przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Marysia - profil użytkownika

Nick: Marysia
Ilość odp: 57
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 3+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2009-09-12 16:09:27
Temat zadania: Zaokr?glenia duurneee
a) 0,30 b) 0,11 c) 0,69 d) 0,62 e) 2,55 f) 2,10 g) 3,84 h) 6,15 i) 4,10
Dodane 2009-09-12 16:04:56
Temat zadania: Pomocy
Hallo, ich heiBe Monika, ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Ich wohne in Rzeszów. Mein Hooby ist schwimmen, spazieren gehen. Ich mag am libsten Religion. Jetzt stelle ich meine Familie vor. Mein Vater heiBt Edward, er ist 42 Jahre alt,
Dodane 2009-06-01 10:34:02
Temat zadania: przyroda
Gady: ?ó?w b?otny, jaszczurki(np. padalec zwyczajny, zwinka, ?yworodna), w??e(np. zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty, ?mija zygzakowata).
Dodane 2009-06-01 10:32:58
Temat zadania: na pó? strony
3. Wysok? temperatur? cia?a ptaki utrzymuj? dzi?ki upierzeniu. Mog? one zale?nie od potrzeby, napuszy? pióra, u?o?y? je ciasno lub tak nastroszy?, ?e wiatr ch?odzi im skór?. Wiele ptaków regularnie nat?uszcza lub pudruje pi&oacut
Dodane 2009-06-01 10:31:13
Temat zadania: na pó? strony
5.Lasy deszczowe cechuj? si? bogactwem gatunków zwierz?t. Spo?ród ssaków wyst?puj? tu np. ma?py, tak?e cz?ekokszta?tne (na Madagaskarze ma?piatki), hipopotamy, bawo?y, okapi. Cz??? zwierz?t wykazuje przystosowanie do ?ycia w g?st
Dodane 2009-06-01 10:29:50
Temat zadania: na pó? strony
4. Ssaki stanowi? do?? liczn? grup? licz?c? oko?o 4 500 gatunków. W gromadzie tej wyró?nia si? trzy podgromady: Stekowce, Torbacze i ?o?yskowce, które dalej dzielimy na 17 rz?dów. ?o?yskowce jak nazwa wskazuje wykszta?
Dodane 2009-06-01 10:28:24
Temat zadania: 1.wymienic 2-3 przyklady plazow chronionych w polsce
4.CHARKTERYSTYKA SSAKÓW Ssaki stanowi? do?? liczn? grup? licz?c? oko?o 4 500 gatunków. W gromadzie tej wyró?nia si? trzy podgromady: Stekowce, Torbacze i ?o?yskowce, które dalej dzielimy na 17 rz?dów. ?o?yskow
Dodane 2009-05-31 20:51:20
Temat zadania: polaski;) sprawozdanie
Na polach bitwy pod Grunwaldem 15 lipca w 1410 roku stoczono najwi?ksz? w historii ?redniowiecznej Europy , bitw? mi?dzy si?ami zakonu krzy?ackiego (21 tysi?cy ?o?enirzy) pod dowództwem Urlicha von Junginga ,a polskim pod dowództwem kr&
Dodane 2009-05-28 19:33:55
Temat zadania: opisz. gospodarka lesna i rybo?ustwo
Rybo?ówstwo, jedna z ga??zi gospodarki narodowej obejmuj?ca po?ów z mórz, oceanów, rzek i jezior ryb oraz innych zwierz?t morskich, takich jak: homary, langusty, krewetki, ostrygi, do celów konsumpcyjnych i przetw&o
Dodane 2009-05-28 19:31:43
Temat zadania: opisz. gospodarka lesna i rybo?ustwo
Rybo?ówstwo! RYBO?ÓWSTWO! to po pierwsze...
Dodane 2009-05-28 19:30:11
Temat zadania: opisz. gospodarka lesna i rybo?ustwo
Le?nictwo i gospodarka le?na w Polsce. Szata ro?linna Polski jest typowa dla strefy klimatów umiarkowanych ciep?ych . Znaczne zró?nicowanie klimatyczne spowodowa?o te? zró?nicowanie szaty ro?linnej . W Polsce pó?nocno -
Dodane 2009-05-27 10:11:21
Temat zadania: REC?ZJA
A tak w ogóle to RECENZJA pisze si? przez "EN" a nie "?". Je?li znów b?dzie tak ra??cy b??d to nie pomog?, je?li nie jeste?cie pewni to sprawdzajcie w s?owniku! Pozdrawiam:)
Dodane 2009-05-26 22:10:10
Temat zadania: Pilnie
Mog?o by? tyle samo ?limaków i zaj?cy: 4*500=2000 2*500=1000 2000+1000=3000 nóg
Dodane 2009-05-26 22:07:04
Temat zadania: prosz? Pomocy!!! Bardzo Pilne!!!
http://ania-z-zielonego-wzgorza.klp.pl/a-8641.html
Dodane 2009-05-26 22:05:57
Temat zadania: prosz? Pomocy!!! Bardzo Pilne!!!
"Ania z Zielonego Wzgórza" to opowie?? o niesfornej dziewczynce, Ani Shirley, urodzonej i wychowanej na Wyspie Ksi?cia Edwarda, która tylko i wy??cznie dzi?ki szcz??liwej pomy?ce trafi?a do Avonlea. Tam zosta?a przygarni?ta pr
Dodane 2009-05-26 22:04:29
Temat zadania: prosz? Pomocy!!! Bardzo Pilne!!!
Ksia?ka L. M. Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza" jest pierwsza z cyklu opowiesci o zyciu tytulowej bohaterki - Ani Shirley. Autorka, zona skromnego pastora, tworzac w wolnym od zajec gospodarskich czasie swa powiesc nie zdawala so
Dodane 2009-05-26 22:03:25
Temat zadania: prosz? Pomocy!!! Bardzo Pilne!!!
„Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud Montgomery to interesuj?ca opowie?? o rudow?osej dziewczynie, Annie Shirley, wychowanej na Wyspie Ksi?cia Edwarda, na Zielonym Wzgórzu. Tylko przypadek sprawi?, ?e trafi?a z sie
Dodane 2009-05-26 17:11:53
Temat zadania: Pomocy Pilne
To w powiecie czy gminie? Bo nie ma powiatu gminnego.
Dodane 2009-05-26 09:40:22
Temat zadania: BARDZO PILNE mity greckie ,a biblia
Mi?dzy kosmogoniami mitologiczn? i biblijn? pojawia si? wiele znacz?cych ró?nic, wynikaj?cych z absolutnie ró?nych podstaw tych religii: Biblia opiera si? na stworzeniu ca?ego ?wiata przez jednego Boga, który w ci?gu siedmiu (a w
Dodane 2009-05-25 17:35:46
Temat zadania: Przet?umacz
Mein Cousin heist Grzesiek. Er ist 14 Jahre alt. Ist hoch und sehr dick. Grzesiek spielt gern an Komputer, fernsehen und isst Pizza. Er mag nicht Sport und hasst Gemusse.
Dodane 2009-05-25 17:26:03
Temat zadania: NIEmiecki ! Przet?umacz ! :(
Co s?ycha? ? - Wie geht's? Dzi?kuj? dobrze . Danke, gut. Nie?le. - Nicht schlecht. Przyjedziesz ? - Kommst du an? Tak przyjad? na pewno. - Ja, ich komme sicher. Nie mog?. - Ich kann nicht. Tak mam czas. - Ja, ich habe eine Zeit. Dlaczego
Dodane 2009-05-25 17:21:52
Temat zadania: zaproszenie
Hallo Damian. Ich lade dich auf meine Geburtstagsparty ein. Die Party sind in 30.05.2009 in Da-Grasso. Auf die Party wurde: die Musik, viele Wettbewerb und viele Uberaschung. dein Artur
Dodane 2009-05-25 12:14:26
Temat zadania: J.Polski- Porównanie
Antygona i Ismena w tragedii Sofoklesa to siostry, córki Edypa i Jokasty. Mieszkaj? w Tebach, którymi w?ada brat ich matki- Kreon. Gdy po ?mierci swych braci- Polinika i Eteoklesa- Kreon wydaje zakaz grzebania zw?ok Polinejkesa, w&oacut
Dodane 2009-05-25 12:13:26
Temat zadania: J.Polski- Porównanie
Antygona i Ismena to siostry pochodz?ce z przekl?tego rodu Labdakidów, których losy opisa? w swej tragedii zatytu?owanej "Antygona" Sofokles. Ich ojcem by? Edyp, natomiast matk? Jokasta. Posiada?y one równie? dwó
Dodane 2009-05-25 12:11:54
Temat zadania: dialog miedzy lekarzem a pacientem
-Hallo! -Guten Tag! -Ich fuhle mich sehr schlecht. Ich habe Kopfschmerzen, Fiber und Schnupfen. -Wie lange haben Sie die Schmerzen? -Seid vier Tage. -Ich muss Sie untersuchen....Ich muss Sie die Arzeneie verschreiben. -Nehmen Sie die Tabletten
Dodane 2009-05-25 12:02:09
Temat zadania: Hista
Cel powstania Powstanie by?o wymierzone przeciwko niemieckim w?adzom okupacyjnym, jednak jego g?ównym celem by?a próba ratowania suwerenno?ci Polski, która by?a zagro?ona w zwi?zku z ingerencj? ZSRR. Powstanie warszawskie mia?
Dodane 2009-05-24 13:25:56
Temat zadania: pascal
http://www.download.net.pl/2508/Free-Pascal/
Dodane 2009-05-24 13:23:12
Temat zadania: Przystosowania do lotu w budowie zewn?trznej
Wysok? temperatur? cia?a ptaki utrzymuj? dzi?ki upierzeniu. Mog? one zale?nie od potrzeby, napuszy? pióra, u?o?y? je ciasno lub tak nastroszy?, ?e wiatr ch?odzi im skór?. Wiele ptaków regularnie nat?uszcza lub pudruje piór
Dodane 2009-05-24 13:19:13
Temat zadania: ?rodowisko ?ycia ryb. Przystosowania ryb do pobierania pokar
1 przyczyna- ?rodowisko ?ycia, np. p?askie cia?o p?aszczki, która ?yje na dnie, elementy ?wiec?ce u ryb g??binowych 2 przyczyna-sposób od?ywiania, np. ró?ne otwory g?bowe u rekina i karpia 3 przyczyna- sposób obrony prze
Dodane 2009-05-24 13:12:49
Temat zadania: ?rodowisko ?ycia parzyde?kowców
Czu?ki go wy?apuj?, parz? go parzyde?kami (czu?kami). Potem ten pokarm zostaje wprowadzony do jamy gastralnej. Parzyde?kowce ?ywi? si? zawiesinami wodnymi, planktonem a niektóre wi?ksze gatunki potrafia upolowa? nawet ryb?.
Dodane 2009-05-24 13:07:42
Temat zadania: Wymiana gazowa u zwierz?t
WYMIANA GAZOWA proces wyst?puj?cy u wszystkich komórek zachodz?cy w trakcie oddychania tlenowego, polegaj?cy na pobraniu z otoczenia tlenu i wydaleniu dwutlenku w?gla. WYMIANA GAZOWA U CZ?OWIEKA - Wymiana gazowa w p?ucach: Powietrze j
Dodane 2009-05-24 13:06:24
Temat zadania: Wymiana gazowa u zwierz?t
Oddychanie, oddech, 1) jedna z trzech bezpo?rednio decyduj?cych o ?yciu czynno?ci ustroju, obok kr??enia krwi i czynno?ci o?rodkowego uk?adu nerwowego. Oddychanie ustroju polega na dostarczaniu komórkom tlenu i wydalaniu na zewn?trz dwutlen
Dodane 2009-05-24 13:03:54
Temat zadania: ?rodowisko ?ycia pierwotniaków
Pierwotniaki wykszta?ci?y ró?ne organella ruchu, dzi?ki którym s? one zdolnie porusza? si? w celu odnajdywania pokarmu lub ucieczki przed niekorzystnymi warunkami ?rodowiska. S? to: * Wi? (flagellum), rz?ska (cilium) - twory iden
Dodane 2009-05-24 09:44:49
Temat zadania: geometria ;/
?rodek symetrii ma: np.ko?o, kwadrat. A nie ma np. trójk?t ró?noboczny, trapez prostok?tny.
Dodane 2009-05-23 14:58:32
Temat zadania: informatyka
Nazwa domeny to najwi?ksza warto?? dla firmy, której biznes oparty jest na internecie i nie tylko takiej. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniej nazwy. Czy ma by? to nazwa pospolita? Czy nazwa domeny wp?ywa na ranking w wyszukiwark
Dodane 2009-05-23 14:55:58
Temat zadania: informatyka
www.twoj-pomysl-na-nazwe.com.pl
Dodane 2009-05-23 14:53:44
Temat zadania: informatyka
Przyk?ad: www.dowolna-twoja-nazwa.pl
Dodane 2009-05-23 14:51:36
Temat zadania: informatyka
Nazwy domen polskich. Nazwa domeny mo?e si? sk?ada? wy??cznie z liter alfabetu ?aci?skiego, cyfr oraz znaku ,,-,, (minus). Znak ,,-,, nie mo?e wyst?powa? na pocz?tku i na ko?cu nazwy. ??cznie nazwa ka?dego poziomu domeny mo?e zawiera? do 63 zn
Dodane 2009-05-22 16:39:27
Temat zadania: Prosz? o pomoc. Sama nie potrafi? odpowiedziec....:(((
Kwa?ne deszcze, deszcze zawieraj?ce zaabsorbowane w kroplach wody tlenek siarki(IV), tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcie?czone roztwory kwasów siarki, g?ównie kwasu siarkowego(IV) oraz najbardziej szkodliwego kwa
Dodane 2009-05-22 16:37:15
Temat zadania: Prosz? o pomoc. Sama nie potrafi? odpowiedziec....:(((
20.Efekt cieplarniany - zwany szklarniany to zjawisko ocieplenia si? klimatu Ziemi polegaj?cy na zatrzymywaniu si? pewnej ilo?ci ciep?a emitowanego do atmosfery . Jest to spowodowane wzrostem zawarto?ci gazów cieplarnianych g?. CO, freon&oacut
Dodane 2009-05-22 16:35:57
Temat zadania: Prosz? o pomoc. Sama nie potrafi? odpowiedziec....:(((
16 Cukry dzielimy na: 1. Cukry proste (tzw: monocukry) o wzorze C6H12O6 W?ród nich wyró?niamy: · glukoz? · fruktoz? 2. Cukry z?o?one: dwucukry o wzorze C12H22O11 · laktoza · maltoza · sacharo
Dodane 2009-05-22 16:33:27
Temat zadania: Prosz? o pomoc. Sama nie potrafi? odpowiedziec....:(((
16 Cukry dzielimy na: 1. Cukry proste (tzw: monocukry) o wzorze C6H12O6 W?ród nich wyró?niamy: · glukoz? · fruktoz? 2. Cukry z?o?one: dwucukry o wzorze C12H22O11 · laktoza · maltoza · sacharo
Dodane 2009-05-22 16:26:11
Temat zadania: Polski- sprawozdanie
http://www.sciaga.pl/tekst/48282-49-sprawozdania_z_bitwy_pod_grunwaldem
Dodane 2009-05-22 16:23:58
Temat zadania: REC?ZJA
www.biblionetka.pl/art.asp?kom=tak&oid=-1&aid=12888 - 21k
Dodane 2009-05-22 16:21:06
Temat zadania: REC?ZJA
http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j%C4%99zyk_polski/recenzje/6932-recenzja_ksi%C4%85%C5%BCki_pt_kamienie_na_szaniec_autorstwa_aleksandra_kami%C5%84skiego.html
Dodane 2009-05-22 16:18:43
Temat zadania: REC?ZJA
www.sciaga.pl/tekst/45513-46-recenzja_kamieni_na_szaniec
Dodane 2009-05-21 19:08:57
Temat zadania: Recenzja Zemsty
cache.sciaga-online.pl/sciaga.pl/zemsty,45517-46-recenzja_zemsty
Dodane 2009-05-21 19:06:20
Temat zadania: Recenzja Zemsty
www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j?zyk_polski/recenzje/548-recenzja_zemsty_andrzeja_wajdy.html
Dodane 2009-05-21 19:04:59
Temat zadania: Recenzja Zemsty
www.sciaga.pl/tekst/5227-6-recenzja_zemsty_a_fredry
Dodane 2009-05-21 19:03:28
Temat zadania: Pomocy !!!!!!!
Mi?osierdzie gminy Mi?osierdzie gminy - Zegar gminy lada moment poka?e godzin? dziewi?t?. Gromadka ludzi czeka przed kancelari? na przybycie radcy Storcha. Widz? ju? jego filcowy kapelusz i lask? ze srebrn? ga?k?. Obserwuj?, jak rozmawia z s?dzi
Dodane 2009-05-21 19:00:08
Temat zadania: Pomocy !!!!!!!
Mendel Gda?ski Utwór rozpoczyna si? scen?, w której stary Mendel patrzy na ruch uliczny i analizuje pojawienie si? nowych postaci oraz cele drogi poszczególnych przechodniów. Zna on bowiem t? ulic? bardzo dobrze. Wie wszy
Dodane 2009-05-21 18:41:47
Temat zadania: Prezentacja Multimedialna.
Mo?esz np. zrobi? na temat rozwoju telefonii. Za??czam adres przydatnej stronki, do tego znajdziesz kilka zdj?? telefonów i prezentacja gotowa. ?ycz? powodzenia. http://www.telefon-pl.com/rozwoj.html
Dodane 2009-05-21 18:32:39
Temat zadania: niemiecki 3 zdania
1.Die junge Leute mógen nicht lernen. 2. Die Jugend haben zu viel Friezeit. 3. Die junge Leute fuhlen sich straffrei.
Dodane 2009-05-21 18:27:39
Temat zadania: e-mail do Austrii
Ja poprawi?abym to w ten sposób: 1. Ich möchte meinen Winterurlaub in Österreich in Ihrer Pension verbringen. 2.Ihr Gasthaus haben sehr gutes Feedback. 3.Ich mag nicht allein sein, weil ich mit meine Freunden komme. 4.Ich m&o
Dodane 2009-05-21 18:12:12
Temat zadania: Religiaa
?wi?ta Sylwia - (ok. 520 r. - 592) - ?wi?ta chrze?cija?ska, matka ?w. Grzegorza Wielkiego. ?wi?ta Sylwia urodzi?a si? oko?o 520 r. w Rzymie. By?a ?on? wysokiego urz?dnika rzymskiego - Gordiana Anicjusza. Byli oni ma??e?stwem prawdziwie chrze?cija?
Dodane 2009-05-21 18:09:17
Temat zadania: geografia! Pilne na sprawdzian!!
1. Himalaje 3.Pakistan, Bangladesz, Sri Lanka
Dodane 2009-05-21 17:40:06
Temat zadania: podstawówka bilde fragen - niemiecki 1 ) przyk?ad 1.d
3) Um wie viel Uhr steht ihr auf? 4)Was liest du? 5)Hilfst du zu Hause? 6)Was nimmst du in der Schule mit? 7)Isst du viel Gemuse?