przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


kluczu - profil użytkownika

Nick: kluczu
Ilość odp: 43
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-01-05 19:10:47

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-01-17 17:56:09
Temat zadania: Lektura ;-)
w du?ej mierze zale?y od szczegó?owo?ci streszczenia, ale powinno by? spoko, je?li tylko potrafi si? wczu? w to, co si? czyta, powodzenia! :)
Dodane 2010-01-14 21:15:55
Temat zadania: zad 9
ta?ce zbójnickie pochodz? z regionu Polski o nazwie Podhale :)
Dodane 2010-01-14 19:52:36
Temat zadania: Polski
"Dziady cz. III" - Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod" - Adam Mickiewicz "Kordian" - Juliusz S?owacki "Panu Tadeuszu" - Adam Mickiewicz "Salon warszawski" - Adam Mickiewicz "Grób Agame
Dodane 2010-01-14 19:46:56
Temat zadania: prosz? o POMOC ! ;(
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie” Ka?de pa?stwo – to organizacja. By mog?o w?a?ciwie funkcjonowa? niezb?dna jest logika i zdrowy rozs?dek. Cz?owiek oddany ca?kowicie idei pa?stwa musi by? intelektualist?, rzecznikiem
Dodane 2010-01-14 19:43:06
Temat zadania: daje odrazu 6
Ju? od ponad pó? wieku znane s? naukowcom materia?y skokowo zmieniaj?ce swoje w?a?ciwo?ci pod wp?ywem na?wietlania. Wed?ug ostatnich doniesie? jednym z nich jest równie? grafit. Co wi?cej, by? mo?e uda si? uzyska? sterowan? ?wiat?em prz
Dodane 2010-01-13 17:37:12
Temat zadania: polski -pilne na jutro
Zebrani do tej pory na lekcjach j?zyka polskiego znudzeni drzemali lub odrabiali zaleg?o?ci. Teraz pierwszy raz, z zaciekawieniem i w ciszy, przys?uchiwali si?, stoj?c wyprostowani. Profesor kaza? Tomaszowi Waleckiemu sprawdzi?, czy nikt ich nie pods
Dodane 2010-01-13 17:32:09
Temat zadania: Rozwi?? równanie i sprawd?
a) 3 ( x-5 ) - 5 = 1 3x-15-5=1 3x=1+15+5 3x=16+5 3x=21/:3 x=7 spr. 3(7-5)-5=1 21-15-5=1 1=1 b) 2 ( x-3 ) - 4 = 8 2x-6-4=8 2x=8+6+4 2x=18/:2 x=9 spr. 2(9-3)-4=8 18-6-4=8 8=8
Dodane 2010-01-13 17:28:26
Temat zadania: wazne
Nast?pnym przyk?adem ?wiadcz?cym o s?uszno?ci tezy zawartej w temacie jest postawa Petroniusza.
Dodane 2010-01-08 17:11:13
Temat zadania: Muzyka
Oczepiny (zwane te? przebabinami, czepieniem, czepinami) to dawny obrz?d weselny znany u wi?kszo?ci ludów s?owia?skich, podczas którego panna m?oda symbolicznie przechodzi?a ze stanu panie?skiego w zam??ny. Nazwa oczepiny pochodzi od cz
Dodane 2010-01-06 17:21:42
Temat zadania: Pilne - rozprawka "Stary cz?owiek i morze "
"Cz?owieka mo?na zniszczy?, ale nie pokona?" Te s?owa Ernesta Hemingwaya oznaczaj?, ?e nikt nie jest w stanie zniszczy? cz?owieka. Udawadniaj?, ?e je?li si? czego? naprawd? bardzo silnie pragnie, to jest to mo?liwe do zrealizowania. K
Dodane 2010-01-06 17:20:35
Temat zadania: polski , jakie s? przypadki , bo mi wylecia?o a potrzebuj? x
Mianownik - kto? co? Dope?niacz - kogo? czego? Celownik - komu? czemu? Biernik - kogo? co? Narz?dnik - z kim? z czym? Miejscownik - o kim? o czym? Wo?acz - o!
Dodane 2010-01-06 17:17:16
Temat zadania: referat
Nazizm (od skrótu „ns” – Nationalsozialismus, narodowy socjalizm) – specyficzny rodzaj ideologii faszyzmu, istniej?cy wy??cznie w Niemczech w okresie mi?dzywojennym, charakteryzuj?cy si? rasizmem, wyj?tkow? apologi? prz
Dodane 2010-01-05 20:45:35
Temat zadania: Matma
Wyra?enia algebraiczne powstaj? przez po??czenie symboli literowych oraz liczb znakami dzia?a? i nawiasów, np. 4x+2y-3, 3a+2b-c, 8m-9, 2(a+b), (x+y) Kolejno?? wykonywania dzia?a?: - dzia?ania w nawiasach - pot?gowanie i p
Dodane 2010-01-05 20:42:23
Temat zadania: NA JUTRO
Zauwa?y?em ostatnio, ?e coraz cz??ciej podczas ró?nych rozmów, tych drobnych, okazjonalnych, jak równie? g??bokich, wnikliwych, u?ywam s?owa “?YCZLIWO??”. Bardzo lubi? to s?owo. Cz?sto pytam sam siebie “Czy to r
Dodane 2010-01-05 16:12:33
Temat zadania: Rozprawka:)))
"Cz?owieka mo?na zniszczy?, ale nie pokona?" Te s?owa Ernesta Hemingwaya oznaczaj?, ?e nikt nie jest w stanie zniszczy? cz?owieka. Udawadniaj?, ?e je?li si? czego? naprawd? bardzo silnie pragnie, to jest to mo?liwe do zrealizowania. K
Dodane 2010-01-03 19:19:56
Temat zadania: Co robi? ??
powiniene? odgadn?? powód, dla którego jej si? nie podobasz... na dziewczyny dzia?aj? zapachy perfum, kwiaty, czekoladki... poza tym do walentynek nie tak daleko, zd??ysz wymy?li? co? odpowiedniego :)
Dodane 2010-01-03 19:18:05
Temat zadania: ;))
tak samo po co nam interpretowanie wierszy na lekcji? po co nam nauka skomplikowanych wzorów fizycznych, czy chemicznych? niestety wiele rzeczy, których nas ucz? w szko?ach, w pó?niejszym ?yciu na nic nam si? nie zda...
Dodane 2010-01-02 15:20:39
Temat zadania: Heelp :)
moja kole?anka ma podobne w?osy... i czesze je ca?kiem fajnie, wygl?daj?c przy tym równie atrakcyjnie. Otó?... kr?ci w?osy na takie drobne loczki, a grzywk? zostawia prost?... ca?kiem uroczo to wygl?da :)
Dodane 2009-12-30 11:41:26
Temat zadania: Charakterystyka porównawcza
Alina i Balladyna to córki samotnej, starej Wdowy. Obydwie pi?kne, cho? o odmiennym wygl?dzie i przeciwnych charakterach. M?odsza Alina ma zaró?owion? cer?, jasne w?osy i fio?kowe oczy, starsza Balladyna ma alabastrow?, jasn? karnacj?,
Dodane 2009-12-29 21:52:43
Temat zadania: rozprawka pomó?cie!!
W Zem?cie uwydatnia si? humor widoczny na trzech p?aszczyznach: postaci, sytuacji i j?zyka, okre?la si? go mianem komizmu. Komizm – z gr. kategoria estetyczna opisuj?ca w?a?ciwo?ci zjawisk zdolnych wywo?a? ?miech oraz okoliczno?ci, w jakich
Dodane 2009-12-27 19:59:37
Temat zadania: Mam problem
a po co mu mówi?, ?e jest g?upi? s?owa s? puste, poza tym to jego sprawa...
Dodane 2009-12-27 16:29:35
Temat zadania: Rozprawka
Bardzo dobrym przyk?adem ilustruj?cym to, o czym mówisz, jest posta? bajkowego Kopciuszka. Ta m?oda i zaniedbana s?u??ca swojej macochy jest odrzucona przez los, nie potrafi znale?? zrozumienia w?ród otoczonego jej ?wiata. Mimo ogromnej
Dodane 2009-12-26 15:32:09
Temat zadania: Jak sp?dzi?am ?wi?ta Bo?ego Narodzenia?
Am Weihnachtstag habe ich der Weihnachtsbaum mit schönen Glaskugeln, Sternen, Lametta und anderem Weihnachtsschmuck geschmückt. Wenn der erste Stern am Himmel erleuchtet hat, hat meine Familie an den festlich geschmückten Tisch gesesse
Dodane 2009-12-26 15:03:42
Temat zadania: Przyroda- strefa otwartej toni wodnej
Najliczniej wyst?puj?c? tu grup? s? organizmy planktonowe. Dzielimy je na: fitoplankton – g?ównie jednokomórkowe okrzemki, zielenice, bruzdnice i eugleny; zooplankton, czyli plankton zwierz?cy – wrotki i najdrobniejsze skoru
Dodane 2009-12-26 15:02:24
Temat zadania: WoS Z k?d si? bior? ceny ?
poczta, telekomunikacja, kanalizacja, elektryczno??...
Dodane 2009-12-25 22:52:19
Temat zadania: rozprawka
Czy pieni?dze mog? dawa? ca?kowite szcz??cie? Czy b?d?c bogatymi niczego nie potrzebujemy? Czy biedni nie mog? si? cieszy? i mie? szcz??liwe ?ycie? Kto w?a?ciwie jest bardziej szcz??liwy: bogacz czy biedny? Kto bardziej ceni posiadanie chleba w domu?
Dodane 2009-12-25 16:25:44
Temat zadania: Pseudo : D
fajnie brzmi AGNES ;]
Dodane 2009-12-23 10:44:57
Temat zadania: Pole trojk?ta
P= 0,5 * a * h P= 0,5 * 5 * 4 P= 10
Dodane 2009-12-20 18:16:05
Temat zadania: recenzja
OGROMNE NIESZCZ??CIE NA M?ODYCH RAMIONACH... "Seria Niefortunnych Zdarze?" Czytanie ksi??ki Lemony Snicket’a „Seria niefortunnych zdarze?" sprawia niemal fizyczn? przyjemno??. W wielu wydarzeniach mo?em
Dodane 2009-12-19 22:58:01
Temat zadania: j.niemiecki plis pomo?cie na dzisiaj
Ich bin schnell die Piste runtergefahren. Plötzlich ist Skiläufer mitten auf der Piste stehen geblieben. Wir sind zusammengestoßen und ich bin gestürzt. Dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht und ich bin zwei Tage da gebliebe
Dodane 2009-11-20 19:06:47
Temat zadania: pilne !!!! na jutro !!!!
1. Wenn ich Geburtstag habe, kann ich viele Freunde einladen. 2. Wenn ich Geburtstag habe, kann ich lang fernsehen.
Dodane 2009-05-30 16:11:44
Temat zadania: Wykonaj dzia?ania i zredukuj wyrazy podobne
a)-4x+(5x-2y+3)= -4x+5x-2y+3= x-2y+3 b)(3a+2b)+(-3a+b+1)= 3a+2b-3a+b+1= 3b+1 c)16x-(9x+2y-7)= 16x-9x-2y+7= 7x-2y+7 d)(4a+7b)-(2a+3)+(a+2b)=4a+7b-2a-3+a+2b=2a+9b-3
Dodane 2009-05-09 20:30:29
Temat zadania: Gady
Nikt nie w?tpi, ?e dzia?alno?? cz?owieka powodowa?a wymieranie gatunków zarówno w odleg?ej, jak i niedalekiej przesz?o?ci. jednak przez ostatnie 400 lat tempo tego procesu nienaturalnie szybko wzros?o. Zosta?o to spowodowane g?ów
Dodane 2009-05-04 16:36:48
Temat zadania: fakty historyczne w Krzy?akach
Sienkiewicz w powie?ci grunwaldzkiej wiernie ukaza? wydarzenia historyczne z prze?omu XIV i XV wieku, wprowadzi? w tok powie?ci postacie historyczne oraz odda? realia ?ycia rycerzy w ?redniowieczu. Stefan Kulczycki w rozprawie Rzeczywisto?? histor
Dodane 2009-05-03 17:18:18
Temat zadania: Kolejna oznaka "inteligencji"?
nie widz? sensu w naje?d?aniu siebie nawzajem... proponuj? kompromis: niech ka?dy zajmie si? sob? samym...
Dodane 2009-05-02 19:53:48
Temat zadania: Charakterystyka...
Ramzes to jedyny syn królowej Nikotris i faraona, Ramzesa XII. W wieku dwudziestu dwóch lat, dzi?ki szcz??liwym dla niego zbiegom okoliczno?ci (choroba starszych braci), zosta? mianowany nast?pc? tronu i w pó?tora roku pó?
Dodane 2009-05-02 15:48:21
Temat zadania: Niemiecki - zaimki osobowe w celowniku
1.Dir 2.ihm 3.Ihnen -> zwrot grzeczno?ciowy 4.ihnen 5. Ihnen -> te? wygl?da na zwrot grzeczno?ciowy, skoro pytamy o pana 6. ihr 7. ihm 8. ihr 9. euch
Dodane 2009-05-01 22:02:00
Temat zadania: Charakterystyka Makbeta..
Makbet to genera? armii króla Dunkana oraz jego bliski krewny, pó?niejszy tyran Szkocji. Jego imi? pada z ust rannego ?o?nierza, który opowiada o jego waleczno?ci na polu bitwy, gdzie toczy si? wojna mi?dzy Szkotami a Norwegami.
Dodane 2009-05-01 21:29:38
Temat zadania: Opisa? cytat - j?zyk niemiecki
Die Liebe war immer ein unverzichtbar Teil des Lebens. Die Liebe ist am wichtigsten, sie ist Lebensgegenwert. Was heisst 'alte Liebe rostet nicht'? So nennen wir eine Liebe, die ewig dauert. Die grosste Liebe hinterlasst der Spur ein fü
Dodane 2009-05-01 11:00:15
Temat zadania: Opisa? cytat - j?zyk niemiecki
mo?e umówmy si? tak... Ty to napiszesz po polsku, a ja albo kto? inny Ci to przet?umaczy, co?
Dodane 2009-04-30 23:13:02
Temat zadania: Mo?e by tak zacz?c my?le??
Tak to racja... wi?kszo?? wkleja swoje prace domowe, by w czasie, kiedy inni b?d? je rozwi?zywa?, oni mogli wyj?? na dwór z przyjació?mi... przykre, ale prawdziwe
Dodane 2009-04-30 23:10:02
Temat zadania: pilne !!!! dialog j.niemiecki
- Guten Tag. - Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? - Ich brauche eine schwarze Hose, ein gru:nes Hemd und blaue Schuhe. - Sie brauchen sich deswegen nicht beunruhigen, weil Sie bei uns alles finden ko:nnen. - Wirklich? Und ein schwarzer Hut gib