przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


eli0101 - profil użytkownika

Nick: eli0101
Ilość odp: 57
Śr. ocena: 3+
Śr. wystawiana: 3+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez eli0101, 2009-09-30 15:44:45, ilość odpowiedzi: 1
list po angielsku do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy
prosze o pomoc w napisaniu listu do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy.mniej wi?cej: moje nazwisk
Przedmiot: J. angielski, Szkoła Średnia
Dodane przez eli0101, 2009-09-16 20:27:58, ilość odpowiedzi: 0
list do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy po angielsku
prosze o pomoc w napisaniu listu do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy.mniej wi?cej: moje nazwisk
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez eli0101, 2009-09-16 14:56:41, ilość odpowiedzi: 2
list do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy
prosze o pomoc w napisaniu listu do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy.mniej wi?cej: moje nazwisk
Przedmiot: J. angielski, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2013-03-22 14:18:06
Temat zadania: Energetyka
Pakiet 3 x 20 Pakiet 3x20 teoria przed podj?ciem dzia?a? praktycznych
Dodane 2013-03-22 14:15:46
Temat zadania: Informatyka
Internet Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Dodane 2013-03-22 14:13:32
Temat zadania: reklama
http://absurdy.net/2009/08/18/reklama-rymowana/
Dodane 2009-10-22 14:17:07
Temat zadania: BIOLOGIA
Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce cz?owieka i medycynie Nazw? glony okre?lamy zbiorcz? grup? organizmów eukariotycznych, o podobnej morfologii i ekologii. Grupa ta jest silnie zró?nicowana. Glony s? w wi?kszo?ci organi
Dodane 2009-10-09 07:15:12
Temat zadania: polski szybko potrzbne
Balladyna jest starsza i znacznie ró?ni si? wygl?dem i charakterem od swojej siostry Aliny. Jest ?adn?, zgrabn? brunetk? o bladej cerze i twarzy zdobionej przez czarne oczy. Ju? samo jej imi? wiele na mówi. Podkre?la wyrazisto?c Ballad
Dodane 2009-10-08 15:51:23
Temat zadania: polski szybko potrzbne
Balladyna to starsza siostra Aliny, obie postacie ró?ni? si? wygl?dem oraz charakterem i temperamentem. Córki wdowy s? kobietami o niezwyk?ej urodzie, cho? ich typy urody ró?ni? si? znacznie. Balladyna to brunetka o niezwyk?ej al
Dodane 2009-10-07 17:55:57
Temat zadania: Demokracja W Polsce
S?owo demokracja wywodzi si? z j?zyka greckiego i w wolnym t?umaczeniu oznacza: "w?adza ludu". Zgodnie z artyku?em. drugim Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku nasz kraj jest (cytuj?): "demokratycznym pa?stwem prawnym, urzeczywistniaj
Dodane 2009-10-07 16:22:37
Temat zadania: opis
Opowiadanie zawiera odpowied? na pytanie dotycz?ce przyczyn upadku powstania. Zawiera j? monolog wewn?trzny g?ównego bohatera. Winnych krytykuje spo?ecze?stwo polskie, któremu zabrak?o wytrwa?o?ci i wewn?trznej si?y. Surowo ocenia tak?e
Dodane 2009-10-07 16:11:35
Temat zadania: Balladyna ;/
Balladyna to starsza siostra Aliny, obie postacie ró?ni? si? wygl?dem oraz charakterem i temperamentem. Córki wdowy s? kobietami o niezwyk?ej urodzie, cho? ich typy urody ró?ni? si? znacznie. Balladyna to brunetka o niezwyk?ej al
Dodane 2009-09-30 16:31:15
Temat zadania: Bierzmowanie... Pomocy !
Chc? mie? bierzmowanie poniewa? istot? tego sakramentu jest przekazanie Ducha ?wi?tego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do ?wiadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ?ci?lej z Jezusem Chrystusem,w??cza w misj? ewangelizacyjn? Ko?cio?a Katolickieg
Dodane 2009-09-30 16:27:20
Temat zadania: Ergonomia i bhp
INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER ERGONOMII: TAK SZEROKIE UJ?CIE ZADA? ERGONOMII WYMAGA KORZYSTANIA Z DOROBKU NAUKOWEGO WIELU DYSCYPLIN NAUKOWYCH ZAPEWNIAJ?C JEJ WA?NE MIEJSCE W?RÓD NAUK O PRACY LUDZKIEJ CO POKAZUJE PONI?SZY SCHEMAT:
Dodane 2009-09-30 15:42:26
Temat zadania: POMOCYY!! Fizykaaa ;/
1.Pod wzgl?dem elektrycznych w?a?ciwo?ci substancj? dzielimy na: * przewodniki, * izolatory elektryczne, * pó?przewodniki. Przewodniki metaliczne maj? budow? krystaliczn?. W w?z?ach siatki tworz?cej sie?
Dodane 2009-09-30 07:05:02
Temat zadania: rozprawka
Czy obejrzenie filmu mo?e zast?pi? lektur? ksi??ki? Praktyka niestety pokazuje, ?e nie tylko zast?puje, ale wr?cz wypiera. Tymczasem film mo?e pe?ni? znakomicie funkcj? rozwijaj?c? wyobra?ni?, o ile jest rodzajem dope?nienia lektury. Wi?kszo?? filmow
Dodane 2009-09-28 21:30:19
Temat zadania: Królestwo,gromada[...]NA JUTRO
Systematyka Domena: j?drowce Królestwo: ro?liny Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Gromada: nagonasienne Klasa: iglaste Rz?d: sosnowce Rodzina: sosnowate Rodzaj: sosna Gatunek: sosna zwyczajna Nazwa syste
Dodane 2009-09-28 21:27:24
Temat zadania: Historia
Po ?mierci Jana III Sobieskiego królem Polski obrany zosta? w?adca Saksonii August II Mocny. Sprawuj?c dziedziczne i absolutne rz?dy w Saksonii August d??y? do wzmocnienia swej w?adzy w Polsce. Pragn?? to uczyni? na ró?ne sposoby. Chcia
Dodane 2009-09-28 21:25:14
Temat zadania: Chemia
Filtracja (s?czenie) – metoda oddzielania substancji sta?ych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego cia?a sta?ego w przegrodach porowatych (filtrach) przy u?yciu odpowiednich aparatów. Ciecz lub gaz otrzymywane
Dodane 2009-09-24 20:14:45
Temat zadania: rozprawka ! ;//
SKORZYSTAJ Z TEGO: Dzi? oczywiste jest, i? j?zyk stanowi jeden z wielu wa?nych dla istnienia narodu czynników. Jak wiecie, drodzy Pa?stwo, jest podstaw? dla suwerenno?ci i odr?bno?ci kulturowej pa?stwa. Nasz j?zyk ojczysty kszta?towa? si? prz
Dodane 2009-09-24 17:38:52
Temat zadania: Polski
1.Muzyka jest to dziedzina sztuki, któr? tworz? utwory, melodie komponowane, grane, ?piewane przez instrumenty lub przez g?os ludzki. Jest wiele rodzajów muzyki: od spokojnej – muzyka klasyczna, do g?o?nej, ha?a?liwej, krzykliwej
Dodane 2009-09-24 17:24:06
Temat zadania: j polski !!!
STARSZY SYN : zazdrosny,wierny,prcowity,pomocny ojcu,oburzony,rozgniewany. SYN M?ODSZY: chciwy , rozrzuty, nieodpowiedzialny, naiwny, nie oszcz?dny, nie rozs?dny starszy syn : pracowity, odpowiedzialny, zazdrosny, pos?uszny , pomocny , wierny , g
Dodane 2009-09-24 17:17:29
Temat zadania: gramatyka_polski
1.Zaplanuj swoj? prac?! 2.Zrób to teraz nie odk?adaj na pó?niej! 3.Wykonaj najpierw swoj? prac? pó?niej zabierz si? do przyjemno?ci! 4.Sko?cz ka?d? rozpocz?ta prac?! 5.Zrób najpierw to co najwa?niejsze! 6.Wykorzystaj
Dodane 2009-09-24 17:00:11
Temat zadania: PILNE NA JUTRO
Homer (gr. ?μηρος, Hóm?ros) (VIII wiek p.n.e.) – grecki aojda (rapsodas). Uwa?a si? go za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta, który zapewne przej?? dziedzictwo d?ugiej i bog
Dodane 2009-09-24 14:33:51
Temat zadania: Antygona i Kreon
przemówienie obro?cze antygony Wysoki S?dzie! Szanowni Zgromadzeni! Uwa?am, ?e zarzuty stawiane mojej klientce s? bezpodstawne. Post?pi?a ona bardzo szlachetnie i moralnie wobec swojego brata. To prawda, ?e z?ama?a zakaz Króla, le
Dodane 2009-09-24 14:32:24
Temat zadania: Antygona i Kreon
przemówienie obro?cze kreona Wysoki s?dzie i wszyscy zgromadzeni na sali! Spotkali?my si? tu, aby udowodni? niewinno?? Kreona. Zadajmy sobie pytanie, co jest wa?niejsze, ?ycie jednostki, czy dobro pa?stwa? Czy my chcieliby?my, aby w?adc? n
Dodane 2009-09-24 14:30:08
Temat zadania: DLACZEGO NALE?Y CHRONI? KOMPUTER PRZED WIRUSAMI ?
Histeria dotycz?ca wirusów komputerowych w ostatnich czasach coraz bardziej si? rozwija. Wielu u?ytkowników komputerów osobistych w?a?nie wirusy obwinia za ka?dy nawet najmniejszy problem z komputerem. Co wi?cej, wielu ludzi wpad
Dodane 2009-09-22 16:49:16
Temat zadania: Referat z Biologii
MIKROSKOP-Zestawy soczewek, pozwalaj?ce uzyskiwa? znaczne powi?kszenia, znane by?y holenderskim szlifierzom soczewek w ko?cu XVI wieku. W tym ?rodowisku powsta? oko?o 1590 roku pierwszy mikroskop. W marcu 1625 po raz pierwszy u?yto s?owa "mikros
Dodane 2009-09-22 13:08:37
Temat zadania: Historia
Cesarstwo Austriackie niem. Kaisertum Österreich - pa?stwo powsta?e w 1804 w reakcji na proklamowanie przez Napoleona I Cesarstwa Francuskiego. W latach 1804-1806 wchodzi?o w sk?ad ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Po jego ro
Dodane 2009-09-22 12:56:05
Temat zadania: Historia
Absolutyzm o?wiecony Forma absolutyzmu ukszta?towana w drugiej po?. XVIII w, w Europie, opieraj?ca si? na filozofii o?wiecenia. Ideologowie absolutyzmu o?wieconego g?osili, ?e w?adza panuj?cego pochodzi od ludu, który nie umiej?c jej u?y?, zr
Dodane 2009-09-22 12:46:40
Temat zadania: Dlaczego nale?y chroni? komputer przed wirusami?
Histeria dotycz?ca wirusów komputerowych w ostatnich czasach coraz bardziej si? rozwija. Wielu u?ytkowników komputerów osobistych w?a?nie wirusy obwinia za ka?dy nawet najmniejszy problem z komputerem. Co wi?cej, wielu ludzi wpad
Dodane 2009-09-22 12:35:49
Temat zadania: postanowienia/historia
Pierwszy Pokój Toru?ski podpisany w 1411 r. polega? na tym, ?e: - Polska odzyska?a (jedynie) ziemi? dobrza?sk? - Litwa odzyska?a ?mud? (na czas ?ycia Witolda) - Zakon Krzy?acki straci? znaczenie mi?dzynarodowe i musia? zap?aci? zwyci?
Dodane 2009-09-21 20:53:13
Temat zadania: Geografia-PILNE!!!!!!!
G?ód i niedo?ywienie w krajach rozwijaj?cych si? s? nie tylko przyczyn? chorób, krótkiego ?redniego okresu ?ycia, opó?nionego i nieprawid?owego rozwoju dzieci oraz ?ród?em bezmiaru codziennych cierpie? ludzkich. Chr
Dodane 2009-09-20 19:33:47
Temat zadania: Polak
Naszym zdaniem Biblia jest ksi?g? bardzo trudn? w lekturze. Jest tak trudn? przede wszystkim dlatego, ?e wymaga od cz?owieka stawania z postaw? dziecka wobec Boga. Dla nas osobi?cie - dla ludzi wychowanych we wspó?czesnej racjonalistycznej kul
Dodane 2009-09-20 19:30:18
Temat zadania: polak-w pustyni i w puszczy
W pustyni i w puszczy Nel jest córk? Anglika, pana Rawlisona. Jest on jednym z dyrektorów kompanii Kana?u Sueskiego. W?adys?aw Tarkowski, ojciec Stasia, tak?e pracuje przy budowie Kana?u, jest in?ynierem. Obaj panowie znaj? si? bardz
Dodane 2009-09-20 19:23:40
Temat zadania: J. polski - wypowied? 10 zda?
Ka?dy z nas, niezale?nie od tego, w jakim jest wieku, gdzie mieszka, czym si? zajmuje i jaki jest jego status spo?eczny potrzebuje poczucia bezpiecze?stwa, mi?o?ci, spokoju i wewn?trznej równowagi. Zw?aszcza cz?owiek m?ody, którego osob
Dodane 2009-09-20 19:20:02
Temat zadania: pomocy
Utwór przynale?y do typowego dla antycznej Grecji gatunku hymnu, "pie?ni pochwalnej na cze?? najwy?szej cnoty", który przenikn?? do ?ydowskiej tradycji m?dro?ciowej ([Mdr 7,22-8,1] i [3 Ezdr 4,34-40])[7]. ?w. Pawe? w Hymnie
Dodane 2009-09-20 05:55:41
Temat zadania: Geneza cierpie? m?odego Wertera.
W powie?ci o Werterze „zamkni?ta jest ca?a m?odo?? autora” (O. Witczakowa). Na genez? utworu ogromny wp?yw maj? zdarzenia z osobistego ?ycia pisarza. Szczególnie wa?ny jest pobyt w Strasburgu, gdzie Goethe poznaje bli?ej Johanna G
Dodane 2009-09-19 16:08:35
Temat zadania: POMÓ?CIE B?AGAM WA?NE
Uczucia przynale?no?ci narodowej i przywi?zanie do rodaków przyczynia?y si? do wybuchów powsta? i walk o niepodleg?o??, kiedy to odbierano komu? ojczyzn?. W dziejach Polski jednym z takich burzliwych okresów, by? czas zabor&oacut
Dodane 2009-09-19 15:59:08
Temat zadania: historia POMOCY!!! KOSZMAR!!! POTRZEBNE JAK NAJSZYBCIEJ!!!
Pa?stwo unitarne — forma pa?stwa najbardziej powszechna we wspó?czesnym ?wiecie, charakteryzuj?ca si? wewn?trzn? jednolito?ci?. Wszystkie jednostki administracyjne wchodz?ce w sk?ad pa?stwa s? tak samo zorganizowane i podporz?dkowane org
Dodane 2009-09-19 13:44:42
Temat zadania: Wypracowanie
Mój dom to dla mnie szczególne miejsce, to tu przynosz? swoje rado?ci i smutki, tu w atmosferze pe?nej akceptacji, otoczona mi?o?ci? rodziców i przywi?zaniem moich czworono?nych wychowanków, czuj? si? ca?kowicie bezpieczna
Dodane 2009-09-19 13:31:04
Temat zadania: Rozprawka. Rola cz?owieka w ?yciu rodziny.
Rodzina istnieje ju? niemal od najdawniejszych czasów. Jest pierwsz? grup?, w jak? wst?pujemy, gdy? nast?puje to w momencie przyj?cia na ?wiat. Dla m?odego cz?owieka rodzina jest podstawowym elementem bez którego nie potrafi?by samodzie
Dodane 2009-09-19 13:28:10
Temat zadania: Pilne ! Wywiad
Przeprowadze dzi? wywiad z Adamem, który wraz z Ew? zosta? wyszucony z Edenu. JA: Dlaczego Bóg wyrzuci? ciebie oraz Ew? z Edenu? ADAM: Zjad?ek jab?ko z DRZEWA POZNANIA DOBRA I Z?A, a namówi?a mnie do tego Ewa, która sa
Dodane 2009-09-19 13:27:06
Temat zadania: Pilne ! Wywiad
Znajduje si? na farmie Adama i Ewy niedaleko Krasnosielca. Mam zamiar przeprowadzi? wywiad z Adamem. D: Witaj Adamie, mam na imi? Marek i jestem dziennikarzem. A: Witaj Marku. Zapewne chcia?by? zada? kilka pyta?? D: Tak. Co straci?e? kiedy wygnano
Dodane 2009-09-19 13:10:44
Temat zadania: biologia
Choroby uk?adu oddechowego – wszystkie schorzenia obejmuj?ce drogi oddechowe lub z nimi zwi?zane. Fizjologicznie dzieli si? je na choroby: * obstrukcyjne (obturacyjne), zwi?zane ze zmniejszonym przep?ywem powietrza w p?ucach * restr
Dodane 2009-09-19 12:53:24
Temat zadania: Matematyka-liczby i dzia?ania
zliczasz te wszystkie podane skladniki syropu zawarte w 120g 7,92+0,192+1,2+1,2+0,06+1,12+74,4=86,092 suma sk?adników bez wody wynosi 86,092g od 120g odejmujesz 86,092 i wychodzi ze wody w tych 120g jest 33,908g
Dodane 2009-09-19 12:29:34
Temat zadania: Przemówieniee! Pomocy ! na 26.09 ;))
przemówienie obro?cze antygony Wysoki S?dzie! Szanowni Zgromadzeni! Uwa?am, ?e zarzuty stawiane mojej klientce s? bezpodstawne. Post?pi?a ona bardzo szlachetnie i moralnie wobec swojego brata. To prawda, ?e z?ama?a zakaz Króla, le
Dodane 2009-09-19 12:26:09
Temat zadania: Przemówieniee! Pomocy ! na 26.09 ;))
przemówienie obro?cze kreona Wysoki s?dzie i wszyscy zgromadzeni na sali! Spotkali?my si? tu, aby udowodni? niewinno?? Kreona. Zadajmy sobie pytanie, co jest wa?niejsze, ?ycie jednostki, czy dobro pa?stwa? Czy my chcieliby?my, aby w?adc? n
Dodane 2009-09-19 12:05:00
Temat zadania: Rusyfikacjia
WALKA POLAKÓW Z RUSYFIKACJ? Obron? Polaków przed rusyfikacj? i powszechny przeciwko niej opór, znacznie utrudnia? brak swobód obywatelskich i faktu istnienia polskich instytucji na terenach rosyjskiego zaboru. Osto
Dodane 2009-09-17 16:48:10
Temat zadania: Systematyczny podzia? organizmów Zad.2/10-Puls ?ycia
?aba i rak nale?? do jednego królestwa-zwierz?t.Zwierz?ta to wielokomórkowe, najcz??ciej tkankowe (tkanki zwierz?ce), heterotroficzne, o ograniczonym wzro?cie, w wi?kszo?ci zdolne do aktywnego poruszania si? organizmy. S? najbardziej zr
Dodane 2009-09-17 16:12:34
Temat zadania: Jan Kochanowski- PILNE!!!!!!!!
Fraszki Cz?owiek Bo?e igrzysko Do Andrzeja Trzecieskiego Do Anny Do Anny Do dziewki Do dziewki Do dziewki Do fraszek Do gór i lasów Do Go?cia Do Jadwigi Do Jana Do J?drzeja Do Magdaleny Do Miko?aja Mieleckiego Do Mi?o?ci
Dodane 2009-09-17 15:56:16
Temat zadania: Polski - Jak Cytowa??
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/prace_przekrojowe/7056-czy_lepiej_by%C4%87_czy_mie%C4%87_rozwa%C5%BC_problem_odwo%C5%82uj%C4%85c_si%C4%99_do_przyk%C5%82ad%C3%B3w_literackich.html http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_p
Dodane 2009-09-17 14:31:20
Temat zadania: S?ownik frazeologiczny
-t?skni? mo?na za domem -t?skni? mo?na do ukochanej osoby -t?sknota mo?e kogo? po?era? -t?sknot? cz?owiek bywa trawiony -t?sknota mo?e by? wielka -t?sknot? cz?owiek bywa ogarni?ty -t?sknota budzi si? w czyim? sercu
Dodane 2009-09-17 14:02:08
Temat zadania: napisz w?asny mit
Wszystko zacz??o si? od narodzin ma?ego herosa. Jego matka, zwyk?a kobieta, nazwa?a go Katapultos. Mieszkali oni na jednej z najbogatszych gór. Filipia to s?ynne wzgórze otoczone ogromnymi murami. W?ada?a na nim para królewska -
Dodane 2009-09-16 20:37:10
Temat zadania: Miednica u kobiety i m??czyzny...
Ko?? miedniczna rozwin??a si? z 3 oddzielnych ko?ci: biodrowej, kulszowej i ?onowej. Obie ko?ci miedniczne ??cza si? ze sob? spojeniem ?onowym, które zbudowane jest z chrz?stki w?óknistej. Miednice kobiety i m??czyzny ró?ni? si?
Dodane 2009-09-16 17:34:20
Temat zadania: Gaude mater polonia
W ?redniowieczu muzyka by?a mocno zwi?zana z ko?cio?em i religi?. Nad muzyk? instrumentaln? przewa?a?a muzyka wokalna, chóralna. By? to ?piew jednog?osowy w unisonie, nazwany chora?em od s?owa "chorus" czyli miejsca w ko?ciele, gdzie
Dodane 2009-09-16 17:30:06
Temat zadania: Trudne Zadanie ! *** Prosze o pomoc !
skoro lody z owocami s? o 0,22grosze dro?sze od galaretki z owocami to na zdrowy rozum lody ze ?mietan? powinny by? te? dro?sze od galaretki ze ?mietan?.dodaj?c te 0,22grosze do galaretki ze ?mietan? wychodzi na to ?e lody ze ?mietana powinny kosztow
Dodane 2009-09-16 16:52:25
Temat zadania: list do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy
po angielsku please!
Dodane 2009-09-16 16:38:31
Temat zadania: pomocy
Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmuj?cy si? zarz?dzaniem ca?o?ci? lub wydzielon? cz??ci? systemu informatycznego, odpowiadaj?cy za jego sprawne dzia?anie. Wyró?nia si? administratorów: * systemów opera
Dodane 2009-09-16 16:10:07
Temat zadania: Biologia - Budowa I Rola B?on Biologicznych
Dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu si? cz?steczek i atomów ró?nych substancji. Zachodzi ona pod wp?ywem ruchów cieplnych. Najszybciej zachodzi ona oczywi?cie w gazach. Ju? niewielka ilo?? silnie pachn?cej (albo obrzydliwi