przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Micha94 - profil użytkownika

Nick: Micha94
Ilość odp: 40
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana:
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2009-11-14 17:56:10
Temat zadania: Charakterystyka
Jurand ze Spychowa jest jedn? z g?ównych postaci powie?ci Henryka Sienkiewicza zatytu?owanej ?Krzy?acy?. Rycerz posiada? Spychów- miejscowo?? po?o?on? ko?o granicy polsko-krzy?ackiej. Bohater by? wdowcem, posiadaj?cym jedyn? cór
Dodane 2009-09-20 21:41:10
Temat zadania: Polak
skorzystaj ze strony internetówej podanej na nizej ----------------------------------------------------------- http://peter32maynooth.blog.onet.pl/DLACZEGO-WARTO-CZYTAC-BIBLIE,2,ID241073637,n
Dodane 2009-09-20 21:35:18
Temat zadania: polak-w pustyni i w puszczy
Powie?? zaczyna si? w roku 1885 w Egipcie rozmow? 14-letniego Polaka Stanis?awa Tarkowskiego i jego towarzyszki, 8-letniej Angielki Nelly Rawlison. Rozmawiaj? oni o aresztowaniu ?ony suda?skiego dozorcy Smaina - Fatmy i jej dzieci przez Anglikó
Dodane 2009-09-20 21:32:06
Temat zadania: Geografia
jakie - nazwy obiektów geograficznych
Dodane 2009-09-20 11:45:06
Temat zadania: BIOLOGIA 1 liceum!
Ró?norodno?? organizmów na Ziemi Organizmy ?yj?ce na Ziemi cechuje olbrzymia ró?norodno??. Polega ona na tym, ?e podstawowe funkcje ?yciowe, wspólne dla wszystkich organizmów, realizowane s? w ró?ny spos&oac
Dodane 2009-09-19 19:17:56
Temat zadania: prosz? pomó?cie
Komputer: jest elektroniczn? maszyn? licz?c?, s?u??c? do przetwarzania danych. Czyli potrafi on pobiera? informacje, dokonywa? na nich dowolnych oblicze? i wysy?a? wyniki tam, gdzie mu wska?emy. Komputer jest podobny do cz?owieka pobiera informac
Dodane 2009-09-19 14:44:54
Temat zadania: Rozprawka. Rola cz?owieka w ?yciu rodziny.
Nawi?zuj?c do tematu rozprawki mo?na powiedzie?, ?e cz?owiek opiera si? na rodzinie. Ka?dy z nas jest jej cz??ci?. Ja osobi?cie nie móg?bym wyobrazi? sobie ?ycia bez mojej mamy, mojego taty czy brata. Bardzo wa?n? rol? w rodzinie odgrywaj? r&o
Dodane 2009-09-19 10:57:44
Temat zadania: populacja
Rozrodczo?? to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebno?ci ca?ej populacji. ?miertelno??, proces przeciwstawny rozrodczo?ci, dotyczy umieralno??i osobników w populacji. W miar? dok?adny obraz ?miertelno?ci badanej populacji
Dodane 2009-09-19 10:53:40
Temat zadania: Rusyfikacjia
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku Represje po Powstaniu Listopadowym – pocz?tek rusyfikacji. Car Miko?aj I zlikwidowa? Konstytucj? Królestwa i og?osi? w 1832 roku Statut Organiczny, znosz?cy odr?bno?? Kongresówki. Zlikwidowa
Dodane 2009-09-18 16:00:29
Temat zadania: Dzia?alnos? gospodarcza.
Dzia?alno?? gospodarcza - forma aktywno?ci przedsi?biorców dzia?aj?cych na rynku. W prawie polskim istniej? nast?puj?ce definicje legalne dzia?alno?ci gospodarczej: · ustawa o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej[1]: zarobkowa dzia
Dodane 2009-09-17 17:25:53
Temat zadania: Jan Kochanowski- PILNE!!!!!!!!
Fraszki pierwsze DO GO?CIA NA SWOJE KSI?GI O ?YWOCIE LUDZKIM NA STAR? SEN RAKI NA NABO?N? NA NIES?OWN? EPITAFIUM KOSOWI NA BARBAR? Z ANAKREONTA NA PODUSZK? NA POS?A PAPIESKIEGO NA MATEMATYKA O KSI?DZU O GOSPODYNIEJ O CH?OPCU NA PANY
Dodane 2009-09-16 16:50:01
Temat zadania: pomocy
Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmuj?cy si? zarz?dzaniem ca?o?ci? lub wydzielon? cz??ci? systemu informatycznego, odpowiadaj?cy za jego sprawne dzia?anie. Wyró?nia si? administratorów: · systemów oper
Dodane 2009-09-16 16:46:08
Temat zadania: list do pracodawcy o wydanie ?wiadectwa pracy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imi? i nazwisko
Dodane 2009-09-15 20:00:03
Temat zadania: pomozcie . plis ' ..
?ladami Wygas?ych Wulkanów Cofnijmy si? o pi?tna?cie milionów lat wstecz. Jeste?my w zachodniej cz??ci wspó?czesnego Pogórza Izerskiego. Pierwsi ludzie pojawi? si? tutaj dopiero za ponad czterna?cie i pó? milio
Dodane 2009-09-15 19:56:57
Temat zadania: Wydarzenia w dziejach Polski PLIS!
z Wikipedii Trzeciorz?d [edytuj]Z Wikipedii Brak wersji przejrzanej Skocz do: nawigacji, szukaj Okres poprzedzaj?cy Okres/podokres omawiany Okres nast?pny kreda trzeciorz?d neogen czwartorz?d paleogen tabela stratygraficzna Trzecior
Dodane 2009-09-15 19:53:09
Temat zadania: Geografia...
monitoring GPS, lokalizatory GPS lokalizacja GPS, namierzanie GPS
Dodane 2009-09-14 19:43:21
Temat zadania: przepis na tradycyjn? polsk? potraw?
Jäger-Bigos mit Pilzen - Bigos my?liwski z grzybami Beschreibung Der Jägertopf wurde ursprünglich als deftiges Frühstück bei den Jagdgesellschaften des Adels gereicht. Schweinefleisch findet sich heute fast immer darin, a
Dodane 2009-09-13 21:00:41
Temat zadania: Pomozecie :P
Otó? w?adca ten w roku 1002r. zdoby? ?u?yce, Mi?ni? i Milsko. Ziemie te utraci? w 1005r., by 2 lata pó?niej znów podbi? Milsko i ?u?yce, które na mocy pokoju zawartego w Marseburgu w 1013r. sta?y si? lennami, a potem w 101
Dodane 2009-09-13 11:42:06
Temat zadania: mno?enie i dzielenie w pami?ci
co obliczyc ????
Dodane 2009-09-13 11:26:13
Temat zadania: Pomocy
Hallo Ich heiße Monika. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Ich wohne in Rzeszów. Meine Hobbys sind schwimmen und spazieren gehen. Mein Lieblingsfach ist Religion. Jetzt stelle ich kurz meine Familie vor. Mein Vater heißt E
Dodane 2009-09-10 22:04:10
Temat zadania: PILNE
Od 200 do 250 s?ów/minut?, przeci?tna predko??. 250-400 s?ów/minut?, powy?ej przeci?tnej. Powy?ej 400 s?ów/minut?, szybkie czytanie
Dodane 2009-09-10 21:52:42
Temat zadania: Wa?ne... Na jutro...
Niektóre uwarunkowania konfliktów m?odzie?y z rodzicami. Magorzata Czy? nauczyciel wychowawca ZSS w Rymanowie Zdroju I. Teoretyczne za?o?enia konfliktu. Czym jest konflikt ? – Encyklopedyczna definicja mówi,
Dodane 2009-09-09 23:10:00
Temat zadania: Historia - ramy nowo?ytno?ci
Historia nowo?ytna, dzieje nowo?ytne – epoka w historii Europy obejmuj?ca okres od ko?ca ?redniowiecza (najcz??ciej uznaje si? rok 1453 lub 1492) do prze?omu XVIII i XIX wieku, czyli czasów rewolucji przemys?owej. Za daty ko?cowe przyjmu
Dodane 2009-09-09 23:03:10
Temat zadania: Ile to jest 2kg4h ?????
17,4 mg
Dodane 2009-09-09 22:36:30
Temat zadania: Kolonie w XIX wieku
Bywa?o, ?e rz?dy kolonialne przyczynia?y si? do wzrostu poziomu cywilizacyjnego podbitych krajów. Administracja kolonialna zakazywa?a starodawnych, barbarzy?skich obyczajów i prowadzenia krwawych wojen plemiennych. Budowano linie kolejo
Dodane 2009-09-09 22:29:51
Temat zadania: U?o?enie Zda?
S?owa : Zurück,auf,mit,fern,an 1. Wir gehen heute in die Disco Kommst du .mit..... ? 2. Wann kommt ihr nach Hause ..zurück.... ? 3 Die Sommerferien fanger immer im Juni ..an.... ? 4. Ich sehe nich viel ..fern..... ? Nur Sport. 5. A
Dodane 2009-09-09 09:37:31
Temat zadania: Wspó?praca miast
Miasta partnerskie Jastrz?bie-Zdrój utrzymuje kontakty partnerskie z miastami we Francji, Niemczech, S?owacji i Republice Czeskiej Mi?dzy jastrz?bskimi szko?ami, a szko?ami w Tourcoing odbywaj? si? regularne wymiany uczniowskie. Miasto Pa
Dodane 2009-09-07 21:57:36
Temat zadania: wypracowanie na temat: Czy umiem si? cieszy? z drobiazg&oacu
Jasne, ?e umiemy si? cieszy? z drobiazgów. Ale to w 100 % mog? poweidzie? tylko ludzie prostolinijni, biedni. Bogatsi s? rozpieszczeni i nie doceniaj? drobnch rzeczy. Uwa?aj? ,?e zawsze mog? mie? wi?cej. Gdy ich pogl?dy ulegaj? zmianie cz?sto
Dodane 2009-09-06 22:29:45
Temat zadania: Matematyka
Uczniowie Pitagorasa swoje dzie?a cz?sto przypisywali mistrzowi, dzi?ki czemu otrzymywa?y one wy?sz? rang? i by?y poparte autorytetem wielkiego filozofa. Podobnie mog?o by? ze s?ynnym twierdzeniem Pitagorasa nazwanym jego imieniem. Najprawdopodobniej
Dodane 2009-09-06 20:46:17
Temat zadania: w zatrzesieniu
Jasne, ?e umiemy si? cieszy? z drobiazgów. Ale to w 100 % mog? poweidzie? tylko ludzie prostolinijni, biedni. Bogatsi s? rozpieszczeni i nie doceniaj? drobnch rzeczy. Uwa?aj? ,?e zawsze mog? mie? wi?cej. Gdy ich pogl?dy ulegaj? zmianie cz?sto
Dodane 2009-09-06 20:00:27
Temat zadania: NIEMIECKI - PYTANIE
Ich erledige meine Hausaufgaben. Ich spiele gerne Computer. Ich spiele gerne mit meinen Freunden Fußball. Ich besuche mit meinen Eltern meine Angehörige oder meine Bekannte. Ich gehe gerne schwimmen. Ich fahre gern mit dem Fahrrad.
Dodane 2009-09-06 09:35:31
Temat zadania: Podstawy ekonomii :((
Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze Gospodarowanie, czyli dzia?alno?? gospodarcza ludzi, nie jest dzia?alno?ci? jednorazow?. Ze wzgl?du na odnawialno?? i rozwój ludzkich potrzeb jest to dzia?alno?? ci?g?a. Dlatego te? m
Dodane 2009-09-04 21:04:14
Temat zadania: Przet?umaczcie na j.Niemiecki na jutro ! :(( Prosz??
Etikette-und Zollbehörden. Gewohnheiten im Allgemeinen ähnlich wie Polnisch. Die sichtbaren Unterschiede: Frauen küssen nicht meine Hand, und statt Klatschen Streiks mit der Faust auf den Tisch. Es ist ratsam, den deutschen Kellner
Dodane 2009-09-04 19:52:25
Temat zadania: niemiecki - zdania
Die Ananas ist eine Obstart. Dieter Bohlen hat eine neue CD veröffentlicht. Der Computer ist mir gestern abgestürzt. Der Delfin ist ein Säugetier. Ich kaufe mir morgen eine neue Gitarre. Mit der Kamera mache ich tolle Fotos. Im R
Dodane 2009-09-04 16:49:28
Temat zadania: dodawanie
25+99=124
Dodane 2009-09-03 17:38:00
Temat zadania: poczatki ?wiata
W Europie filozofia staro?ytna zaczyna si? w VII w. p.n.e. W Grecji znamiennym dla naszej cywilizacji i kultury zasadniczym zwrotem od religijnych uzasadnie? my?li ku logosowi, tzn. znajdowania g?ównie racjonalnej interpretacji otaczaj?cej nas
Dodane 2009-09-03 17:05:55
Temat zadania: filozofowie
W Europie filozofia staro?ytna zaczyna si? w VII w. p.n.e. W Grecji znamiennym dla naszej cywilizacji i kultury zasadniczym zwrotem od religijnych uzasadnie? my?li ku logosowi, tzn. znajdowania g?ównie racjonalnej interpretacji otaczaj?cej nas
Dodane 2009-09-02 15:28:35
Temat zadania: Moje Imi? pomó?cie :)
----- Mandy -------- albo ----- Mandy 93 ------
Dodane 2009-09-02 15:25:11
Temat zadania: przyrcia
- Dzikie zycie - Biuletyn PKE - Eko i my - Oikos - Kropla - Aura -Przyroda Polska
Dodane 2009-09-01 18:01:50
Temat zadania: Tekst
Angels, from the realms of glory Angels, from the realms of glory, Wing your flight o'er all the earth; Ye who sang creation's story Now proclaim Messiah's birth: Come and worship, Christ, the new-born King- Come and worsh