przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


macioSF - profil użytkownika

Nick: macioSF
Ilość odp: 174
Śr. ocena: 6
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2014-12-21 15:55:06
Temat zadania: Jaki to u?amek i jaki to procent
U?amki: 30%=30/100=3/10 15%=15/100 2/3*100=200/3% 3/4*100=75%
Dodane 2014-12-21 15:50:15
Temat zadania: Jak uzasadnisz zdanie :
Cz?woiek nie pwopinien zyc tylko dla siebie, bo powinien on pomagacrowniez inny. Stworzony jest by niesc pomc, rozwija? si?. We dwjk? zawsze mo?na sobie pomc gdy s? jakies problemy i jest ?atwiej przetrwa?.
Dodane 2014-12-21 15:46:26
Temat zadania: Jaki typ narracji wyst?puje w Sk?pcu
W lekturze tej wyst?puje narracja pierwszoosobowa. Tzn ze np. bierze on udzia? w wydarzeniach.
Dodane 2014-12-21 15:40:10
Temat zadania: Macie jakie? wiersze o zdrowym od?ywianiu?
Znalaz?am takie co? "W zdrowym ciele zdrowy duch" W zdroym ciele zdrowy duch ?wicz a? b?dzie z ciebie zuch. Hartuj
Dodane 2014-12-21 15:29:54
Temat zadania: Gruczo?y produkuj?ce enzymy
?linianki-produkuj? ?lin?, rozk?ad cukrw pepsyna zawarta w ?o??dku rozk?ada bia?ka trzustka - to w niej jest produkowana lipaza trzustkowa, ktra rozk?ada t?uszcze .
Dodane 2014-12-21 14:23:09
Temat zadania: Kodeks hammurabiego
Hammurabiego Kodeks, jeden z najstarszych kodeksw ?wiata, opracowany (XVIII/XVII w. p.n.e.) za czasw krla Hammurabiego, w?adcy Babi
Dodane 2014-12-21 12:15:29
Temat zadania: Czy Jacek Mela
JAcek mela zas?uguje na bycie autorytetem. Nie z??ma?a go jego choroba, jest to islna osoba ktra d?zy do celu. ,
Dodane 2014-12-21 11:55:08
Temat zadania: Staro?ytna grecja i nowoczesna
Staro?ytna Grecja zajmowa?a po?udniow? cz??? P?wyspu Ba?ka?skiego - Peloponez, wyspy na Morzu Egejskim oraz zachodnie wybrze?e Azji Mniejszej. Wi?kszo?? powierzchni Grecji pokrywaj? gry. Wysokie, przecinaj?ce si? ?a?cuchy grskie tworzy?
Dodane 2014-12-21 11:52:14
Temat zadania: Jak post?powa? ze ?rodkami czysto?ci?
Nie pi? ani nie je?? ich bo s? toksyczne Nie pzoostawia? na s?o?cu, ich opary b?d? truj?ce Nie pzoostawia? niezabezpieczonych przd dziecmi Nie palic! mog? wybucha?!!
Dodane 2014-12-21 11:45:21
Temat zadania: Czy w rodzinach kultywowane s? tradycje
Uwa??m ?e nie s? . Coraz ?adziej uczy si? dzieci histroi ,nie rozmawia si? owojnie. Ludzie patrza na zachd a nie na to co Polskie. Tio przykra tendencja
Dodane 2014-12-21 11:45:12
Temat zadania: Jaki wynalazek uwa?asz za prze?om
Ko?o jest wg mnie wynalazkiem wszechczasw.dzi?ki niemu ludzie z ??two??i? mog? przewozi? towary a tak?e i siebie .Bardzo usprawni?o ono rozwj.
Dodane 2014-12-21 11:44:43
Temat zadania: Ile godzin trwa dzie? i noc na biegunie??
Na biegunie dzie? i noc trwaj? odpwoiednio po 6 miesi?cy. Na ?wiecie wyro?nia sie 24 strefy czasowe;)
Dodane 2014-12-21 11:44:15
Temat zadania: Jak ró?ni si? szkielet u cz?woieka
U ma?p: -d?u?sze ko?ci gornych ko?czyn szerszy rozstaw konczt=yn dolnych czasami maj? grubsze ko?ci ni? ludzie Ludzie maj? bardzeijw ysklepione stopy
Dodane 2014-12-21 11:39:04
Temat zadania: W jaki sposob powinnismy
Przedewszytskim z ufno?ci?, nadziej? i pokor?. Powinnismy cz?sto si? spowiada? zeby mie? czyste serce, wtedy ?atwiej b?dzie na je poj??
Dodane 2014-12-21 11:36:20
Temat zadania: Gdzie s? zagro?enia ekologiczne w Polsce?
Szczeglnie w pobli?u sk?adowisk ?meici, Ktre w polsce sa nadmiernie cz?ste. W pobli?u wi?kszych zak?adw chemicznych i przemys?owych.
Dodane 2014-12-21 11:33:39
Temat zadania: Je?eli kilogram orzechów kosztuje 20 z? 20 gr.
1000g-20 i 20/100 45g--- x 9 z? 09 gr Zap?aci ona 9 z? i 9 groszy :)
Dodane 2014-12-21 11:25:38
Temat zadania: Kto wie na jakim pi?trze
Moim zdaniem mo?na spotka? j? na pi?trze halnym :) Jak b?dziesz w grach to popatrz mo?e b?dzie tam ros?a :P
Dodane 2014-12-21 11:24:03
Temat zadania: Je?eli mamy trojk?t rownoramienny
boki: 5 cm, 10cm i 10 cm a wi?c obwod b?dzie =5+10+10=25 cm :)) pozdrawiam Ci?
Dodane 2014-12-21 11:21:15
Temat zadania: Zimowy krajobraz za oken
Za moim oknem jest typowo zimowy krakjobraz. Drzewa otulone s? bia?ym puchem, ktory lekko spada z nieba. jest zimno, wida? to po tym ?e zamarzni?te s? wszelkie ka?u?e. Z okna widz? rwnie? ptaszki ktre przychodz? dpoid dom ab ydosta? po?ywienie.
Dodane 2014-12-21 11:00:51
Temat zadania: Jakie znasz bajki o ksi??niczkach
Krlwena ?nie?ka Narnia Krlowa ?niegu Calineczka Ksi??niczka na ziarnku grochu :)
Dodane 2014-12-21 10:46:11
Temat zadania: Zadanie matematyczne o urodzinach
liczba dzieci: 2+4+6+3=15 osb + jadzia= 16 osob dziewcz?ta: 10/16=5/8 ch?opcy : 6/16=3/8
Dodane 2014-12-21 10:33:18
Temat zadania: Cechy osoby sprawuj?cej w?adze
Cechy tej osoby to: odwaga, bezstronno?? pzredewszystkiem. Sprawiedliwo?? i gotowo?? do po?wi?ce?. M?stwo i pomoc biednym .
Dodane 2014-12-21 10:27:02
Temat zadania: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólno
Jest to symbol powstania nowego Pa?stwa. Powsta?a 17 wrzesnia 1787 , wesz?a w ?ycie natomisat w 1789 roku :)
Dodane 2014-12-21 10:25:36
Temat zadania: Wymie? po 3 cechy podanych chorób
Krzywica- wyst?puje za zwyczaj do 3 roku ?ycia suplementacja witaminy d3 zapobiega tej chorobie Osteoporoza- przyczyn? ejst niedobr wapnia, ko?ci s? kruche i ?amliwe, wyst?puje w wieku srednim istarszym
Dodane 2014-12-21 10:17:02
Temat zadania: Wyja?nij poj?cia
USB-rodzaj sprz?towego portu komunikacyjnego komputerw, zast?puj?cego stare porty szeregowe i porty rwnoleg?e. Zosta? opracowany przez firmy Microsoft, Intel, Compaq, IBM i DEC ???stotliwo?? od?wierzania obrazu-
Dodane 2014-12-20 20:01:21
Temat zadania: Jak radzi? sobie ze stresem
Sters mo?e byc parali?uj?cy. Najlepiej w??czyc sobie relaksuj?c? muzyk?, uprawia? jaki? sport. Mo?na tez wypi? wywar zmelisy, zawsze dzia?a, albo poprostu skupi? si? na czym? przyjemnym.
Dodane 2014-12-20 20:00:56
Temat zadania: Jakie parametry opisuj? monitor LCD
przek?tna- rozdzielczosc- typ matrycy- rozmiar plamki- format obrazu- jasno??- kontrast- k?t widzenia w pio
Dodane 2014-12-20 19:44:57
Temat zadania: Wymie? dowódców greckich
Leonidas-- od oko?o 490 p.n.e. krl Sparty, syn Anaksandridasa II i jego pierwszej ?ony Miltiades M?odszy polityk i wdz ate?ski. Zwyci?zca spod Maratonu, ojciec Kimona. W latach 525-524 p.n.e. by? ar
Dodane 2014-12-20 19:37:20
Temat zadania: Wp?yw pr?dów morskich na opady
Ciep?e pr?dy morskie ?e zwi?kszaj? zarwno temperatur? jak i ilo?? opadw na danym obszarze. Zimne pr?dy morskie natomiast oni?aj? i temerature i opady.
Dodane 2014-12-20 19:32:17
Temat zadania: Zanieczyszczenia atmosfery , napisz jakie s? i co oznaczaj?.
Smog -nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegaj?ce na wsp?wyst?powaniu zaneiczyszczen powietrza spowodowanych dzia?alno?ci? cz?owieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych
Dodane 2014-12-20 19:25:38
Temat zadania: Turcja a Unia Europejska
Duza cz??? Turcji znajduje si? poza Europ? S? tam masowo ?amane prawa cz?wiweka co jest neizgodne z zasdami ue wyst?puja tam walki zbrojne Niestabilna gospodarka
Dodane 2014-12-20 19:10:45
Temat zadania: Zaproszenie na inscenizacj?
Zaproszenie Serdecznie zapraszamy Dyrektora xVC na inscenizacj? "w pustyni i w puszczy", ktra odb?dzie si? dnia 14 grudnia 2015 roku o godzinie 14 na terenie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w tarmowie.
Dodane 2014-12-20 19:02:00
Temat zadania: Jak oznacza si? monitory spe?niaj?ce normy bezpiecze?stwa??
Moinitory ktre s? bezpieczne opisuje si?:TCO Licencja typu Adware-program rozpowszechniany za darmo, jednak u?ytkownik musi ogl?da? wy?wietlane w nim reklamy. Po zakupie programu i zarejestrowaniu reklamy przestaj? by? wy?wietlane
Dodane 2014-12-20 16:23:25
Temat zadania: Scharakteryzuj krótko
Liberalizm-w my?l zasady ze wolnosc jest najwa?neijsza konserwatycyzm-to co stare i sprawdzone jest najlepsze, bojazn przed zmianami socjalizm-panstwo dla ludzi, czyli panstwo pomaga biednym i potrzebujacym
Dodane 2014-12-20 16:22:30
Temat zadania: Potrzebuj? odpowiedzi do krzy?ówki!
Oto odpowiedzi: damski szal- etola polowanie na lwy-safari oste zapalenie gardla-angina pokarm dla oseska - mleko oczekuje na wyrok-skazaniec
Dodane 2014-12-20 16:21:27
Temat zadania: Opisz role kriobiegu
Krwiobieg duzy- Du?y krwiobieg zaczyna si? od serca (lewa komora, cz??? czerwona); krew, poprzez aort? - du?e naczynie krwiono?ne zaopatrzone w zastawk?, ktra zapobiega cofaniu si? krwi - jest kierowana do ca?ego cia?a, do coraz mniejsz
Dodane 2014-12-20 16:17:47
Temat zadania: Gdzie wyst?puje ten kwait
Nie sniezynka a snie?yczka:) Mozna j? spotka? g?ownie na po?udniu Polski w lasach i zaro?lach.
Dodane 2014-12-20 16:15:31
Temat zadania: Przygotuj instrukcj?
1.Przenie? cennerzeczy i przedmioty jak najwy?ej si? da. 2.Odetnij dop?yw pr?du i gazu. 3.Upewnij si? ze nikt np. nie ?pi w nie?wiadomo?ci 4.Zgromad? jak najwi?ksz? ilo?? wody i jedzenia Oczekuj na pomoc
Dodane 2014-12-20 16:13:06
Temat zadania: Rozszyfruj skrót
Ten skt oznacza Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej W Bia?ymstoku istnieje budynek KW PZPR :))
Dodane 2014-12-20 14:28:10
Temat zadania: Dlaczego budowle gotyckie
Budowle gotyckie by?y wysokie , strzeliste, mia?y w?skie okienka, przeciwnie do budowli roma?skich. Wynika to z tego ze w gotyku ludzie wielbili boga, chcieli byc blisko niego , wi?c te budowle by?y wy?sze. Taka by?a ich mentalno??
Dodane 2014-12-20 14:27:59
Temat zadania: Skutki zderzenia.
Oczxwiscie ze ejst to mozliwe. Skutkami mo?e by? np krater w miejscy zderzenia, wymarcie zwierz?t i ro?lin w pobli?u, a nawet tsunami gdy zderzenie jest bardzo gwa?towne.
Dodane 2014-12-20 14:16:39
Temat zadania: S?ony akwen
S?ony akwen to morze lub ocean. Akwen to poprostu zbiornik wody, a jak wiadomo woda w morzu jest s?ona. Wi?c to logiczne :)
Dodane 2014-12-20 14:14:35
Temat zadania: Czy k?ty w trójk?cie
Jest warunek ?e suma k?tw w trjk?cie musi wynosic 180. zatem a)Tak B)tak C) niee
Dodane 2014-12-20 14:11:08
Temat zadania: Dlaczegoo sportowiec potrzebuje weglowodanów
Organizm sportowca podczas spalania w trakcie wysi?ku spala du?e ilo?ci cukrw. Cukry natomiast s? ?rd?em energi wi?c trzeba je zuupe?niac
Dodane 2014-12-20 12:37:04
Temat zadania: Napisz czym s?
Febra- jest to poprostu dawna nazwa malarii.Malaria jest ?mierteln? chorob? paso?ytnicz?. Wywo?ana jest przezpierwotniaka zrodzaju plazmodium, ktry mo?e by? przeniesiony nacz?owieka poprzezuk?ucie zainfekowanego komara. Wyst?pouj e sil
Dodane 2014-12-20 12:16:57
Temat zadania: Omów budowle ?wieckie
Budowle ?wieckie powsta?y w dobie baroku. Na czele tych budowli stoj? np. Reprezentacyjne pa?ace. Nie myli? zbudowlami sakralnymi!!
Dodane 2014-12-20 12:10:25
Temat zadania: Jak rozumiesz podane s?owa
Ja to rozumiem tak, aby ?y? zgodnie z nauka chrystusa tak aby gdy orzyjdzie s?d ostateczny by? gotowym. Stara? sie cz?sto korzysta? ze spowiedzi, zw?aszcza przed ?wi?tami.
Dodane 2014-12-20 12:04:16
Temat zadania: Rycerz bez skazy
By? to cz?woiek honorrowy, waleczny, oddany krlowi, odwa?ny , m??ny , obro?ca niewinnych. Musia? ochrzczony.
Dodane 2014-12-19 20:09:39
Temat zadania: W jaki sposób mo?na wykorzysta?
wody powierzchniowe : np . k?pieliska, sp?ywy, miejsca po?owu ryb wody gruntowe: pomog? np nawodni? pola w rolictwie wody wg??bne : studnie -darmowa woda do domw
Dodane 2014-12-19 20:03:14
Temat zadania: Wp?yw pasozytów
Paso?yty znacznie os?abiaj? odporno?? cz?owieka, wywo?uj? nawet ?miertelne choroby. Pobieraj? one z czoiwieka sk?adniki od?ywcze-os?abiaj?.
Dodane 2014-12-19 19:51:40
Temat zadania: Co ma wp?yw na
Wp?yw na to ma dawna obecno?? l?dolodu, ingerencja cz?owieka, wiatr Polska jest zr?nicowana pod wzgl?dem ukszta?towania powierzchni.
Dodane 2014-12-19 19:25:40
Temat zadania: Ma kto? wiersz na dzie? babci
Siadaj Babciu, siadaj blisko. Zaraz ci opowiem wszystko. Prawie ca?? noc nie spa?am, bo prezenty wymy?la?am. Na kanapie si? kr?ci?am, a? dla ciebi
Dodane 2014-12-19 19:17:00
Temat zadania: Co to za bóg
esklulap jest bogiem sztuki lekarskiej, rzymskm. Asklepios jest jego odpowiednikiem w grecji.
Dodane 2014-12-19 18:12:25
Temat zadania: Pytania z krzyzówki
1 Islam to religia stworzona przez Mahometa. 2.Panstwo podbite przez arabw to wiztgoci. 3.Adamaszek 4.Allah jest ich bogiem
Dodane 2014-12-19 17:59:23
Temat zadania: Uzupe?nij luki
Ka?dy obywatel ma swoje prawa i obowi?zki. S? one zapisane w Konstytucji :) to proste by?o
Dodane 2014-12-19 17:52:59
Temat zadania: W którym wieku
Ta tradycja powsta?a w XVIII w. Na cze?? ?w Miko?aja , z laponii.
Dodane 2014-12-19 17:45:09
Temat zadania: Policz wag? sani Miko?aja
Oczywiscie wagi sani nie liczymy 80kg+5*0,5kg+ 4*0,6=2,4+2,5+80=84,9 kg
Dodane 2014-12-19 12:15:53
Temat zadania: Doko?cz zdania
1.Pojezierze na ktrym jest najmniej jezior to,... pojezierze Wielkoposlkie 2.Pojezierze na ktrym wyst?puj? najg??bsze jeziora....pojezierze mazurskie 3.Pojezierze na ktrym wyst?puje pagrkowaty teren...to pojezierze suwalskie.
Dodane 2014-12-19 12:15:05
Temat zadania: ?wi?to demokracji
Wybory sa nazwyane swietem demokracji. ka?dy obywatel mo?e oddac g?os na kogo tylko chce.
Dodane 2014-12-19 12:03:18
Temat zadania: Jaki to ?rodek stylistyczny
Jest to porwnanie, Wskazyuje na to s?owo 'jakby", czy porwnuje co? do czego?
Dodane 2014-12-19 12:01:12
Temat zadania: Jak m?ody cz?owiek mo?e pomaga?
Mo?e on pomaga? w r?noraki sposob: pomaga? w nauce odwiedza? gdy kolega jest chory przynosic lekcje wspomagac gdy cierpi psychicznie
Dodane 2014-12-19 12:00:39
Temat zadania: Co to jest trójpodzia? w?adzy
Wed?ug teorii podzia?u w?adzy dzielimy w?adz? w pa?stwie na: w?adz? ustawodawcz? - stanowion? przez parlament zapomoc? uchwa?, ktre tworz?prawo. W Polsce - w?adz? ustawodawcz? sprawuje
Dodane 2014-12-19 11:56:11
Temat zadania: Dokument Rzeczpospolitej
ocxywiscie konstytucjas jest anjwa?niejszym dokumentemw naszym kraju. Zawiera ona prawa, a takze obowiazki obywateli :)
Dodane 2014-12-19 11:50:49
Temat zadania: Opisz co to jest:
Oddychanie -procesy ?yciowe zwi?zane z uzyskiwaniem przez organizmy energii u?ytecznej biologicznie od?ywiaie: pobieranie przez organizm r?nych substancji, takich jak t?yszcze, w?glowodany, buia?ka ktore s? niezb?dne do jego
Dodane 2014-12-19 11:49:00
Temat zadania: Które ryby w?druj? daleko
s? to np. ?ososie, w?gorz europejski, jesiotry, stynka, aloza pozdrawiam
Dodane 2014-12-19 10:42:15
Temat zadania: Wyja?nij poj?cia
branka-potoczne okre?lenie poboru do wojska rosyjskiego w 1863 rugi pruskie- masowe wysiedlenia Polakw (i w mniejszej liczbie ?ydw) z Prus. praca organiczan-spolecznenstwo rizumi
Dodane 2014-12-19 10:42:08
Temat zadania: Opis o?tarza
O?tarz Wita Stwosza znajduje si? w Ko?ciele Mariackim w Krakowie. Jest zbudowany z trzech cz??ci. Powsta? w 1489 roku. W centrum o?tarza przedstawione jest Za?ni?cie oraz Wniebowzi?cie Marii. Postacie maj? z?ote, fa?
Dodane 2014-12-19 10:35:33
Temat zadania: Najlepszy lek na zazdro???
Jezli kto? czego? zazdro?ci komus np. tego ze kto? jets dobry w sporcie, to sam powinien zacz?? trenowa? zeby by? rownie dobry :) taki jest lek
Dodane 2014-12-19 10:34:28
Temat zadania: Zaproszenie kolegów
Serdecznie zapraszamy wszstkich uczniw ze Szko?y XYZ na wysta? o?wi?con? szerzeniu proekologicznych zachowa? ktra odb?dzie sie na sali gimnastyczneh w szkoly RXY e dniu 15 czerwa 2015 O GODZINIE 16 30 . Zapraszamy
Dodane 2014-12-19 10:30:29
Temat zadania: Potrzebuje krótki opis szkoly!
Die Schule befindet sich in einem freistehenden zweistckigen Gebudes. Klasse I-III haben Klassen auf einer separaten Etage.Die Schule verfgt ber einen modernen Fitnessraum mit einem Team von Rasenpltze und einen Spielplatz fr jngere Kinder.
Dodane 2014-12-18 20:13:07
Temat zadania: Narz?dzia i przedmioty
skrzane buty , drewnaine motyki, naczynia gliniane, sierpy z brazu :D:D Napewno te ale te? wiele innych :P dobrej nocki
Dodane 2014-12-18 20:09:46
Temat zadania: Napisz po rosyjsku
1)? ????? ? 7 2)? ????? ? ????? 3)? ?????? ????? ??????. Powodzenia na rosyjskim :D::D
Dodane 2014-12-18 20:08:27
Temat zadania: Pm co to za skrót?
pm- pikometr jest to jednostka okreslajaca dlugos. :) tak samo jak nanometr , kilometr :)
Dodane 2014-12-18 20:06:45
Temat zadania: Opisz komputer po ang
A typical personal computer consists of a central processing unit (inside the housing with the power supply: motherboard, processor, video card and sound, RAM, hard disk, floppy disk, CD / DVD-ROM drive), monitor, keyboard, mouse and speakers. Thi
Dodane 2014-12-18 19:52:49
Temat zadania: Zapisz równania poni?szych reakcji
Odpowiadam... Al?(SO?)? + 3BaCl? --> 2AlCl? + 3BaSO? CuCl? + 2KOH --> Cu(OH)? + 2KCl Hg(NO?)? + Na?S --> HgS + 2NaNO?
Dodane 2014-12-18 19:50:04
Temat zadania: Uzupe?nij luki
Oto tekst uzupe?niony :) 1. Zmys? w?chu w odr?nieniu od zmys?u smaku odbiera bod?ce ze ?rodowiska gazowego, a nie ze ?rodowiska ciek?ego.2. Powietrze wdychane przez nos jest nie tylko ?rd?em zapachw, ale tak?e p
Dodane 2014-12-18 14:59:59
Temat zadania: Modyfikowane rosliny i zwierz?ta
Ro?siny: np. kukurydza, pomidory, ogrki, ziemnaki, soja zwierzeta:?winie, ryby Modyfik zwierz?t nie ejst ejszcze tak popularna jak modyfikacja zwierz?t
Dodane 2014-12-18 14:56:09
Temat zadania: O ile procent
6-4=2z? 6z? 100% 2z? x% 6x=200/6 x=33,3 %
Dodane 2014-12-18 14:43:23
Temat zadania: Odszukaj tlen w ukladzie
16 grupa, okres 2 w?a??iwo?i: bezbarwny, niemetal, bezwonny, gaz, podtrzymuje spalanie, sam sie nie apli
Dodane 2014-12-18 14:29:34
Temat zadania: Jakie to jezioro?
Jest to jeziorko Lukajnano :)) pi?kne, warto je zobaczy? w?asnymi oczyma.
Dodane 2014-12-18 12:12:44
Temat zadania: Co znaczy Gangsta
s?owo Gangsta, jest t oslang m?odzie?owy, uzywany przez m?odzie?cw zbuntowanych, chodz?cych po ulicach i szukaj?cych zwady. Huligany u?ywaja tego s?owa.
Dodane 2014-12-18 11:55:13
Temat zadania: Napisz czym jest
Powie??, ktrej akcja toczy si? w stosunku do czasw ?ycia autora w przesz?o?ci,to powie?? historyczna. Powie??, ktrej akcja toczy si? w stosunku do ?ycia autora w przysz?o?ci, to
Dodane 2014-12-18 11:46:11
Temat zadania: Czy manipulacja jest..
Manipulacja jets czesto wykorzystywana w reklamach. Poowtarzanie w k?ko tych samych s?ow, ukazywanie produktu tylk ood dobrej strony sprawia ze chcemy kupic dany towar.
Dodane 2014-12-18 11:22:48
Temat zadania: Policz obwód prostok?ta.
to bardzo proste. a=8m b=20m Obw=2a+2b Obw=16+40=56m
Dodane 2014-12-18 11:20:22
Temat zadania: Tabulatuta
Tabulatura - zbiorczy termin na okre?lenie instrumentalnych systemw notacyjnych XV-XVII wieku . Jetas tez drugie znaczenie ale raczej nie uzywane czesto.
Dodane 2014-12-18 10:55:12
Temat zadania: Neptun symbol miasta
Neptun jest symbolem miasta Gda?sk. Ma to zwi?zek z tym, ?e Neptun uznawany by?za boga mrz i oceanw.
Dodane 2014-12-18 10:51:40
Temat zadania: Wigilia marze?
Wigilia marze? odbywa si? przy obfito zastawionym stole. Obok ?wieci choinka, jest masa go?ci, nie tylko z rodziny. W tle lec? najpi?kniejsze kol?dy a za oknem lekko pruszy bia?y ?nie?ek.
Dodane 2014-12-18 10:46:36
Temat zadania: Jak nazywa si? pismo...
Mnie uczono ?e s? to Runy. Lepiej jednak zobacz te? w s?owniku. Pozdrawiam Ci?
Dodane 2014-12-17 19:29:55
Temat zadania: Rusyfikacja co to jest
Rusyfikacja jest to onbowi?zkowe nauczanie kultury, j?zyka innego ni? ten ojczysty (tu.Rosyjski) , wynarodowianie
Dodane 2014-12-17 12:16:37
Temat zadania: Obliczenia matematyka
10z?-50%=5z? 20z?-50%=10z? 10z?-25%=7,5 z? 20z?-25%=15z?
Dodane 2014-12-17 12:14:28
Temat zadania: Druga wojna ?wiatowa
1.Polska 2.Norwegia 3.Francja 4.Anglia 5.Dania 6.ZSRR 7.Finlandia
Dodane 2014-12-17 11:06:43
Temat zadania: Z Propanolu Propanon
1)H3C-CH2-CHO+H2->H3C-CH2-CH2-OH 2)H3C-CH2-CH2-OH(+Al2O3)->H3C-CH=CH2+H2O
Dodane 2014-12-17 10:46:16
Temat zadania: Przedstawi? funkcje w postaci ogolnej
No wi?c tak : a)f(x)=4(x-1)(x+2)==4x+4x-8 b) f(x)==(-2)(x-x-2)=-2x+2x+4 Sprawd? sobie ejszcze w odpowiedziach
Dodane 2014-12-17 10:27:47
Temat zadania: Flash MOB - zasady
-liczy si? spontaniczno?? -odchodz?c nie rozmawia si? z nikim -najlepiej odchodzi? w pojedynk? -ca?kowita swobodno?? -nalezy s?uchac policji, czy stra?y miejskiej -trzyma? si? scenariusza -zachowywa?
Dodane 2014-12-17 10:24:30
Temat zadania: Marsz turecki nuty literowe
to s? one:h a gis a c c d c h c e f e dis e h a gis a h a gis a c a c h a g a h a g fis e ---am emh a gis a c c d c h c e f e dis e h a gis a h a gis a c a c h a g a h a g fis e----am eme f g g a g f
Dodane 2014-12-17 10:21:52
Temat zadania: Ile cz?stek azotu na cz?stk? tlenu
Warto wiedziec ze w uproszczeniu : w powietrzu : 20% tlen, 80% azot 80/20=40/10= 4:1 to jest szukana odpowiedz
Dodane 2014-12-17 10:19:00
Temat zadania: Morze Ba?tyckie pytania
a)Europa b)?rdl?dowe c)21 721 km2 d)Wolin, Uznam, Wyspy Atlandzkie
Dodane 2014-12-17 10:15:55
Temat zadania: Happening Polityczny i prowokacyjny wyg?up
spotkania politykw w formie dyskusji, wymiana pogl?dw- heppening polityczny ?wiadome wymuszenie, manipulacja na czlowieku abu g?upio sie zachowa?- prowokacyjny wyg?up
Dodane 2014-12-17 10:03:40
Temat zadania: Co to jest Fawela?
Fawele s? to dzielnice, w oko? miasta. Zamieszkuj? je najbiedniejsze warstwy spo?ecze?stwa.
Dodane 2014-12-17 09:45:38
Temat zadania: Produkty trwa?e i nietrwa??
Trwa?e :to moim zdaniem np. makarony, kasze, konserwy Nietrwa?e: to np. mi?so, mleko, soki-to co szybko mo?e si? zepsu? :)