? w domu. Pozatym czuje sie tam bezpieczna.
Dodane 2015-01-26 11:59:30
Temat zadania: Podaj 10 przyk?adów wyrazów
mierzyc - miara parzy? - para wierzyc - wiara karze - kara biuro-biurze kura-kurze
Dodane 2015-01-26 11:44:10
Temat zadania: Mam poda? przyk?ady spójników i zaimków
Zaimki : aczkolwiek, jednak, pomimo, mimo to, lecz Przyimki: na , pod, za , przed, nad
Dodane 2015-01-26 11:24:28
Temat zadania: Akademia Pana Kleksa
Pan Kleks zjada? piegi bo uwa?a? ?e ochronia go one od kataru a tak?e dodaj? m?dro?ci.
Dodane 2015-01-26 11:21:09
Temat zadania: Uzupe?nij zdania podanymi wyrazami
I go to school ... bus. BY I went to the church ... foot. ON Do you often...bus ? TAKE Can you... bicycle? RIDE
Dodane 2015-01-26 11:10:33
Temat zadania: Napisz list do kolegi
Drogi Darku Przeczyta?am ostatnio ?wietny utwr, mianowicie chodzi mi o mit o Syzyfie. Bardzo zaciekawi?a mnie to. Z ca?ego serca polecam Ci te lektur?. Z p[ewn??ci? przeczytasz to do ko?ca. Czasem mit o Syzyfie mo?emy odnie?? do naszego ?
Dodane 2015-01-26 10:42:54
Temat zadania: Podaj przyk?ad godzin
90 stopni : 12 : 15 180 stopni : 12:30 45 stopni : 12 : 7
Dodane 2015-01-26 10:02:57
Temat zadania: Znajd? przys?ówki w podanym tek?cie
Trudno, wczoraj, d?ugo, , du?o, bardzo, wyj?tkowo, szybko, dobrze, jutro, niedaleko Przys?ki odpoiwiadaj? na pytanie Jak?
Dodane 2015-01-22 12:00:34
Temat zadania: Zapisz podane daty po angielsku!
a.18/7/1817 -the eighteenth of July, eighteen seventeen b.5/4/1960-the fifth of April, nineteen sixty c.15/8/1916 -the fifteenth of August, nineteen sixteen d.15/10/1619-the fi
Dodane 2015-01-22 11:39:28
Temat zadania: Podaj przyk?ady GEOGRAFIA
Wyspy Poslki to np wyspa Uznam albo Wolin. P?wyspy mieszcz?ce sie w Poslce to Mierzeja Helska czy Wi?lana. Cie?niny Polski to: Cie?nina Du?ska albo Pu?awska
Dodane 2015-01-22 11:19:46
Temat zadania: Je?eli jeden metr deski kosztuje 10 z? 60 gr.
po? metra : 10, 6 / 2 =5,3 z? 5,3 * 5 = 26, 5 z? zap?aci za tyle desek
Dodane 2015-01-22 11:10:17
Temat zadania: Dlaczego warto si? uczy?- argumenty
Warto si? uczy? bo je?eli jestes w towarzystwie to mozesz zab?ysn?? wiedz? a nie tylko g?upot?, mozesz dosta? si? na dobre studia i miec potem dobra prac?. Pozatym nauka rozwija mzg i nas samych.
Dodane 2015-01-22 11:09:37
Temat zadania: Kto jest twoim przodkiem wiary.
Moimi przodkami wiary s? rodzice oraz dziadkowie .to oni nauczyli mnie modlitwy i zaprowadzili do ko?cio?a. nauczyli mnie co jest w ?yciu naprawd? wa?ne.
Dodane 2015-01-22 11:00:44
Temat zadania: Opisz swoj? ulubion? zabawk?.
Moja ulubiona zabawk? jest samochd RC marki LAMBORGINI. Dostalem go od chrzestnego na komuni?. Jest bia?y i niedu?y, jest na sterowanie. Bardzo go lubi?. Kiedy dorosne , dam go moim dzieciom
Dodane 2015-01-22 09:49:46
Temat zadania: Prawo Królestwa Bo?ego.
Prawa krlestwa Bo?ego: Mi?o?? do Boga, dobro?, sprawiedliwo??, czysto??, wieczne szcz??cie, wiara w Boga
Dodane 2015-01-22 09:46:11
Temat zadania: Potrzebuje notatke o Janie D?ugoszu.
Jan D?ugosz Jan D?ugosz (?ac. Ioannes Dlugossius) herbu Wieniawa, (ur. 1 grudnia 1415 , zm. 19 maja 1480) - wybitny polski historyk, dyplomata i duchowny. Urodzi? si? w 1415 w Niedzielsku ko?o Brze?nicy w ziemi sieradzkiej. Pocho
Dodane 2015-01-22 09:39:16
Temat zadania: Wynalazki z XIX wieku
XIX WIEK Tomasz Edison wynalaz? ?arwk?. Jej celem oczywiscie jets op?wietlanie zarowno mieszkan jak i pojazdw. James Wat wynalaz? maszyn? parow? dzi?ku czemu wiele prac posuwa?o sie szybciej. Alexander Graham Bell wynalaz
Dodane 2015-01-22 09:33:29
Temat zadania: Tort urodzinowy Ani wa?y? 4 kg.
4 kg = 4 000g = 400 dag 4 000 g / 25 = 160 g 400 dag / 25 = 16 dag
Dodane 2015-01-22 09:11:17
Temat zadania: Prosz? poda? 5 u?amków które b?d? wi?ksze ni?
1/2 = 0,5 3/4 = 0,75 2/3 = 0, 66 9/10 = 0,9 7/10 = 0,7 Pozdrawiam
Dodane 2015-01-22 09:03:12
Temat zadania: Ba?? pt"wró?ki"
PAsierbica charakteryzowa?a sie tym, ?e by?a bardzo pracowita. G?wna cech? macochy by?o to ?e zaleza?o jej g?wnie na bogactwie. Crka macochy by?a bardzo leniwa.
Dodane 2015-01-21 20:33:13
Temat zadania: Jak wyobra?asz sobie dzie? poety
My?l? ?e ppisarz ci?gle szuka weny twrczej o ile nie ma jej. Wychodzi du?o na?wierze powietrze , podziwia nature. Spotyka sie zprzyjaci?mi czyli innymi artystami. Chodzi na wernisarze i do teatru z k?d mi ?dzy innym czerpie swoj? m?dro?? oraz c
Dodane 2015-01-21 20:23:47
Temat zadania: Jaka epoka historyczna trwa?a najd?u?ej??
Epok? historyczn? ktra trwa?? najd?u?ej jest sredniowiecze.?redniowiecze jest epok? obejmuj?c? a? 1000 lat (od V do XV wieku)
Dodane 2015-01-21 10:39:28
Temat zadania: Jak? droge przeb?dzie samochód w ci?gu 45 minut je?el
80 km - 60 min x km - 45 min 80 * 45 = 60 x/ 60 x = 60 km Przebedzie on 60 km
Dodane 2015-01-21 10:31:46
Temat zadania: Wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Ropa naftowa: produkcja: asfaltu, smarw, nafty, leki, kosmetykw w?giel brunany : surowiec energetyczny, produckja brykeitu, dpodatek do nawozw
Dodane 2015-01-21 10:31:01
Temat zadania: Zakupiono 250 kg ziemniaków.
250 kg wszytskich ziemniakow 25 kg- 1 skrzynia 250 / 25 = 10 Potzrebne jest az 10 skrzy?
Dodane 2015-01-21 10:24:20
Temat zadania: U?ó? zdania o zimie z tymi wyrazami :
gra : Ca?a gra nieopodal naszego domu jest zasypana ?niegiem. jezioro : Nigdy nie slizgaj sie po zamarzni?tym jeziorze. wcel: Pami?taj Jasiu o tym, ?eby dokarmiac zim? te biedne wrble. p?no. ?nieg? spad? p?no ale i ta
Dodane 2015-01-21 10:21:21
Temat zadania: Najs?ynniejszy rycerz z Bitwy Pod Grunwaldem.
Najs?ynniejszym rycerzem tej bitwy by? oczwi?cie Zawisza Czarny. Bitwa mia?a miejsce w roku 1410. Pozdrawiam
Dodane 2015-01-21 10:14:02
Temat zadania: Okre?l czy zdania s? prawdziwe czy fa?szywe.
1.Nasi najwczesniejsi przodkwoie byli wysocy. FALSZ 2.Praludzie wywodzili si? z Afryki. FALSZ 3 .Wsp?cze?ni ludzie maj? d?u?sze r?ce ni? ich prehistoryczni przodkowie. FALSZ4. cia?a praludzi p
Dodane 2015-01-21 10:05:24
Temat zadania: Czym ró?ni si? ksi?garnia od antykwariatu ??
W ksi?garni zazwyczaj kupujemy nowe ksi??ki, mo?e czasami prowadz? one te? sprzedarz u?ywanyych ale bardzo ?adko. W antykwariacie kupujemy u?ywane, tanie ksi??ki. Wile ludzi woli tam kupowa?, bo zaoszcz?dzaj? mnstwo pieni??kw. Pozatym mo
Dodane 2015-01-21 10:04:33
Temat zadania: Mam napisa? krzy?ówk? o wy?ynach.
Roztoczanski PN - park na wyzynie lubelskiej Ojcowksi PN - aprk, znajduje sie w dolinie pr?dnika Dolina pr?dnika-jedna z atrakcji wyzyny KRK-Cz?stochowskiej ?l?ska - wyzyna, gdzie najbardziej roziwnieta jest ga??? przemys?u
Dodane 2015-01-21 09:58:29
Temat zadania: Do wanny pana Nowaka wchodzi 30, 5 litra wody
30,5 litra - 100% x- 75% 30,5*75=100x/100 x=22,8 Obecnie w wannie mie?ci sie 22, 8 l :)
Dodane 2015-01-21 09:56:56
Temat zadania: Jak mo?esz zadba? o rozwój swojej wiary
Rozwj swojej wiary : -uczestnictwo we mszy ale nie tylko w niedziele i ?wieta -obozy m?odzie?owe organizowane przez koscil -uczestnictwo w ksm -pomoc beidmym ludziom z parafi
Dodane 2015-01-21 09:56:52
Temat zadania: Przedstaw dokonania Kazimierza wielkiego dla Polski
KAzimierz Wielki : -za?o?y? uniwersytet w Krakowie -lokacja 100 miast i 1000 wsi -zapocz?tkowa? tolerancj? religijn? -nada? prawa miastom -zostawi? polskwe murowana
Dodane 2015-01-21 09:44:19
Temat zadania: Opisz swój typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku
I get up at 6. I wash my teeth and body, then I dressed up. I usulally go to school at 8. I back home at 17. I always read book and learn in this time. I fall asleep about 22.
Dodane 2015-01-21 09:41:30
Temat zadania: Zaproszenie na przedstawienie uczniów z mojej klasy
Zaproszenie Serdecznie zapraszam wszytskich uczniw naszej szko?y na przedstawienie organizowane przez moja kals? czyli klas? 3a. Tematem b?dzie Dzie? babci i dziadka. Odb?dzie sie ono 31 stycznia o godzinie 15 na sali gimnazstycznej.
Dodane 2015-01-21 09:41:20
Temat zadania: Wyt?umacz poj?cia
Barwy podstawowe - to trzy barwy : niebieski, zielony, czerwony Barwy pochodne to takie barwy ktre powtsa?y ze zmieszania barw podstawowych - filoetowy, pomara?czowy abrwy czyste: Barwy podstawowe + barwy pochodne :)
Dodane 2015-01-21 09:40:15
Temat zadania: Jesli Adam dostaje co miesi?c 30 z? kieszonkowego i odk?ada
1/3 *30 = 10 z? oszcz?dza ka?dego miesi?caa 10 * 12 = 120 z? Adam oszcz?dza miesiecznie 120 z?tych. :)
Dodane 2015-01-21 09:36:02
Temat zadania: Opis Miko?ajka z lektury
Miko?ajek; -francuz -9 lat -ulizane wlosy -niski -w nocy chdozi w pizami -na dzien zaklada mundurek szkolny -sympatyczna twarz -blyszcz?ce oczy
Dodane 2015-01-21 09:34:35
Temat zadania: Potrzebuj? kilka zda? na niemiecki
Ich finde meine Schule super, denn ich habe dort viele Freunde ch liebie meine Schule, denn wir haben Computer in unsere Klasse. Ich mag meine Schule, denn ich finde unsere
Dodane 2015-01-21 09:25:39
Temat zadania: Napisz po angielsku co b?dziesz robi? za 30 lat..
In thirty years i Will work . I will be 50 years old. Maybe i will have chilren. I will have my own home and garden.
Dodane 2015-01-20 12:26:08
Temat zadania: Czyje to s?owa: Polacy nie g?si, i? swój j?zyk maj?.
Polacy nie g?si, i? swj j?zyk maj?. to s?owa wypowiedziane przez Miko?aja Reja. Oznaczaj? one, ze powinni?my by? dumni ze swojego jezyka ojczystego.
Dodane 2015-01-20 12:21:14
Temat zadania: Mam 2 pytania z geografii, HELP
1. Za wuwierzysko uznaje si? sam pocz?tek rzeki. 2.Krasowienie ejst to proces, polegaj?cy na wymywaniu ska? wapiennych przez wod? najcz?sciej deszczow?.
Dodane 2015-01-20 12:14:53
Temat zadania: Cennik w sklepie mi?snym
Po? kg kei?basy : 13,50 / 2 = 6, 75 z? P? kg sera adamskiego 0,2 *22 = 4, 40 z?
Dodane 2015-01-20 12:08:42
Temat zadania: Odpowiedz na pytania dotycz?ce Kazimierza Wielkiego
1.Uniwerystet ktry zostal za?o?ony przez K.W. To uniwersytet JAgiello?ski w Krakowie. 2.Ujednolici? on prawo w ca?ym kraju. 3.KAzimierzowi iwlekiemu naweyt nie ?ni?o si? o euro w tamtych czasach.
Dodane 2015-01-20 12:05:19
Temat zadania: Jak ty mo?esz dba? o ?rodowisko i przyrod?
Dbanie o przyrod? i ?rodowisko to : -nie wyrzucanie ?meicfi w neidozowolonych miejsach -ograncizanie zuzycia energi -segregacja ?mieci -upominanie ludzi ktrzy post?puj? nieekologicznie
Dodane 2015-01-20 12:00:44
Temat zadania: Potrzebny mi opis obrazu "Pod Wiedniem"
Obraz przedstawia scen? podczas ktrej krl JAn III Sobieski siedz?c na koniu wr?cza list kanonikowic wys?annikowi papie?a Innocentego XI z wiadomo?ci? o pokonaniu wojsk tureckich u bram Wiednia.
Dodane 2015-01-20 12:00:05
Temat zadania: Ile b?dzie potrzebnych pociagów
500 000 : 20 = 250 00 250 00 : 40 = 625 Bedzie potrzebne 625 poci?gw.
Dodane 2015-01-20 11:49:27
Temat zadania: Mapa jest wykonana w skali 1 : 750 000
1:750 000 -> 1 cm - 750 000 cm 1cm - 7,5 km 5 * 7,5 = 37,5 km w rzeczywsito?ci
Dodane 2015-01-20 11:46:45
Temat zadania: Jak pozyskiwane jest drewno z lasu ?
Drwale ?cinaj? drzewo np. pi?? lub siekier?. Drzewo ktre upada, jest przwo?one potem do tartaku np.
Dodane 2015-01-20 10:48:22
Temat zadania: Dziewczynka obl;iczy?? ?e podczas jednej lekcji informatyki
300 * 22 = 66 00 DZiewczynka w ci?gu semsstru uderza 6 600razy wkalwiatur?. A w ca?ym roku 13200 raz :))
Dodane 2015-01-20 10:39:19
Temat zadania: Do sto?ówki szkolnej zakupiono 25 kg m?ki w cenie 2 z
25 kg * 2 = 50 z? za kasz? 50 * 3 = 150 kg ry?u 1/4*2 = 50 gr 1,50 - cena ryzu 150 * 1,50 = 125 z? za ry? 125 + 50 = 175 z? w sumie
Dodane 2015-01-20 10:34:59
Temat zadania: Wymy?l kilkana?cie okre?le? podanego czasownika.
Anna ta?czy?a: szybko, ziwnnie, z Markiem, bez butw, do muzyki, z gracj?, dumnie, beznadziejnie, szybko, z polotem, elegancko
Dodane 2015-01-20 10:28:54
Temat zadania: Negatywny wp?yw elekcji

Dodane 2015-01-20 10:23:48
Temat zadania: Na czym polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w
Przywileje szlachty by?y niejednokrotnie bardzo nadu?ywane.Szlachat mia?a dominuj?cy g?os je?eli chodzi?o o wyobory a wi?c czasem prbowali oni wp?ywa? na biednijesze warstwy i zmusza? ich aby g?osowali tak a nie inaczej.
Dodane 2015-01-20 10:11:39
Temat zadania: Mam napisa? opis pokoju po angielsku.
My room is blue. There are blue furniture with glass on it. In my room there is one winodw. I have the table and two armchair on my room. I really like to spend time in this place.
Dodane 2015-01-20 10:01:36
Temat zadania: Zadania Misjonarzy
Misjonarze je?dz? w odleg?e od nas tereny, najcz?sciej tam gdzie Chrystus jest im obcy, i nauczaja o nim. Jest to trudne wyzwanie, po?wi?caj? temu ?ycie.
Dodane 2015-01-19 10:46:11
Temat zadania: Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni
Wyst?puja tam takie ro?liny jak :orchidea, liany, mchy i paprocie, ananasy Zwierz?ta to natomiast : leniwce,m delfiny , pumy, manaty. Piekne miejsce, polecam zobaczyc!
Dodane 2015-01-19 10:41:52
Temat zadania: Prosz? napisa? nazw?:mieszkanki, mieszka?ca i j?zyka
Anglia: Angielka, Anglik, angielski Szwecja: Szwed, Szwedka, Szwedzki Ukraina:Ukrainka, Ukrainiec, Ukrai?ski Turcja: Turek, Turczynka, turecki
Dodane 2015-01-19 10:32:40
Temat zadania: Kromka chleba
90-3-6-9= 90 - 18 = 72 g Reszta sk?adnikw wa?y a? 72 g. Pozdrawiam Cie
Dodane 2015-01-19 10:26:05
Temat zadania: Pytania o Odyseusza.
Odyseusz to by? krl Itaki. Wedrowa? do Troi, tam gdzie odby?a si? wojna. Wojna ta by?a dla niego zwyci?zka.
Dodane 2015-01-19 10:20:59
Temat zadania: Niektóre kana?y maj? funkcj? m.....
My?l? ?e chodzi Ci o funkcj? melioracyjn?. Chdozi tu o nawadnianie terenw suchych , stosowane to juz by?o dawno temu w Egipcie np. :)
Dodane 2015-01-19 10:13:30
Temat zadania: Potrzebuje informacji o Sukiennicach w Krakowie
Sukiennice zlokalizowane s? na rynku g?wnym w Krakowie. Obecny kszta?t nie jesttaki jak pierwottnie ze wzgl na wiele przemian. Sukioennice niegdy? by?y umeiszczone na banknotach o niminale 50 z?. Obecnie w sukiennicach znajduj? sie kramy, z bi?ut
Dodane 2015-01-19 08:44:02
Temat zadania: Okre?l kim byli ci bogowie
Afrodyta by?a bogini? mi?o??i. Zues by? krlem wszystkich bogw. Eris by?a boginia niezgody. Kronos by? synem Uranosa. Pozdrawiam :)
Dodane 2015-01-19 08:38:12
Temat zadania: Akropol to.,. ?
Akropol jest to wapienne wzgrze, po?o?one wysoko w Grecji, staro?ytnej. Dawniej by?o to bardzo znacz?ce miejsce, teraz przyci?ga turystw z ca?ego ?wiata.
Dodane 2015-01-19 08:37:14
Temat zadania: Mam pytanie o daty
W ktrym rku by?o powstanie styczniowe? 22 stycznia 1863 rok W ktrym roku by?o powstanie listopadowe?29 listopada 1830 r Kiedy powsta?o ksi?stwo warszawskie? 1807 rok
Dodane 2015-01-19 08:30:22
Temat zadania: Tristan i Izolda i ich cierpienie
Tristan i Izolda cierpi? z mi?o?ci, cierpi? bo nie mog? sie zbli?y? do siebie. Jest to rozpacz dwojga kochankw. Oboje s? nieszcz??liwi mimo ?e odczuwaj? mi?o?? do siebie.
Dodane 2015-01-19 08:28:49
Temat zadania: Mam napisa? pytania do krzy?ówki z geografii
1 spada z nieba w postaci kryszta?w2 kropelki wody na trawie wieczorem ,po ciep?ym dniu3.chmura przy powierzchni ziemi 4 .deszcz ?nieg lub grad 5 zamarznieta mg?a n
Dodane 2015-01-19 08:28:09
Temat zadania: Zdrowe ?niadanie
Zdrowe sniadanie przedewszystkim powinno by? syc?ce ale rwnocze?nie nie zapychaj?ce. Ja proponuje owsiank? na mleku ( 1,5 %) lub ciemne pieczywo i chud? w?dlink? z bia?ym twaro?kiem. Sniadanie gdy jest zdroweto daj
Dodane 2015-01-19 08:28:07
Temat zadania: Co to jest pandora.
Pandora by?a stworzona w celu o?enku z bratem Prometeusza Jest to poprostu istota, stworzona przez bogw. Puszka Pandory- nieszcz??cie , choroby
Dodane 2015-01-19 08:27:44
Temat zadania: ?redniowieczna wie?
So?tys: sprowadza? osadnikw do wsi lokowa? wie? rozstrzygal spory mi?dzy osadnikami pobiera? daniny Ch?opi w ?redniowieczu : siali: ?yto, owies, j?czmie? , proso . Hodowali r?ne zwierz?ta jak byd?o
Dodane 2015-01-19 08:16:03
Temat zadania: Opis Lewandiwksiego
Robert Lewandowski polski pi?karz wyst?puj?cy na pozycji napastnika w Bayernie Monachium oraz reprezentacji Polski, cz?onek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Kapitan reprezentacji Polski. Uczestnik fina?w Mistrzostw Europy 2012
Dodane 2015-01-19 08:10:07
Temat zadania: Napisz zaproszenie do kole?anki, któr? chcesz zaprosi
Zaproszenie Droga Asiu, serdecznie chc? Ci? zaprosi? na moj? imprez? urodzinow?. Odb?dzie si? ona wmoim dmu, 15 lutego o 14 . 00. B?dziemy bawi? sie i ?piewa? piosenki, przewidziany rwnie? jest wyjazd na pizz?. Zapraszam ~!
Dodane 2015-01-19 08:05:43
Temat zadania: Czym jest anglikanizm.
Anglikanizm - od?am religi chrze?cija?skiej Cechy : odrzucenie celibatu najwa?neijsza jest Biblia zlikwiowano klasztory Chrustus w eucharystii w sposb Symboliczny
Dodane 2015-01-18 17:09:40
Temat zadania: Podaj wady panowania Wazów
Wady: Nie rozwi?zali oni spraw kozackich. Utracili lenno pruskie Os?abili w??dz? Prowadzili bardzo z?? polityke dynastyczn? Pa?stwo rozpad?o si? moralnie
Dodane 2015-01-18 16:52:51
Temat zadania: Potrzebuje pyta? na krzy?ówk? z matematyki.
wynik mno?enia- iloczyn wynik dzielenia-iloraz wynik dodawana-suma znak odejmowania-minus itp. takie mo?esz powymy?la?
Dodane 2015-01-18 16:41:45
Temat zadania: Co wspólnego ma W, ?okietek z Ojcowskim PN ?
Krl ?okietek ukrywa? si? w jaskini pod Ojcowem przez 6 tygodni. Zycie tam uratowa?a mu paj?czyna, ktr? usnu? paj?k u wejscia do jaksini. Gdy wrogowie ja zobaczyli to stwierdzili ?e ?okietka napewno tam nie ma.