przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


kubus_p - profil użytkownika

Nick: kubus_p
Ilość odp: 194
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2014-12-21 16:03:08
Temat zadania: Nazwy gatunkowe
Porosty - tradycyjna nazwa organizmw sk?adaj?cych si? z grzybw (Fungi), tworz?cych obligatoryjne symbiozy g?wnie z prokariotycznym(Cyanobacteria) lub euk
Dodane 2014-12-21 15:50:00
Temat zadania: Napisz pozytywne aspekty
Polska znajduje si? w po?udniowowschodniej europie. Jest to dobre miejsce gdy? znajdujemyy si? w miejscu ?atwego tranzytu pomi?dzy Rosj? czy Niemcami. Pozatym may dostep do morza Ba?tyckiego. Klimat jest urozmaicony, co jest du?ym plusem.
Dodane 2014-12-21 15:36:42
Temat zadania: Potrzebuj? nut na flet
C C C D E D E F G A GC C C D E D E F G A GC2 G G A G F E F F F G F E D E F G E D C
Dodane 2014-12-21 15:36:40
Temat zadania: Na jak? planet? chcia?by? leciec
Zawsze interesowa?a mnie czerwona planeta. Mowa o marsie. Chcia?abym j? odwiedzi? poniewa? to hcyba jedyna planeta jaka bedzie mozna zwiedzic za mojego zycia :) trzeba byc wiec realista
Dodane 2014-12-21 15:31:32
Temat zadania: Podaj miejsca w Polsce
Najd?u?szy okres wegetacyjny w Polsce przyapda na ?l?sk najwy?sze temperatury s? w Tarnowie a najni?sze natoiastw okolicach Suwa?k.
Dodane 2014-12-21 11:54:52
Temat zadania: Dlaczego w sytuacji urazowej
Bez lekarza ci??ko nam stwierdzi? jaki jets rzeczywisty stan cz?woieka. Mo?e sie okaza? ze np potrzebuje on operacji, a przed operacj? jedzenie i pi cie jest niedozwolone!!
Dodane 2014-12-21 11:51:46
Temat zadania: Czemu chcia?bym zosta? superbohaterem?
Chciia?abym, bo mog?abym pomaga? potrzebuj?cym, by? wszedzie gdzie ?le si?dzieje. By?abym ztego dumna .Zawsze chcia??m pomaga? ludziom ktrzy s? potrzebuj?cy na ca?ym ?wiecie.
Dodane 2014-12-21 11:46:45
Temat zadania: Niedobór soli mineralnych
nieprawid?owe od?ywianie du?a potliwo?? wy,ioty nadmierne wydalanie :)
Dodane 2014-12-21 11:38:24
Temat zadania: Czym jest konfederacja??
Konfederacja, zwi?zek, zrzeszenie utworzone przez jeden lub kilka stanw lub przez miasta dla osi?gni?cia okre?lonych celw, maj?cy istnie? do chwili osi?gni?cia tego celu. W Polsce konfederacja pojawi?a si? na prze?omie XII
Dodane 2014-12-21 11:30:10
Temat zadania: Czym jest system wykrywania i alarmowania
System ten ma na celu alarmowanie w ptzypadku jakiego? niebezpiecze?stwa. Znormalizowanych jest wiele sygna? wktore dotycza np.po?aru, powodzi albo ska?enia biologicznego.
Dodane 2014-12-21 11:27:54
Temat zadania: Kto wie na jakim pi?trze
Moim zdaniem mo?na spotka? j? na pi?trze halnym :) Jak b?dziesz w grach to popatrz mo?e b?dzie tam ros?a :P
Dodane 2014-12-21 11:21:50
Temat zadania: Napisz co to jest sejmik ..
sejmik -zjazd szlachty z danej ziemi , na ktrym wybierano pos?w na sejm ujagie??o mia? rozpocz?? weojne z krzy??kami by odzyska? utracone ziemie.
Dodane 2014-12-21 11:13:10
Temat zadania: Opisz czynno?ci ?yciowe
oddychanie - produkcja energii z wysokoenergetycznych zwi?zkw pochodz?cych z po?ywieniarozmna?anie - powi?kszanie populacji, pozostawianie po sobie potomkwod?ywianie - pobieranie sk?adnikw niezb?dnych
Dodane 2014-12-21 11:09:44
Temat zadania: Wymie? przczyny i skutki
Prczycyny: Ko??i? mia? wi?ksze znaczenie wy,iana handlowa miedzy miastami Zakon krzyzacki wspolny wrog skutki: Chrystianizajca Liwy Rozszerzenie graic poslki fro?ba krzyzacka zosta
Dodane 2014-12-21 11:08:19
Temat zadania: Jak Kolor powstanie gdy
Gdy zmieszamy ??ty i niebieski to powstanie zielony gdy zmieszassz czerwonyi fioletowy to powtsaje r?owy
Dodane 2014-12-21 11:01:43
Temat zadania: Cechy dzi?ki którym
Mog? to byc wszystkie dobvre cechy , ale przedewszystkim : dobroduszno??, cierpliwosc, gotowosc do pomocy, szczerowsc, sprawiedliwosc, pokora, czysto??
Dodane 2014-12-21 11:00:00
Temat zadania: Opisz te dwa przysz?owia
Kto pod kim do?ki kopie.... je?eli chcemy Zrobi? komu? na z?o?? to zazwyczaj sami tracimy na tym wi?cej Niedaleko pada jab?ko.... Je?eli np ojciec robi co? , ma tendencje np. do kradzie?y i jego syn robi to samo to mozna u?y? tego pwoiedze
Dodane 2014-12-21 10:23:09
Temat zadania: Ile dni b?d? trwa? ferie
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,1 -->ferie b?d? trwa? 30 dni :0 Mi?ych ferii
Dodane 2014-12-21 10:15:07
Temat zadania: ?wi?ta po angielasku
I was in France with my family. We spent all ChristmAS in Paris. We were in church and ptayed for God. We visited many sacral palces.
Dodane 2014-12-20 20:13:53
Temat zadania: G?ówni bohaterowie Dziady cz III
Dziady cz III jest to dramat romantyczny. G?owni bohaterowie: -Konrad-Nowosilcow -Ksi?dz Piotr-Pani Rollison -towarzystwo stolikowe
Dodane 2014-12-20 20:02:00
Temat zadania: Fotokomórka i jej zastosowanie.
Fotokomrka - element urz?dze? elektronicznych s?u??cy do pomiaru ?wiat?a wykonany jako fotodioda pr?niowa lub p?przewodnikowa. w sporcie mo?e by? ona wykorzystana np. w?rd p?ywakw. Do dok?adnego okre?lania czasu w jakim prz
Dodane 2014-12-20 19:58:45
Temat zadania: Naczynia wie?cowe
Naczynia wie?cowe, zaopatruj?ce w krewm i?sie? sercowy Sk?adaj? si? z dwch tetnic: prawej i le
Dodane 2014-12-20 19:48:26
Temat zadania: Omów cechy ballady i
Cechy ballady: ludowo??, liczne dialogi, jezyk ludowy, przyroda jako ?ywy bhater dramat romantyczny :niesceniczny, wystepuje bohater romantyczny, zasada 3 jednosci : czasu, miejsca akcji
Dodane 2014-12-20 19:43:17
Temat zadania: Co uwa?asz na temat par homoseksualnych
Jestem przeciwna. Uwa?am to za nienaturalne. ie jest mi?ym widokiem keidy widzimy pare mezczyzn caluj?cych si?, Zostali?my stworzeni aby rozmna?a? sie min. w takich parach jest to nie mo?liwe.
Dodane 2014-12-20 19:40:30
Temat zadania: Humanizm renesanswoy
Humanizm renesanswoy polega na tym aby cz?owieka stawia? w samym centrum. Nie jest juz istotne to co boskie, jak wczesniej , tylk oto co ludzkie. Wazne wlasne ego. "Nic co ludzkie nie jest mi obce"
Dodane 2014-12-20 19:40:14
Temat zadania: Jakie znasz procesy glebotwórcze?
Procesy glebotwrcze to : Procesy przygotowawcze Proces mineralizacji Proces humifikacji Proces wymywania
Dodane 2014-12-20 19:25:52
Temat zadania: Potrzebuj? info
Zbrodnia wawerksa-27 grudnia 1939 r. w Wawrze pod Warszaw? Niemcy rozstrzelali 106 m??czyzn, wyci?gni?tych z mieszka? w trakcie nocnej ob?awy. Zbrodni tej dokona? oddzia? 31 pu?ku policji porz?dkowej w odwecie za zabicie dwch niemieckich
Dodane 2014-12-20 19:20:38
Temat zadania: Problemy w rolnictwie Rosja
Problemy rosji z rolnictwem wywadz? sie miedzy innmi z tego ze prowadz? oni rolnictwo ekstensywne. G?owna jednak przyczyn? jest srogi klimat ktory w wielu rejonach uniemozliwia uprawy. Gleby takze nie sa korzystne dla upraw.
Dodane 2014-12-20 16:28:11
Temat zadania: Co to za cz??ci mowy??
S? to przymiotniki. odpowiadaj? one na pytanie jaki jaka jakie?? Jaki? niebieksi.
Dodane 2014-12-20 16:23:49
Temat zadania: Napisz czym zajmowa?y
wojewodowie sprawowali w?adz? pod nieobecno?? krla. wojowie - Ci walczyli w obronie pa?stwa ch?opi-poprostu zajmowali si? rolnictwem
Dodane 2014-12-20 16:02:00
Temat zadania: Wymie? 3 s?owa
Macha? Mwi? Mruga? Pozdrawiam, po to s? s?wniki j polskeigo :P
Dodane 2014-12-20 14:32:02
Temat zadania: Kilka pyta? odno?nie szczytów
S? to oczywi?cie szczyty gr ?wi?tokszyskich. Ich nazwy s? takie poniewa? s? '?yse" nie maj? zadnej ro?lwinnosci. :)
Dodane 2014-12-20 14:08:44
Temat zadania: Jak rozumiesz poni?szy cytat
Ka?da osoba ma wady, ktre rani? cz?owiek a w r?nym stopniu. Ale je?eli jest prawdziwami?o?? mi?dzy osobami to wtedymo?na zcasem wybaczyc drugiemu cz?woiekowi b??dy.
Dodane 2014-12-20 13:53:02
Temat zadania: Konkurs recytatorski
Moze takie, akurat na ?wi?ta ;) e.bryll Kiedy dziecko si? rodzi i na ?wiat przychodzi
Dodane 2014-12-20 12:17:55
Temat zadania: CO to jest recenzja.
Recenzja to tekst zazwyczaj umieszczony w prasie b?d?cy krytycznym omwieniem jakiego? dzie?a sztuki lub wydarzenia kulturowego zawiera dwie cz??ci. Zazwyczaj krytycy pisz? recenzj?.
Dodane 2014-12-20 12:13:46
Temat zadania: Doko?cz zdaniaa
2)licznba od ktorej odejmujesz to odjemnik 1) liczba ktora jets odejmowana to odjemna. 3)Liczba, ktr? mnozymyy to czcynnik
Dodane 2014-12-20 12:07:01
Temat zadania: Ile razy dany u?amek mie?ci sie w liczbie
3/4=0,75 54:0,75=71 A wi?c odpowied? to 72 arzy
Dodane 2014-12-20 12:03:21
Temat zadania: Podaj kilka owoców
Truskawki s? ?wietnym ?rd?em witaminy C (a? 60 mg/100 g), witaminy A (30 mg) oraz witamin z grupy B: B1 (0,01 mg), B2 (0,03 mg), B3
Dodane 2014-12-20 12:00:57
Temat zadania: Jak przygotowa? warzywa
Przygotowa? je nale?y na parze. S? specjalne garnki do przy??dzania takich potraw.
Dodane 2014-12-20 11:49:37
Temat zadania: Opisz pieni?dze
W polsce u?ywane s? zarwno monety jak i banknoty. Monety o nomina?ach : (gr): 1,2,5,10,20,50 z?:1,2,5 Banknoty : 10, 20,50,100,200 z?
Dodane 2014-12-20 10:15:12
Temat zadania: Pytania na temat wsi
1)W zale?no?ci od wielko?ci pola z regu?y 3 lub 4 drogi. 2)3 cz?sci : rosliny jare, oziemne i ugory. 3.okolo 200 m od domu ich pana
Dodane 2014-12-20 10:13:11
Temat zadania: Do czego mosi?dz
Mosi?dz: Klamki Naboje ?ruby Uchwyty Jest to bardzo wytrzyma?y materia?
Dodane 2014-12-19 19:56:21
Temat zadania: Sytuacja materialna lekarzy
Lekarze zarabiaj? du?o. Jednak nie warto by? lekarzem aby miec sporo pieni?dzy, trzeba mie? pwoo?anie. Trzeba mie? specjalne wykszta?cenie medyczne :)
Dodane 2014-12-19 19:34:19
Temat zadania: Czy e ksi??ki
Uwa?am ze mimopopularnosci jak ciesza si e ksizki nie wypr one tradycyjnych. Jedynie lekko spadnie sprzedarz tradycyjnych ale wiekszosc ob woli czytac majac ksiiazke przed nosem, a nie na monitorze. Mniej mecza sie oczy.
Dodane 2014-12-19 19:08:10
Temat zadania: Pytania o ?w. Francicszku
Jego ojciec by? zamo?nym kupcem. ?y? w latach 1182-1226 Jan Pawe? og?osi? go ?wi?tym, i patronem ekologw.
Dodane 2014-12-19 19:05:30
Temat zadania: Kartka pami?tnika
22 lutego 2013 Dzisiaj ejst ?roda. S? moje urodziny. Byla u mnie ciocia Ela i wjek Adrian. Przywie?li mi mnstwo prezent. Niestety usia?am zosta? ca?y dzie? w ?o?ku poniewa? dopad?a mnie angina.
Dodane 2014-12-19 18:17:23
Temat zadania: Opisz ciekawe miejsce w Polsce.
Wed?ug mnie ciekawym miejscem w Polsce jest SOlina. Jest to miejscowo?c po?o?ona na po?udniowym wschodzie Polski. Jest tam zapora ltr? odwiedzaj? liczne grupy wycieczkkowe. S? to tereny grskie wi?c mo?na te? troszk? pochodzi? po nich, jak te? sk
Dodane 2014-12-19 17:58:31
Temat zadania: Jakie ssaki sk?adaj? jaja??
Nie tylko ptaki sk?adaj? jaja. Sk??daj? je rwnie? ; dziobak, kolczatka australijska, prakolczatka ;)
Dodane 2014-12-19 17:48:50
Temat zadania: Prawa dziecka pierwszy raz
Prawa dziecka pierwszy raz zosta?y zapisane w Deklaracji Genewskiej. By? to rok 1924.
Dodane 2014-12-19 17:48:30
Temat zadania: Kiedy powsta?y :
STYL GOTYCKI powsta? w po?owie wieku XII Styl Roma?ski powsta? okolo X wieku.
Dodane 2014-12-19 17:45:32
Temat zadania: Waga telefonu
40kg=40000g a wi?c 40000/80 g = 500 500 razy teraz l?ejsze telefony ni? by?y kiedy?
Dodane 2014-12-19 12:00:07
Temat zadania: Dziewczynka o imieniu Kasia jest sierota
To pwoiedzenia oznazvcza t?sknote za domem, za matka i ojcem. Zosta?a ona oddana do domu dziecka, gdyz rodzicw zabrak?o. Nie jest to jej prawdiwy dom. Pragnie aby znw meiszka? z rodzicami w cieple i mi?o?ci.
Dodane 2014-12-19 11:58:54
Temat zadania: Czasowniki nieprzechodne
Czasownik nieprzechodni w j?zykach nominatywno-akuzatywnych czasownik, ktry nie mo?e mie? dope?nienia bli?szego Wrca?, umia? , mysla?, pragn??, leza?
Dodane 2014-12-19 11:40:42
Temat zadania: Pasowanie czym jest kto bierze udzia?
Pasowanie na rycerza (tak?e: akolada) nadanie adeptowi rzemios?a rycerskiego giermkowi godno?ci rycerza przez wr?czenie mu ostrg i pasa Nior? w nim udzia?:w?adca, giermek oraz rycerz
Dodane 2014-12-19 11:27:38
Temat zadania: 3 zasady ?eby dobrze mikroskopowa?
1) dobrze przygotowana prbka 2)Odpowiednie ustawienie ?wiat?a 3)odpowiednia odleg?o?c obserwatora 4)uzycie odpowiedniej soczewki
Dodane 2014-12-19 11:09:34
Temat zadania: Arabskie cyfry
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Cyfr Arabskich jest 10 :)
Dodane 2014-12-19 10:52:31
Temat zadania: Opisz swój dzie?
Ich in der Regel aufwachen um 7 Uhr aufstehen und zur Toilette gehen zu waschen. Dann habe ich mich umziehen und gehen in die Kche, um zu frhstcken. Esse ich normalerweise eine Rolle mit Kse, Joghurt und trinken Kakao. Nach dem Frhstck Ich z
Dodane 2014-12-18 20:28:24
Temat zadania: Najpi?kniejsze miasto ziemi
Wed?ug mnie najpiekniejsze miasto toAteny. S? one stolic? Grecji. Jeest tam amsa zabytkw, gor?cy klimat. Spotya si? wielu turystw i jets to bardzo malownicze miasto. Grecja jest wed?ug mnie najpiekniejszym krajem na ziemi.
Dodane 2014-12-18 20:26:04
Temat zadania: Bank s?ówek
to ?atwe.. pasterze, choinka, wigilia, modlitwa, ?nieg, rodzina, spokj, kol?dy, pastoraa?ki, Miko?aj, Ba?wan
Dodane 2014-12-18 20:18:32
Temat zadania: Podaj liczby z?o?one
Liczba z?o?ona to liczba maj?ca minimum 2 dzielniki! a wi?c : 327 oraz 119 :) pozdrawiam
Dodane 2014-12-18 20:14:40
Temat zadania: Doko?cz reakcj?
A wi?c tak mj drogii.. C2H5OH+HI----->C2H5l + H2O
Dodane 2014-12-18 20:01:45
Temat zadania: Uzupe?nij luki
Oto tekst uzupe?niony :) 1. Zmys? w?chu w odr?nieniu od zmys?u smaku odbiera bod?ce ze ?rodowiska gazowego, a nie ze ?rodowiska ciek?ego.2. Powietrze wdychane przez nos jest nie tylko ?rd?em zapachw, ale tak?e p
Dodane 2014-12-18 19:55:10
Temat zadania: Wp?yw Karola Wielkiego
-odrodzenie sie na nowo wzorcw sztuki antyczne, -dynamiczny rozwj gospodarczy -ujednolicenie systemu miar i wag rozwj architektury
Dodane 2014-12-18 14:58:11
Temat zadania: Co to jest nowelizacja
To nie jets to samo. Nowelizacja to inaczej odnowienie jakiej? np.ustawy a inkorporacja to po??czenie r?nych dokumentw w jeden ca?y.
Dodane 2014-12-18 14:40:51
Temat zadania: Ruchy wód morskich
Falwoanie P?ywy Fale wiatrowe wywo?ywane sa przez wiatr. Na otwartym oceanie nie sa zbyt wysokie osi?gaj? wysoko?? ok. 6metrow, natomiast natomiast czasie sztormu dochodza do 20 metrow. Najwyzsza notowana fala wiatrowa
Dodane 2014-12-18 14:39:15
Temat zadania: Zapisz s?ownie
1)trzysta pi??dziesi?t cztery i dwana?cie setnych 2) dwana?cie ca?ych i pi??dziesi?t pi?? setnych
Dodane 2014-12-18 14:33:27
Temat zadania: Pierwsze prawo Mendla
I Prawo Mendla ka?da gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu. Nie wiem o drugiej nazwie ;)
Dodane 2014-12-18 14:33:19
Temat zadania: Nuty do Tiny Turner
Prosz? :) A E F#m A E F#m D A E D A EA E
Dodane 2014-12-18 14:29:03
Temat zadania: Policzcie mi ile jest 20 % rabatu je?eli co? kosztuje 149 z?
20/000*149=29,8 z? A wi?c rabat wynosi prawie 30 z? :))
Dodane 2014-12-18 14:25:28
Temat zadania: Jak jest po angielsku
Moze by? np. I am really interested in cooperation with you I am really interested in work with you.
Dodane 2014-12-18 14:06:08
Temat zadania: Krzy?acy pytanka
Znam odpoqwiedzi na Twoje pytania :) 1) By?o dla niego bratankiem 2)Zerwanie z g?ow krzy?akw pawich pir i z?o?enie isch u jej stp. 3) Ta gospoda by?a w Ty?cu, nazywa?a si?"pod lutym Turem" na 4 pytanie odpowiedzi
Dodane 2014-12-18 14:03:08
Temat zadania: Jaki jest cel glonów
1.s? biondykatorami 2.wzbogacaj? atmosfere o tlen 3.Powoduj? zakwit wd 4.Obrastaj? statki 5.Tworz? fitoplankton
Dodane 2014-12-18 12:04:16
Temat zadania: Skutki powstania
-zsy?ka ludzi na Syberi? -wyjazd inteligencji Polskiej do innych miast -rozi?zanie sejmu -spadek liczby ludmo?ci
Dodane 2014-12-18 11:58:36
Temat zadania: Co si? stanie z ziemniakami gdy
Sl wnimnie do ziemniakw, jest to zjawisko osmozy. Funkcja ?odygi :Transportuje produkty fotosyntezy do li?ci.
Dodane 2014-12-18 11:56:09
Temat zadania: Zadanie z nad morza
?winouj?cie, Gda?sk, Gdynia, Ko?obrzeg Organizajce:Rada Pa?stw Morza Ba?tyckiego Komisja Ochrony ?rodowiska Morskiego Ba?tyku,Komisja Helsi?skalubHELCOM, CBSS,
Dodane 2014-12-18 11:49:32
Temat zadania: Czym jest stearyna
Stearyna potoczna nazwa mieszaniny kwasu palmitynowego i kwasu stearynowego. Stearyna jest stosowana do produkcji ?wiec. Mieszanina kwasw jest produktem rozk?adu stearyny - estru, ktry to proces jest metod? otrzymywania czystej gliceryny.
Dodane 2014-12-18 11:42:30
Temat zadania: Sari Sari co to jest?
Sari jest to dlugi pas materialu ok 6 m. Zszywa si? go, i tworzy ubrania dla kobiet w Indiach.
Dodane 2014-12-18 11:42:17
Temat zadania: Historia ZSRR
21 sierpnia- nieudana prba puczu-zako?zcenie 22 sierpnia- samobjstwo jednego z przywdcw puczu,Borisa 6 wrzesnia- Zsrr uznaje niepodleg?o?? Litwy,Lotwy,Estoni
Dodane 2014-12-18 11:39:13
Temat zadania: M?dra osoba kto to jest
Za m?dr? osob? uwa?am ?.p. Jana Paw?a II. Mimo wieku potrafi? on w?ada? licznymi j?zykami. By?autorytetem dla wielu os, na ka?de trudne pytanie stwwia? jasna odpowied? . Jego kazania s? ponad czasowe, zawsze b?d? aktualne.
Dodane 2014-12-18 11:31:13
Temat zadania: Jakie osobisto?ci kojarz? Ci
Np. -Andrzej Frycz Modrzewski -Piotr Skarga -jan Kochanowksi -Miko?aj Kopernik -Iko?aj Rej
Dodane 2014-12-18 11:12:30
Temat zadania: W kogo wcielaj? si?..
za: Heroda, Pasterza, Os?a, Maryj?, Jzefa, Diab?a
Dodane 2014-12-18 11:08:18
Temat zadania: Sztuka bizantyjska
W Bizancjum rozwija si? bujnie malarstwo mozaikowe, ?cienne, miniaturowe i tablicowe (ikony). o to chodzilo Ci napewno. Jest to sztuka chrze?cija?ska
Dodane 2014-12-18 11:07:43
Temat zadania: Obol? co to takiego?
OBOL to byla dawna moneta, 1/6 drachny. Niewileka srebrna moneta w staro?ytnej Grecji. Pomog?am Ci?
Dodane 2014-12-18 11:05:51
Temat zadania: Wiersz o ha?asie
Na przerwach s?ycha? ci?g?e gadanie,po schodach tupot i wieczne bieganie,ten ha?as ka?demu daje w ko??,kiedy kto? w ko?cu powie do??!?Do?? tego po schodach bieganiai bezustannego gadania.Ja Was bardzo prosz?,
Dodane 2014-12-18 10:53:51
Temat zadania: Zadanie na technike
Gdy ja bylam w szkole podstawowej tez mialam takie zadanie. Wtedy zrobilam latawiec, uwierz mi zrobi wrazenie :)
Dodane 2014-12-18 10:50:39
Temat zadania: Od kiedy w KK ?piewamy kol?dy
Umownie zaczyna sie w zcesie 4 niedzieli adwentu. Ko?czy si? za? pocz?tkiem lutego :)
Dodane 2014-12-18 10:40:35
Temat zadania: Karolina Kózkówna
By?a ona: -bardzo religijna -skromna -?y?? w czysto?ci -odwa?na -umia?a stawia? na swoim
Dodane 2014-12-17 19:31:06
Temat zadania: Mam napisa? zaproszenie an angielski
Dear Alex,Im planning a party to celebrate the end of the school year. Were having a barbecue on the beach on Thursday evening. It starts at 8 p.m and finishes at 1 a.m. Dont miss it! Can you bring some food for the barbecue, e.g some bur
Dodane 2014-12-17 19:26:55
Temat zadania: Obliczenia niewiadomych
x-ch?opcyy y-dziewcz?ta Ci co byli obecni : 3/4*y+(x-3)
Dodane 2014-12-17 19:26:48
Temat zadania: Choroby uk?ad nerwowy
-Nerwica -Latyryzm -Migrena -Stwardnienie rozsiane -Alkoholowy zesp? p?odowy -Animia
Dodane 2014-12-17 19:19:23
Temat zadania: Cechy monarchii parlamentarnej
1)Parlament ma najwi?ksz? moc 2)mo?e stanowi? prawo 3)reprezentacja spo?ecze?stwa nie moze sprawowa? w?adzu ustawodawczej
Dodane 2014-12-17 12:41:03
Temat zadania: Zoboj?tnianie kwasu mrówkowego
Musizz uzy? substancji o charakterze zasadowym. Mam nadzieje ze pomog?am
Dodane 2014-12-17 12:22:41
Temat zadania: Jak nazywa?y si? miejsca
getta to miejsca gdzie przetrzymywano Zydw. Mie?ci?y si? min. w Warszawie, w ?odzi.
Dodane 2014-12-17 11:08:25
Temat zadania: Struktura Polski (spo?eczna)
Szlachta- najwi?ksze przywileje, r?ny poziom zamo?no?ci, zasiadali w sejmie Duchowie?stwo- umieli czyta? i pias? , mieli mo?liwo?c twozrenia odr?bnego szkolnictwa, wybierani z szlachty zamorznej mieszczanie- morzliwosc tworzrenia
Dodane 2014-12-17 10:57:31
Temat zadania: Oblicz mas? molow?
MAsy : AL-27 g S-32 g O - 16g 2*27g+3*32g+3*4*16g=342g/MOL
Dodane 2014-12-17 10:41:34
Temat zadania: Elektrownia atomowa w Twojej dzielnicy
Chcia?abym, poniewa? jest to najlepszy sposob aby pozyskkiwa? energi?. W zisiejszych czasach nie s? ju? one niebezpiczne da ?rodowiska. Pozatym elektrownia mog?aby dac zatrudnienie wielu ludziom
Dodane 2014-12-17 10:30:58
Temat zadania: Wzór polimeryzacji butenu
n CH-CH=CH-CH ----> -[-CH(CH?)-CH(CH?)-]- n
Dodane 2014-12-17 10:26:03
Temat zadania: Zdania dotycz?ce Protistów
Kolejno odpowiedzi to : Rz?sek, Wici, Nibyn?ek Komrki Komrki, Fragmentacji Beztlenowego Drapie?niki Mysle ze jest Okay tez mialam t? ksi??k?
Dodane 2014-12-17 10:21:22
Temat zadania: Pytania odno?nie wydalania.
1.Wydalanie s?uzy usuwaniu z organizmu zb?dnych i szkodliwym efektw przemiany materii. 2.Polega na wydalaniu niestrawionych resztek pokarmu.
Dodane 2014-12-17 10:15:54
Temat zadania: There is albo It Is
1. There is somebody in my room 2.It is too much information for me :) pozdrawiam :)